Lista dokumentów WKA i PKA

Podobnie jak towary handlowe wydawane są z magazynu w oparciu o dokumenty WZ, tak do obsługi opakowań kaucjonowanych utworzono odrębne dokumenty WKA (Wydanie Kaucji). Natomiast wprowadzenie towarów kaucjonowanych do magazynu, związane z zakupem towarów, oparte jest głównie o dokumenty PKA (Przyjęcie Kaucji).

Lista dokumentów Wydania kaucji oraz Przyjęcia Kaucji jest dostępna w menu Handel/ Inne(Magazyn). Dokumenty te mogą być tworzone na kilka sposobów:

Dokumenty WKADokumenty PKA
Wystawiane przez użytkownika bezpośrednio z listy – są to dokumenty niezależne, niezwiązane z innymi dokumentami zarejestrowanymi w systemie.Wystawiane bezpośrednio z listy – są to dokumenty niezależne, niezwiązane z innymi dokumentami przychodowymi.
Tworzone na podstawie Faktur Sprzedaży i  Paragonów  - w momencie tworzenia dokumentu WZ do FS/PA program sprawdza listę opakowań na zakładce [Kaucje] i umieszcza je na odrębnym dokumencie WKA.Tworzone na podstawie Faktury Zakupu – w momencie tworzenia dokumentu PZ do Faktury Zakupu program sprawdza listę opakowań na zakładce Kaucje i umieszcza je w odrębnym dokumencie PKA.
Tworzone do dokumentu WZ – z poziomu listy WZ istnieje możliwość utworzenia dokumentu WKA, na którym program wyliczy ilość opakowań, które powinny zostać wydane razem z towarami.Tworzone do dokumentu PZ – z poziomu listy PZ istnieje możliwość utworzenia PKA, na którym program wyliczy ilość opakowań, które powinny być przyjęte do magazynu razem z zakupionymi towarami.

Lista zawiera wszystkie dokumenty WKA/ PKA zarejestrowane w systemie.

Lista może być filtrowana przy wykorzystaniu dodatkowych parametrów:

Pierwotne niezwrócone w terminie – filtruje dokumenty WKA/ PKA, których termin zwrotu już minął, a nie zostały jeszcze całkowicie zwrócone. Dokumenty są wyświetlane niezależnie od tego, czy zostały zafakturowane. Lista zawiera dokumenty w buforze.

Pierwotne niezafakturowane – filtruje listę dokumentów WKA/ PKA (bez korekt), które nie zostały jeszcze zafakturowane, niezależnie od terminu zwrotu kaucji. Lista zawiera dokumenty w buforze.

Tak więc, zaznaczając obydwa parametry, użytkownik może uzyskać listę dokumentów WKA/ PKA, które powinny zostać zafakturowane (niezafakturowane i po terminie zwrotu).

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Zmień, Usuń.

Ponadto z poziomu listy możliwe jest:

wystawienie korekty ilościowej lub wartościowej. Wyboru można dokonać z poziomu menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki. Zasady korygowania dokumentów WKA i PKA są podobne jak w przypadku dokumentów WZ i PZ.

 – zafakturowanie opakowań niezwróconych. Zasady fakturowania opakowań są opisane w odrębnym rozdziale.

Zasady dotyczące grupowania, sortowania, wyszukiwania dokumentów (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane tutaj.

 
Wydruk opakowań kaucjonowanych na Paragonie fiskalnym

Na Paragonie fiskalnym, w części niefiskalnej, istnieje możliwość wydruku informacji o opakowaniach kaucjonowanych. Opcja jest dostępna po zaznaczeniu parametru opakowania w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna.

Uwaga
Wydruk opakowań nie jest możliwy na drukarkach Posnet/ Elzab starej homologacji oraz na drukarkach INNOVA.

Nie ma możliwości wydruku na drukarce fiskalnej opakowań z dokumentów WKA/ PKA. Opakowania są drukowane tylko na Paragonach związanych z zafiskalizowanymi dokumentami sprzedaży (FS, PA). W części fiskalnej drukowane są towary handlowe, a w części niefiskalnej – opakowania.

Na Paragonie drukowane są zarówno opakowania z zakładki [Kaucje] (przed utworzeniem WZ/WKA), jak i opakowania z powiązanych z Fakturą Sprzedaży/ Paragonem dokumentów WKA. Jeśli do FS/PA istnieje więcej powiązanych dokumentów WKA – drukowane są opakowania ze wszystkich WKA.

Uwaga
Opakowania są drukowane na Paragonie niezależnie od tego, czy została pobrana za nie kaucja (opłata), czy nie.

Funkcja drukowania kaucji w drukarce fiskalnej wymaga, żeby wartość całkowita Paragonu była równa wartości towarów i wartości kaucji. Tak więc niezależnie od tego, czy sprzedawca pobiera opłatę (kaucję) za opakowanie, czy nie – wartość opakowań jest uwzględniana w podsumowaniu Paragonu.

Nie jest możliwe jednoczesne wydrukowanie form płatności i opakowań jeżeli opakowania skojarzone z fiskalizowanym dokumentem nie posiadają płatności. Dlatego, jeżeli załączono w Konfiguracji drukowanie form płatności i opakowań, a na dokumentach kaucyjnych nie ma płatności – formy płatności nie będą drukowane na Paragonie.

Na Paragonie nie są drukowane poszczególne opakowania. Na wydruku pojawia się opis Opakowanie wraz z ilością i ceną.

Istnieje również możliwość wydruku numeru opakowania. Jako numer opakowania podawany jest numer katalogowy z karty cennikowej, pod warunkiem, że zawiera się w zakresie liczb od 1 do 127.
Schematy opakowań kaucjonowanych

Każdy towar może być związany z kilkoma opakowaniami kaucjonowanymi. Po to, by powiązać towar z różnymi opakowaniami tworzone są schematy. To tam Użytkownik decyduje dla jakiej ilości towaru wydawane są kolejne opakowania.

Lista schematów opakowań została opisana w kategorii Ogólne/ Inne/ Schematy Opakowań.

 

 

 

Powiązanie schematów opakowań z towarami

Towary, którym towarzyszą opakowania kaucjonowane, muszą mieć przypisany schemat opakowania. Dzięki temu w momencie sprzedaży/ zakupu takiego towaru program może wyliczyć ilość opakowań kaucjonowanych, które powinny być równocześnie wydane/ przyjęte.

Schemat przypisywany jest na karcie towaru (z poziomu zasobów czy cennika). Kod schematu można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po wciśnięciu przycisk