1

Zmień status

Zmień status – możliwość zmiany statusu kontrahenta oraz prefiksu numeru NIP zawierającego kod kraju UE. Podanie prefiksu jest konieczne w przypadku wybrania statusu: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny bądź Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca. Funkcja umożliwia również ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] odpowiednio w polach Metoda kasowa: Sprzedaż i Zakup oraz parametru Podatnik VAT czynny. Zaznaczenie parametrów na oknie seryjnego ustawiania statusu spowoduje zaznaczenie tych parametrów dla wybranych kontrahentów, przy czym parametr Zakup zostanie zaznaczony wyłącznie dla kontrahentów o statusie Krajowy i zaznaczonym na zakładce [Handlowe] parametrem Podatnik VAT czynny. Za pomocą funkcji Ustaw parametr podatnik VAT czynny możliwe jest zaznaczenie bądź odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny dla zaznaczonych kontrahentów. Za pomocą tej operacji można również zaznaczyć bądź odznaczyć parametr VAT wg daty wystawienia.

Parametry seryjnej zmiany statusów kontrahentów
Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli

Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli – dla zaznaczonych na liście kontrahentów można zaznaczyć bądź odznaczyć parametr Mailing seryjny.

Parametry seryjnego ustawiania mailingu seryjnego dla przedstawicieli
Zweryfikuj status VAT

Zweryfikuj status VAT dla zaznaczonych na liście kontrahentów można przeprowadzić weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. Po wyborze tej opcji następuje seryjne sprawdzanie statusu VAT dla zaznaczonych kontrahentów. W razie rozbieżności z bazą Ministerstwa Finansów statusy kontrahentów w programie są zmieniane, a w logu z przebiegu operacji pojawiają się stosowne informacje. Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.
Zmień grupę

Zmień grupę – wartość wybrana w polu „Grupa” zostanie ustawiona na formularzach poszczególnych kontrahentów na zakładce [Ogólne] w polu „Grupa”. Pozostawienie pola „Grupa” pustego i wywołanie funkcji spowoduje usunięcie grupy na wskazanych kartach kontrahentów.

Parametry seryjnej zmiany grupy kontrahentów
Zmień warunki handlowe

Zmień warunki handlowe – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] odpowiednio w polach: Limit kredytu, Limit przeterminowanych płatności, Cena domyślna, Dokument liczony od, Rabat standardowy. Zaznaczenie opcji Zmień limit kredytu oraz Zmień limit przeterminowanych płatności oraz zaznaczenie/odznaczenie związanych z nimi parametrów spowoduje odpowiednio włączenie/wyłączenie tych limitów dla wybranych kontrahentów.

Parametry seryjnej zmiany warunków handlowych kontrahentów