1

Elektroniczna wymiana danych z bankiem

Elektroniczna wymiana danych z bankiem – eksport

Eksport za pomocą definiowalnych formatów przelewów

Predefiniowane standardowe formaty zostały przedstawione tutaj.

Użytkownik może sam w Ogólne /Inne /Formaty przelewów zdefiniować format, przy czym musi to być plik tekstowy z polami oddzielonymi separatorami. Format zostanie dodany na liście formatów użytkownika.

Obsługiwane są 2 rodzaje formatów: 

 • plik tekstowy, w którym każda linia ma taką samą strukturę – składa się z pól oddzielonych znakiem separatora i jest rekordem z danymi dotyczącymi operacji,
 • plik tekstowy, w którym pierwsza linia ma charakter nagłówka (i/lub ostatnia linia ma charakter stopki) o strukturze innej niż pozostałe.

Zarówno struktura linii, nagłówka, stopki jak i rekordu definiowana jest poprzez zbudowanie listy pól wybranych z predefiniowanej listy. Dla każdego formatu można określić ogólne parametry takie jak: znak separatora linii, format daty itp.

Zdefiniowany format można również wykorzystać do importu przelewów wysłanych z aplikacji bankowej. Identyfikacja podmiotu odbywa się poprzez kod podmiotu bądź numer rachunku bankowego. Przenoszenie formatów pomiędzy bazami jest możliwe poprzez plik xml. Użytkownik ma również możliwość kopiowania zdefiniowanych formatów w ramach jednej bazy wykorzystując kombinacje klawiszy <CTRL>+<INSERT> bądź <CTRL> wciśnięty łącznie z przyciskiem  .

Przygotowanie formularza banku do wysyłania przelewów

W celu poprawnego wysłania zdarzeń z Preliminarza do banku, należy wcześniej odpowiednio skonfigurować formularz banku (menu Ogólne/ Inne/ Banki). W przypadku, kiedy użytkownik chce, aby w momencie wykonywania eksportu podpowiadał się format, który będzie wykorzystywany, należy na formatce banku w polu Format eksportu dla przelewów zwykłych wybrać odpowiedni format przypisany dla danego banku.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
W polu Format eksportu dla split payment należy wskazać format, wg którego będą tworzone zlecenia przelewów split payment. Format eksportu dla przelewów zwykłych i przelewów split payment powinny być tego samego rodzaju. Nie może być takiej sytuacji, że jeden z nich jest formatem typu webservice a drugi nie. W przypadku, gdy korzystamy z wymiany danych z bankiem za pomocą usługi sieciowej (webservice) format dla zwykłych przelewów i przelewów split payment jest taki sam.

W polach Format eksportu dla przelewów dla US oraz Format eksportu dla przelewów do ZUS można wybrać formaty za pomocą, którego wysyłane będą przelewy do US oraz ZUS. W sytuacji, kiedy format eksportu dla przelewów zwykłych nie zostanie wybrany, za każdym razem w momencie eksportu użytkownik będzie musiał wybrać format, który chce zastosować.

Uwaga
Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.

Formatka banku z możliwymi do wyboru formatami wymiany danych

Jak przygotować listę przelewów do wysłania?

Przelewy, które mają zostać wykonane, będą realizowane przez bank obsługujący naszą firmę (lub jeden z banków, jeśli mamy otwartych więcej rachunków w różnych bankach). Dla każdego prowadzonego przez firmę rachunku bankowego otwarliśmy oddzielny rejestr bankowy (rejestr typu BANK) i definiując go podaliśmy dane banku oraz numer rachunku bankowego.

Listę przelewów, które mają zostać zrealizowane przez wskazany bank, przygotowujemy z poziomu Preliminarza Płatności, przy wybranym konkretnym rejestrze.

Uwaga
Możliwość eksportu danych pojawi się tylko wtedy, gdy preliminarz wyświetla zdarzenia nierozliczone dla rejestru typu BANK.

Na ekranie pojawią się:

 – przycisk pozwalający na wykonanie eksportu.

Przelewy do wysłania –  włączenie parametru zawęzi listę zdarzeń w  Preliminarzu tylko do tych, które mogą zostać wysłane do banku.

Aby zdarzenia z Preliminarza mogły zostać przesłane do banku:

 • W definicji rejestru (typu BANK), z poziomu, którego dokonujemy eksportu, musi być poprawnie wypełniona nazwa i numer rachunku naszego banku.
 • Format wymiany danych dla naszego banku ustawiony jest, jako format zdefiniowany przez użytkownika.
 • Zdarzenia przeznaczone do wysłania mogą mieć status nierozliczone (N) lub częściowo rozliczone (C).
 • Nie da się wysłać zdarzeń znajdujących się w buforze. Muszą być w stanie Zatwierdzone do realizacji.
 • Kierunek przepływu środków finansowych na zdarzeniu musi być typu Rozchód.
 • Na zdarzeniu poprawnie są wypełnione pola: podmiot, bank oraz numer rachunku podmiotu.

Dotyczy wersji: 2018.6.1

Uwaga
W przypadku eksportu do banku zdarzeń split payment, które są częściwo rozliczone należy zweryfikować kwotę podatku VAT.

Listę zdarzeń, które mają zostać przesłane do banku można przygotować na dwa sposoby:

 • Na liście wszystkich nierozliczonych zdarzeń w rejestrze zaznaczyć (klawiszem spacji lub myszką) te, które mają zostać wysłane. Należy przy tym uważać, aby zaznaczone pozycje spełniły wymienione powyżej warunki (status N lub C, zatwierdzone do realizacji, typu rozchód i poprawnie wypełnione dane bankowe).
 • Zaznaczyć Przelewy do wysłania. Lista wszystkich zdarzeń zawężona zostanie tylko do tych, które spełniają powyższe warunki. Na tak przefiltrowanej liście znacznie łatwiej będzie odnaleźć i zaznaczyć te pozycje, które przeznaczone są do wysłania.

Podczas przygotowywania listy przelewów do banku warto również pamiętać o standardowo dostępnych narzędziach, które bardzo mogą ułatwić pracę:

 • Jeśli na liście zdarzeń ustawimy zakres dat – nie tylko lista, ale wszystkie stosowane na niej filtry będą brały ten zakres pod uwagę. Wprowadzając zakres dat i włączając Przelewy do wysłania otrzymamy listę zdarzeń możliwych do wysłania, których data realizacji przypada na wskazany okres czasu.
 • Filtr i Konstruktor filtra. Jeśli zdefiniujemy jakiś własny filtr na liście zdarzeń i włączymy Przelewy do wysłania – na ekranie otrzymamy listę zgodną ze stosowanym filtrem i możliwą do wysłania do banku. Np. jeśli skonstruowany filtr ma pokazać wyłącznie zdarzenia dla określonego podmiotu (kontrahenta), ustawimy zakres dat tak, aby dotyczył zdarzeń, których daty realizacji minęły i włączymy Przelewy do wysłania – otrzymamy przygotowaną do wysłania listę przelewów dotyczących wskazanego kontrahenta, ale tylko tych, z których realizacją się spóźniliśmy.

Wysyłanie danych do banku

Jeśli lista zdarzeń, które jako polecenia przelewów mają zostać wysłane do banku jest przygotowana – naciskamy przycisk . Jeżeli na formularzu banku został przypisany format zdefiniowany przez użytkownika lub modyfikowalny format predefiniowany w programie, na ekranie pojawi się okno Eksport przelewów do pliku.

Eksport przelewów

Okno zawiera następujące parametry:

 • Aktualizuj informacje ZUS na zdarzeniach przy eksporcie – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż informacje Opis do banku pobierane są bezpośrednio z deklaracji DRA i dodatkowo aktualizowane są również na zdarzeniu w Preliminarzu. Odznaczony parametr sprawia, iż informacje do pliku pobierane są ze zdarzenia w Preliminarzu.
 • Kolejność przelewów w pliku wg sortowania na liście – domyślnie parametr nie jest zaznaczony. Po zaznaczeniu przelewy do pliku zostaną wyeksportowane wg kolejności sortowania ustawionej na liście. Jeżeli w oknie eksportu przelewów zostanie zaznaczony parametr Przelewy zbiorczo wg podmiotów wówczas parametr Kolejność przelewów w pliku wg sortowania na liście będzie nieaktywny. Zbiorcze przelewy nie przejmują sortowania z listy.
 • Nazwa pliku – nazwa pliku, do którego chcemy eksportować zdarzenia.
 • Format wymiany – rozwijalna lista z dostępnymi formatami eksportu. Domyślnie wybranym formatem jest format, który przypisany został jako domyślny dla danego banku. Data przelewu – domyślnie wybraną datą będzie data realizacji, natomiast oprócz tego dostępne są jeszcze: dzisiejsza, termin płatności, inna (z możliwością wpisania daty).

Dotyczy wersji: 2018.6.1

 • Format wymiany dla split payment – rozwijalna lista ze zdefiniowanymi w programie formatami eksportu przelewów. Program proponuje format, który został wskazany na formularzu banku, do którego przygotowujemy zlecenie przelewów. Wskazane formaty wymiany powinny mieć ten sam rodzaj. Nie wykonamy eksportu jeśli jeden z formatów będzie typu webservice a drugi nie. Rodzaje formatów wymiany muszą być z sobą zbieżne. Jeśli w danej organizacji nie stosujemy metody podzielonej płatności nie ma konieczności wskazywania formatu wymiany dla split payment.
 • Przelewy zbiorczo wg podmiotów – zaznaczenie tego parametru przez użytkownika spowoduje, iż zdarzenia dla danego kontrahenta zostaną zsumowane.
 • Grupuj wg dat – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów.
 • Jeżeli Przelewy zbiorczo wg podmiotów jest zaznaczony, a Grupuj wg dat nie jest zaznaczony, to zdarzenia przeznaczone do eksportu zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty. Następnie zostanie utworzony jeden przelew zbiorczy dla danego podmiotu (rachunku, waluty).

  Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).

  Przy eksporcie formatami definiowalnymi znaczenie ma data wybrana w formacie przelewów:

  • jeżeli w formacie wybrana jest Data dokumentu, to przelewy są eksportowane zawsze z datą dokumentu, niezależnie od tego jaka data jest wybrana na oknie Eksport przelewów do pliku. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat powstanie tyle zbiorczych przelewów ile jest różnych Dat dokumentów w eksportowanych płatnościach
  • jeżeli w formacie wybrana jest Data operacji, to przelewy są eksportowane zgodnie z datą wskazaną w oknie Eksport przelewów do pliku, tj. datą dzisiejszą/ terminem płatności/ datą realizacji/ inną. Dlatego po zaznaczeniu Grupuj wg dat powstanie tyle zbiorczych przelewów ile jest różnych terminów płatności/ dat realizacji (w zależności od ustawień wybranych na oknie)
  • jeżeli w formacie wybrana jest i Data dokumentu i Data operacji, to przelewy będą grupowane zgodnie z datą operacji (opisane wyżej).

  Dotyczy wersji: 2018.6.1

  • Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów.
  • Dziel przelewy wg długości opisu – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów .Spowoduje on, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

  Istnieje również możliwość dopisania przelewów do już istniejącego pliku. Aby dopisać przelewy do pliku należy zaznaczyć parametr Dopisz do pliku, a następnie w polu Plik docelowy wskazać plik, do którego informacje powinny być dopisane. Zatwierdzenie okna spowoduje dopisanie przelewów zatwierdzonych do wysłania do podanego pliku.

  Uwaga
  W trakcie dopisywania przelewów do już istniejącego pliku program sprawdza, czy Numer Rozliczeniowy Banku (NRB) dla banku związanego z rejestrem, z którego dokonywany jest eksport, jest taki sam jak NRB zapisany w pliku, do którego dopisujemy przelewy. Kontrola NRB w trakcie eksportu uniemożliwi dopisanie przelewów do pliku adresowanego do innego banku, niż powiązany z danym rejestrem bankowym.

  Uwaga
  Jeśli podczas eksportu przelewów wskażemy istniejący plik i nie zaznaczymy parametru Dopisz do pliku – spowoduje to wykasowanie dotychczasowej zawartości pliku i nadpisanie nowych informacji.

  Warto pamiętać, że podczas eksportu przelewów do pliku program zapamiętuje katalog, w którym ostatnio zapisany był plik z przelewami i zaproponuje go podczas ponownego eksportu.

  W dolnej części okna Eksport przelewów do pliku widoczna jest sekcja pokazująca łączną wartość przelewów przeznaczonych do wyeksportowania. Wyświetlane sumy zależą od ustawień parametru Eksport poleceń: Zaznaczonych lub Wszystkich zatwierdzonych do realizacji. Osobno sumowane są przelewy zwykłe, do US i do ZUS. Kwoty dla przelewów do US i ZUS widoczne są zawsze w PLN. Kwota dla przelewów zwykłych wyświetlana jest w walucie rejestru, z którego wykonywany jest eksport. Sumowane są kwoty pozostające do rozliczenia z przelewów rozchodowych, o stanie Do realizacji.

  Szczegółowe zestawienie informacji zapisywanych do pliku tekstowego znajduje się w artykule Definiowanie formatów. Najważniejsze z nich to:

  • kwota przelewu. Dla zdarzeń nierozliczonych (N) – jest to pełna kwota dokumentu, dla zdarzeń rozliczonych częściowo (C) – kwota dotychczas nierozliczona,
  • dane kontrahenta, jego banku i numer jego rachunku,
  • dane naszej firmy, naszego banku i numer naszego rachunku,
  • data płatności,
  • opis płatności.

  Plik z danymi może zostać wykorzystany przez program służący do komunikacji z bankiem.

  Przelewy zbiorcze

  Program Comarch ERP Optima umożliwia również wysyłanie przelewów zbiorczych.Wyjątek stanowią przelewy oznaczone jako split payment, gdyż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami płatności tych nie można wykazywać zbiorczo.

  Zaznaczenie przez użytkownika parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów (na formatce Eksport przelewów do pliku) spowoduje, iż zdarzenia przeznaczone do eksportu zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty. Następnie zostanie utworzony jeden przelew zbiorczy dla danego podmiotu (rachunku, waluty). Dane adresowe zostaną pobrane z karty danego podmiotu (np. kontrahenta, pracownika).

  Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).

  Kwota przelewu to suma nierozliczonych kwot w walucie dokumentu ze zdarzeń składających się na przelew zbiorczy. W przypadku, gdy jako datę przelewu użytkownik wybierze datę realizacji bądź termin płatności, jako data przelewu zbiorczego zostanie pobrana data z najwcześniejszego zdarzenia.

  Jeżeli w momencie eksportu nadawany jest Identyfikator operacji, to wszystkie przelewy cząstkowe wchodzące w skład przelewu zbiorczego otrzymają taki sam identyfikator.

  Opis dla przelewów zbiorczych jest wypełniany następująco:

  • Jeżeli w definicji formatu występuje pole Numer dokumentu i numery eksportowanych dokumentów nie zmieszczą się w tym polu – pozostała część zostanie przeniesiona do innych pól opisowych, kolejno Opis księgowy, Opis do banku – pierwsza, druga, trzecia, czwarta linijka. Aby zawsze opis, czy to w przelewach zbiorczych czy zwykłych, zawierał numery dokumentów to np. dla formatu Elixir-O można zdefiniować go następująco:
   Numer dokumentu – nowe pole, 35 znaków.
   Opis do banku (druga linijka) połączony z poprzednim znakiem podziału pola na części, 35 znaków .
   Opis do banku (trzecia linijka) połączony z poprzednim znakiem podziału pola na części, 35 znaków.
   Opis do banku (czwarta linijka) połączony z poprzednim znakiem podziału pola na części, 35 znaków.
   W ten sposób otrzymamy pole zawierające 4×35.  W przelewie zbiorczym druga, trzecia i czwarta linijka opisu do banku nie będzie pobierana ze zdarzenia, tylko zawsze wypełniana numerami dokumentów, jeżeli nie zmieszczą się w poprzednich polach. Jeżeli się zmieszczą – pola te będą puste.
  • Jeżeli opis w definicji formatu będzie zdefiniowany następująco:
   Opis do banku (pierwsza linijka) – nowe pole, 35 znaków.
   Opis do banku (druga linijka) połączony z poprzednim znakiem podziału pola na części, 35 znaków.
   Opis do banku (trzecia linijka) połączony z poprzednim znakiem podziału pola na części, 35 znaków.
   Opis do banku (czwarta linijka) połączony z poprzednim znakiem podziału pola na części, 35 znaków.
   Wtedy w przypadku przelewu zbiorczego zostaną połączone opisy z pierwszej linijki opisu do banku wszystkich zdarzeń składających się na dany przelew zbiorowy i wklejone kolejno do pól Opis do banku. Opisy do banku ze zdarzeń z drugiej, trzeciej i czwartej linijki nie zostaną pobrane do pliku.

  Wtedy w przypadku przelewu zbiorczego zostaną połączone opisy z pierwszej linijki opisu do banku wszystkich zdarzeń składających się na dany przelew zbiorowy i wklejone kolejno do pól Opis do banku. Opisy do banku ze zdarzeń z drugiej, trzeciej i czwartej linijki nie zostaną pobrane do plikuPoszczególne numery dokumentów w opisie są oddzielone znakiem „;”.

  Dotyczy wersji: 2018.6.1
  W sytuacji, gdy chcielibyśmy aby w przelewie zbiorczym program umieścił wszystkie linie opisu do banku (od pierwszej do czwartej linii opisu z każdego przelewu) możemy zaznaczyć parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku. Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją. Program połączy cztery linie opisu do banku z pierwszego przelewu, następnie 4 linie z przelewu drugiego itd. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją. W przypadku, gdy tworzymy przelew zbiorczy na podstawie wielu przelewów cząstkowych może zdarzyć się, że pola z opisem nie będą zawierały wszystkich danych (wszystkie opisy się nie zmieszczą). W takiej sytuacji możemy skorzystać z parametru Dziel przelewy wg długości opisu.

  Przykład

  Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza po 100 zł każdy. Pierwszy przelew ma uzupełnione 3 linie opisu do banku: FA/2018/07/00001/VAT, Z dnia 20 czerwca 2018, Wplata raty numer 1.

  Drugi przelew ma uzupełnione 2 linie opisu do banku:

  FA/2018/07/00002/VAT, Usług obce.

  Kolejne 3 przelewy mają uzupełnioną tylko pierwszą linię opisu FA/2018/07/00003/VAT,FA/2018/07/00004/VAT,FA/2018/07/00005/VAT

  Jeśli parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku:

  • nie będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się tylko pierwsze linie opisu do banku
  • będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się kolejno pierwsze 3 linie z przelewu pierwszego, następnie 2 linie opisu z przelewu drugiego, pierwsze linie z przelewu 3 i 4 oraz początek (pierwsza litera) opisu z przelewu 5

  W pliku przygotowanym formatem Elixir-0 BPH, który ma zdefiniowane wykazywanie czterech linii opisu do banku wygląda to tak:

  „FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT;F”

  Zaznaczenie parametru Dziel przelewy wg długości opisu spowoduje, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych

  Przykład

  Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza z przykładu powyżej. Tworzymy plik formatem Elixir-0 BPH.

  Jeśli zaznaczymy parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku i Dziel przelewy wg długości opisu program utworzy nam 2 przelewy zbiorcze, na kwotę:

  • 400 zł z opisem FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT”
  • 100 zł z opisem: „FA/2018/07/00005/VAT|||”

  Eksport przelewów do plików XML

  Istnieje możliwość eksportu przelewów do plików xml. Służą do tego standardowe formaty: Przelewy krajowe (xml), Przelewy SEPA (xml), Przelewy SEPA BZWBK (xml)  i Przelewy walutowe (xml). Pliki generowane są zgodnie ze standardem XML opartym o normę ISO 20022.

  Format Przelewy krajowe (xml) służy do eksportu przelewów złotówkowych, zarówno przelewów zwykłych, jak i przelewów do urzędu skarbowego oraz ZUS. Jeżeli wśród zaznaczonych płatności są przelewy do US i/lub ZUS i w oknie Eksport przelewów do pliku jako format wymiany wybierzemy Przelewy xml, wówczas przelewy również eksportowane są tym formatem, a nie formatem do US/ZUS przypisanym na karcie banku.

  W przypadku przelewów walutowych jako opcja rozliczania opłat ustawiana jest domyślnie „SHAR” – prowizje i opłaty są dzielone pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta.

  Po zaznaczeniu kilku przelewów i wyeksportowaniu ich formatem xml, powstaje jeden zbiorczy plik. Jeżeli wśród zaznaczonych przelewów będą zarówno przelewy zwykłe, jak i przelewy do US i/lub ZUS, w momencie eksportu formatem Przelewy krajowe (xml) powstaną osobne zbiorcze pliki dla przelewów zwykłych, US i ZUS.

  Jeżeli w oknie Eksportu przelewów do pliku w formacie wymiany wybrany będzie format xml, wówczas parametr Aktualizuj przy eksporcie informacje ZUS na zdarzeniach (w formacie Elixir-O) jest niewidoczny.

  Przy eksporcie przelewów walutowych i SEPA, litery ze znakami diakrytycznymi wpisane w nazwie firmy/ danych adresowych firmy/ nazwie podmiotu/ danych adresowych podmiotu/ opisie do banku są zamieniane na ich odpowiedniki, np. ‘ü’ na ‘ue’, ‘д’ na ‘d’.

  Przy eksporcie przelewów formatami Przelewy krajowe (xml), Przelewy SEPA (xml), Przelewy SEPA BZWBK (xml), Przelewy walutowe (xml) dla każdej płatności automatycznie nadawany jest unikalny Identyfikator operacji. Identyfikator jest zapisywany w pliku w tagu <EndToEndId>.

  Przy zaznaczonej opcji Przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów wszystkie przelewy cząstkowe wchodzące w skład przelewu zbiorczego otrzymają taki sam identyfikator.

  Identyfikator operacji może być wykorzystywany do automatycznego rozliczania przelewów przy imporcie.

  Konsekwencje wysłania przelewów do banku

  Stan zdarzeń, które zostały wysłane do banku zmienia się na Zlecenie wysłane do banku. Na takich zdarzeniach nie da się wprowadzać żadnych zmian. Nie zmienia się natomiast status wysłanego zdarzenia – pozostaje ono w dalszym ciągu nierozliczone (N) lub rozliczone częściowo (C).

  Rozliczenie tych zdarzeń może nastąpić dopiero wtedy, gdy otrzymamy z banku wyciąg bankowy potwierdzający ich realizację. Pozycje z takiego wyciągu wprowadzamy na listę zapisów kasowych/bankowych odpowiedniego rejestru i rozliczamy je z naszymi zdarzeniami.

  Definiowanie formatu wymiany danych z bankami

  Definiowanie formatów przelewów jest dostępne w menu Ogólne /Inne /Formaty przelewów.

  Eksport zdarzeń z Preliminarza do banku

  Eksport przelewów odbywa się z poziomu Preliminarza dla wybranego konkretnego rejestru. Wybór formatu predefiniowanego bądź też zdefiniowanego przez użytkownika spowoduje pojawienie się formatki eksportu. Wynikiem eksportu jest plik tekstowy, który można wczytać do systemu konkretnego banku. Po zakończeniu operacji eksportu użytkownik otrzymuje log z informacją, które przelewy zostały wyeksportowane oraz jakie ewentualnie błędy miały miejsce.

  Wymiana danych za pomocą usługi sieciowej

  System Comarch ERP Optima obsługuje wymianę danych z bankiem (eksport i import przelewów) za pomocą usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect 2.0.

  Ten sposób wymiany danych umożliwia pobieranie wyciągów bankowych oraz historii operacji, a także eksport przelewów bezpośrednio z/do systemu bankowego, bez konieczności ręcznego przenoszenia plików pomiędzy aplikacją bankową oraz Comarch ERP Optima. Możliwe jest również pobieranie dla każdego wysłanego przelewu jego aktualnego statusu w banku (przelew może oczekiwać na realizację, zostać zrealizowany, odrzucony, anulowany itp.).

  Informacja o stanie środków na rachunkach – ikona dostępna na wstążce i umożliwia pobranie informacji o stanie środków na rachunkach obsługiwanych za pomocą usługi sieciowej z listy rejestrów k/b, listy zapisów k/b oraz preliminarza płatności.

  Wymiana danych pomiędzy bankiem a klientem w usłudze sieciowej odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XML (standard ISO 20022)  przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy Bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie ma dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo dzięki dwustronnemu SSL Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji klienta, a klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku.

  Do zabezpieczenia wymiany informacji zastosowane zostały: certyfikat transportowy, który weryfikuje Klienta i pozwala zweryfikować jego prawo do danego rachunku (rachunków) oraz certyfikat autoryzacyjny (podpis elektroniczny), którym mogą być podpisywane wysyłane do banku przelewy. Gdy przelewy nie zostaną podpisane lub zostaną podpisane przez nieuprawnioną osobę – zlecenia będą oczekiwały w banku na akceptację uprawnionej osoby.

  Na liście Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów dostępny jest format:

  • Alior Bank WebService do bezpośredniej wymiany danych z Alior Bankiem,
  • ING WebService do bezpośredniej wymiany danych ING Bank Śląski,
  • Pekao WebService do bezpośredniej wymiany danych z bankiem Pekao,
  • BNP Paribas WebService do bezpośredniej wymiany z bankiem BGŻ BNP Paribas
  • BNP Paribas WebService (dawniej Raiffeisen) do bezpośredniej wymiany danych z klientami byłego banku Raiffeisen
  • mBank WebService do bezpośredniej wymiany danych z mBankiem,
  • Millennium Webservice do bezpośredniej wymiany danych z bankiem Millennium,

  W przypadku innych banków należy zweryfikować możliwość wymiany danych poprzez usługę sieciową kontaktując się z danym bankiem. Jeżeli bank wdrożył standard Comarch Data Connect 2.0, użytkownik może samodzielnie dodać format przelewu za pomocą którego będzie możliwa wymiana. Na formularzu formatu przelewu na zakładce [Ogólne] trzeba zaznaczyć parametr Bezpośrednia wymiana danych za pomocą usługi sieciowej oraz wpisać adres usługi sieciowej. Na formularzu nowododawanego formatu przelewu po zaznaczeniu opcji Bezpośrednia wymiana danych za pomocą usługi sieciowej widoczne będzie dodatkowe pole z możliwością wskazania jednej z opcji: ING, Raiffeisen, Pekao,BNP Paribas, Alior Bank mBank, Millennium lub Inny. Wybór ma znaczenie w przypadku identyfikowania statusów przelewów. Po wskazaniu opcji ING, status ACWC jest identyfikowany jako zlecenie anulowane. Zaznaczając Raiffeisen lub Inny status ACWC jest rozpoznawany, jako zlecenie wprowadzone zmodyfikowane w systemie bankowym bądź do ręcznej modyfikacji. Wybór opcji ma również znaczenie przy wysyłaniu przelewów europejskich (SEPA) dla banków Pekao oraz BNP Paribas. Możliwość wskazania jednej z opcji dostępna jest wyłącznie dla formatów dodawanych przez użytkownika.

  Do wymiany danych z bankami, za pomocą usługi sieciowej (webservice) wymagana jest instalacja komponentu Microsoft .NET Framework w wersji co najmniej 4.5.

  Eksport za pomocą usługi sieciowej

  Możliwy jest eksport przelewów krajowych (w tym do Urzędu Skarbowego i ZUS) oraz przelewów walutowych (w tym przelewów europejskich SEPA).

  Na formularzu banku w polach Format eksportu dla przelewów zwykłych oraz Format importu wyciągów bankowych można wskazać format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej. Format ten będzie podpowiadał się, jako domyślny podczas eksportu i importu przelewów. Po wybraniu takiego formatu na formularzu banku pojawia się zakładka [Ustawienia usługi sieciowej]. Na zakładce tej użytkownik wprowadza ustawienia dotyczące przelewów walutowych oraz podpina certyfikat do komunikacji otrzymany z banku ING, Pekao, BNP Paribas, BNP Paribas (klienci Raiffeisen), Alior Bank, Millennium Bank. Zasady dodawania certyfikatu dla klientów mBanku został opisany w dalszej części dokumentacji.

  Formularz banku, zakładka Ustawienia usługi sieciowej

  W przypadku przelewów walutowych istotne jest uzupełnienie pól: Opłatę ponosi, Osoba kontaktowa oraz Kontakt. W przypadku pola Opłatę ponosi jest możliwość wyboru trzech opcji: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po równo. W przypadku niektórych rachunków opcja Zleceniobiorca może być zablokowana. Pokaże się wtedy odpowiedni komunikat przy próbie eksportu z wybraną tą opcją.

  Eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej jest możliwy z poziomu preliminarza płatności dla wybranego konkretnego rejestru. Jeżeli wybrany rejestr ma na formularzu banku przypisany format obsługujący wymianę danych za pomocą usługi sieciowej, wtedy ikona Eksportuj polecenia przelewu ma rozwijalne menu z dwoma opcjami: Eksportuj przelewy oraz Aktualizuj stany przelewów . Domyślnie kliknięcie w ikonę powoduje wywołanie okna Eksport przelewów do pliku.

  Okno eksportu przelewów poprzez usługę sieciową

  W Konfiguracji stanowiska/ Kasa/Bank/ Parametry znajduje się parametr Zapisuj przelewy importowane/eksportowane poprzez usługę sieciową. Zaznaczenie tego parametru powoduje uaktywnienie pola na wpisanie ścieżki do katalogu, w którym będą zapisywały się pliki z przelewami importowane oraz eksportowane za pomocą usługi sieciowej. Domyślnie parametr jest odznaczony. W przypadku odznaczonego parametru pliki nie są zapisywane.

  Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy pokazuje się okno, na którym można ustawić wybrane opcje eksportu. Po ustawieniu parametrów, eksport uruchamiamy ikoną pioruna. Eksportowane są zarówno przelewy w PLN jak również w walucie obcej. Możliwy jest także eksport przelewów zbiorczych, jaki i możliwość podpisania przelewów za pomocą podpisu kwalifikowanego. Pojawia się okno z możliwością wyboru właściwego certyfikatu. Jeżeli okno z wyborem certyfikatu zostanie anulowane – przelewy zostaną wysłane i będą oczekiwały na akceptację po stronie banku.

  W przypadku komunikacji webservice z mBankiem okno do wskazania certyfikatu do podpisywania nie jest pokazywane przy eksporcie. Jest to związane z tym, że przelewy mogą być podpisywane przez kilka osób (kilkoma certyfikatami). Jeżeli przelewy mają być wysłane podpisane, należy je najpierw podpisać, a następnie wysłać. Dokładniejszy opis eksportu przy wymianie webservice z mBankiem zamieszczony jest w kolejnym podrozdziale Eksport przelewów do mBanku.

  Przy eksporcie przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice) dla każdej płatności automatycznie nadawany jest unikalny Identyfikator operacji. Identyfikator jest zapisywany w pliku w tagu <EndToEndId>.

  Przy zaznaczonej opcji Przelewy zbiorczo wg podmiotów wszystkie przelewy cząstkowe wchodzące w skład przelewu zbiorczego otrzymają taki sam identyfikator.

  Parametr Przelew zbiorczo wg podmiotów nie działa na przelewy split payment, które zawsze są wykazywanie jako oddzielne płatności do dokumentu,

  Identyfikator operacji może być wykorzystywany do automatycznego rozliczania przelewów przy imporcie. Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się w rozdziale Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelewów.

  W przypadku importu Alior Bank WebService automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie nie zadziała dla przelewów walutowych, US oraz ZUS. W przypadku tych przelewów nie jest zwracana sygnatura przelewów.

  Dotyczy wersji: 2018.2.1
  Przy zaznaczonej opcji Wysyłaj przelewy w jednym pliku przy eksporcie kilku przelewów tworzony jest jeden plik XML, w którym zapisane są wszystkie pojedyncze przelewy. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to każdy z przelewów zapisywany jest w osobnym pliku.

  Przy eksporcie przelewów walutowych i SEPA za pomocą usługi sieciowej (webservice), litery ze znakami diakrytycznymi wpisane w nazwie firmy/ danych adresowych firmy/ nazwie podmiotu/ danych adresowych podmiotu/ opisie do banku są zamieniane na ich odpowiedniki, np. ‘ü’ na ‘ue’, ‘д’ na ‘d’.

  Jeżeli w nazwie podmiotu jest cudzysłów, to przy eksporcie przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice) znak ten nie jest zapisywany w pliku. Dodatkowo przy eksporcie przelewów zagranicznych i SEPA znaki & @ ' # $ % ^ * \ / | również nie są eksportowane.

  Dotyczy wersji: 2019.0.1
  Przy eksporcie przelewów krajowych (PLN) litery ze znakami diakrytycznymi występujące w polach tekstowych (nazwa i adres firmy, nazwa i adres odbiorcy, opis do banku) zamieniane są na ich odpowiedniki, np. ‘ü’ na ‘ue’, ‘д’ na ‘d’. Wyjątkiem są litery polskiego alfabetu (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) które nie są zamieniane.

  W preliminarzu płatności, jeżeli wybrany zostanie rejestr, który obsługuje wymianę danych poprzez usługę sieciową wśród kolumn na liście dostępne są kolumny: Data wysłania WebService, Komunikat WebService, Data komunikatu WebService. W kolumnach tych zapisywane są informacje przy eksporcie do usługi sieciowej oraz każdorazowym sprawdzeniu stanu przelewów w banku.

  Jest również możliwość sprawdzenia aktualnego statusu przelewów w banku. Opcja Aktualizuj stany przelewów sprawdza stan przelewów w banku oraz aktualizuje informacje na liście w preliminarzu płatności oraz na formularzu zdarzenia.

  Import przelewów poprzez usługę sieciową opisany jest w pkt. Import za pomocą usługi sieciowej.

  Eksport przelewów do mBanku

  W celu skonfigurowania wymiana danych z bankiem mBank w systemie Comarch ERP Optima należy:

  • ustawić format wymiany danych – mBank Webservice,
  • podać informację o numerze identyfikacyjnym firmy (DIK),
  • określić typ logowania: certyfikat lub token mobilny (i jeżeli jest to certyfikat, to podpiąć certyfikat komunikacyjny),
  • dla przelewów walutowych wskazać kto ponosi opłaty związane z takimi przelewani.

  Na formularzu banku na zakładce [2 Dodatkowe] wybieramy format wymiany danych mBank Webservice. Przechodzimy na zakładkę [3 Ustawienia usługi sieciowej] i wprowadzamy ustawienia dotyczące:

  • przelewów walutowych ,
  • podpinamy certyfikat do komunikacji z bankiem. Certyfikat ten powinien mieć aktualną datę ważności, posiadać informacje o obsługujących go kluczach prywatnych. Należy upewnić się czy certyfikat znajduje się we właściwym magazynie certyfikatów.
  • podajemy login (ID) Użytkownika w banku i typ logowania. Logowanie może odbywać się z wykorzystaniem certyfikatu lub tokena mobilnego. W przypadku tokena mobilnego potwierdzenie operacji wykonywane jest w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie.

  Formularz banku, zakładka [Ustawienia usługi sieciowej]
  W przypadku przelewów walutowych istotne jest uzupełnienie pól:

  • Opłatę ponosi – mamy tutaj do wyboru trzy opcje: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po równo.
  • Osoba kontaktowa – nasz przedstawiciel wybrany do kontaktu z bankiem.
  • Kontakt numer telefonu, adres e-mail.

  Na formularzu rejestru bankowego związanego z mBankiem należy uzupełnić informację o identyfikatorze firmy (DIK). Jest to unikalny identyfikator klienta banku w mBank CompanyNet. Brak tej informacji lub błędne dane uniemożliwi wymianę danych z bankiem (istotna jest wielkość liter) .

  Rejestr bankowy – identyfikator firmy

  Eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej wykonujemy z poziomu preliminarza płatności. W preliminarzu płatności należy:

  • wybrać rejestr, który dotyczy mBank i ma ustalony format wymiany danych za pomocą usługi sieciowej (w naszym przypadku mBank WebService),
  • na liście powinny wyświetlać się tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo.

  Preliminarz płatności – parametry

  Po spełnieniu tych warunków w preliminarzu płatności będzie dostępna ikona Eksportuj polecenia przelewu  .

  Wymiana danych z mBankiem pozwala na:

  • wysłanie przelewu, który oczekuje w banku na jego autoryzację (zatwierdzenie),
  • wysłanie podpisanego przelewu, który zostanie w banku przekazany do realizacji,
  • autoryzację (zatwierdzenie częściowe/finalne) wysłanych wcześniej przelewów.

  W mBanku możliwa jest wieloosobowa autoryzacja transakcji. Dzięki tej usłudze istnieje możliwość autoryzacji przelewów przez więcej niż 1 osobę (w banku można ustalać limity do autoryzacji samodzielnej i dwuosobowej oraz nadać uprawnienia do wykonywania zleceń bez ich autoryzacji).

  W Comarch ERP Optima na zdarzeniu w preliminarzu płatności możemy:

  • podpisać przelew – podpisujemy przelewy o stanie Do realizacji, które nie zostały wysłane do banku. Jeśli wymagają tego ustalenia z bankiem przelew może być podpisany przez kilka osób. Na liście wyświetlamy informacje o tym kto, kiedy i jakim certyfikatem podpisał dany przelew. Podpisanego przelewu nie możemy już modyfikować. Każda zmiana częściowe rozliczenie czy zmiana dat uniemożliwi jego wysłanie. Konieczne będzie usunięcie istniejącego podpisu/podpisów i ponowne podpisanie przelewu. Wysłanie podpisanego przelewu spowoduje, że w banku zostanie on skierowany do weryfikacji a później do realizacji.

  Formularz zdarzenia – Podpisy

  • autoryzować przelew – przelewy możemy autoryzować na stronie banku lub bezpośrednio w Comarch ERP Optima. W Comarch ERP Optima autoryzacji może dokonać tylko ten operator, który korzysta z tokena mobilnego. Autoryzacja (zatwierdzanie) dotyczy przelewu, który został wysłany do banku. W systemie mamy zarówno możliwość autoryzacji częściowej, jak i finalnej (pełnej). Przed autoryzacją przelewu zalecamy uruchomienie na telefonie aplikacji bankowej, gdyż pojawi się w niej wiadomość prezentująca szczegóły zatwierdzanej dyspozycji (data przelewu, kwota). Ostateczna akceptacja lub odrzucenie dyspozycji wykonywane są za pomocą przycisku na telefonie. Na formularzu przelewu zapisujemy historię autoryzacji, która została wykonana z poziomu Comarch ERP Optima.

  Formularz zdarzenia – Historia autoryzacji

  Podpisanie i autoryzacja pojedynczego przelewu możliwe są z poziomu formularza płatności. Operacje te można też wykonać seryjnie dla zaznaczonych zdarzeń. W tym celu będąc w Preliminarzu płatności należy wybrać strzałkę obok przycisku . Pojawi się dodatkowe menu :

  Podpisz przelewy – podpisujemy zaznaczone zdarzenia o stanie Do realizacji.

  Eksportuj przelewy – wysyłamy do banku zaznaczone przelewy. Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy pojawi się okno Eksportuj przelewy do pliku na którym określamy parametry eksportu. Format wymiany przepisuje się z formularza banku, format wymiany dla split payment nie podlega edycji i jest taki sam jak format wymiany.

  Data przelewu – jako data przelewu zawsze wstawiana jest data realizacji przelewu.

  Przelewy zbiorczo wg podmiotów – po zaznaczeniu tej opcji przelewy które nie zostały podpisane zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysyłane jako jeden, zbiorczy przelew. Podpisane przelewy zawsze wysyłane są pojedynczo, nie są grupowane. Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).

  Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów.

  Dziel przelewy wg długości opisu – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Spowoduje on, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

  Wysyłaj przelewy w jednym pliku – zaznaczenie tego parametru powoduje, że wysyłając kilka przelewów tworzymy jeden plik xml, w którym zapisujemy wszystkie pojedyncze przelewy. Jeśli parametr nie jest zaznaczony to każdy z tych przelewów zapisywany jest w osobnym pliku.

  Eksport uruchamiamy ikoną pioruna . Eksportowane są zarówno przelewy w PLN jak również w walucie obcej.

  Jeżeli w preliminarzu płatności wybierzemy rejestr, który obsługuje wymianę danych poprzez usługę sieciową wśród kolumn na liście dostępne są kolumny:

  • Data wysłania WebService,
  • Komunikat WebService,
  • Data komunikatu WebService.

  W kolumnach tych zapisywane są informacje przy eksporcie do usługi sieciowej oraz przy każdorazowym sprawdzeniu stanu przelewów w banku.

  Autoryzuj przelewy częściowo – operacja dostępna jest dla Użytkownika, który korzysta z tokena mobilnego i dotyczy przelewów wysłanych do banku. W sytuacji, gdy przelewy zostały wysłane w jednym pliku autoryzacja dotyczy wszystkich przelewów wchodzących w skład tego pliku (paczki). W banku przelewy będą miały status zautoryzowane częściowo i będą czekały na ostateczne zatwierdzenie.

  Autoryzuj przelewy finalnie – operacja dostępna jest dla Użytkownika, który korzysta z tokena mobilnego i wykonywana jest dla przelewów wysłanych do banku. W sytuacji, gdy przelewy zostały wysłane w jednym pliku autoryzacja dotyczy wszystkich przelewów wchodzących w skład tego pliku (paczki). W banku przelewy zostaną skierowane do realizacji.

  Aktualizuj stany przelewów – sprawdzenia aktualnego statusu przelewów w banku.

  Eksport przelewów europejskich SEPA

  Przy eksporcie za pomocą usługi sieciowej możliwy jest również eksport do banku przelewów europejskich (SEPA). Na formularzu rejestru bankowego w EURO obsługującego wymianę danych za pomocą webservice dostępny jest parametr Przelewy SEPA.

  Jeżeli na formularzu rejestru w walucie EUR parametr zostanie zaznaczony wówczas będzie on również automatycznie zaznaczany na wszystkich zdarzeniach rozchodowych dodawanych do tego rejestru (zarówno zdarzeniach generowanych do dokumentów, jak również ręcznie wprowadzanych do preliminarza płatności). Jeżeli parametr na formularzu rejestru będzie odznaczony, wówczas również na zdarzeniach w preliminarzu będzie domyślnie odznaczony, z możliwością ręcznego zaznaczenia.

  Na zdarzeniach rozchodowych z walutą rozliczenia EURO, wprowadzonych do rejestru w PLN obsługującego wymianę danych za pomocą webservice, parametr Przelew SEPA jest widoczny, ale domyślnie niezaznaczony (z możliwością ręcznego zaznaczenia).

  Parametr Przelew SEPA można również zaznaczyć na zdarzeniach seryjnie poprzez wybór opcji Oznacz jako przelew SEPA dostępnej w preliminarzu płatności pod ikoną operacji seryjnych i w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Parametr można zaznaczyć tylko na zdarzeniach o Stanie: Bufor i Do realizacji.

  W przypadku eksportu przelewów z zaznaczonym Przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów osobno są sumowane przelewy z zaznaczonym parametrem Przelew SEPA, a osobno przelewy bez zaznaczonego parametru.

  W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia 260/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (tzw. Rozporządzenie SEPA), które wprowadza pewne zmiany w strukturze plików SEPA, na płatnościach i zapisach bankowych umożliwiono uzupełnienie dodatkowych informacji.

  Na zdarzeniach rozchodowych z zaznaczonym parametrem Przelew SEPA pojawia się kolejna zakładka [Dodatkowe SEPA], na której można wpisać informacje, które będą wysyłane do banku. Pola są do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika i nie są obowiązkowe.

  Na zakładce [Dodatkowe SEPA] dostępne są 4 sekcje: Zleceniodawca, Pierwotny zleceniodawca, KontrahentFinalny odbiorca. Dla Pierwotnego zleceniodawcy, Kontrahenta i Finalnego odbiorcy do wyboru jest opcja Osoba prawna i Osoba fizyczna. Dla Zleceniodawcy jest tylko osoba prawna. W przypadku osoby prawnej do uzupełnienia są następujące pola: BIC/BEI lub Identyfikator, Typ, Wystawca. W przypadku osoby fizycznej do uzupełnienia są: Data urodzenia, Kraj (kod kraju, np. PL), Województwo i Miasto lub Identyfikator, Typ i Wystawca.

  Część danych jest automatycznie uzupełniania z karty podmiotu. Jeżeli na płatności wybrany będzie bank, urząd lub kontrahent (który na karcie ma zaznaczony status Podmiot gospodarczy), po zaznaczeniu na zakładce [Dodatkowe SEPA] opcji Kontrahent domyślnie zaznaczona jest Osoba prawna. Jeżeli na płatności wybrany będzie pracownik, wspólnik lub kontrahent (który na karcie ma zaznaczony status Osoba fizyczna), po zaznaczeniu na zakładce [Dodatkowe SEPA] opcji Kontrahent domyślnie zaznaczona jest Osoba fizyczna i pola Województwo, Kraj, Miasto i Data urodzenia są uzupełniane danymi z karty podmiotu.

  Polskie znaki (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) wpisane w nazwie lub w danych adresowych, do banku są eksportowane odpowiednio jako: a, c, e, l, n, o, s, z, z.

  Na płatnościach o stanie wysłane lub zrealizowane pola na zakładce [Dodatkowe SEPA] są wyszarzane.

  Zakładka [Dodatkowe SEPA] widoczna jest również na zapisach bankowych zaimportowanych za pomocą usługi sieciowej (webservice) do rejestru, który ma zaznaczony parametr Przelewy SEPA. Zakładka widoczna jest tylko na przelewach, które w systemie bankowym miały uzupełnione Dodatkowe informacje SEPA.

  Opis do banku

  Podczas eksportu w pliku można umieścić Opis dla polecenia przelewu. Pole na opis jest dostępne z poziomu zakładki [Dodatkowe] na formularzu zdarzenia (Preliminarz płatności). Treść tego opisu można wpisać bezpośrednio na zdarzenie lub powiązać z kategorią skojarzoną ze zdarzeniem.

  Na formularzu kategorii na zakładce [Dodatkowe] znajdują się pola Opis do banku, w które można wpisać definicje dla opisu do banku. Podczas definiowania opisu można posłużyć się makrami w oparciu, o które podstawiane są informacje z dokumentu.

  Makra, które mogą być wykorzystywane podczas tworzenia opisu do banku na poleceniu przelewu to:

  @DOC – w pole Opis do banku wstawiany będzie numer obcy dokumentu. Jeśli dokument nie posiada numeru obcego w pole wstawiany będzie numer własny (nadany w programie)

  @DATA – data dokumentu

  @MC – miesiąc pobierany z daty dokumentu

  @ROK – rok z daty dokumentu

  @PD –poprzedni dzień (przed datą dokumentu)

  @BD –data dokumentu (równoważny z @DATA)

  @ND – następny dzień (po dacie dokumentu)

  @PM – poprzedni miesiąc (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)

  @BM – bieżący miesiąc

  @NM – następny miesiąc

  @PK – poprzedni kwartał (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)

  @BK – bieżący kwartał

  @NK – następny kwartał

  @PR – poprzedni rok (w stosunku do daty wystawienia dokumentu)

  @BR – bieżący rok

  @NR – następny rok (równoważny z @ROK)

  @OPISLP – pobiera opis z nagłówka listy z pola OPIS

  @PodmiotId – przenosi Id podmiotu

  @PodmiotTyp – przenosi typ podmiotu np: kontrahent, bank…

  @ZdarzenieId – przenosi id zdarzenia, tylko w przypadku zmiany kategorii na zapisanym wcześniej zdarzeniu.

  @PodmiotKod – przenosi kod podmiotu z pola domyślny płatnik

  @KategoriaOpis – pobiera opis z kategorii, która na płatność przenosi się z nagłówka dokumentu

  @PodmiotNazwa1 – pobiera pierwszą linię nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika nazwisko

  @PodmiotNazwa2 – pobiera drugą linię nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika imię

  @PodmiotNazwa3 – pobiera trzecią linię nazwy podmiotu

  @DokumentyRozliczające – pobiera numery dokumentów z którymi dana płatność została rozliczona (Poszczególne numery oddzielane są spacjami. Jeżeli makro będzie wpisane na kategorii w kilku liniach opisu do banku, wówczas na płatności w kolejnych liniach opisu do banku będą widoczne kolejne numery dokumentów rozliczających.)

  Opis pojawi się automatycznie w polu Opis do banku, jeśli na zdarzeniu wybrana zostanie kategoria, dla której zdefiniowano zawartość pola Opis do banku.

  W Konfiguracji firmy /Kasa/Bank /Parametry dostępny jest także parametr Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych.

  Zaznaczenie parametru spowoduje, że wpisany w konfiguracji opis będzie przenoszony dla nowotworzonych płatności na zdarzenie w preliminarzu do pierwszej linii „Opis do Banku” dla przelewów zwykłych.

  Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony opis  zostanie pobrany z makr na kategorii bądź też w przypadku braku kategorii podpowiadać się będzie domyślnie: „Zapłata za” lub „Wynagrodzenie za”.

  Eksportując przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów, powtarzająca się fraza np. „Zapłata za” do pliku przenosić się będzie tylko na początku, a po niej będą pojawiać się numery kolejnych dokumentów.

  Elektroniczna wymiana danych z bankiem – import

  System Comarch ERP Optima umożliwia również import przelewów z aplikacji bankowej. Mechanizm budowania formatów eksportu opisany powyżej można wykorzystać do budowania formatu służącego do importu zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank. Dostępny jest również import za pomocą formatów predefiniowanych z płaskich plików tekstowych oraz import przelewów z pliku w formacie MT-940 (*.STA).

  Import z pliku MT-940

  Import dla plików w formacie MT-940 można wykonać z poziomu menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe/ dla wybranego otwartego raportu. Z listy rozwijanej należy wybrać format wymiany MT-940 oraz plik z rozszerzeniem *.STA. Wyciąg w formacie SWIFT MT-940 może zawierać dane dotyczące wielu rachunków, jednak jest on importowany do raportu dotyczącego jednego rejestru, czyli jednego rachunku bankowego. W związku z tym istnieje możliwość zaznaczenia parametru Dodawaj zapisy dotyczące innych rachunków. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony przed importem, zostaną wczytane wszystkie przelewy znajdujące się w importowanym pliku. Jeżeli parametr będzie odznaczony – zaimportowane zostaną tylko przelewy powiązane z rachunkiem dotyczącym rejestru, do którego importowane są dane. Jest również możliwość określenia strony kodowej – wybór spośród następujących możliwości: Windows (1250), Latin II, Mazovia, ISO 8859-2 oraz UTF-8. Dla większości formatów właściwym ustawieniem jest Latin II. Identyfikacja podmiotu odbywa się na podstawie numeru rachunku bankowego, jeżeli taka informacja jest w pliku. W przypadku, kiedy numer rachunku bankowego jest niepoprawny, podczas importu pojawia się ostrzeżenie o błędnym numerze rachunku i na zapisie numer rachunku bankowego zostawiany jest pusty. Jeżeli z pliku nie uda się odczytać nazwy podmiotu, jest ona przepisywana z karty kontrahenta.

  Uwaga
  W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry dostępny jest parametr Automatyczne dodawanie numerów rachunków bankowych do karty kontrahenta. Podczas importu przelewów z pliku gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany to na zapisie kasowym/bankowym podstawi się jako nieokreślony, natomiast rachunek bankowy może zostać przepisany z wyciągu. Przy zaznaczonym parametrze Automatyczne dodawanie numerów rachunków bankowych do karty kontrahenta przy edycji zaimportowanego zapisu i zmianie kontrahenta z nieokreślonego na innego pojawi się pytanie: Na karcie kontrahenta nie ma takiego numeru rachunku bankowego. Czy dodać numer rachunku na kartę kontrahenta? Akceptacja spowoduje, że na kartę wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z wyciągu. Wszelkie modyfikacje później w obrębie rachunku nie będą już miały odzwierciedlenia w numerze. Jeżeli parametr w konfiguracji nie będzie zaznaczony po zmianie kontrahenta komunikat się nie pojawi i numer rachunku nie będzie dopisywany do karty kontrahenta.

  Uwaga
  Numer rachunku nie zostanie przepisany na kartę kontrahenta w przypadku gdy jest to kontrahent unijny który nie posiada uzupełnionego prefiksu kraju. Dla transakcji unijnych wymagane jest uzupełnienie prefiksu kraju na karcie kontrahenta.

  W przypadku importu wyciągów walutowych importowanych do rejestru, który obsługuje Magazyn walut, jeżeli w magazynie jest niewystarczająca ilość środków do rozliczenia, przy imporcie pokaże się komunikat o braku środków i dokument zapisze się z zaznaczonym parametrem Magazyn walut. Oznacza to, że taki zapis wpływa na magazyn walut, jednakże nie zostanie rozliczony w magazynie walut, ani on, ani żaden zapis występujący po nim. Zapisy można będzie rozliczyć dopiero, gdy do rejestru wpłyną odpowiednie środki.

  Definiowanie formatu importu

  Definiowanie formatów importu przelewów z aplikacji bankowych jest dostępne w menu Ogólne /Inne /Formaty przelewów i przebiega w taki sam sposób jak definiowanie formatów eksportu.

  Przy imporcie odczytywane są następujące pola:

  • Akronim podmiotu,
  • Data dokumentu,
  • Kierunek przepływu,
  • Kwota płatności,
  • Nazwa podmiotu 1,
  • Nazwa podmiotu 2,
  • Nazwa podmiotu 3,
  • Numer dokumentu,
  • Numer rachunku podmiotu,
  • Numer rozliczeniowy banku podmiotu,
  • Opis do banku (pierwsza linijka),
  • Opis do banku (druga linijka),
  • Opis do banku (trzecia linijka),
  • Opis do banku (czwarta linijka),
  • Opis księgowy,
  • Pełny numer rachunku podmiotu,
  • Suma kontrolna – rachunek podmiotu,
  • Suma kontrolna – rachunek własny.
  • Identyfikator operacji

  Ponadto pola Data dokumentu oraz Kwota płatności są polami wymaganymi.

  Warunki wymagane do prawidłowego zdefiniowania formatu importu

  W momencie uruchomienia importu przelewów zostanie sprawdzona struktura formatu, zdefiniowany format musi zawierać przynajmniej pola Kwota płatności oraz Data dokumentu.

  • Jeżeli w formacie występują pola łączone, to, aby zostały odczytane przy imporcie, muszą zostać połączone znakiem podziału wiersza bądź też format musi posiadać stałą szerokość pól.
  • Gdy zdefiniowany przez użytkownika format ma zmienną szerokość pól, dodatkowo musi posiadać: separator pól, separator wierszy oraz ograniczniki tekstu.
  • Jeżeli format ma pozycje zdefiniowane, jako liczba, chociaż jest w nich tekst, a format nie zawiera separatorów tekstu, jako liczba formatowane jest tylko pole Kwota płatności. Pozostałe pola formatowane są, jako: tekst, czyli znaki takie jak: spacja, kropka, przecinek nie są usuwane.
  • Jeżeli, w polach w pliku z banku nie ma ogranicznika tekstu wówczas, jako typ pola w formacie przelewów należy wybrać liczba, a nie tekst.
  • Format nie może zawierać stopki.
  • Jeżeli struktura pliku nie spełnia warunków, zostanie wyświetlony komunikat z błędem.

  Import przelewów z pliku

  Import zapisów kasowych/bankowych dostępny jest w menu Kasa/Bank /Zapisy kasowe/bankowe /Ikona importu  jest aktywna po wybraniu przez użytkownika otwartego raportu. Uruchomienie importu za pomocą ikony Importuj polecenie przelewu powoduje otwarcie okna Import przelewów z pliku, które zawiera następujące informacje:

  • Listę formatów wymiany
  • Plik źródłowy – pole pokazuje ścieżkę dostępu do pliku, z którego wykonywany jest import
  • Definicja KP – symbol numeracji dla dokumentów typu przychód
  • Definicja KW – symbol numeracji dla dokumentów typu rozchód
  • Zakres dat – po jego zaznaczeniu, z pliku wczytywane są tylko te zapisy, które należą do wskazanego zakresu dat
  • Rozliczaj przy imporcie – po jego zaznaczeniu może nastąpić automatyczne rozliczenie importowanych przelewów, więcej na temat tej funkcjonalności znajduje się w rozdziale Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelewów
  • Wczytaj plik – zapisy z pliku zostaną wczytane do tabeli
  • Uruchom import – jest aktywna po wczytaniu zapisów z pliku do tabeli tymczasowej i powoduje przeniesienie zapisów z tabeli tymczasowej do raportu kasowego/bankowego
  • Tabela tymczasowa, w której znajdują się zapisy wczytane z pliku. Pozycje znajdujące się w tabeli nie podlegają edycji

  Import przelewów z pliku

  Po wczytaniu pliku, tabela tymczasowa wypełniana jest informacjami odczytanymi z pliku. Pozycje znajdujące się w tabeli nie podlegają edycji. Jeżeli w kolumnie Akronim pojawi się akronim kontrahenta nie oznacza to, że kontrahent został zidentyfikowany w bazie danych tylko, że w formacie importu jest pole Akronim podmiotu i dla danego zapisu jest ono wypełnione w pliku.

  Przeniesienie zapisów z tabeli tymczasowej do raportu zakończone jest standardowym logiem, który szczegółowo przedstawia, które zapisy zostały zaimportowane, a które nie i z jakiego powodu.

  Uwagi:

  • Jeżeli w formacie znajduje się Numer dokumentu, zostanie on przeniesiony na Zapis kasowy/bankowy do pola Numer obcy.
  • Jeżeli numer obcy w pliku ma więcej niż 30 znaków zostanie ucięty, a w całości zostanie dodany do pola Opis, razem z ewentualnym opisem z innych pól w pliku. Taka sytuacja może wystąpić zwłaszcza wtedy, gdy przelew dotyczył zapłaty za kilka faktur.
  • Jeżeli w formacie importu są pola związane z nazwą podmiotu, to nazwa podmiotu zostanie przeniesiona na zapis kasowy/bankowy z pliku. W przypadku, kiedy nie ma takich pól, to nazwa zostanie pobrana z karty podmiotu (pod warunkiem, że podmiot zostanie zidentyfikowany). Jeśli podmiot nie będzie rozpoznany wówczas na zapis kasowy/ bankowy będzie podstawiony kontrahent Nieokreślony.
  • Identyfikacja podmiotu odbywa się w pierwszej kolejności po Akronimie podmiotu oraz w drugiej kolejności po numerze rachunku bankowego.
  • Dla pól Pełny numer rachunku, Numer rachunku podmiotu, Numer rozliczeniowy banku podmiotu, jeżeli zadeklarowano określoną szerokość pól np. 26 znaków, pobierane jest ostatnie 26 znaków z tego pola. Tak otrzymany numer jest następnie brany pod uwagę przy identyfikacji podmiotu i przepisywany na zapis kasowy/bankowy.
  • Rozpoznawanie przelewów dla których zastosowano metodę podzielonej płatności odbywa się poprzez rozpoznanie ciągu znaków /VAT/ (…) /IDC/ (…) /INV/. Oznacza on, że jest to przelew split payment. Jeżeli w importowanym pliku będą dwa przelewy z identycznym opisem o takiej strukturze, to ten na mniejszą kwotę zostanie oznaczony jako Kwota VAT. W przypadku, gdy oba przelewy będą miały taki sam opis i taką samą kwotę – żaden z nich nie będzie miał zaznaczonego parametru Kwota VAT.
  • Po imporcie wyciągu do rejestru oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment wszystkie zapisy mają zaznaczone parametry: Split payment i Kwota VAT
  • Na przelewach oznaczanych jako Kwota VAT domyślnie jest ustawiany Status: Nie podlega rozliczeniu. 

  Uwaga
  W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry dostępny jest parametr Automatyczne dodawanie numerów rachunków bankowych do karty kontrahenta. Podczas importu przelewów z pliku gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany to na zapisie kasowym/bankowym podstawi się jako nieokreślony, natomiast rachunek bankowy może zostać przepisany z wyciągu. Przy zaznaczonym parametrze Automatyczne dodawanie numerów rachunków bankowych do karty kontrahenta przy edycji zaimportowanego zapisu i zmianie kontrahenta z nieokreślonego na innego pojawi się pytanie: Na karcie kontrahenta nie ma takiego numeru rachunku bankowego. Czy dodać numer rachunku na kartę kontrahenta? Akceptacja spowoduje, że na kartę wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z wyciągu. Wszelkie modyfikacje później w obrębie rachunku nie będą już miały odzwierciedlenia w numerze. Jeżeli parametr w konfiguracji nie będzie zaznaczony po zmianie kontrahenta komunikat się nie pojawi i numer rachunku nie będzie dopisywany do karty kontrahenta.

  Uwaga
  Numer rachunku nie zostanie przepisany na kartę kontrahenta w przypadku gdy jest to kontrahent unijny który nie posiada uzupełnionego prefiksu kraju. Dla transakcji unijnych wymagane jest uzupełnienie prefiksu kraju na karcie kontrahenta.

  W przypadku importu wyciągów walutowych importowanych do rejestru, który obsługuje Magazyn walut, jeżeli w magazynie jest niewystarczająca ilość środków do rozliczenia, przy imporcie pokaże się komunikat o braku środków i dokument zapisze się z zaznaczonym parametrem Magazyn walut. Oznacza to, że taki zapis wpływa na magazyn walut, jednakże nie zostanie rozliczony w magazynie walut, ani on, ani żaden zapis występujący po nim. Zapisy można będzie rozliczyć dopiero, gdy do rejestru wpłyną odpowiednie środki.

  Import za pomocą usługi sieciowej

  W systemie jest również dostępny import przelewów za pomocą usługi sieciowej. Jest możliwość importu wyciągów bankowych bądź historii operacji, jeżeli za dany okres nie jest jeszcze dostępny wyciąg bankowy.Z Banku Millennium zawsze importujemy historię operacji, z mBanku importowane są wyciągi.

  Zalecamy, aby okres raportów kasowych/bankowych w systemie Comarch ERP Optima był taki sam jak okres raportów w systemie bankowym.

  Jeżeli okres raportu się nie pokrywa to przy imporcie pojawi się odpowiedni komunikat wraz z pytaniem czy wykonać import historii operacji. Jeżeli wykonany został import historii operacji i następnie potem wykonywany jest ponowny import historii bądź import wyciągu wtedy importowane są tylko te przelewy, które nie zostały jeszcze zaimportowane. Duplikaty są odrzucane. Duplikaty są rozpoznawane po numerze referencyjnym zwracanym przez bank.

  Nieco inaczej wygląda to w przypadku importu historii/wyciągu za pomocą usługi sieciowej (webservice) w BNP Paribas, Banku Millennium i mBanku. Duplikaty są sprawdzane nie po numerze referencyjnym, a wg następujących kryteriów:

  • data księgowania,
  • numer rachunku podmiotu,
  • kwota,
  • opis przelewu.

  Jeżeli na importowanych przelewach nie ma tego numeru, to duplikacja sprawdzana jest wg następujących kryteriów:

  • Data księgowania,
  • Numer rachunku kontrahenta,
  • Kwota,
  • Opis przelewu.

  Podczas importu sprawdzany jest stan początkowy raportu i porównywany ze stanem początkowym wyciągu bankowego. Jeżeli stany będą niezgodne w logu pokaże się odpowiednie ostrzeżenie. Po zakończeniu importu aktualizowany jest stan końcowy raportu i porównywany ze stanem końcowym w wyciągu. W przypadku braku zgodności również pokazywane jest odpowiednie ostrzeżenie.

  Przy imporcie za pomocą usługi sieciowej sposób rozpoznawania czy dla danego przelewu została zastosowana metoda split payment jest analogiczna jak w przypadku importu przelewów z pliku. Zostało to opisane w rozdziale powyżej (Import przelewów z pliku)

  Uwaga
  W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry dostępny jest parametr Automatyczne dodawanie numerów rachunków bankowych do karty kontrahenta. Podczas importu przelewów z pliku gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany to na zapisie kasowym/bankowym podstawi się jako nieokreślony, natomiast rachunek bankowy może zostać przepisany z wyciągu. Przy zaznaczonym parametrze Automatyczne dodawanie numerów rachunków bankowych do karty kontrahenta przy edycji zaimportowanego zapisu i zmianie kontrahenta z nieokreślonego na innego pojawi się pytanie: Na karcie kontrahenta nie ma takiego numeru rachunku bankowego. Czy dodać numer rachunku na kartę kontrahenta? Akceptacja spowoduje, że na kartę wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z wyciągu. Wszelkie modyfikacje później w obrębie rachunku nie będą już miały odzwierciedlenia w numerze. Jeżeli parametr w konfiguracji nie będzie zaznaczony po zmianie kontrahenta komunikat się nie pojawi i numer rachunku nie będzie dopisywany do karty kontrahenta.

  Uwaga
  Numer rachunku nie zostanie przepisany na kartę kontrahenta w przypadku gdy jest to kontrahent unijny który nie posiada uzupełnionego prefiksu kraju. Dla transakcji unijnych wymagane jest uzupełnienie prefiksu kraju na karcie kontrahenta.

  Na liście raportów kasowych/bankowych dla rejestru, który obsługuje import przelewów poprzez usługę sieciową, wśród kolumn na liście jest kolumna Wyciąg z banku, w której zapisywana jest informacja, czy wyciąg bankowy został pobrany. W sytuacji kiedy najpierw importowana była historia, a następnie wyciąg i żaden z zapisów wyciągu nie został zaimportowany ze względu na duplikację to status raportu w kolumnie Wyciąg z banku zmienia się na Pobrano.

  W przypadku importu wyciągów walutowych importowanych do rejestru, który obsługuje Magazyn walut, jeżeli w magazynie jest niewystarczająca ilość środków do rozliczenia, przy imporcie pokaże się komunikat o braku środków i dokument zapisze się z zaznaczonym parametrem Magazyn walut. Oznacza to, że taki zapis wpływa na magazyn walut, jednakże nie zostanie rozliczony w magazynie walut, ani on, ani żaden zapis występujący po nim. Zapisy można będzie rozliczyć dopiero, gdy do rejestru wpłyną odpowiednie środki.

  Eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej jest opisany w pkt. Eksport za pomocą usługi sieciowej.

  Import przelewów europejskich SEPA

  Na zapisach bankowych zaimportowanych za pomocą usługi sieciowej (webservice) do rejestru, który ma zaznaczony parametr Przelewy SEPA widoczna jest dodatkowa zakładka [Dodatkowe SEPA]. Zakładka widoczna jest tylko na przelewach, które w systemie bankowym miały uzupełnione Dodatkowe informacje SEPA.

  Eksport przelewów europejskich SEPA za pomocą usługi sieciowej jest opisany w pkt. Eksport przelewów europejskich SEPA.

  Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelewów

  Automatycznie rozliczanie jest możliwe zarówno podczas importu zapisów w PLN, jak i importu do rejestrów walutowych (w tym do rejestrów obsługujących magazyn walut).  W sytuacji kiedy kurs waluty na rozliczanej płatności będzie różny od kursu na zaimportowanym zapisie bankowym, automatycznie zostanie wygenerowana różnica kursowa.

  Funkcjonalność automatycznego rozliczania podczas importu działa zarówno przy imporcie zdefiniowanymi formatami przelewów, jak i formatami MT-940 oraz za pomocą usługi sieciowej (webservice).

  W przypadku importu Alior Bank WebService automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie nie zadziała dla przelewów walutowych, US oraz ZUS. W przypadku tych przelewów nie jest zwracana sygnatura przelewów.

  Jeżeli w momencie importu przelewów ma nastąpić ich automatyczne rozliczanie, w oknie Import przelewów należy zaznaczyć parametr Rozliczaj przy imporcie. Po jego zaznaczeniu pojawią się następujące opcje do wyboru:

  • wg identyfikatora
  • wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty
  • wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu

  Dotyczy wersji: 2018.1.1

  • wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i opisu

  Dotyczy wersji: 2018.2.1

  • wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu

  Zaznaczenie parametru jest zapamiętywane dla danego operatora.

  Opcja wg identyfikatora oznacza, że w momencie importu w importowanym przelewie rozchodowym wyszukiwany jest Identyfikator operacji, następnie sprawdzane jest czy istnieje nierozliczona płatność o takim samym identyfikatorze. Jeżeli uda się sparować dokumenty, to następuje ich rozliczenie.

  Jeżeli w importowanym przelewie nie ma identyfikatora operacji lub jeżeli w Preliminarzu płatności nie będzie nierozliczonej płatności o identyfikatorze takim samym jak w importowanym wyciągu, to w momencie importu pojawi się komunikat Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zostało wykonane. Brak pary do rozliczenia. i zapis bankowy się zaimportuje, ale jako nierozliczony.

  Przy wybranej opcji wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i kwota. Jeżeli w Preliminarzu płatności znajduje się nierozliczona płatność na ten sam podmiot i taką samą kwotę co w importowanym przelewie (oraz zgadza się kierunek przychód/ rozchód) to następuje ich rozliczenie.

  Przy wybranej opcji wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. kwota i opis. Program wyszukuje nierozliczone płatności o takiej samej kwocie jak na importowanym zapisie, jeżeli znajdzie taką płatność to dalej sprawdzane jest czy pole Opis na importowanym zapisie zawiera ciąg znaków z pola Numer obcy/ Opis do banku ze zdarzenia. W przypadku gdy uda się znaleźć odpowiednią płatność, następuje ich rozliczenie.

  Dotyczy wersji: 2018.1.1

  Przy wybranej opcji wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i opisu program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim  samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i opis. Program wyszukuje nierozliczone płatności na ten sam podmiot jaki jest na importowanym zapisie, jeżeli znajdzie taką płatność to dalej sprawdzane jest czy pole Opis na importowanym zapisie zawiera ciąg znaków z pola Numer obcy/ Opis do banku ze zdarzenia. W przypadku gdy uda się znaleźć odpowiednią płatność, następuje ich rozliczenie.

  Dotyczy wersji: 2018.2.1

  Po wybraniu opcji wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim  samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to wyszukiwane są nierozliczone płatności na ten sam podmiot, jaki jest na importowanym zapisie i następuje ich rozliczanie chronologicznie, zaczynając od najstarszego.

  Jeżeli w pliku z banku jest kilka przelewów z tym samym identyfikatorem (np. zapłata za fakturę i opłata bankowa), to przy imporcie z zaznaczoną opcją Rozliczaj przy imporcie, w pierwszej kolejności rozliczany jest ten przelew, na którym został rozpoznany podmiot.

  Jeżeli nie uda się znaleźć żadnej płatności spełniającej wybrane kryterium, to w momencie importu pojawi się komunikat Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zostało wykonane. Brak pary do rozliczenia. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

  W przypadku, gdy znaleziona zostanie więcej niż jedna płatność spełniająca dane kryteria (np. importujemy zapisy z wybraną opcją wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty, w Preliminarzu płatności są 2 płatności bez Identyfikatora operacji ale wprowadzone na ten sam podmiot i tą samą kwotę co w importowanym zapisie) to w momencie importu pojawi się komunikat Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zostało wykonane. Został znaleziony więcej niż jeden dokument spełniający wybrane kryteria rozliczania. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

  W przypadku, gdy znaleziona zostanie jedna płatność spełniająca dane kryteria, ale jest ona w buforze, to w momencie importu pojawi się komunikat Rozliczenie niemożliwe. Dokument [NR DOK] jest w buforze. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

  W przypadku, gdy znaleziona zostanie jedna płatność spełniająca dane kryteria, ale jest ona w innej walucie niż waluta danego wyciągu, to w momencie importu pojawi się komunikat Rozliczenie niemożliwe. Dokumenty posiadają różne waluty rozliczenia. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

  W przypadku, gdy dany operator posiada zakaz do rozliczania w danym rejestrze, to w momencie importu pojawi się komunikat Rozliczenie niemożliwe. Bieżący operator posiada zakaz wykonywania akcji rozliczanie  na obiektach typu zdarzenia i zapisy k/b  w rejestrze [REJESTR]. i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

  Na liście zapisów kasowych/bankowych można dodać kolumnę Identyfikator eksportu, która domyślnie jest dostępna w kolumnach ukrytych.

  Aby w momencie importu przelewów odpowiedni identyfikator został zaczytany z pliku, w wykorzystywanym formacie przelewów musi znajdować się pozycja Identyfikator operacji. W przypadku importu z pliku MT-940, identyfikator jest wyszukiwany jako ciąg 13 znaków, znajdujący się w sekcji :61: po ostatnim znaku kwoty i po symbolach N lub S i 3 dowolnych znakach. W przypadku importu przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice), identyfikator jest zaczytywany z pliku xml z tagu < EndToEndId>.

  Dotyczy wersji: 2018.6.1

  Uwaga
  Przelewy split payment, które mają zaznaczony parametr Kwota VAT nie podlegają rozliczeniu.
  Preliminarz płatności – zakładka Preliminarz

  Lista zdarzeń zawiera m.in. informacje:

  Numer dokumentu – jako numer dokumentu wyświetlany jest:

  • numer obcy wpisany na formularzu zdarzenia,
  • jeśli pole Numer obcy jest puste – wyświetlony jest numer dokumentu, (jeśli zdarzenie zostało zapisane automatycznie przez program, jako planowana płatność do dokumentu wystawionego w systemie Comarch ERP Optima),
  • jeśli zarówno numer obcy jak i numer dokumentu są puste – w kolumnie numer wyświetlana jest pierwsza linia opisu.

  Rejestr – nazwa rejestru, w którym wpisane zostało zdarzenie.

  Termin – termin płatności zdarzenia.

  Data realizacji – planowana data realizacji zdarzenia (niekoniecznie zgodna z terminem płatności właściwym dla zdarzenia). Szczegółowy opis daty realizacji znajduje się w rozdziale przedstawiającym formularz zdarzenia z Preliminarza płatności.

  Nazwa podmiotu – nazwa podmiotu, z którym skojarzone jest zdarzenie.

  Kategoria – nazwa kategorii, do której zdarzenie zostało przypisane.

  Przychód – kwota przychodu.

  Rozchód – kwota rozchodu.

  (S) Status – status zdarzenia. Zdarzenia w Preliminarzu mogą przyjmować status:

  • (N) – Nierozliczone
  • (C) – rozliczone Częściowo
  • (R) – Rozliczone całkowicie

  Kolorami oznaczony jest stan zdarzenia:

  • zielony oznacza zdarzenie w buforze – można na nim dokonywać wszelkich zmian, nie da się wprowadzać rozliczeń,
  • czarny to zdarzenia zatwierdzone do realizacji – można na nich wprowadzać zmiany i działa funkcja rozliczeń/kompensat,
  • niebieski to zlecenia wysłane do banku – aktywne przy wykorzystywaniu funkcji elektronicznej wymiany danych z bankiem. Zdarzenia, których stan to zlecenia wysłane do banku nie podlegają żadnym modyfikacjom.

  Dodatkowa funkcjonalność na liście zdarzeń z Preliminarza to:

  Zakres dat – listę zdarzeń można zawęzić do wskazanego okresu czasu. Wystarczy zaznaczyć pole Zakres dat i podać daty początkową i końcową.

  Nierozliczone/Rozliczone (częściowo, całkowicie) / Nie podlega – to możliwość wyświetlenia na liście zdarzeń ze względu na stan ich rozliczenia:

  • Nie podlega – wyświetlane są wszystkie zdarzenia, którym w chwili wystawiania nadano status Nie podlega. Takie zdarzenia nie mogą zostać rozliczone.
  • Nierozliczone – wyświetlane są zdarzenia, które nie są rozliczone.
  • Rozliczone (częściowo, całkowicie) – wyświetlane są zdarzenia, które przynajmniej częściowo zostały rozliczone – o statusach (R) Rozliczone lub (C) rozliczone Częściowo.

  Dotyczy wersji: 2018.6.1
  Tylko split payment – lista zostanie zawężona do zdarzeń, które mają zaznaczony parametr Split payment.

  Waluta – w systemie można wprowadzać dokumenty również w walutach obcych. Parametr pozwala określić czy na liście mają być wyświetlane wszystkie zdarzenia, niezależnie od waluty, czy też zdarzenia wystawione w jednej wybranej walucie.

  Tylko przeterminowane (wg terminu płatności) – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż na liście widoczne są tylko dokumenty, które są przeterminowane ze względu na termin płatności.

  Tylko przeterminowane (wg daty realizacji) – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż na liście widoczne są tylko dokumenty, które są przeterminowane ze względu na datę realizacji.

  Lista zdarzeń w Preliminarzu

   – edycja pozycji – możliwość podglądu szczegółów o zdarzeniu i ich zmiany. Zmiana zapisu jest możliwa jedynie wtedy, gdy zdarzenie nie jest powiązane z wystawionym w programie innym dokumentem (np. fakturą sprzedaży z odroczonym terminem płatności).

   – usunięcie pozycji. Jeśli zdarzenie ma status (N) – Nierozliczonego, można je usunąć z listy (za potwierdzeniem). Usunięcie zdarzeń o statusie (C) – rozliczonych Częściowo(R) – Rozliczonych całkowicie będzie możliwe dopiero zaznaczeniu parametru Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry. Nie można usunąć zdarzeń powiązanych z transakcją.

   – jest aktywny wyłącznie dla wybranego konkretnego rejestru. Szczegóły na temat wprowadzania nowych zdarzeń znajdują się w rozdziale: Preliminarz płatności – formularz zdarzenia.

  Uwaga
  Z poziomu Preliminarza dostępny jest dodatkowo wydruk Zestawienia nominałów. Wydruk jest tworzony dla zdarzeń rozchodowych, aktualnie zaznaczonych na liście . Wydruk obejmuje wszystkie dostępne nominały wraz z ilościami potrzebnymi do wypłacenia poszczególnych kwot. Może być wykorzystany na przykład do przygotowania wypłat gotówkowych dla pracowników.

  Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

   – dostępny jest wyłącznie dla wybranego konkretnego rejestru, jeśli wyświetlany rejestr jest typu BANK. Przycisk ten pozwala na przygotowywanie zestawu poleceń przelewów, które mają zostać zrealizowane przez bank. Lista zaznaczonych zdarzeń zapisywana jest, jako lista poleceń przelewu do pliku tekstowego. Szczegóły na temat eksportu przelewów do banku znajdują się w rozdziale: Elektroniczna wymiana danych z bankiem.

  Uwaga
  Dla wybranego konkretnego podmiotu oraz zapisów częściowo i/lub całkowicie rozliczonych dostępny jest dodatkowo wydruk Potwierdzenia kompensaty. Wydruk jest potwierdzeniem kompensat dokonanych w podanym okresie czasu dla ustalonego na liście podmiotu. Wydruk obejmuje m.in. informacje o kompensowanych dokumentach oraz kwotę kompensaty

  lista rozliczeń kasowych/ bankowych podmiotu z podświetlonego kursorem zdarzenia.

  Na liście zdarzeń w Preliminarzu część zapisów może być zaznaczona czerwonym wykrzyknikiem. Oznacza to:

  • na liście zdarzeń nierozliczonych – zdarzenia przeterminowane, których termin płatności już minął,
  • na liście zdarzeń rozliczonych – zdarzenia, które zostały rozliczone po terminie.

  Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj.
  Formularz zdarzenia

  Planowane zdarzenia do Preliminarza mogą być wprowadzane: 

  • przez operatora „ręcznie” z poziomu Preliminarza.

  Przykładami mogą być: planowane zakupy wyposażenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy określony wydatek), planowane wpływy środków finansowych niezwiązane z dokonywanymi transakcjami (np. dopłaty wspólników do kapitału firmy) itd.

  • automatycznie dopisywane przez program w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności. 

  Przykładami mogą być: zatwierdzona faktura sprzedaży lub zakupu z odroczoną płatnością, przygotowana, ale jeszcze nie zrealizowana lista płac, związana z wstępnie naliczoną deklaracją VAT7 zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego itd. Jak widać więc, zapisy w Preliminarzu mogą pochodzić z różnych modułów systemu Comarch ERP Optima.

  Dodawanie zdarzeń przez operatora jest możliwe wyłącznie dla wybranego konkretnego rejestru. Dzięki temu każdy wprowadzony dokument będzie jednoznacznie przypisany do jednego z rejestrów – a więc jednego z rachunków bankowych, jednej z kas lub jednej z firmowych kart kredytowych.

  Zdarzenie dodajemy naciskając przycisk  lub posługując się klawiszem <INSERT>. Formularz zdarzenia składa się z trzech zakładek: [Ogólne], [Rozliczenia] i [Dodatkowe].

  Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

   – lista dokumentów nierozliczonych dla podmiotu określonego na zdarzeniu.

  Formularz zdarzenia – zakładka Ogólne

  Na formularzu nowego zdarzenia wypełniamy (obowiązkowe pola są zaznaczone na formularzu pogrubioną czcionką):

  Dokument – typ dokumentu w obrębie wskazanej klasy. W zależności od wybranego typu automatycznie zaznaczane jest czy dany dokument jest przychodem czy rozchodem.

  Numer – dla zdarzeń generowanych przez program pole jest wypełniane automatycznie (wpisywany jest tam numer dokumentu źródłowego), natomiast dla zdarzeń wpisywanych przez użytkownika pole pozostaje puste.

  W przypadku zdarzenia powstającego automatycznie na podstawie wprowadzonego w systemie dokumentu opis pola przyjmuje formę przycisku i po jego wciśnięciu możliwy jest podgląd dokumentu źródłowego.

  Numer obcy – pole jest edytowalne i umożliwia wpisanie dokumentu, na podstawie, którego powstało zdarzenie. W przypadku zdarzeń powiązanych z dokumentami zakupowymi – w pole przepisywany jest numer wpisany na dokumencie zakupowym, jako numer obcy.

  Status – podobnie jak w przypadku zapisów kasowych/bankowych istnieje możliwość ustalenia, czy dana płatność powinna podlegać rozliczeniu (status Nie rozliczono), czy też nie będzie rozliczana (status Nie podlega).

  Uwaga
  Na karcie kontrahenta (zakładka [Płatności]) znajduje się parametr Nie rozliczaj płatności. Jeśli jest on zaznaczony – wszystkie płatności i zapisy kasowe związane z tym kontrahentem od razu otrzymują status Nie podlega i nie ma możliwości ich rozliczenia.

  Forma – forma płatności. Można ją wybrać z listy form płatności – strzałka z prawej strony pola rozwija tą listę. Z formą płatności (definiowaną przez użytkownika w Konfiguracji firmy/ Kasa Bank / Formy płatności) jest skojarzony proponowany termin płatności. W konfiguracji na formularzu formy płatności w sekcji Płatnik można wskazać podmiot na który będą tworzone płatności w module Kasa/Bank, w przypadku wyboru tej formy płatności na dokumentach.

  Kwota – kwota do zapłaty w walucie (domyślnie PLN).

  Kwota rozliczona – wyliczana jest w walucie na podstawie wprowadzonych rozliczeń. Pole nie jest edytowalne.

  Kwota pozostała – wyliczana jest jako różnica wartości zdarzenia i kwoty rozliczonej. Pole nie jest edytowalne.

  Data dokumentu – data wystawienia danego dokumentu.

  Termin – termin płatności. Jeśli zdarzenie do Preliminarza skojarzone jest z jakimś dokumentem w systemie (wprowadzane jest automatycznie przez program) – termin pobierany jest z terminu płatności na tym dokumencie. Wprowadzając zdarzenie z klawiatury termin ustala użytkownik (proponowany jest termin zgodny z ustalonym dla wykorzystanej formy płatności).

  Obok pola Termin znajduje się pole wyboru (domyślnie włączone). Jego wyłączenie powoduje, że nie można określić ani terminu płatności ani daty realizacji. Zdarzenia bez terminu płatności na listach widoczne są na końcu (pod warunkiem, że na liście nie ma podanego zakresu dat).

  Uwaga
  Zdarzenia bez terminu nie mogą brać udziału w rozliczeniach i kompensatach innych dokumentów oraz nie mogą zostać rozliczone (przyciski na zakładce [Rozliczenia] nie są aktywne). Nie są widoczne również z poziomu funkcji Rozliczenia.

  Dopuszczalna zwłoka – ilość dni, o którą można przesunąć datę realizacji płatności w stosunku do terminu płatności. Dopuszczalna zwłoka zależy od maksymalnej zwłoki zapisanej na karcie kontrahenta oraz od czasu realizacji polecenia przelewu przez bank obsługujący płatność.

  Jeśli mamy do czynienia z należnością, realna data otrzymania pieniędzy będzie przesunięta w stosunku do terminu płatności o maksymalną zwłokę kontrahenta + czas realizacji przelewu przez bank kontrahenta.

  Jeśli mamy do czynienia ze zobowiązaniem – aby zapłacić naszemu kontrahentowi w terminie, realna data wysłania pieniędzy powinna być przesunięta w stosunku do terminu o maksymalną zwłokę kontrahenta – czas realizacji polecenia przelewu przez nasz bank.

  Przykład
  Jeśli nasz kontrahent powinien nam zapłacić za fakturę w terminie 15 września, maksymalna zwłoka przewidziana dla tego kontrahenta wynosi 3 dni (np. zwyczajowo wiemy, ze kontrahent zawsze wykonuje przelew 3 dni po terminie), a bank obsługujący kontrahenta potrzebuje 2 dni na realizację polecenia przelewu – dopuszczalna zwłoka wyniesie 5 dni.

  Przykład

  Jeśli nasze zobowiązanie powinniśmy uregulować w terminie do 21 października, aby pieniądze w terminie trafiły do naszego kontrahenta, dopuszczalna zwłoka w ich wysłaniu wynosi: maksymalna zwłoka którą możemy wykorzysta, np. zwyczajowo ustalona z kontrahentem (np. 5 dni) – czas realizacji przelewu przez nasz bank (np. 2 dni), czyli zwłoka wynosi 3 dni. Pieniądze najpóźniej powinny zostać wysłane 24 października.

  Data realizacji – rzeczywista data realizacji płatności. To data informująca kiedy rzeczywiście możemy spodziewać się wpływu pieniędzy lub kiedy powinniśmy dokonać płatności, aby zrealizować ją w terminie. Data realizacji to termin przesunięty o ilość dni z pola Dopuszczalna zwłoka oraz czas realizacji przelewu przez bank.

  Formularz zdarzenia – zakładka Ogólne

  Na zdarzeniach powiązanych z dokumentem w innym module (np. zdarzenie powstałe po zatwierdzeniu faktury) automatycznie wyliczana jest data realizacji. Podczas wyliczania takiego terminu program uwzględnia dwie wprowadzone w systemie wielkości: czas realizacji przelewu przez bank (z formularza banku) oraz maksymalna zwłoka dla kontrahenta (z formularza kontrahenta).

  Podczas wyliczania daty realizacji brane są pod uwagę również parametry związane z wykorzystaną formą płatności: typ płatności oraz jej termin. W zależności od dwóch ustawień do terminu płatności z dokumentu doliczane są odpowiednio czas realizacji przez bank lub zwłoka klienta: 

  • od typu płatności: czas realizacji przelewu przez bank jest doliczany zawsze dla płatności typu przelew, natomiast dla pozostałych – nie,
  • od terminu płatności: maksymalna dopuszczalna zwłoka jest doliczana do płatności z odroczonym terminem (niezależnie od typu), natomiast nie jest doliczana do płatności z terminem 0.

  Przykład
  W zależności od parametrów zdefiniowanych dla formy płatności program podczas wyliczania terminu realizacji uwzględnia odpowiednio zwłokę i/lub czas realizacji:
  Forma płatności: gotówka z terminem płatności 0 – podczas wyliczania daty realizacji do podanego terminu płatności program nie doliczy żadnej wartości.
  Forma płatności: gotówka z terminem 3 dni – podczas wyliczania daty realizacji do podanego terminu płatności program doliczy tylko maksymalną zwłokę dla klienta.
  Forma płatności: przelew z terminem 0 – podczas wyliczania daty realizacji do podanego terminu płatności program doliczy tylko czas realizacji przez bank.
  Forma płatności: przelew z terminem 7 dni – podczas wyliczania daty realizacji do podanego terminu płatności program doliczy maksymalną zwłokę dla klienta oraz czas realizacji przez bank.

  Uwaga
  Jeśli data realizacji wpływu pieniędzy przypada na sobotę lub niedzielę – program automatycznie przesuwa ją na poniedziałek. Jeśli dotyczy to daty realizacji naszego zobowiązania – jest przesuwana na piątek.

  Stan – pole stan jest edytowalne, w związku z czym użytkownik w zależności od stanu realizacji przelewu może sam zaznaczyć odpowiedni poziom: 

  • Bufor – nadawany jest domyślnie nowo wprowadzanym zdarzeniom. Jeśli zdarzenie ma stan Bufor istnieje możliwość zmiany jedynie na stan Do realizacji. W przypadku zdarzeń powstałych w oparciu o zarejestrowany w systemie dokument stan Bufor nie jest dostępny.
  • Do realizacji – operator powinien ustawić dla zdarzenia, które zostało zatwierdzone do zrealizowania. Jeśli zdarzenie ma stan Do realizacji istnieje możliwość zmiany powtórnie na Wysłano lub Bufor (tylko jeśli zdarzenie nie posiada żadnych rozliczeń).
  • Wysłano – operator powinien nadać dla przelewu, którego polecenie zrealizowania zostało przesłane już do banku.
  • Jeśli przelew został wysłany w formie wydruku – operator musi stan Wysłano zaznaczyć ręcznie.
  • Jeśli użytkownik korzysta z elektronicznej wymiany danych – stan Wysłano zaznaczany jest automatycznie w chwili zapisania do pliku. Jeśli bank nie zrealizuje przelewu (np. z powodu błędnego numeru konta) – stan można cofnąć na Do realizacji. Możliwa jest również seryjna zmiana stanu z Wysłane na Do realizacji. Użytkownik zaznacza zdarzenia, którym chce zmienić stan i następnie wywołuje funkcję z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy – funkcja „Zmień na do realizacji”.
  • Zrealizowano – w chwili nadania blokowana jest możliwość zmiany informacji wprowadzonych na zdarzeniu.

  Stan może być nadawany:

  • ręcznie przez operatora, niezależnie od stanu rozliczenia zdarzenia. Nadanie stanu zrealizowano blokuje możliwość wprowadzania zmian na zdarzeniu (z wyjątkiem zmiany stanu).
  • automatycznie dla zdarzenia rozliczonego całkowicie.

  W chwili rozliczenia dokumentu nadawany jest stan Zrealizowano i możliwość wprowadzania zmian na zdarzeniu (w tym również pola Stan) zostaje zablokowana. Dopiero w chwili usunięcia rozliczenia zdarzenie jest odblokowywane.

  Podmiot – podmiot, którego dotyczy planowane zdarzenie w Preliminarzu. Podmiotem może być kontrahent, bank, pracownik, wspólnik lub urząd.

  Rachunek – lista rachunków bankowych podmiotu. Pole to pojawia się jeżeli na zdarzeniu wybrany jest podmiot Kontrahent, Pracownik/Wspólnik lub Urząd. Wyświetlany jest opis rachunku bankowego lub numer rachunku jeżeli opis jest pusty. Lista jest aktywna, jeżeli stan zdarzenia to: Bufor, Do realizacji lub Wysłano. Natomiast w przypadku stanu zdarzenia Zrealizowano lista jest wyszarzana.

  Bank – akronim banku właściwego dla podmiotu. Wprowadzając dane banku można wpisać jego akronim lub numer rozliczeniowy NRB. Można również wybrać bank z listy, wyświetlonej przyciskiem Bank. Jeśli wybrany powyżej podmiot ma wpisane na swojej karcie ewidencyjnej dane banku i nr rachunku, pole to wypełni się automatycznie.

  Numer rachunku – jeśli wybrany powyżej podmiot ma wpisane na swojej karcie ewidencyjnej dane banku i nr rachunku, pole to wypełniane jest automatycznie. Numer rachunku podlega edycji i zmianie przez użytkownika do momentu, gdy stan zdarzenia nie będzie zrealizowany.

  Urzędy ZUS i urzędy skarbowe mają kilka rachunków bankowych w zależności od tego, z jakiego tytułu wpłacane są pieniądze.

  Dlatego jeśli jako podmiot na zdarzeniu wybrany zostanie Urząd z listy widocznej obok pola z kodem urzędu można wybrać, z jakiego tytułu nastąpił przepływ pieniędzy.

  Jeśli jako podmiot na zdarzeniu wybierzemy Urząd z zakładki [ZUS] – istnieje możliwość wyboru pomiędzy ubezpieczeniem społecznym, ubezpieczeniem zdrowotnym a FP i FGŚP oraz FEP. W zależności od wyboru w pole Bank oraz Numer rachunku wpisane są automatycznie dane bankowe pobrane z odpowiedniej pozycji z karty urzędu ZUS (zakładka [Rachunki]).

  Jeśli jako podmiot na zdarzeniu wybierzemy Urząd z zakładki [Urzędy skarbowe] z listy istnieje możliwość wyboru pomiędzy podatkiem od osób fizycznych, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od towarów i usług oraz zaliczkami podatku od wynagrodzeń. W zależności od wyboru w pole Bank oraz Numer rachunku wpisane są automatycznie dane bankowe pobrane z odpowiedniej pozycji z karty urzędu skarbowego (zakładka [Rachunki]).

  Obsługa pól jest zgodna z mechanizmem opisanym w rozdziale Obsługa pól związanych z bankiem.

  Kategoria – kategoria, z którą skojarzone jest zdarzenie. Jeżeli dokument jest typu wpłata (zdarzenie przychodowe) z karty kontrahenta na dokument przenoszona jest kategoria sprzedaży. Jeżeli dokument jest typu wypłata (zdarzenie rozchodowe) z karty kontrahenta na dokument przenoszona jest kategoria zakupu.

  Przelew SEPA – parametr jest widoczny tylko na zdarzeniach rozchodowych, o walucie rozliczenia EURO i wprowadzonych do rejestru obsługującego wymianę danych za pomocą webservice. Więcej informacji w tym temacie znajduje się w rozdziale Eksport przelewów europejskich SEPA.

  Priorytet – ważność zdarzenia w Preliminarzu – strzałka z prawej strony pola rozwija listę możliwych priorytetów.

  Dotyczy wersji: 2018.6.1
  Split payment – parametr widoczny jest na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrze bankowym i dotyczą kontrahentów lub urzędów. Jeżeli płatność podlega metodzie split payment (parametr Split payment jest zaznaczony) to na zdarzeniu pojawiają się dodatkowe pola: Kwota VAT, NIP i Numer dokumentu. W przypadku gdy płatność związana jest z dokumentem źródłowym edycji podlega pole Kwota VAT, dla zdarzeń wprowadzonych ręcznie wszystkie pola są aktywne.

  Formularz zdarzenia – zakładka Rozliczenia

  Zakładka [Rozliczenia] podzielona jest na trzy części.

  W górnej części okna znajdują się te same informacje, które widoczne są na zakładce [Ogólne], a więc rodzaj dokumentu, data dokumentu, kwota w walucie, termin i data realizacji, oraz status i kwota rozliczona.

  Środkowa część okna to informacje o walucie, w jakiej wystawiony jest dokument oraz walucie rozliczenia, a w przypadku walut obcych również o typie kursu oraz notowaniu. Więcej informacji znajduje się w części poświęconej rejestracji dokumentów w walutach obcych.

  Dolna część okna to lista dokumentów, z którymi zdarzenie zostało rozliczone.

  Jeśli zdarzenie jest zatwierdzone do realizacji oraz ma status (N) – nierozliczony lub (C) – częściowo rozliczony – na liście aktywne są przyciski:

   – dodanie pozycji <INSERT> – dodanie dokumentu rozliczającego edytowane zdarzenie.

  Formularz zdarzenia – tabela rozliczeń

  Podczas rozliczania z poziomu zdarzenia w preliminarzu płatności pojawia się lista z nierozliczonymi dokumentami, na której można zmodyfikować kwotę do rozliczenia. Na liście widoczne są zarówno zapisy kasowe/bankowe jak również zdarzenia z Preliminarza płatności nierozliczone oraz częściowo rozliczone. Na liście wyświetlane są również dokumenty w buforze. Na liście można zaznaczyć dokumenty, które mają zostać rozliczone.  W kolumnie Do rozliczenia można zmienić kwotę na mniejszą, jeżeli z dokumentu ma być rozliczona tylko część kwoty.

  Lista dokumentów do rozliczenia

  Na liście widoczne są następujące kolumny:

  • kolumna z zaznaczeniami.
  • Typ – określa czy dokument jest zapisem czy zdarzeniem.
  • Podmiot – podmiot wybrany na dokumencie.
  • Termin – termin płatności ze zdarzenia oraz data dokumentu z zapisu kasowego/bankowego.
  • Po terminie – ilość dni przeterminowania dokumentu. Jeżeli dokument jest w terminie w kolumnie będzie pusto. Podobnie dla zapisów kasowych/bankowych.
  • Kwota dokumentu – kwota z dokumentu w walucie rozliczenia.
  • Do rozliczenia – kwota pozostająca do rozliczenia. Może być modyfikowana podczas rozliczania.
  • Opis – opis ze zdarzenia bądź zapisu kasowego/bankowego.

  Dodatkowo wśród kolumn ukrytych znajdują się następujące kolumny:

  • Data dokumentu – data z zapisu kasowego bankowego oraz data dokumentu ze zdarzenia.
  • Kategoria – kategoria wybrana na dokumencie.
  • Kod podmiotu – kod podmiotu wybranego na dokumencie.
  • Numer wewnętrzny.
  • Rejestr – symbol rejestru kasowego/bankowego, w którym znajduje się zdarzenie/zapis.

  Pod listą dostępne są następujące filtry:

  • Rejestr – lista może zostać zawężona do zdarzeń i zapisów z konkretnego rejestru.
  • Waluta – zgodna z walutą rozliczenia dokumentu, z którego wykonywane jest rozliczenie. Przy tym sposobie rozliczania nie ma możliwości zmiany waluty.
  • Zakres dat – możliwość ograniczenia listy prezentowanych zapisów/zdarzeń dla wybranego zakresu dat.
  • Podmiot – domyślnie podpowiadany jest podmiot z rozliczanego dokumentu. Można zmienić podmiot bądź wyświetlić listę zdarzeń/zapisów wszystkich podmiotów.
  • Filtr – możliwość filtrowania listy z pomocą filtra prostego oraz zaawansowanego.
  • W polu Opis widoczny jest Opis księgowy z rozliczanego zdarzenia.

  Na liście widoczna jest również sekcja z podsumowaniem:

  • Do rozliczenia – kwota do rozliczenia z rozliczanego dokumentu.
  • Zaznaczone do rozliczenia – suma kwot do rozliczenia z zaznaczonych dokumentów.
  • Pozostaje do rozliczenia – różnica pomiędzy kwotą Do rozliczenia oraz Zaznaczone do rozliczenia.

  Pod listą dostępne są następujące przyciski:

   – Zmień – edycja pozycji, kursor w kolumnie „Do rozliczenia”.

   – Podgląd dokumentu – podnoszony jest odpowiednio formularz zdarzenia bądź zapisu kasowego/bankowego.

   – Wybierz – wybrane dokumenty przenoszone są do rozliczenia.

   – Zamknij okno – okno jest zamykane bez wybierania dokumentów do rozliczenia.

  Po wyświetleniu listy jest ona zawężana w następujący sposób:

  • Jeżeli lista jest podnoszona ze zdarzenia przychodowego – wyświetlane są zdarzenia rozchodowe oraz zapisy k/b typu KP.
  • Jeżeli lista jest podnoszona ze zdarzenia rozchodowego – wyświetlane są zdarzenia przychodowe oraz zapisy k/b typu KW.

  Edycja pozycji na liście umożliwia zmianę kwoty na mniejszą. Jeżeli użytkownik wpisze kwotę większą zostanie ona automatycznie zmieniona na kwotę maksymalną możliwą. Edycja pozycji możliwa jest poprzez ikonę „lupy”, <ENTER> oraz dwuklik. Pozycja, która została zmieniona jest wyróżniona na liście pogrubioną czcionką. Do rozliczenia wybierane są zaznaczone dokumenty, a jeżeli żaden nie jest zaznaczony to dokument aktualnie podświetlony.

  Uwaga
  Co to jest rozliczenie? Zdarzenie z Preliminarza można rozliczać z zapisami kasowymi/bankowymi. Czyli zaplanowany wcześniej w Preliminarzu przychód rozliczamy z faktycznym przychodem zapisanym w raporcie kasowym/bankowym (np. na podstawie wyciągu bankowego). Zarówno zapis, jak i zdarzenie mają ten sam kierunek przepływu środków finansowych. Obydwa są albo przychodami albo rozchodami.

  Uwaga

  W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. Po jego zaznaczeniu rozliczenie w module Kasa/Bank skutkować będzie rozrachunkiem w module Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus i analogicznie rozrachunek w module Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus skutkować będzie rozliczeniem w module Kasa/Bank.

  Przykład

  Dla kontrahenta AGAT wystawiona została faktura sprzedaży FS/000123/2010, na kwotę 500 zł., z odroczonym terminem płatności (np. 15.06.2010). Do Preliminarza płatności kontrahenta AGAT automatycznie wpisane zostało zdarzenie: 15 czerwca spodziewana jest zapłata 500 zł. za fakturę FS/000123/2010.
  16 lipca, na podstawie wyciągu bankowego, wprowadzamy do rejestru BANK zapis, z którego wynika, że kontrahent wpłacił na nasze konto 500 zł, i że jest to zapłata za FS/000123/2010.
  Wówczas z poziomu zakładki rozliczenia zaplanowanego zdarzenia odszukujemy na liście zapisów kontrahenta AGAT wpłatę za fakturę i wprowadzamy ją na listę.
  Zatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, że:
  zapis dotyczący otrzymanej płatności (zapłata) w rejestrze BANK otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FS/000123/2010),
  zdarzenie dotyczące planowanej płatności za FS/000123/2010 w Preliminarzu kontrahenta AGAT otrzyma status rozliczonego (na podstawie zapisu z rejestru BANK, pochodzącego z wyciągu bankowego)
  faktura FS/000123/2010 otrzyma status dokumentu rozliczonego (zapłaconego).

  Uwaga
  Należy pamiętać, że aby rozliczyć zdarzenia mające różne waluty dokumentu, muszą one posiadać taką samą walutę rozliczenia

  Uwaga
  Co to jest kompensata? Zdarzenie w Preliminarzu można kompensować z innymi planowanymi zdarzeniami. Np. jeśli kontrahent jest zarówno dostawcą jak i odbiorcą naszych usług, może zdarzyć się, że w Preliminarzu znajdzie się zarówno planowana spłata naszego zobowiązania (za fakturę zakupu) jak i planowana spłata należności (za fakturę sprzedaży). Zamiast dokonywać obu płatności można już na poziomie Preliminarza skompensować ze sobą planowany przychód za FS z planowanym rozchodem za FZ. W przypadku kompensaty kierunki przepływu środków finansowych na kompensowanych zdarzeniach muszą być przeciwne. Jedno z nich musi być przychodem, drugie rozchodem.

  Przykład
  Dla kontrahenta wystawiliśmy fakturę sprzedaży FS/00023/2010 z odroczoną płatnością na kwotę 500 zł. Jednocześnie ten sam kontrahent wykonał dla nas usługę na kwotę 450 zł i wystawił fakturę FZ/567/2010, również z odroczoną płatnością. Obydwie płatności nie są zrealizowane i obydwie wprowadziły do Preliminarza zdarzenia związane z planowanymi spłatami. Te dwa zdarzenia można ze sobą skompensować. Ponieważ kwoty na fakturach nie są równe, po wykonaniu kompensaty w Preliminarzu zdarzenie dotyczące planowanego przychodu na kwotę 500 zł otrzyma status C – częściowo rozliczonego i pozostanie na nim do rozliczenia 50 zł. Zdarzenie dotyczące płatności za fakturę zakupu zostanie całkowicie rozliczone.

   – podgląd pozycji –podgląd szczegółów na temat dokumentu, z którym dokonane zostało rozliczenie. Na podglądanym dokumencie nie da się wprowadzić (zapisać) żadnych zmian.

   – usunięcie pozycji <DELETE> – usunięcie pozycji, z którą nastąpiło rozliczenie. Jeśli faktura jest rozliczona całkowicie – informacje na zakładce [Ogólne] nie są edytowalne. Jeśli usuniemy rozliczenie – informacje te są ponownie edytowalne. Opcja usuwania działa zarówno dla podświetlonego, jak i dla zaznaczonych rozliczeń. Przy próbie usunięcia kilku zaznaczonych rozliczeń te rozliczenia które można usunąć są usuwane, natomiast dla tych których nie można usunąć (bo np. jest uwzględnione na dokumencie kompensaty) pojawia się odpowiedni komunikat informujący o tym, dlaczego nie można usunąć rozliczenia.

   – dostępny jest wydruk Dodatkowe: Rozliczenie dokumentu, który zawiera oprócz podstawowych informacji o zdarzeniu również listę rozliczających go dokumentów i kwoty rozliczeń. Wydruk generowany jest na podstawie informacji widocznych na zakładce [Rozliczenia].

  Lista dokumentów, z którymi rozliczane/kompensowane jest edytowane zdarzenie zawiera w kolejnych kolumnach informacje o wprowadzonych na nią pozycjach:

  Numer dokumentu – numer dokumentu rozliczającego lub kompensującego zdarzenie. W przypadku rozliczeń zawsze wyświetlony jest numer zapisu kasowego/bankowego, z którym skojarzyliśmy nasze zdarzenie. W przypadku kompensat jest to numer obcy albo numer dokumentu (uzupełniany automatycznie dla zdarzeń skojarzonych z innym dokumentem), a jeśli te nie są wypełnione – pierwsza linia opisu zdarzenia.

  Data – data dokonania rozliczenia/kompensaty. Domyślnie jest to data późniejszego dokumentu. Wartość w kolumnie Data jest edytowalna i możliwa do zmiany.

  Termin – termin płatności zapisu lub zdarzenia rozliczającego lub kompensującego nasz zapis.

  Rozliczono – kwota, która została rozliczona na tym zapisie/zdarzeniu.

  Pozostało – kwota, która pozostała do rozliczenia na tym zapisie/zdarzeniu.

  Formularz zdarzenia –  zakładka Dodatkowe

  Opis księgowy – dodatkowe pole opisujące zdarzenie. Standardowo w pierwszą linię tego pola wpisywany jest opis wybranej powyżej kategorii. Jeśli zdarzenie powstało w oparciu o wprowadzony w systemie dokument – w pole Opis przepisywany jest numer dokumentu.

  Opis do banku – pole wykorzystywane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem. Mechanizm opisany dokładniej w rozdziale: Elektroniczna wymiana danych z bankiem. W przypadku zdarzeń generowanych do dokumentów źródłowych pierwsza linia opisu do banku jest wypełniana automatycznie. Automatyczny opis jest generowany w sytuacji, kiedy nie podstawi się z kategorii. Dla wynagrodzeń generowany jest opis: Wynagrodzenie za [miesiąc/rok], dla pozostałych dokumentów generowany jest opis Zapłata za [numer dokumentu].

  Konto przeciwstawne B.O. – pole istotne przy współpracy z modułem Księga Handlowa (wykorzystywane przy inicjalizacji B.O. W Księdze Handlowej na podstawie Preliminarza płatności i zapisów kasowych/bankowych). Mechanizm został dokładnie opisany w Podręczniku użytkownika systemu Comarch ERP Optima: moduł Księga Handlowa. Program umożliwia użytkownikom nie posiadającym licencji na KH lub KH Plus wybór właściwego konta z planu kont.

  Wprowadził – operator, który wprowadził zdarzenie do Preliminarza.

  Zmodyfikował – operator, który dokonał ostatniej modyfikacji.

  Formularz zdarzenia –  zakładka Windykacja

  Uwaga
  Zakładka dostępna, gdy użytkownik posiada licencję na moduł CRM Plus

  Zakładka [Windykacja] zawiera: 

  • Schemat windykacji – schemat, wg którego będą wykonywane kolejne operacje w ramach windykacji dla tej płatności.
  • Historię zdarzeń windykacyjnych zawierającą kolumny Data, Numer dokumentu, Typ, Temat. Przycisk Podgląd umożliwia podgląd wykonanego etapu schematu windykacji.

  Na liście zdarzeń w Preliminarzu płatności jest dostępna opcjonalnie wyświetlana kolumna Windykacja – schemat zawierająca kod schematu windykacji przypisanego do płatności.

  Preliminarz płatności – zakładka Windykacja

   
  Split payment a zdarzenia związane z fakturą/dokumentem z rejestru VAT

  Dotyczy wersji: 2018.6.1

  Metoda podzielonej płatności dostępna jest na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrach bankowych i dotyczą kontrahentów lub urzędów.

  Jeżeli płatność podlega metodzie split payment (parametr Split payment jest zaznaczony) to na zdarzeniu pojawiają się dodatkowe pola: Kwota VAT, NIP i Numer dokumentu. Na zdarzeniach, które nie mają zaznaczonego parametru Split payment pola są niewidoczne.

  W przypadku dokumentów handlowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej, faktury finalnej i wystawionych do nich korekt) oraz dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT parametr dziedziczony jest z karty kontrahenta, dla którego został wystawiony dokument. Parametr dziedziczony jest na wszystkie płatności związane z tym dokumentem. Wyjątek stanowią dokumenty wystawione w innej walucie. Jeśli na dokumencie walutowym parametr Płatność VAT w PLN jest:

  • zaznaczony – powstają dwa zdarzenia, pierwsze w walucie dokumentu (kwota netto) i parametr Split payment nie jest zaznaczony oraz drugie zdarzenie w PLN (równowartość kwoty VAT) z zaznaczonym parametrem o podzielonej płatności.
  • niezaznaczony – powstaje płatność w walucie, parametr związany z podzieloną płatnością nie jest zaznaczony

  Jeżeli dokument został wystawiony dla podmiotu znajdującego się na liście Urzędy parametr Split payment zaznacza się na płatności automatycznie. Pozostałe pola odczytywane są z dokumentu powiązanego z daną płatnością.

  Na płatnościach do transakcji związanej z kontrahentem, który ma zaznaczony parametr Split payment program automatycznie:

  • zaznacza Split payment – parametr odczytany jest z karty kontrahenta, który został wskazany jako główny kontrahent na fakturze/w rejestrze VAT. Nie ma znaczenia ustawienie tego parametru na płatniku (kontrahencie), który występuje na tym dokumencie,
  • uzupełnia Numer dokumentu – pobiera go z dokumentu, z którym związana jest płatność,
  • uzupełnia Numer NIP kontrahenta – numer NIP pobierany jest z dokumentu, z którym związana jest dana płatność (numer NIP wpisany na zakładce 2. Kontrahent na fakturze/w rejestrze VAT),
  • przenosi łączną kwotę VAT.

  Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT. Program kontroluje, aby kwota VAT na zdarzeniu:

  • nie przekroczyła kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z którym płatność jest związana,
  • nie była wyższa niż kwota tej płatności

  Przykład
  Pola informujące o numerze NIP i numerze dokumentu zawsze pobierane są z dokumentu źródłowego. Pola te są nieaktywne (na płatności nie można ich zmienić). Zmiana tych pól na dokumencie źródłowym spowoduje ich aktualizację na płatności w sekcji Split payment.
  Preliminarz płatności – zakładka Kalendarz

  Zakładka [Kalendarz] to niejako zbiorcze zestawienie wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń).

  Kalendarz ma budowę hierarchiczną. Każdy wiersz odpowiada jednemu tygodniowi. Wybrany tydzień można rozwinąć na poszczególne dni, a te na poszczególne zdarzenia.

  Lista zawiera sześć kolumn:

  Data/ Dokument – w zależności od poziomu zawiera albo daty tygodnia albo konkretny dzień. Dla poszczególnych zdarzeń i zapisów zawiera numer dokumentu związanego (lub jeśli takiego numeru nie ma – fragment opisu zdarzenia).

  Podmiot – zawiera nazwę podmiotu związanego ze zdarzeniem lub zapisem (kolumna jest wypełniona tylko na poziomie konkretnego zdarzenia).

  Przychód – wartość zapisów typu przychód oraz planowanych przychodów (w zależności od poziomu w obrębie tygodnia, dnia lub zdarzenia). Dla zdarzeń uwzględniana jest jedynie wartość w części pozostającej do rozliczenia.

  Rozchód – wartość zapisów typu rozchód oraz planowanych rozchodów (w zależności od poziomu w obrębie tygodnia, dnia lub zdarzenia). Dla zdarzeń uwzględniana jest jedynie wartość w części pozostającej do rozliczenia.

  Bilans – różnica pomiędzy wartością przychodu i rozchodu.

  Saldo – saldo określa stan rachunku na koniec danego dnia/tygodnia. W przypadku zdarzenia saldo nie jest wyliczane.

  Saldo wyliczane jest w oparciu o bilans otwarcia rejestru (wybranego lub wszystkich w zależności od ustawień Kalendarza) oraz wszystkich wprowadzonych zapisów kasowych/bankowych oraz zdarzeń w części pozostającej do rozliczenia, od początku istnienia danego rejestru do podanej daty.

  Uwaga
  Wartości zawsze wyliczane są w PLN zgodnie z kursem podanym na poszczególnych zdarzeniach/ zapisach.

  Lista obsługiwana jest przez:

  Zakres dat od… do… – zakres dat dla jakiego liczony ma być kalendarz. Proponowany jest okres obejmujący dwa tygodnie wstecz i cztery w przód.

  Rejestr – istnieje możliwość by wartości wyliczone w kalendarzu obejmowały wszystkie zapisy i zdarzenia lub tylko z jednego wybranego rejestru.

  Uwaga
  Kalendarz jest zawsze wyliczany w walucie, w jakiej prowadzony jest wskazany rejestr kasowy/ bankowy. Jeśli Użytkownik wybierze opcję wszystkie – wartości zostaną wykazane w PLN.

  Zapisy: preliminarz, zapisy k/b – przy odznaczonej opcji preliminarz wyświetlane będą tylko zapisy kasowe/bankowe, przy odznaczonej opcji zapisy k/b wyświetlane będą tylko zdarzenia z preliminarza płatności. Przy odznaczonych obu opcjach lista będzie pusta.

  Pomijaj dni bez obrotów – zaznaczenie parametru spowoduje, że w kalendarzu nie pojawią się dni, w których nie ma żadnych planowanych operacji finansowych. Tygodnie bez obrotów będą widoczne na liście dla zachowania ciągłości czasu.

  Preliminarz płatności – Kalendarz

  Pomijaj zdarzenia/zapisy ze statusem Nie podlega rozliczeniu – parametry odpowiadają za uwzględnianie płatności/zapisów w zależności od ich statusu (Nie rozliczone / Nie podlega): 

  • jeśli jest odznaczony – w Kalendarzu uwzględniane są wszystkie płatności/ zapisy kasowe/bankowe,
  • jeśli parametr jest zaznaczony – uwzględniane są tylko te, które podlegają rozliczeniom.

   – powoduje przeliczenie wartości w kalendarzu.

   – przycisk zmienia wygląd jeśli kalendarz nie był jeszcze przeliczony lub zmieniono parametry listy. Oznacza to, że powinien zostać przeliczony na nowo.

  Zasady obsługi Kalendarza: 

  1. Jeśli dana część listy (odpowiadająca tygodniowi czy dniowi) jest zwinięta – obok daty widoczny jest . Jego kliknięcie spowoduje rozwinięcie listy.
  2. Jeśli dana lista jest rozwinięta to widoczny jest . Jego kliknięcie spowoduje zwinięcie listy.
  3. Na poziomie poszczególnych zdarzeń nie pojawiają się przyciski służące zwijaniu/rozwijaniu list. Zdarzenia oznaczone są .
  4. W menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dostępne są dodatkowo funkcje Zwiń wszystko (powoduje zwinięcie całej listy do poziomu poszczególnych tygodni) oraz Rozwiń wszystko (powoduje rozwinięcie kalendarza aż do poziomu zdarzeń).
  5. Po przeliczeniu kalendarz zawsze domyślnie wyświetlany jest jako zwinięty do poziomu tygodni.

  Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj.
  Split payment a inne zdarzenia

  Dotyczy wersji: 2018.6.1
  Parametr Split payment widoczny jest również na innych płatnościach niż wyżej wymienione (np. płatnościach z BO, do dokumentów wprowadzonych do Ewidencji dodatkowej, ręcznie wprowadzonych do Preliminarza płatności) wprowadzonych na kontrahenta lub urząd, jednak domyślnie jest on zawsze niezaznaczony.

  Po zaznaczeniu parametru w polu:

  • Numer dokumentu –podpowiadany jest Numer obcy ze zdarzenia,
  • NIP –podpowiadany jest numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,
  • Kwota VAT – domyślnie jest zero, należy ją wpisać samodzielnie. Kwota VAT nie może być większa niż kwota płatności

  Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o split payment. Kwota VAT jest wyliczona proporcjonalnie na obu płatnościach.
  Preliminarz płatności – operacje w Menu Kontekstowym

  Podział zdarzenia – funkcja Podziel

  Jeśli okaże się, że wprowadzone zdarzenie nie jest zgodne z rzeczywistymi wpłatami (np. za fakturę wprowadzoną, jako jedno planowane zdarzenie klient płaci w dwóch ratach) istnieje możliwość podziału na dwa niezależne zdarzenia.

  Funkcja podziału dostępna jest z poziomu menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) wyświetlanego na liście zdarzeń.

  Uwaga
  Funkcja Podziel będzie nieaktywna, gdy dokument źródłowy został uwzględniony do korekty na VAT-ZD lub posiada predekretację/zapis księgowy wykonany schematem w którym użyto makra @KwotaPlatnosci.

  Aby dokonać podziału zdarzenia należy:

  • ustawić kursor na dzielonym zdarzeniu (na liście w Preliminarzu),
  • z menu kontekstowego wybrać funkcję Podziel.

  Wyświetlone zostanie okno, w którym podać należy informacje nt. zdarzenia oryginalnego oraz nowego (wprowadzanego).

  W części dotyczącej zdarzenia oryginalnego należy podać kwotę, która powinna pozostać na już istniejącym formularzu. Proponowana jest kwota nierozliczona ze zdarzenia. Informacje o terminie i formie płatności nie podlegają edycji.

  W części dotyczącej nowego zdarzenia program automatycznie proponuje wartość dopełniającą kwotę do zapłaty (suma wartości z oryginalnego i nowego zdarzenia musi być równa pierwotnej wartości pozostającej do zapłaty). Można również zmienić termin i formę płatności.

  Przykład
  Wystawiliśmy pierwotnie zdarzenie na kwotę 300 zł płatne przelewem. Okazało się jednak, że wpłata będzie realizowana w dwóch ratach – 250 zł przelewem i 50 zł gotówką. Podczas podziału podajemy następujące dane:

  • zdarzenie oryginalne: 250 zł płatne przelewem
  • zdarzenie nowe: 50 zł płatne gotówką (można wprowadzić nowy termin płatności)

  Po zatwierdzeniu informacji w Preliminarzu pojawią się dwa niezależne zdarzenia.

  Podczas podziału zdarzenia istnieje możliwość zadeklarowania czy nowe zdarzenie ma mieć określony termin płatności czy nie. Obok pola Termin znajduje się parametr, którego wyłączenie powoduje, że dla zdarzenia nie określa się terminu płatności.

  Na nowe zdarzenie przepisywane są ze zdarzenia oryginalnego wszystkie pozostałe informacje: priorytet, dopuszczalna zwłoka, kategoria, opis, stan

  Dotyczy wersji: 2018.6.1

  oraz informacje o split payment. W przypadku podziału płatności dla której zadeklarowano metodę split payment program przepisuje parametry związane ze split payment (NIP. Numer dokumentu). Wartość podatku VAT jest wyliczona proporcjonalnie w stosunku do wartości podzielonych płatności.

  Jeśli zdarzenie pierwotne związane jest z dokumentem (np. fakturą zakupu) wystawionym w innym module:

  • na nowe zdarzenie przepisywany jest numer dokumentu,
  • na zakładce [Płatności] widocznej z poziomu faktury wprowadzony podział jest widoczny, jako kolejne planowane wpłaty do faktury (zamiast dotychczasowej jednej wpłaty widoczne są dwa planowane zdarzenia),

  Dotyczy wersji: 2018.6.1

  • na nowe zdarzenie przepisywane są informacje związane z podzieloną płatnością (numer NIP, numer dokumentu). Pola te analogicznie jak na pierwotnym zdarzeniu nie podlegają edycji. 

  Uwaga
  Podczas podziału zdarzenia w walucie obcej informacje o kursie oraz notowaniu są przepisywane na nowe zdarzenie ze zdarzenia dzielonego

  Realizacja zdarzenia – funkcja Realizuj

  W systemie Comarch ERP Optima w module Kasa/Bank istnieje możliwość wpisania płatności za planowane zdarzenia (np. planowany zakup komputera, planowany wpływ z tytułu realizacji kontraktu itp.). Takie zdarzenia mogą (choć nie muszą) mieć określony podmiot czy szacunkowy termin realizacji.

  W momencie, gdy zdarzenie jest realizowane otrzymujemy odpowiedni potwierdzający to dokument. Wraz z jego rejestracją w systemie zdarzenie w Preliminarzu powinno zostać zastąpione nowym – związanym z wprowadzonym dokumentem.

  Aby rozwiązać tego typu sytuacje w module wprowadzono nową funkcję Realizuj zdarzenie. Funkcja wywoływana jest z poziomu menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy na liście zdarzeń w Preliminarzu.

  Wybór opcji powoduje wyświetlenie listy zdefiniowanych typów dokumentów klasy:

  • Faktura Sprzedaży i Wpłata dla zdarzeń planujących przychód,
  • Faktura Zakupu i Wypłata dla zdarzeń planujących rozchód. 

  Wybór odpowiedniej pozycji z menu spowoduje otworzenie nowego formularza określonego dokumentu. Podmiot wpisany na zdarzenie jest automatycznie przepisany na otwarty dokument. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru rejestru kasowego/ bankowego, do którego ma być dodane zdarzenie (np. planujemy zdarzenie płatne gotówką, ale w momencie realizacji okazuje się, że jednak płacimy z naszego konta bankowego).

  Po zapisaniu dokumentu realizowane zdarzenie zostaje zastąpione przez nowe – powiązane z nowo wprowadzonym dokumentem.

  Uwaga
  Program proponuje dane pobrane ze zdarzenia, jednak są one edytowalne (można je zmienić). W przypadku zmiany danych (np. inna forma płatności, inny kontrahent) – nowe informacje zostaną zapisane na powstającym zdarzeniu.

  W przypadku zmiany formy płatności należy pamiętać, że zmieniony zostanie również rejestr, w którym zapisane będzie zdarzenie (na zgodny z nową formą płatności).

  Przykład

  Planujemy zakup komputera na kwotę 3.000 zł w firmie ABC. Transakcja jednak nie została jeszcze przeprowadzona. Wprowadzamy ją jako planowany wydatek w Preliminarzu płatności: KW na kwotę 3.000 zł dla kontrahenta ABC, płatność przelewem.
  Kiedy kupimy komputer fakturę zakupu powinniśmy wprowadzić w programie. Jednak, aby nie powstało w Preliminarzu drugie zdarzenie (tak naprawdę planującego zapłatę za ten sam komputer) skorzystamy z funkcji Realizuj: 

  • w Preliminarzu ustawiamy kursor na zdarzeniu i z menu kontekstowego wybieramy Zrealizuj.
  • ponieważ zdarzenie to rozchód pieniędzy – wyświetlane jest menu ze wszystkimi zdefiniowanymi typami dokumentów dla Wypłaty (np. KW) i Faktury zakupu (np. FZ).
  • ponieważ do systemu chcemy wprowadzić fakturę zakupu – wybieramy typ dokumentu FZ.
  • otwiera się formularz faktury zakupu. Proponowany numer dokumentu jest zgodny z wybranym schematem FZ. Na fakturę przepisane są informacje o formie płatności (przelew) oraz o kontrahencie (ABC).
  • Na fakturę wpisujemy zakup komputera na kwotę 2.900 zł. W chwili zatwierdzenia faktury zakupu stare zdarzenie (KW na kwotę 3.000 zł) zostanie zamienione na zdarzenie na kwotę 2.900 zł. Wszystkie informacje zostaną przepisane z faktury zakupu.


  Rozliczanie zdarzeń – Rozlicz pojedynczo

  Istnieje możliwość rozliczenia zdarzenia w Preliminarzu tak, aby tworzony zapis KP/KW automatycznie pobierał informacje z formularza zdarzenia, które będzie rozliczał.

  W Preliminarzu płatności w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) dostępna jest opcja Rozlicz pojedynczo. Funkcja służy do rozliczenia jednej podświetlonej pozycji. Po wyborze Rozlicz pojedynczo z menu kontekstowego, z kolejnego podmenu należy wybrać typ tworzonego zapisu (schemat numeracji zapisu – np. DEK/RVZ/KW), a następnie wybrać rejestr, do którego ma trafić powstający zapis kasowy/bankowy.

  Wyświetlony zostanie formularz zapisu kasowego/bankowego, na którym przepisane będą informacje ze zdarzenia:

  • kwota – proponowana będzie zawsze kwota, która pozostała do zapłaty. Kwotę tą można zaakceptować lub zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć).
   • Jeśli kwota ze zdarzenia i zapisu będą identyczne – zdarzenie i zapis zyskują status rozliczonych całkowicie.
   • Jeśli kwota zapisu będzie większa od kwoty zdarzenia – zdarzenie otrzymuje status rozliczonego całkowicie, natomiast zapis – rozliczonego częściowo.
   • Jeśli kwota zapisu będzie mniejsza od kwoty zdarzenia – zdarzenie otrzymuje status rozliczonego częściowo, natomiast zapis – rozliczonego całkowicie.
  • Waluta – waluta rozliczenia na zapisie musi być zgodna z walutą rozliczanego zdarzenia,
  • Dane kontrahenta,
  • Dane bankowe i numer rachunku,
  • Kategoria .

  Jako data zapisu proponowana jest data bieżąca.

  Podczas generowania zapisu kasowego/bankowego automatycznie rozliczane są zarówno zdarzenie jak i zapis (powiązanie dokumentów widoczne jest z poziomu zakładki [Rozliczenia] zarówno na zdarzeniu jak i zapisie).

  Uwaga
  W sytuacji, gdy kurs na zdarzeniu i powstającym zapisie są różne – automatycznie wyliczana jest różnica kursowa widoczna na liście różnic kursowych.

  Seryjne rozliczanie zdarzeń – funkcja Rozlicz

  Funkcja Rozlicz dostępna w Preliminarzu płatności z poziomu menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) i pod ikoną operacji seryjnych  daje możliwość seryjnego rozliczania zdarzeń. Po zaznaczeniu kilku dokumentów i użyciu funkcji Rozlicz generowane są zapisy kasowe/bankowe rozliczające wybrane płatności. Podczas generowania zapisu kasowego/bankowego automatycznie rozliczane jest zarówno zdarzenie jak i zapis (powiązanie dokumentów widoczne jest z poziomu zakładki [Rozliczenia] zarówno na zdarzeniu, jak i zapisie).

  Funkcja Rozlicz działa również dla jednego podświetlonego zdarzenia.

  Zasady rozliczania zdarzeń przez funkcję Rozlicz: 

  • zdarzenie musi mieć status nierozliczony (N) lub rozliczony częściowo (C),
  • zdarzenie musi być zatwierdzone do realizacji,
  • przy seryjnym rozliczaniu zdarzeń w rejestrze kasowym/bankowym, w którym mają zostać utworzone rozliczające zapisy kasowe/bankowe musi być otwarty raport obejmujący datę zapisów.

  Po wyborze opcji Rozlicz pojawia się okno Parametry seryjnego rozliczania, na którym można określić kierunek dokumentu KP/KW, wskazać rejestr do którego będą generowane zapisy kasowe/bankowe, zaznaczyć parametr dotyczący wygenerowania zbiorczego zapisu KP/KW, wskazać datę z jaką ma być wygenerowany zapis oraz wskazać podmiot, który ma być na zapisach k/b.

  Parametry seryjnego rozliczania

  W polu Dokument należy wybrać odpowiedni schemat numeracji zapisów kasowych/bankowych.

  W polu Rejestr należy wskazać rejestr, do którego mają być generowane zapisy KP/KW.

  Na oknie dostępny jest również parametr Zapisy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów. Po jego zaznaczeniu dla zdarzeń na ten sam podmiot i w tej samej walucie utworzony zostanie jeden zbiorczy zapis KP/KW na łączną kwotę pozostającą do rozliczenia. Jeżeli jako data zapisów KP/KW wybrana zostanie data dokumentu, termin płatności lub data realizacji to utworzonych zostanie tyle zbiorczych zapisów KP/KW ile unikalnych dat jest na zaznaczonych zdarzeniach.

  Przy zbiorczym rozliczaniu zdarzeń walutowych program sprawdza, czy wszystkie zaznaczone zdarzenia mają ten sam typ kursu, jeżeli tak to jest on przenoszony na powstały zbiorczy zapis KP/KW (wyjątkiem są zapisy o kursie ręcznym i nieokreślonym, dla których na zapis KP/KW podstawiany jest typ kursu ustawiony na formularzu rejestru K/B). Jeżeli na zdarzeniach są różne typy kursów, wówczas na rozliczającym je zbiorczym zapisie KP/KW ustawiany jest typ kursu z formularza rejestru K/B.

  Uwaga
  W przypadku, gdy walutowy zapis kasowy/bankowy ma zostać utworzony w rejestrze złotówkowym, jako typ kursu ustawiany jest typ wybrany jako Domyślny w Konfiguracji Programu/  Ogólne/ Typy kursów walut.

  Uwaga
  W sytuacji, gdy kurs na zdarzeniu i powstającym zapisie są różne – automatycznie wyliczana jest różnica kursowa widoczna na liście różnic kursowych.

  Do pola Opis na zbiorczym zapisie KP/KW przenoszone są numery wszystkich dokumentów biorących udział w rozliczeniu.

  Na oknie z parametrami seryjnego rozliczania dostępny jest również parametr Inny podmiot – po jego zaznaczeniu pojawi się opcja wskazania podmiotu, który będzie wybrany na utworzonych zapisach KP/KW.

  Jest również możliwość wskazania daty z jaką mają zostać utworzone zapisy KP/KW. Do wyboru jest data dokumentu, termin płatności, data realizacji (pobierane z formularza zdarzenia w preliminarzu płatności) oraz inna – z możliwością wskazania dowolnej daty (domyślnie podpowiadana jest zawsze data bieżąca). Przy wybranej dacie inna rozliczanie odbywa się wg kolejności zaznaczania.

  Ustawienia na oknie Parametry seryjnego rozliczania są zapamiętywane i podpowiadane przy rozliczaniu kolejnych zdarzeń.

  Wykorzystując funkcję Rozlicz nie dla kilku zaznaczonych, a dla jednej podświetlonej/zaznaczonej pozycji również pojawi się okno Parametry seryjnego rozliczania jednak bez widocznej opcji Zapisy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów. W polu Dokument będzie można wybrać tylko taki typ dokumentu, jaki wynika ze zdarzenia (kierunek Wpłata lub Wypłata).

  Seryjna zmiana waluty rozliczenia

  Seryjna zmiana waluty rozliczenia – opacja w menu kontekstowym

  Seryjna zmiana waluty rozliczenia w Preliminarzu płatności jest to dodatkowa możliwość, która jest dostępna poprzez użycie funkcji Zmień walutę rozliczenia z menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) na liście zdarzeń. Seryjna zmiana waluty rozliczenia może być wykorzystana np. do zmiany waluty rozliczenia dla wypłat pracowników (patrz poniżej).

  Będąc na liście zaznaczonych dokumentów w Preliminarzu płatności użycie funkcji Zmień walutę rozliczenia powoduje wyświetlenie komunikatu Czy na pewno chcesz dokonać seryjnej zmiany waluty rozliczenia na zaznaczonych płatnościach? po zatwierdzeniu pojawi się poniższe okno Parametry seryjnej zmiany waluty na płatnościach.

  Seryjna zmiana waluty rozliczenia

  Aby dokonać seryjnej zmiany waluty należy wybrać:

  • Walutę z listy rozwijanej,
  • Typ kursu z listy rozwijanej,
  • Datę kursu – domyślnie inicjowaną, jako data bieżąca z menu Narzędzia,
  • Przelicznik.

  Uwaga
  Dla ręcznie wprowadzonych zdarzeń do Preliminarza płatności zmiana waluty rozliczenia jest możliwa tylko, gdy zdarzenia te posiadają stan płatności bufor lub do realizacji. Dla pozostałych zdarzeń zmiana waluty rozliczenia jest możliwa tylko, gdy zdarzenia te posiadają stan płatności do realizacji.

  Rozliczanie dokumentów w różnych walutach

  W programie Comarch ERP Optima można rozliczyć ze sobą dokumenty wystawione w różnych walutach – przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN (pole Waluta dok.), a drugi w walucie obcej. Dodatkowym wymogiem jest, aby obydwa dokumenty posiadały tą samą walutę rozliczenia (pole Waluta rozl.). Walutę rozliczenia można zmieniać tylko wtedy, gdy waluta dokumentu to PLN. Ponadto warto wspomnieć, iż walutę rozliczenia można zmieniać na zapisach kasowych/bankowych oraz na zdarzeniach kasowych/bankowych.

  Przykład
  Dla kontrahenta FAMAX wystawiona została faktura sprzedaży FS/000417/2010, na kwotę 500 EUR po kursie 1 EUR = 4 PLN, z odroczonym terminem płatności (np. 10.05.2010). Do Preliminarza płatności kontrahenta FAMAX automatycznie wpisane zostało zdarzenie: 10 maja spodziewana jest zapłata 500 EUR za fakturę FS/000417/2010.
  11 maja, na podstawie wyciągu bankowego, wprowadzamy do rejestru BANK zapis, z którego wynika, że kontrahent wpłacił na nasze konto 2000 zł, i że jest to zapłata za FS/000417/2010. Wówczas z poziomu zakładki rozliczenia tego zapisu ustawiamy walutę rozliczenia na EUR, odszukujemy w Preliminarzu kontrahenta FAMAX nierozliczoną płatność za fakturę i wprowadzamy ją na listę rozliczanych tym zapisem dokumentów.
  Zatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, że zapis: 

  • dotyczący otrzymanej płatności (zapłata) w rejestrze BANK otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FS/000417/2010),
  • zapis dotyczący planowanej płatności za FS/000417/2010 w Preliminarzu kontrahenta FAMAX otrzyma status rozliczonego (na podstawie zapisu z rejestru BANK, pochodzącego z wyciągu bankowego),

  FS/000417/2010otrzyma status dokumentu rozliczonego (zapłaconego).

  Przykład
  Od kontrahenta COMPAQ otrzymujemy fakturę zakupu FZ/000201/2010, na kwotę 1000 zł, z odroczonym terminem płatności (np. 1.07.2010). Do Preliminarza płatności kontrahenta FAMAX automatycznie wpisane zostało zdarzenie: 1 lipca spodziewana jest zapłata 1000 zł za fakturę FZ/000201/2010.
  2 lipca, na podstawie wyciągu bankowego, wprowadzamy do rejestru BPHEUR zapis, z którego wynika, że zapłaciliśmy kontrahentowi COMPAQ 250 EUR po kursie 1 EUR = 4 PLN, i że jest to zapłata za FZ/000201/2010. Wówczas z poziomu zakładki rozliczenia odszukujemy w Preliminarzu kontrahenta COMPAQ nierozliczoną płatność za fakturę, zmieniamy jej walutę rozliczenia na EUR i wprowadzamy ją na listę rozliczanych tym zapisem dokumentów.
  Zatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, że zapis:

  • dotyczący dokonanej zapłaty w rejestrze BPHEUR otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FZ/000201/2010),
  • zapis dotyczący planowanej płatności za FZ/000201/2010 w Preliminarzu kontrahenta COMPAQ otrzyma status, rozliczonego (na podstawie zapisu z rejestru BPHEUR, pochodzącego z wyciągu bankowego),

  FZ/000417/2010 otrzyma status dokumentu rozliczonego (zapłaconego).


  Przenoszenie zdarzeń między rejestrami

  W przypadku, gdy zdarzenie zostało wprowadzone do jednego rejestru kasowego/bankowego, ale okazało się, że jednak będzie płatne z innego rejestru (np. innego konta bankowego), program posiada funkcjonalność pozwalającą na przenoszenie między rejestrami.

  Uwaga
  Podczas przenoszenia dokumentów pomiędzy rejestrami program kontroluje zgodności waluty dokumentu z walutą rejestru docelowego. Do rejestru złotówkowego mogą być przenoszone płatności niezależnie od rejestru (waluty), w jakim zostały pierwotnie zapisane. Do rejestru walutowego mogą być przenoszone tylko zdarzenia w walucie zgodnej z walutą rejestru docelowego.

  Funkcja Zmień rejestr jest dostępna z poziomu menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) wyświetlanego na liście zdarzeń.

  Aby przenieść zdarzenie należy:

  • Ustawić kursor na zdarzeniu, które chcemy przenieść.
  • Z menu kontekstowego wybrać funkcję Zmień rejestr.
  • Wybrać rejestr, do którego zdarzenie ma być przeniesione.

  Dotyczy wersji: 2018.6.1
  Uwaga
  Przeniesienie zdarzenia oznaczonego split payment z rejestru bankowego do rejestru kasowego spowoduje, że na zdarzeniu zostaną ukryte informacje związane z podzieloną płatnością.

  Aby dokonać seryjnej zmiany rejestru należy:

  • Zaznaczyć zdarzenia, które chcemy przenieść do innego rejestru.
  • Z menu kontekstowego wybrać funkcję Zmień rejestr.
  • Wybrać rejestr, do którego zdarzenia mają być przeniesione.

  Seryjne dodawanie/zmiana kategorii

  Funkcja jest dostępna w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy na liście zdarzeń w Preliminarzu płatności. Działa na wszystkie zaznaczone zdarzenia inne niż o statusie Zrealizowane oraz Całkowicie rozliczone.

  Seryjna zmiana statusu

  Seryjna zmiana statusu zdarzenia z Nie podlega na Do rozliczenia oraz odwrotnie jest dostępna z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) na liście zdarzeń w preliminarzu. Funkcję seryjnej zmiany statusu można również wybrać z listy operacji seryjnych .

  Seryjna zmiana stanu

  W menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dostępna jest seryjna zmiana stanu na do realizacji (ze stanu wysłane/ zrealizowane), na wysłane (ze stanu do realizacji) oraz na zrealizowane (ze stanu do realizacji). Funkcję seryjnej zmiany statusu można również wybrać z listy operacji seryjnych.

  Seryjna zmiana formy płatności

  W menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dostępna jest seryjna zmiany formy płatności (wraz z terminem płatności i datą realizacji) na zdarzeniach niezrealizowanych i nierozliczonych całkowicie. Funkcje dostępne są również z poziomu operacji seryjnych.

  Seryjna zmiana podmiotu – aktualizacja rachunku /parametru split payment

  W menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest funkcja Zmień podmiot. Wraz z podmiotem możemy zaktualizować numer rachunku bankowego oraz informację o split payment. Zmiana podmiotu możliwa jest na zdarzeniach nierozliczonych o stanie Bufor lub Do realizacji.

  Aktualizacja informacji o split payment dotyczy zdarzeń znajdujących się w rejestrze bankowy, wystawionych w walucie systemowej (PLN). W przypadku zdarzeń znajdujących się w innych rejestrach, np. kasowym w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy

  W sytuacji, gdy operacja zmiany podmiotu z aktualizacją split payment wykonywana jest dla zdarzeń niemających powiązania z dokumentem źródłowym w sekcji Split payment należy uzupełnić kwotę VAT. Numer NIP pobierany jest z karty kontrahenta, jako numer dokumentu wstawiany jest numer obcy ze zdarzenia.

  Zmiana podmiotu na zdarzeniu, które związane jest z dokumentem handlowym (faktura zakupu, sprzedaży, zaliczkowa, finalna lub ich korekta) lub z dokumentem wprowadzonym do rejestru VAT powoduje aktualizację podmiotu na płatności, informacja o split payment pobierana jest z kontrahenta głównego wskazanego na dokumencie źródłowym. Numer NIP i kwota VAT zawsze odczytywane są z dokumentu źródłowego. W przypadku zmiany rodzaju podmiotu z kontrahenta na pracownika/ wspólnika/ bank sekcja split payment nie będzie widoczna.

  Seryjne ustawianie parametru Split payment

  W menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) oraz w Operacjach seryjnych dostępna jest funkcja

  Dotyczy wersji: 2019.0.1
  Zmień ustawienia split payment. 
  Działa ona zarówno dla aktualnie podświetlonej płatności jak i dla zaznaczonych zdarzeń. Funkcja ta powoduje zaznaczenie/odznaczenie parametru Split Payment na płatnościach znajdujących się w rejestrze bankowym. Jeśli wśród zaznaczonych płatności będzie zdarzenie np. z rejestru kasa parametr nie zostanie zaznaczony, a w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: FA/2018/100: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy

  Seryjne usuwanie rozliczenia

  W menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) oraz w Operacjach seryjnych dostępna jest opcja Usuń rozliczenia. Opcja działa zarówno dla podświetlonej, jak i dla zaznaczonych pozycji.

  Przy próbie usunięcia rozliczeń opcją Usuń rozliczenia jeżeli przynajmniej jednego z rozliczeń danego dokumentu nie uda się usunąć, pojawia się odpowiedni komunikat np. Operacja nie została pomyślnie wykonana z powodu błędów. FA/10/2017: Nie można usunąć rozliczeń płatności. Co najmniej jedno z nich zostało wybrane na dokumencie kompensaty. i żadne z rozliczeń dokumentu nie jest usuwane.