1

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności to lista wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z przychodami i rozchodami środków finansowych w firmie. Są tu też zdarzenia dotyczące przeszłości, a także zdarzenia rozliczone.

Preliminarz płatności w swojej strukturze odpowiada podziałowi na rejestry kasowe/bankowe. Planując, zatem przepływ środków finansowych w firmie od razu przypisujemy przyszłe przychody i rozchody do odpowiednich rejestrów (kont bankowych, kas czy firmowych kart płatniczych). Zdarzenia w preliminarzu generowane są na podmiot wskazany jako płatnik na dokumentach tak przychodowych jak i kosztowych lub na płatnika skojarzonego z formą płatności. Zdarzenie utworzy się z formą płatności oraz na rachunek bankowy skojarzony z płatnikiem.

Uwaga
Dla odróżnienia dokumentów pochodzących z Preliminarza od dokumentów pochodzących z rejestrów kasowych/bankowych: dokumenty z Preliminarza nazywamy zdarzeniami (planowanymi zdarzeniami), natomiast dokumenty z rejestrów kasowych/bankowych nazywamy jak dotychczas zapisami kasowymi/bankowymi.

Planowane zdarzenia w Preliminarzu mogą być: 

 • wprowadzane przez operatora „ręcznie” z poziomu Preliminarza. Przykładami mogą być: planowane zakupy wyposażenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy określony wydatek), planowane wpływy środków finansowych niezwiązane z dokonywanymi transakcjami (np. dopłaty wspólników do kapitału firmy) itd.
 • Automatycznie dopisywane przez program w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności. Na formularzach dokumentów znajduje się pole z wyborem domyślnego płatnika. Zdarzenie w preliminarzu wygeneruje się albo na podmiot wskazany w dokumencie jako domyślny płatnik, albo na płatnika skojarzonego z formą płatności. Płatność w pierwszej kolejności tworzona jest na płatnika skojarzonego z formą płatności. Gdy na formie płatności nie jest podpięty żaden płatnik to zdarzenie utworzy się na płatnika wskazanego w dokumencie źródłowym. Przykładami mogą być: zatwierdzona faktura sprzedaży lub zakupu z odroczoną płatnością, faktura w buforze – niezależnie od formy płatności, dokumenty tworzone w rejestrach VAT i listy płac. Jak widać więc, zapisy w Preliminarzu mogą pochodzić z różnych modułów systemu Comarch ERP Optima.

Dzięki zdarzeniom zapisanym w Preliminarzu uzyskujemy możliwość:

 • dokładnego śledzenia bieżącego stanu naszych zobowiązań i należności,
 • dużą łatwość rozliczania planowanych płatności z zapisami potwierdzającymi ich realizację,
 • możliwość kompensowania ze sobą zdarzeń,
 • prognozowania na przyszłość przepływu i stanu środków finansowych w firmie,
 • oceny planowanych wydatków w podziale na poszczególne kategorie – prognozy dla kategorii, które przyniosą nam największe zyski i największe koszty.

Preliminarz płatności dostępny jest w Kasa/Bank /Preliminarz płatności (również pod skrótem klawiszowym <CTRL>+<H>).

Preliminarz płatności posiada dwie zakładki:
Split payment a zdarzenia powstałe do deklaracji

Na płatnościach, które powstały do deklaracji w wersji co najmniej:

 • VAT-7 v.18
 • VAT-7K v.12
 • VAT-8 v.9
 • VAT-9M v.8

parametr Split payment jest domyślnie zaznaczany. W polu Kwota VAT podpowiadana jest cała kwota płatności, jako numer dokumentu wprowadzony jest numer deklaracji, np. DEK/07/2018/VAT7 oraz uzupełniany jest numer NIP firmy. Wszystkie te pola można modyfikować. [/version]
Wydruki przelewów

Wydruki przelewów

Z poziomu zdarzenia w Preliminarzu istnieje możliwość wydrukowania przelewu wg zapisanych na formularzu informacji (bank, nr rachunku, kwota). Informacje o naszym rachunku bankowym pobierane są z rejestru, w którym zapisane jest zdarzenie.

Generując wydruk przelewu dla pracowników można w parametrach przed wydrukiem wskazać adres zamieszkania pracownika. Gdy na przelewie ma być drukowany adres zameldowania wówczas parametr nie powinien być zaznaczany.

Przykład
Dla rachunku w banku PKO S.A. Założyliśmy rejestr PKO. Podczas definiowania rejestru wpisaliśmy m.in. bank PKO S.A. oraz numer rachunku. Jeśli zdarzenie, do którego drukujemy przelew, jest zapisane w rejestrze PKO – to w chwili wydruku nasze dane bankowe pobierane są z formularza rejestru.

Uwaga
Jeśli, w chwili wydruku stan zdarzenia jest ustawiony na Do realizacji – po wydrukowaniu przelewu program zapyta czy zmienić jego stan na Wysłane.

Po wciśnięciu bezpośrednio przycisku , na drukarkę kierowany jest Pełny X 2.

Z poziomu menu dostępnego po wciśnięciu widocznej obok strzałki możliwe są wydruki:

 • Wzór standard – Wydruk przelewu zgodny z drukiem akcydensowym, drukuje przelew razem z tłem i ramkami.
 • Nadruk– wydruk na formularzach A4, jednowarstwowych, pionowych, z dwoma dużymi kwitami. Różnią się pomiędzy sobą jedynie przesunięciem wydruku w lewo (w zależności od marginesów ustawionych na drukarce).

Uwaga
W zależności od marginesu ustawionego w drukarce możliwe jest regulowanie marginesu wydruku. Należy wcisnąć przycisk <CTRL> i przycisk z drukarką, a następnie wyedytować definicję wydruku (przycisk z lupką) i z poziomu zakładki [Ogólne] ustalić nowe marginesy w polach Margines lewyMargines górny (wartość ustalana jest co 0.1 mm).

W chwili wydruku można podać datę przelewu (podczas wpisywania daty można skorzystać z kalendarza wyświetlanego po wciśnięciu prawego przycisku myszy w polu). Aby data nie pojawiła się na przelewie należy odznaczyć parametr Drukuj datę na formularzu.

Istnieje również możliwość wydruku drugiej linii nazwy beneficjenta

 • jeśli jest odznaczony – drukowana tylko pierwsza linia nazwy,
 • jeśli jest zaznaczony – drukowana jest druga linia nazwy,
 • jeśli pierwsza i druga linia nazwy mają razem mniej niż 50 znaków – program „skleja” je i drukuje w jednej linii.

Wydruk przelewu z numerem IBAN:

W chwili wydruku przelewu program sprawdza, czy dany numer rachunku jest numerem standardowym czy numerem IBAN. Jeśli spełnia warunki dla numeru IBAN to cyfra kontrolna (dwie pierwsze w numerze) jest umieszczana na nowych drukach przelewów w osobnych kratkach do tego przeznaczonych. Dla prawidłowego wydruku numer nie powinien zawierać sygnatury kraju (PL) na początku.

Wydruk przelewu dla ZUS

Przelewy związane z deklaracjami.

W przypadku wyliczenia deklaracji w Preliminarzu Płatności automatycznie tworzony jest skojarzony z nią przelew. Wszystkie dane potrzebne do wydruku takiego przelewu są wypełniane przez program na podstawie danych pobieranych z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, rejestru bankowego oraz wyliczonej deklaracji.

Z poziomu formularza zdarzenia w Preliminarzu można wywołać (przy pomocy strzałki widocznej obok przycisku Drukuj) wydruk Przelew ZUS.

Dotyczy wersji: 2018.2.1
Jeżeli płatność powstała do indywidualnej DRA dla właściciela (lub jest ręcznie ustawiony indywidualny rachunek składkowy powiązany z właścicielem), to na wydruku przelewu do ZUS w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi się Imię i Nazwisko właściciela. W pozostałych przypadkach (płatność do DRA ze składkami pracowników) na wydruku w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi się nazwa wpisana w polu Nazwa skrócona na dekl. ZUS w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA.

Na liście płatności w Preliminarzu płatności dostępne są 2 wydruki Przelew ZUS i Przelew ZUS (2017).

 

 

Wydruk przelewu dla urzędu skarbowego

W chwili zatwierdzenia deklaracji w Preliminarzu Płatności powstaje odpowiedni zapis planujący zapłatę do urzędu skarbowego. Informacje o US pobierane są z ustawień w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje.

Rodzaj podatku, widoczny obok pola z akronimem urzędu, jest ustawiany przez program w zależności od rodzaju deklaracji. Wiąże się to od razu z ustawieniem odpowiedniego numeru rachunku.

Aby wydrukować przelew należy z menu wydruków, dostępnego na formularzu zdarzenia, wybrać opcję Przelew US. W oknie parametrów przed wydrukiem/nadrukiem można wpisać kwotę, która zostanie doliczona do wartości zdarzenia na wydruku. Na wydruku pojawią się dane odpowiedniego Urzędu Skarbowego, a na podstawie wyliczonej deklaracji wypełniane są informacje: typ identyfikatora, okres (rok, typ okresu, nr okresu) oraz symbol formularza lub płatności. Dane płatnika pobierane są z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy czy karty wspólnika, w zależności od deklaracji jakiej dotyczy płatność.

Wydruk przelewu celnego

Wydruk dostępny jest z poziomu Preliminarza płatności w sekcji Dokumenty zaznaczone/ Przelew celny oraz z poziomu otwartego formularza zdarzenia: Przelew celny/ Wzór standard oraz Przelew celny/ Nadruk.

Wydruk przelewu z potwierdzeniem

Istnieje również możliwość wydruku przelewu z dowodem pokwitowania dla zleceniodawcy. Wydruk dostępny jest z poziomu Preliminarza płatności w sekcji Dokumenty zaznaczone/ Przelew – Wzór z potwierdzeniem oraz z poziomu otwartego formularza zdarzenia: Przelew/ Wzór z potwierdzeniem.

Wydruk przelewu zbiorowego

Dla wybranego konkretnego podmiotu możliwy jest wydruk przelewu zbiorowego. Wydruk Przelew zbiorowy dostępny jest tylko wtedy, gdy lista płatności jest wyfiltrowana do zdarzeń nierozliczonych i/lub częściowo rozliczonych. Po zaznaczeniu w filtrze opcji Rozliczone: Całkowicie i/lub Nie podlega, wydruk nie jest dostępny.

Przed wykonaniem wydruku należy ustalić:

 • Wpłata/ wypłata – w zależności od zaznaczenia przelew dotyczy sumy zdarzeń rozchodowych (wypłata) lub przychodowych (wpłata).
 • Opis przelewu – opis drukowany na przelewie.
 • Rejestr – przelew zbiorczy może dotyczyć tylko zdarzeń pochodzących z jednego rejestru bankowego (na tej podstawie pobierane są informacje o danych bankowych firmy). Domyślnie podpowiadany jest ostatnio wybrany Rejestr.
 • Data – data drukowana na przelewie.
 • Ustaw stan dokumentów na „wysłany” – po wykonaniu wydruku przelewu stan wszystkich zdarzeń, które zostały uwzględnione zostanie automatycznie zmieniony na wysłany (na liście widoczne będą w kolorze niebieskim).
 • Aby pole Opis na przelewie wypełniane było numerami zaznaczonych faktur składających się na przelew, należy dodatkowo na formatce pojawiającej się przed wydrukiem zaznaczyć parametr Wypełnij opis przelewu numerami dokumentów. Do opisu pobierany jest numer obcy, a w przypadku, kiedy nie ma numeru obcego, to numer pełny. W przypadku, kiedy wszystkie numery nie zmieszczą się w polu Opis, są one ucinane i wyświetlane tylko te, które się mieszczą.Rozliczanie zdarzenia z kilkoma zapisami

W przypadku, gdy zdarzenie rozliczane jest z kilkoma zapisami kasowymi/bankowymi, istnieją dwa sposoby wskazania tych zapisów: 

 • Wprowadzanie kolejno rozliczanych zapisów – przy pomocy przycisku Dodaj należy otworzyć listę nierozliczonych zapisów, wybrać zapis, zatwierdzić. Kiedy zapis pojawi się na zakładce [Rozliczenia], należy ponownie otworzyć listę, wybrać kolejny zapis itd.
 • Wprowadzenie wszystkich rozliczanych zapisów równocześnie – po wciśnięciu przycisku Dodaj na wyświetlonej liście zapisów należy zaznaczyć wszystkie, z którymi rozliczane jest zdarzenie (zaznaczając pole widoczne obok zdarzenia). Po zatwierdzeniu, wszystkie zaznaczone zapisy pojawiają się na zakładce [Rozliczenia]. Zaznaczone zapisy są rozliczane ze zdarzeniem kolejno – jeśli program napotka zapis, który nie może być rozliczony ze zdarzeniem, wyświetla komunikat i kontynuuje rozliczanie z pozostałymi.

Podobna zasada rozliczania dotyczy kompensat.  
Formularz zdarzenia – edycja danych

Edycja danych na zdarzeniu dotycząca podmiotu, kwoty czy terminu płatności nie jest możliwa dla zdarzenia z nadanym stanem zrealizowano (niezależnie od sposobu nadania tego stanu).

Przypomnijmy, że stan zrealizowano można nadać zdarzeniu: 

 • „ręcznie” przez operatora, niezależnie od tego, czy dane zdarzenie jest już rozliczone. W takiej sytuacji odblokowanie zapisu następuje po zmianie stanu.
 • automatycznie po całkowitym rozliczeniu zdarzenia. W takiej sytuacji odblokowanie zdarzenia nastąpi po usunięciu wprowadzonego rozliczenia.

Na zdarzeniu zrealizowanym jedyną możliwością zmiany jest zmiana na zakładce [Rozliczenia] (dodawanie nowych lub usunięcie już wpisanych rozliczeń).

Edycja danych jest również ograniczona dla zdarzeń powiązanych z innym dokumentem wprowadzonym w systemie – wtedy nie ma możliwości zmiany informacji nt. kwoty czy kontrahenta. Tutaj ograniczenie nie jest w żaden sposób uzależnione od stanu dokumentu i wynika z faktu, że wszystkie informacje zostały określone wcześniej na powiązanym dokumencie.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Na zdarzeniach bankowych, które dotyczą kontrahenta lub urzędu i ich stan to Bufor lub Do realizacji mamy możliwość zmiany parametru Split payment oraz kwoty VAT. Kwota VAT na zdarzeniu nie może być:

 • większa od kwoty VAT z dokumentu źródłowego. W przypadku wielu płatności do jednego dokumentu program uwzględnia wszystkie płatności split payment dla danego dokumentu. Łączna kwota VAT z takich zdarzeń nie może przekroczyć kwoty VAT z dokumentu źródłowego.
 • większa od kwoty płatności – jeśli zdarzenie zostało wprowadzone ‘ręcznie’.

Pozostałe dwa pola czyli NIP i Numer dokumentu można zmienić na dokumentach, które nie są powiązane z dokumentem źródłowym. W tym przypadku numer NIP odczytywany jest z kontrahenta a numer dokumentu z numeru obcego na zdarzeniu.

Na zdarzeniach wysłanych do banku lub zrealizowanych parametry związane ze split payment są nieaktywne.
Synchronizacja kwoty płatności z sumą rozliczeń

Na zakładce [Rozliczenia] w dolnej części okna widoczny jest parametr Uzgodnij kwotę zapisu z wartością rozliczanych dokumentów. Służy on do synchronizacji kwoty zdarzenia z sumą dokumentów rozliczających to zdarzenie.

Domyślnie parametr jest aktywny na wszystkich nowo otwieranych zdarzeniach (do chwili wpisania kwoty zdarzenia). Po wpisaniu kwoty – parametr jest automatycznie wyłączany. Podobnie parametr nie jest aktywny podczas powtórnej edycji zdarzenia.

Jeśli parametr nie jest aktywny – rozliczanie dokumentu przebiega w ten sposób, że suma rozliczanych dokumentów musi być mniejsza lub równa kwocie do rozliczenia na zdarzeniu, przy czym kwota na zdarzeniu jest nadrzędna.

Jeśli parametr jest aktywny – rozliczanie dokumentu przebiega w ten sposób, że kwota zdarzenia jest przyrównywana do sumy rozliczanych zapisów. Wprowadzenie rozliczenia powoduje zmianę kwoty na zdarzeniu.

Uwaga
Podczas synchronizacji kwot lista proponowanych zapisów jest zawężana do zapisów w walucie zgodnej z walutą na zdarzeniu.

Uwaga
Parametr nie jest dostępny na zdarzeniach w Preliminarzu powiązanych z fakturą.

Kiedy można wykorzystać funkcję synchronizacji kwot?

Planowaliśmy zakup sprzętu biurowego za kwotę 1500 zł. Zdarzenie zostało wprowadzone w Preliminarzu płatności. Następnie okazało się, że faktura zakupu ma wartość 1550 zł. (mamy na jej podstawie wprowadzony zapis kasowy). W związku z tym podczas rozliczania zdarzenia włączamy synchronizację kwot. Teraz wskazanie odpowiedniego zapisu bankowego do rozliczenia powoduje zmianę kwoty zdarzenia z 1500 zł na 1550 zł.

Może zdarzyć się, że sprzęt został zakupiony na dwie różne faktury 1000 zł i 550 zł. Wtedy dodajemy do rozliczeń pierwszą fakturę – kwota zdarzenia zostaje zmieniona na 1000 zł. Po dodaniu kolejnej faktury na kwotę 550 zł – wartość zdarzenia zostaje zmieniona na 1550 zł.

Uwaga
Należy zwrócić uwagę, by parametr nie został zaznaczony podczas rozliczania zdarzenia, którego kwota nie powinna zostać zmieniona.
Na zdarzeniach związanych z dokumentami (np. z fakturami sprzedaży) synchronizacja kwot podczas rozliczania nie jest możliwa.