1

Kaucje

Aby możliwa była sprawna obsługa kaucji w programie Comarch ERP Optima Detal, w oknie sprzedaży można umieścić przycisk funkcyjny Lista kaucji, który umożliwi wywołanie listy opakowań zwrotnych w dodatkowym oknie. Lista jest przydatna podczas sprzedaży towarów z opakowaniami zwrotnymi, zwłaszcza jeżeli w Comarch ERP Optima nie powiązano towarów z kaucjami za pomocą schematów opakowań. Listę kaucji można również wykorzystywać podczas tworzenia dokumentu Przyjęcia kaucji od klienta.

W oknie opakowań dostępne są kolumny Kod, Nazwa, Nr katalogowy, Kod EAN, Cena, VAT, Dostawca, Opis, JM (jednostka miary) – użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość wyboru wyświetlanych kolumn (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj).

Lista kaucji jest przenoszona do Comarch ERP Optima Detal podczas synchronizacji zgodnie z informacjami zdefiniowanymi po stronie Comarch ERP Optima.

Lista kaucji

W oknie dostępne są przyciski:

  • Wybierz – zaznaczone opakowanie zwrotne dodawane jest na Paragon/ Przyjęcie kaucji, okno pozostaje aktywne.
  • Wybierz i zamknij – zaznaczone opakowanie zwrotne dodawane jest na Paragon/ Przyjęcie kaucji, okno zostaje zamknięte.
  • Zamknij – okno jest zamykane bez wykonania żadnej akcji.
  • Szukaj – w pole można wpisać dowolny ciąg znaków. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj program zawęża listę opakowań zwrotnych do takich, które zawierają podany ciąg.
  • Sprawdź stan umożliwia sprawdzenie stanu dla pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor. Po wybraniu przycisku pojawi się okno ze stanami wybranego opakowania zwrotnego.Wyszukiwanie

Sekcja umożliwia dodawanie towarów na Paragon.

Jeżeli sprzedaż odbywa się z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych warto aktywować parametr Kursor zawsze w polu wyszukiwania, dostępny w Opcjach ogólnych  konfiguracji układu ekranu . Wówczas bez względu na wykonaną akcję kursor wraca do pola edycyjnego, gdzie wpisywany jest kod towaru:

Kursor zawsze w polu wyszukiwania

 

Operacja dodawania pozycji na Paragon z wykorzystaniem sekcji Wyszukiwanie odbywa się poprzez wprowadzenie poprawnego kodu towaru i zatwierdzenie go przyciskiem <Enter> lub ikoną . Wpisanie błędnego kodu skutkuje komunikatem: Nie znaleziono towaru.

Użytkownik może wczytywać w polu edycyjnym zarówno domyślny kod EAN produktu, jak i kody dodatkowe przypisane do towaru w Comarch ERP Optima na zakładce [Jednostki i kody]. Po wczytaniu i zatwierdzeniu kodu na Paragon zostanie wprowadzona pozycja z jednostką miary przypisaną do danego kodu oraz ceną wyliczoną zgodnie z przelicznikiem określonym w definicji jednostki na towarze.

Ponadto w sekcji jest możliwa obsługa 13-znakowych kodów wagowych za pomocą czytnika kodów kreskowych. Obsługiwane kody wagowe z prefiksem 27 lub 29. Aby obsługa była możliwa karta towaru w Comarch ERP Optima Detal powinna posiadać 4-cyfrowy kod EAN. Odczytywany za pomocą czytnika kod wagowy zawiera ten 4-cyfrowy kod EAN, po nim identyfikowana jest odpowiednia karta towaru i pozycja jest wprowadzana na paragon.  Kod wagowy zawiera również wagę towaru, która zostanie wpisana do pola Ilość dla wprowadzonej pozycji na paragonie.
Sprzedaż usług złożonych

Funkcjonalność usług złożonych, dostępna dotychczas w Comarch ERP Optima i polegająca na automatycznym generowaniu dokumentów rozchodowych (RW) dla składników usługi złożonej, została udostępniona również w module Detal. Dokumenty magazynowe są generowane podczas synchronizacji dokumentów do Comarch ERP Optima w zależności od konfiguracji stanowiska detalicznego. Rozchód Wewnętrzny jest tworzony dla domyślnej receptury usługi złożonej. W przypadku braku receptury domyślnej dokument RW nie zostanie utworzony.

Konfiguracja

Aby uruchomić funkcjonalność, należy zaznaczyć parametr Dodaj składniki usług złożonych, który jest dostępny w ustawieniach stanowiska w Comarch ERP Optima (Konfiguracja/ Firma/ Detal/ Stanowiska).

W zależności od ustawień parametrów dotyczących dokumentów magazynowych, podczas synchronizacji dokumenty będą generowane w następujący sposób:

 – podczas synchronizacji wygenerowane zostaną dokumenty magazynowe – WZ dla towarów oraz RW dla składników usługi złożonej (pod warunkiem, że usługa posiada domyślną recepturę). W przypadku braku składników na magazynie dokument nie zostanie utworzony, a w logu synchronizacji wyświetli się informacja o brakach.

 – w przypadku takiej konfiguracji dokumenty magazynowe nie zostaną utworzone, jednak na paragon zostanie przeniesiona informacja o recepturze usługi złożonej. Dzięki temu podczas ręcznego generowania dokumentów magazynowych w Comarch ERP Optima zostanie utworzone zarówno Wydanie Zewnętrzne, jak i Rozchód Wewnętrzny. Jeżeli w programie Comarch ERP Optima w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu paragony mają zaznaczoną opcję pobranie, podczas synchronizacji dokumentów z Detalu sprawdzane będą stany magazynowe dla składników usługi złożonej, która jest na paragonie.

 – dokumenty magazynowe nie zostaną utworzone, a na dokumencie handlowym nie będzie informacji o składnikach usługi złożonej.

Uwaga
Jeżeli w konfiguracji Detalu włączono kontrolę stanów magazynowych lub informację o brakach, podczas sprzedaży usług złożonych nie są sprawdzane stany magazynowe dla składników tej usługi. O braku towarów użytkownik zostanie poinformowany podczas synchronizacji dokumentów do Comarch ERP Optima.

Uwaga
Jeśli w Detalu został skorygowany dokument posiadający usługę złożoną, aby zwrócić składniki usługi na magazyn należy wykonać ręczną korektę do RW w Comarch ERP Optima.