e-Deklaracje

Z poziomu deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z załącznikami ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT (VAT-ZZ oraz VAT-ZT dotyczy tylko deklaracji składanych do końca 2018 roku) i VAT-ZD oraz VAT-UE, VAT-UEK wraz z załącznikami VAT-UE/A, i VAT‑UE/B i VAT-UE/C (dotyczy tylko deklaracji składanych do końca 2016 roku) oraz VAT-8 oraz VAT-9M oraz VAT-27 jest możliwość eksportu deklaracji do systemu e‑Deklaracje. Funkcjonalność Comarch ERP Optima umożliwiająca składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu, w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Następnie tak wygenerowany plik użytkownik podpisuje np. podpisem elektronicznym i przesyła na serwer Ministerstwa Finansów. Podczas wysyłki deklaracji do systemu e‑Deklaracje użytkownik ma dwie opcje do wyboru: podpis kwalifikowalny lub podpis niekwalifikowalny.

Eksport deklaracji

Aby wyeksportować deklarację VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z załącznikami ORD-ZU, VAT-ZZ, i VAT-ZT (VAT-ZZ oraz VAT-ZT dotyczy tylko deklaracji składanych do końca 2018 roku) i VAT‑ZD lub VAT-UE oraz VAT-UEK (wraz z załącznikami VAT-UE/A, i VAT‑UE/B i VAT-UE/C) (dotyczy tylko deklaracji składanych do końca 2016 roku) oraz VAT-8 oraz VAT-9M lub VAT-27 należy:

 1. W menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje, wskazać katalog, w którym mają być zapisane pliki w polu: Katalog przechowywania plików wymiany:. W podanej ścieżce tworzony jest katalog o nazwie takiej jak nazwa bazy danych, a następnie podkatalog o nazwie RokMiesiąc deklaracji i w nim są umieszczane pliki. Zapisywany jest: niepodpisany jeszcze plik eksportowany (w nazwie pliku będzie symbol deklaracji, rok i miesiąc deklaracji oraz numer kolejny 0 – pierwotna deklaracja, 1 – pierwsza korekta itd.) oraz odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru, będzie zawierało w nazwie symbol deklaracji, rok i miesiąc oraz numer referencyjny).
 2. Poprawnie wypełnić deklarację – przede wszystkim dane i adres podatnika (Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW) oraz dane Urzędu Skarbowego (w tym kod Urzędu Skarbowego na karcie US w menu Ogólne/ Inne/ Urzędy).

Następujące pola są obowiązkowe:

Dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-8,VAT-9M , VAT-27:

 • Kod urzędu skarbowego – na deklarację przepisywany jest z karty urzędu, zakładka: [Ogólne], pole: Kod urzędu.
 • Rok i miesiąc/kwartał złożenia deklaracji.
 • Cel złożenia deklaracji.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna: Numer NIP podatnika, Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika, Data urodzenia.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba prawna: Numer NIP podatnika, REGON, Pełna nazwa podatnika,

3. Zatwierdzić deklarację.

4. Otworzyć zatwierdzony formularz i kliknąć na ikonę Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje .

5. Istnieje możliwość wysłania deklaracji podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym. W celu wyboru należy wybrać ikonę , a następnie jedną z dwóch opcji . Po wybraniu podpisu niekwalifikowanego pojawi się następujące okno, w którym trzeba uzupełnić ręcznie dane:

Dane do uzupełnienia – podpis niekwalifikowany

Uwaga
Wysyłka deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8 oraz VAT-27 podpisem niekwalifikowanym możliwa jest tylko dla osób fizycznych. W przypadku próby wysyłki na inny podmiot pojawi się komunikat: Podpisywanie deklaracji VAT podpisem niekwalifikowanym możliwe jest jedynie dla osób fizycznych

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji VAT-7 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Kolejno pojawi się log z przebiegu eksportu, który kolejno będzie wskazywał jakie czynności są wykonywane:

 1. Przygotowanie deklaracji,
 2. Walidacja e-deklaracji – podczas wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje następuje porównanie wysyłanego dokumentu ze wzorcem xsd. Deklaracja zweryfikowana jako niezgodna ze wzorcem nie jest wysłana do systemu. Weryfikowana jest kompletność zarówno danych automatycznie pobieranych na deklarację (np. danych adresowych firmy bądź właściciela/pracownika), jak i wprowadzanych bezpośrednio na formularzu deklaracji,
 3. Podpisanie deklaracji – w przypadku wyboru podpisu kwalifikowanego pojawi się okno z listą dostępnych certyfikatów (certyfikat musi być zarejestrowany w systemie aby pojawił się w oknie wyboru), następnie pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym będzie należało podać PIN,
 4. Wysłanie podpisanej deklaracji do serwera,
 5. Odebranie statusu deklaracji – zwykle będzie to komunikat Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Po poprawnym zakończeniu eksportu, w logu z przebiegu eksportu będą następujące informacje:

Log z informacjami z przebiegu eksportu

Uwaga
Odznaczenie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje parametru Sprawdzaj poprawność e-Deklaracji przed wysłaniem powoduje, że deklaracja nie jest weryfikowana podczas przed wysyłką do systemu e‑Deklaracje.

Na liście deklaracji, w kolumnie e-Deklaracje, pojawi się status Wysłano/Nie odebrano UPO, a w kolumnie Data wysłania pojawi się data wysłania deklaracji.

Uwaga
: Przy próbie eksportu do e-deklaracji deklaracji VAT-7 (13), VAT-7D (4), VAT-7K (7) za miesiące inne niż styczeń-marzec 2013, bądź pierwszy kwartał 2013 pojawia się komunikat: Eksport niemożliwy. Formularze VAT‑7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4) obowiązują za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013.Natomiast przy próbie eksportu do e‑deklaracji deklaracji VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8) za miesiące wcześniejsze niż kwiecień 2013, bądź drugi kwartał 2013 pokazuje się komunikat: Eksport niemożliwy. Formularze VAT‑7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5) obowiązują za okres od 01.04.2013.

Odbieranie UPO

Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO powinno być dostępne do odbioru do 24 godzin od wysłania.

Aby odebrać UPO należy otworzyć formularz deklaracji i za pomocą ikony Pobierz UPO  zainicjować pobranie UPO. Poprawne pobranie UPO zakończy się komunikatem:

Komunikat po poprawnym odebraniu UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru można wydrukować z poziomu formularza deklaracji.

Informacje na temat e-Deklaracji znajdują się na zakładce [e-Deklaracje] na formularzu deklaracji.
Seryjne e-Deklaracje PIT-11, PIT-8C, IFT-1R

Pierwszy krok jaki należy wykonać to obliczyć seryjnie właściwą deklarację np. PIT-11, z poziomu Płace i Kadry/ Kadry – dla zaznaczonych pracowników. Funkcja seryjnego obliczania deklaracji dostępna jest z menu ikonki  dostępnej na pasku zadań.

W postaci elektronicznej można przesłać deklaracje: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1 .

 1. Z menu głównego wybieramy Płace i Kadry/ Deklaracje PIT pracowników. Otworzy się okno z listą pracowników. Domyślnie wyświetlana jest Lista deklaracji PIT-11, z możliwością zmiany w filtrze (pole Lista deklaracji) na: PIT-8C, IFT-1R/IFT-1.
 2. Należy zablokować deklaracje – zaznaczamy deklaracje i naciskamy . Po wykonaniu tej operacji, deklaracje przyjmą status „Zamknięta” i będą wyświetlone w kolorze czarnym.
 3. Zaznaczamy deklaracje, które chcemy wysłać i naciskamy ikonę Wyślij e-Deklaracje . Funkcja ta jest również dostępna w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy).
 4. Program zapyta o certyfikat tylko raz, niezależnie od ilości deklaracji zaznaczonych jednorazowo do przesłania.

Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima wersja Online Program zapyta o certyfikat i poprosi o potwierdzenia przy potwierdzaniu każdej kolejnej wysyłanej deklaracji (ze względu na bezpieczeństwo – każda eksportowana deklaracja jest przesyłana jako plik xml zarówno na komputer użytkownika, jak i na serwer Ministerstwa Finansów.

Import UPO dostępne pod przyciskiem Pobierz UPO .

Uwaga

Możliwość ponownego przesłania deklaracji, do której już odebrano UPO dostępne jest tylko z formularza konkretnej deklaracji (Deklaracje pracownika).
e-Deklaracje wykonywane tylko dla tych deklaracji, które są zablokowane i nie były jeszcze poprawnie wyeksportowane. Nie można wyeksportować deklaracji ze statusem „Wysłana/Nie pobrano UPO” oraz „Pobrano UPO”.
e-Deklaracje

Urzędy Skarbowe przyjmują następujące deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R drogą elektroniczną, w postaci plików *.xml. Na stronie Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/ znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przesyłania e-deklaracji. Kody urzędów skarbowych niezbędne do przesyłania e-deklaracji dostępne są na stronie http://e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=schemy w części Słowniki/ KodyUrzedowSkarbowych.

Pola obligatoryjne

Pola obowiązkowe, które należy wypełnić dla wygenerowania e-deklaracji:

 1. Ogólne/ Inne/ Urzędy – wypełnić formularze urzędów, do których będą przesyłane deklaracje (pole obowiązkowe Kod urzędu).
 2. W gałęziach Konfiguracja/ … :

 • Firma/ Dane firmy/ Deklaracje – zaznaczyć, które deklaracje Płatnik jest zobowiązany składać i do których Urzędów Skarbowych (Urzędy Skarbowe rozpoznawane po akronimach).
 • Firma/ PIT-4R, CIT-8 – należy uzupełnić dane identyfikacyjne oraz pełne dane adresowe Płatnika. Jeśli Płatnik jest osobą fizyczną obligatoryjne są pola: NIP, imię nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres: kraj, województwo, powiat, gmina, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta.przypadku osoby prawnej: NIP, REGON, pełna nazwa, adres siedziby: kraj, województwo, powiat, gmina, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta.
 • Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje – należy określić katalog, do którego będą zapisywane niepodpisane pliki wymiany danych *.xml. Przy eksporcie e-Deklaracji tworzy się podkatalog z nazwą firmy (bazy), więc w przypadku biur rachunkowych deklaracje poszczególnych firm trafią do własnych katalogów. Dodatkowo w tych katalogach firm (baz) powstają podkatalogi wskazujące okres, za który są wysłane deklaracje. W przypadku deklaracji liczonych za wiele miesięcy/cały rok – jest to ostatni miesiąc z tego okresu (np. PIT-4R za 2014r. zapisze się w podkatalogu 201412, PIT-11 za okres 2014.01.01 –2014. 12.31 w katalogu 201412).

W tym samym podkatalogu zapisywane będą odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Nazwy plików *.xml:

Symbol deklaracji_rokmiesiąc_PESEL bądź NIP podatnika(tylko dla deklaracji pracowników)_nr kolejny deklaracji data i godzina wysłania

Numer kolejny deklaracji: 0 – pierwotna deklaracja, 1 – pierwsza korekta itd.

Symbol deklaracji_nr referencyjny (nazwa pobranego UPO).

Ponadto, dla prawidłowego przygotowania e-deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1/1R należy na Formularzu danych kadrowych pracownika – wypełnić:

 • PESEL, a przy jego braku NIP, a w przypadku nierezydentów zagraniczny numer identyfikacyjny,
 • pełne dane adresowe,
 • oraz określić urząd skarbowy pracownika.

Zależnie od tego, jaki jest prefiks kraju w adresie pracownika wstawianym na deklarację, w pliku xml wysyłanym do systemu e-Deklaracje, zostanie wstawiony adres polski (gdy prefiks kraju to PL lub jest pusty), bądź adres zagraniczny (gdy wpisano prefiks kraju inny niż PL).

Po spełnieniu powyższych warunków, można przygotowywać e-Deklaracje: PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT‑ 8AR, IFT-1R/1R.

Przygotowanie e-Deklaracji

Przygotowanie poszczególnych deklaracji do wysyłki opisane zostało w:

Wysyłanie e-Deklaracji

Uwaga
Automatyczne pobieranie schem do wysyłki e-deklaracji jest dostępne wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
 

 1. W przypadku wysyłania deklaracji pracownika  należy wyświetlić Płace i Kadry/ Kadry ustawić kursor na pracowniku, kliknąć ikonę , a w sytuacji wysyłania PIT-8AR/PIT-4R z menu Płace i Kadry wybrać Zaliczka na PIT-4R lub Podatek na PIT-8AR.
 2. Należy otworzyć zatwierdzony (zablokowany) formularz deklaracji i wybrać z menu przy przycisku Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje  opcję dotyczącą podpisywania deklaracji (podpis kwalifikowany lub niekwalifikowany). Pojawi się log z przebiegu eksportu, który kolejno będzie wskazywał jakie czynności są wykonywane:
  • Przygotowanie deklaracji,
  • Walidacja e-deklaracji – podczas walidacji sprawdzane jest czy wszystkie wymagane pola na deklaracji są uzupełnione. Przy braku wymaganych danych pojawia się odpowiedni komunikat informujący, które pole należy uzupełnić. Po uzupełnieniu brakujących danych deklarację należy odblokować, przeliczyć i ponownie wyeksportować do systemu e-Deklaracje. Walidacja jest wykonywana tylko podczas eksportu deklaracji z poziomu formularza deklaracji.
  • Podpisanie deklaracji – deklarację można podpisać podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym. Po wybraniu opcji podpis kwalifikowany pojawi się okno z listą dostępnych certyfikatów (certyfikat musi być zarejestrowany w systemie, aby pojawił się w oknie wyboru), następnie pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym będzie należało podać PIN.

Uwaga
W zależności od ustawień komponentu do obsługi podpisu elektronicznego program poprosi o podanie numeru PIN tylko raz i podpisze wszystkie deklaracje lub będzie prosił o podanie PIN’u dla każdej deklaracji osobno. Komponent UNIZETO domyślnie wymaga wybrania certyfikatu i podpisania PIN’u tylko jeden raz w danej sesji. Komponent KiR’u i Sigillum wymaga ustawienia opcji „Trwały PIN” i podania np. na jaki czas ma być zapamiętany PIN. Po podpisaniu deklaracji następuje jej wysłanie do systemu e-Deklaracje.

Osoba fizyczna może podpisywać deklaracje podpisem niekwalifikowanym. Jeśli w danych firmy ustawiony jest parametr Podatnik jest osobą fizyczną, po wybraniu opcji Podpis niekwalifikowany przy eksporcie deklaracji do systemu e-Deklaracje pojawi się okno z danymi płatnika, które można edytować oraz miejscem na uzupełnienie kwoty przychodu za poprzedni rok. Wybranie opcji Podpis niekwalifikowany przez płatnika będącego osobą prawną skutkuje pojawieniem się komunikatu: Podpisywanie deklaracji PIT podpisem niekwalifikowanym możliwe jest jedynie dla osób fizycznych. Kliknięcie w przycisk Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje domyślnie proponuje tę opcję podpisu, którą Użytkownik wybrał ostatnim razem.

3. Na Liście deklaracji, w kolumnie e-Deklaracje, pojawi się status „Wysłano/Nie odebrano UPO” oraz data wysłania deklaracji w kolumnie Data wysłania. Plik wymiany zostanie zapisany w lokalizacji wskazanej w Konfiguracji/ Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje.

Uwaga
Jeśli przesłana deklaracja zawierała błędy, lub została podpisana za pomocą nieważnego certyfikatu (lub przez nieupoważnioną osobę), to próba pobrania UPO zakończy się informacją o przyczynie odrzucenia deklaracji przez system.

Odbieranie i wydruk UPO

Po wysłaniu deklaracji należy odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO powinno być dostępne do odbioru do 24 godzin od wysłania.

 1. Aby odebrać UPO należy podnieść do edycji formularz wysłanej deklaracji i za pomocą ikony Pobierz UPO zainicjować pobranie UPO. Jeśli przesłana deklaracja zostanie wczytana przez system e-Deklaracji jako poprawna, wówczas pobranie UPO zakończy się komunikatem: „Status deklaracji. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie.”
 2. Po odebraniu UPO na Liście deklaracji w kolumnie e-Deklaracji pojawi się informacja Wysłano/Odebrano UPO.
 3. Na formularzu deklaracji dostępna jest zakładka [e-Deklaracje], w której znajdują się szczegółowe informacje (do odczytu) o statusie deklaracji, dacie i godzinie wysłania/odebrania i kto te operacje wykonał.

Wydruk UPO dostępny jest z poziomu otwartego formularza deklaracji po naciśnięciu menu wydruków  lub można go wydrukować seryjnie, dla zaznaczonych nazwisk z poziomu Płace i Kadry – Deklaracje PIT pracowników, z menu ikonki Drukarki należy wybrać Wydruk seryjny UPO.

Składanie korekt e-Deklaracji

W przypadku, gdy Płatnik składa korektę jednej z e-Deklaracji: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1, PIT-4R, PIT-8AR należy wyświetlić właściwą Listę deklaracji :

 1. Dodać deklarację danego typu za wybrany okres, kliknąć  lub <INSERT>.
 2. W polu Cel złożenia formularza – zaznaczyć Korekta informacji.
 3. Obliczyć deklarację  i wypełnić zakładkę [ORD-ZU] formularza deklaracji, jest to załącznik z uzasadnieniem przyczyny korekty. Niewypełnienie załącznika spowoduje, że deklaracja korygująca zostanie uznana przez serwer Ministerstwa Finansów za niepoprawną i nie będzie możliwe odebranie UPO.
 4. Zablokować deklarację korygującą przed zmianami i zapisać .

Uwaga
Na korektach deklaracji składanych od 01.01.2016 wyłączono konieczność uzupełniania załącznika ORD-ZU zawierającego przyczynę korekty. Podczas wykonywania korekt wybranych deklaracji, zakładka [ORD-ZU] jest widoczna, ale jej uzupełnienie nie jest konieczne do zatwierdzenia deklaracji i wysłania jej drogą elektroniczną.

Drukowanie ORD-ZU

Z formularza deklaracji korygującej można wydrukować Deklarację ORD-ZU tj. „Uzasadnienie przyczyny złożenia korekty”. Wydruk jest dostępny z menu przy ikonie .

 
Formularz deklaracji Intrastat – zakładka e-Deklaracje

Zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj.

Na trzeciej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji Intrastat zapisywane są dane związane z elektronicznym przesyłaniem deklaracji do systemu PUESC:

Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu PUESC,

Numer referencyjny – numer REF otrzymany z PUESC,

Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,

Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,

Data doręczenia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu PUESC,

Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,

Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.

Szczegóły zostały opisane w artykule Wysyłanie deklaracji Intrastat
e-Deklaracje

Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje – należy w tym miejscu określić katalog, do którego będą zapisywane niepodpisane pliki wymiany danych *.xml. Przy eksporcie e-Deklaracji tworzy się podkatalog z nazwą firmy (bazy), więc w przypadku biur rachunkowych deklaracje poszczególnych firm trafią do własnych katalogów. Dodatkowo w tych katalogach firm (baz) powstają podkatalogi wskazujące okres, za który są wysłane deklaracje. W przypadku deklaracji liczonych za wiele miesięcy/cały rok – jest to ostatni miesiąc z tego okresu. W tym samym podkatalogu zapisywane będą odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje

 
e-Deklaracje

e-Deklaracje – Informacje ogólne

Funkcjonalność Comarch ERP Optima umożliwiająca składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu, w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Następnie tak wygenerowany plik użytkownik podpisuje podpisem elektronicznym i przesyła na serwer Ministerstwa Finansów. Aby możliwe było wysłanie e-Deklaracji, konieczne jest posiadanie takiego elektronicznego podpisu.

Umożliwiono eksport następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje:

 • deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K wraz z załącznikami: ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD, NAD-ZP,
 • deklaracji VAT-UE, VAT-UEK wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT‑UE/B, VAT-UE/C,
 • deklaracji VAT-8 wraz z załącznikami: ORD-ZU,
 • deklaracji VAT-9M wraz z załącznikami: ORD-ZU,
 • deklaracji VAT-27,
 • deklaracji rocznej PIT-28 wraz z załącznikami: PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-O, PIT/D, PIT-2K, ORD-ZU,
 • deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami PIT/B , PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/UZ, ORD-ZU,
 • deklaracji rocznej PIT-36L wraz z załącznikami PIT/B, ORD-ZU,
 • deklaracji rocznej CIT-8, wraz z załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, ORD-ZU,
 • deklaracji PIT-11 (indywidualnie lub seryjnie), wraz z załącznikami ORD-ZU, PIT-R,
 • deklaracji PIT-4R, wraz z załącznikiem ORD-ZU,
 • deklaracji PIT-8AR, wraz z załącznikiem ORD-ZU,
 • deklaracji PIT-8C (indywidualnie) wraz z załącznikiem ORD-ZU,
 • deklaracji IFT-1R/IFT-1 (indywidualnie lub seryjnie), wraz załącznikiem ORD-ZU.

Aby wyeksportować deklarację należy:

 1. W menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje, wskazać katalog, w którym mają być zapisane pliki w polu: Katalog przechowywania plików wymiany:. W podanej lokalizacji, przy wysyłaniu deklaracji, tworzony będzie katalog o nazwie zgodnej z nazwą bazy danych a w nim podkatalog zawierający w nazwie rok i miesiąc deklaracji. W ostatnim podkatalogu umieszczony zostanie wysłany plik oraz odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
 2. W menu Ogólne/ Inne/ Urzędy – na formularzu urzędu skarbowego wskazać dane adresowe Urzędu Skarbowego oraz kod Urzędu Skarbowego. Listę Urzędów wraz z ich kodami można zaimportować z Serwera Comarch w menu Ogólne/ Inne/ Urzędy.
 3. Poprawnie wypełnić deklarację – przede wszystkim dane identyfikacyjne i adres podatnika (Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy -> np. VAT, PIT-28, PIT-36).
 4. Zatwierdzić deklarację przed zmianami.

W przypadku korzystania z serwera proxy należy skonfigurować ustawienia w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Parametry.

POLA OBOWIĄZKOWE

Dla deklaracji VAT-7:

 • Kod urzędu skarbowego – na deklarację przepisywany jest z karty urzędu, zakładka: [Ogólne], pole: Kod urzędu,
 • Rok i miesiąc złożenia deklaracji,
 • Cel złożenia deklaracji.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika,
  • Data urodzenia,
  • Adres podatnika, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba prawna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pełna nazwa podatnika,
  • Adres siedziby firmy, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.

Dla deklaracji VAT-UE:

 • Kod urzędu skarbowego,
 • Rok i kwartał złożenia deklaracji.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika,
  • Data urodzenia,
  • Adres podatnika, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.
 • Jeśli podatnikiem jest osoba prawna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pełna nazwa podatnika,
  • Adres siedziby firmy, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.

Dla deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1, PIT-4R, PIT-8AR:

 • Kod urzędu skarbowego,
 • Właściwy urząd skarbowy dla danego rodzaju deklaracji (Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje).
 • Jeżeli podatnikiem jest osoba fizyczna:
  • Numer NIP podatnika,
  • Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika,
  • Data urodzenia,
 • Jeżeli podatnikiem jest osoba prawna:
  • Numer NIP podatnika
  • REGON,
  • Pełna nazwa.

Ponadto dla prawidłowego przygotowania e-deklaracji PIT-11, PIT-8C należy na Formularzu danych kadrowych pracownika – wypełnić:

 • NIP pracownika,
 • PESEL, Data urodzenia,
 • Pełne dane adresowe pracownika,
 • Urząd skarbowy pracownika.

Eksport e-Deklaracji

Otworzyć zatwierdzony formularz deklaracji i kliknąć na ikonę „Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje”  . Pojawi się log z przebiegu eksportu, który kolejno będzie wskazywał jakie czynności są wykonywane:

 1. Przygotowanie deklaracji.
 2. Walidacja e-Deklaracji (porównanie wysyłanej deklaracji ze schematem dokumentu elektronicznego, który udostępnia Ministerstwo Finansów).
 3. Podpisanie deklaracji – pojawi się okno z listą dostępnych certyfikatów (certyfikat musi być zarejestrowany w systemie, aby pojawił się w oknie wyboru), następnie pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym będzie należało podać PIN.
 4. Wysłanie deklaracji.
 5. Odebranie statusu deklaracji – zwykle będzie to komunikat: Dokument w trakcie przetwarzania.

Po poprawnym zakończeniu eksportu, w logu z przebiegu eksportu będą następujące informacje:

Okno wysyłania deklaracji

Na liście deklaracji, w kolumnie e-Deklaracje, pojawi się status „Wysłano/Nie odebrano UPO”, a w kolumnie „Data wysłania” pojawi się data wysłania deklaracji.

Uwaga
Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO – jeżeli serwer Ministerstwa Finansów podczas odbierania UPO zgłosi błąd w deklaracji – wówczas można cofnąć deklarację do bufora i po wprowadzeniu zmian ponowne ją wysłać.

Uwaga
Jeśli deklaracja została wysłana do systemu e-Deklaracje i zostało dla niej odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, wówczas ponowna wysyłka tej samej deklaracji spowoduje rozbieżność między nr. referencyjnym na deklaracji a wydrukiem UPO.

Uwaga
Do wysyłki deklaracji drogą elektroniczną z programu Comarch ERP Optima konieczne jest zainstalowanie na stanowisku komponentu .NET Framework w wersji co najmniej 4.5.

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Odbieranie UPO

Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO powinno być dostępne do odbioru do 24 godzin od wysłania.

Aby odebrać UPO należy otworzyć formularz deklaracji i za pomocą ikony Pobierz UPO   zainicjować pobranie UPO. Poprawne pobranie UPO zakończy się komunikatem:

Okno pobierania UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru można wydrukować z poziomu formularza deklaracji.

Uwaga
Zanim zostanie wysłana korekta danej deklaracji należy wcześniej odebrać UPO do deklaracji pierwotnej (czyli upewnić się, że pierwotna deklaracja została złożona poprawnie).

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

W przypadku gdy Podatnik składa korektę deklaracji należy wypełnić zakładkę ORD-ZU na formularzu deklaracji czyli załącznik z uzasadnieniem przyczyny korekty. Na korektach deklaracji składanych od 01.01.2016 uzupełnianie załącznika ORD-ZU nie jest konieczne.

Moduł Biuro Rachunkowe funkcja eksportu e-Deklaracji oraz importu UPO

W module Biuro Rachunkowe istnieje możliwość seryjnego exportu e-Deklaracji oraz importu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Funkcja ta ma na celu usprawnienie pracy doradców podatkowych oraz biur rachunkowych poprzez umożliwienie seryjnego wykonywania wspomnianych wcześniej operacji dla wybranych baz firmowych.

Obecnie można dokonać eksportu następujących deklaracji: VAT-7,VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-27, VAT-UE i VAT-UEK wraz z załącznikami oraz PIT-4R, PIT-8AR, CIT-8, PIT-36/PIT-36L, PIT-28, oraz deklaracje płacowe PIT-11.

 
Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2019 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera:

 • PIT-36(27) z załącznikami: PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/D(28), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2),
 • PIT-36L(16) z załącznikami: PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/ZG(7), PIT/BR(4), PIT/Z(8), PIT/IP(1), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).

Podczas dodawania deklaracji PIT-36(27), PIT‑36L(16) domyślnie ustawiany jest rok 2019. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2018 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2019.

Deklaracja PIT-36(27)

Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36(27) parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 11 Rodzaj korekty opcji 2. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 11 zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-36(27). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 11 opcję 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Na formularzu deklaracji PIT-36(27) nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:

 • wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy (odpowiednio poz. 48 i 50 dla podatnika oraz poz. 49 i 51 dla małżonka),
 • wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy (odpowiednio poz. 54 i 56 dla podatnika oraz poz. 55 i 57 dla małżonka).

Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36 za ostatni kwartał danego roku to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(27) automatycznie zaznaczana jest poz. 54 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy. Jeżeli za ostatni miesiąc/kwartał danego roku nie dodano zaliczki to następuje weryfikacja, czy na formularzu kwot indywidualnych zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej. Jeżeli został on zaznaczony to poz. 54 na formularzu PIT-36(27) jest automatycznie zaznaczana. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

Jeżeli w danym roku dodano zaliczki uproszczone na PIT-36 to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(27) automatycznie zaznaczana jest poz. 56 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (odpowiednio poz. 59 i 61 dla podatnika oraz poz. 60 i 62 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 35 637,67 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi.

Kwota w poz. 225 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(27) liczona jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17,75% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 181,22 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:

 • 1 420 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 420 zł – kwota obliczona według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 548,30 zł – kwota obliczona według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

Kwota w poz. 181 Dochód zwolniony od podatku na podstawie art.21 ust.1 p.63a ustawy (dla podatnika) na formularzu deklaracji PIT-36(27) pobierana jest z kwot indywidualnych wspólnika. Do poz. 181 nie jest natomiast przenoszona kwota z poz. 30 Dochód z kwalif. Praw niepodlegających opod. stawką 5% zwolniony od podatku –art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z formularza załącznika PIT/IP(1). W związku z tym kwota w poz. 181 podlega edycji przez użytkownika.

Do poz. 182 Dochód zwolniony od podatku na podstawie art.21 ust.1 p.63a ustawy (dla małżonka) na formularzu deklaracji PIT-36(27) przenoszona jest kwota z poz. 30 Dochód z kwalif. Praw niepodlegających opod. stawką 5% zwolniony od podatku –art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z formularza załącznika PIT/IP(1).

Do poz. Dochód zwolniony od podatku na podstawie art.21 ust.1 p.63b ustawy (odpowiednio poz. 183 dla podatnika oraz poz. 184 dla małżonka) na formularzu deklaracji PIT-36(27) przenoszona jest kwota z poz. 32 Dochód z kwalif. Praw niepodlegających opod. stawką 5% zwolniony od podatku –art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z formularza załącznika PIT/IP(1).

Do poz. Podatek wykazany w załączniku PIT/IP (odpowiednio poz. 361 dla podatnika oraz poz. 362 dla małżonka) na formularzu deklaracji PIT-36(27) przenoszona jest kwota z poz. 34 Obliczony podatek zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy przy zastosowaniu stawki 5% z formularza załącznika PIT/IP(1).

Kwota uzupełniona w poz. 24 Dochód z kwalifikowanych praw niepodlegający opodatkowaniu stawką 5% na formularzu załącznika PIT/IP(1) nie jest automatycznie przenoszona do poz. 18. Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opod. – art. 30ca ust. 3ust. 1 na formularzu załącznika PIT/Z i należy ją uzupełnić ręcznie na załączniku PIT/Z.

Na formularzu Informacji o przychodach i kosztach podatnika na zakładkach [Dz. gosp.], [Dz. w SSE], [Najem] dodano kolumnę Strata.

Deklaracja PIT-36L(16)

Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36L(16) parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 7 Rodzaj korekty opcji 2. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 7 zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-36L(16). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 7 opcję 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:

 • 15 wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. 16 rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy,
 • 18 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. 19 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy.

Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36L za ostatni kwartał danego roku to po przeliczeniu deklaracji PIT-36L(16) automatycznie zaznaczana jest poz. 18 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy. Jeżeli za ostatni miesiąc/kwartał danego roku nie dodano zaliczki to następuje weryfikacja, czy na formularzu kwot indywidualnych zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej. Jeżeli został on zaznaczony to poz. 18 na formularzu PIT-36L(16) jest automatycznie zaznaczana. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

Jeżeli w danym roku dodano zaliczki uproszczone to po przeliczeniu deklaracji PIT-36L(16) automatycznie zaznaczana jest poz. 19 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

Do poz. 30 Dochód zwolniony od podatku na podstawie art.21 ust.1 p.63b ustawy na formularzu deklaracji PIT-36L(16) przenoszona jest kwota z poz. 32 Dochód z kwalif. Praw niepodlegających opod. stawką 5% zwolniony od podatku –art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z formularza załącznika PIT/IP(1).

Do poz. 118 Podatek wykazany w załączniku PIT/IP na formularzu deklaracji PIT-36L(16) przenoszona jest kwota z poz. 34 Obliczony podatek zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy przy zastosowaniu stawki 5% z formularza załącznika PIT/IP(1).

Na formularzu deklaracji PIT-36L(16) na zakładce [Dz. gospod.] dodano kolumnę Strata.

Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16)

Dodano możliwość wyliczenia deklaracji PIT-36(27) oraz PIT‑36L(16) po zmianie na formularzu kwot indywidualnych wspólnika udziałów w ciągu miesiąca.

Uwaga
W przypadku zmiany udziałów w ciągu miesiąca, przed wyliczeniem deklaracji rocznej PIT-36(27)/PIT-36L(16) należy uzupełnić kwoty indywidualne wspólnika za wszystkie miesiące danego roku.

Uwaga

W celu wyliczenia kwartalnej zaliczki na PIT-36/PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-36/PIT-36L zalecane jest uzupełnienie kwot indywidualnych wspólnika za wszystkie trzy miesiące danego kwartału.

Udziały za wszystkie trzy miesiące danego kwartału należy uzupełnić również w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie kwartału. Przykładowo, podatnik rozpoczynający działalność w lutym i rozliczający się kwartalnie powinien dodać również kwoty indywidualne za miesiąc styczeń wraz z udziałem: 0/100.

Uwaga
W przypadku gdy na kwotach deklaracji właściciel ma podpiętą bazę danych i uzupełniony np. tylko jeden miesiąc udziałów to licząc zaliczkę lub deklaracje roczną tworzą się zapisy kwot za brakujące miesiące. Udziały te dodawane są za miesiące, w których są kwoty przychodów lub kosztów w podpiętej bazie. Kwoty te są kopią kwot deklaracji wspólnika z poprzednich miesięcy, czyli kopiowane są nie tylko udziały w działalnościach ale również składki, odliczenia, itp.

2. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-36(27)/PIT-36L(16) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2019, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

 

Zmiany

1. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(22). Do pliku xml przenoszona jest kwota z poz. 19 Wydatki na cele rehabilitacyjne z załącznika PIT/O(24). Jeżeli użytkownik uzupełnił poz. 19 na załączniku PIT/O(24) to powinien wysłać ponownie deklarację PIT-28(22), ponieważ zmieniła się wersja schemy.

2. Rejestry VAT. OCR. Podczas kopiowania dokumentu dodanego za pomocą usługi Comarch OCR skan nie jest dołączany jeżeli na kopiowanym dokumencie widnieje jeden z atrybutów: OCR, NUMER_STRONY, OBRACANIE, OBRACANIE_ILOŚĆ_STR.

Poprawiono

1. Księgowość. Kwoty indywidualne. Poprawiono przenoszenie zmiennych udziałów wspólnika na przełomie roku.

 

Aktualizacja w dniu 25 lutego 2020 r.

1. Księgowość. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-36(27) oraz PIT-36L(16) do systemu e-Deklaracje.

Aktualizacja w dniu 6 marca 2020 r.

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16). Załącznik PIT/B(17). Kwoty uzupełnione w sekcji D.2 KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE/ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Z DZIAŁLNOŚCI na formularzu załącznika PIT/B(17) przenoszone są do pliku xml również w przypadku, gdy na formularzu załącznika PIT/B(17) nie uzupełniono kwoty w poz. 26  Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opodatkowaniu – art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. wg stawki 5%. Jeżeli użytkownik uzupełnił kwoty w sekcji D.2 bez uzupełnienia kwoty w poz. 26 na załączniku PIT/B to powinien wysłać korektę deklaracji PIT-36(27)/PIT-36L(16).

2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27). Załącznik PIT/Z(8). Kwoty uzupełnione w sekcji B.4 KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ ZWOLNIENIEM NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY (w zł i gr) na formularzu załącznika PIT/Z(8) przenoszone są do pliku xml również w przypadku, gdy na formularzu załącznika PIT/Z(8) nie uzupełniono kwoty w poz. 18 Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opod. – art. 30ca ust. 1. Jeżeli użytkownik uzupełnił kwoty w sekcji B.4 bez uzupełnienia kwoty w poz. 18 na załączniku PIT/Z(8) to powinien wysłać korektę deklaracji PIT-36(27).
Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2019 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera:
   • PIT-28(22) z załącznikami: PIT-28/B(16), PIT/O(24), PIT/D(28),
   • CIT-8(28) z załącznikami: CIT-8/O(15), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(6), CIT/IP(1), CIT/PM(1), CIT/MIT(3).

  Podczas dodawania deklaracji PIT-28(22), CIT‑8(28) domyślnie ustawiany jest rok 2019. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2018 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2019 lub okres obrachunkowy rozpoczynający się w roku 2019.

  Deklaracja PIT-28(22)
  Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-28(22) parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 6a Rodzaj korekty opcji 2. korekta art. 81b par 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 6a zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-28(22). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 6a opcję 1. korekta art. 81 Ordynacji podatkowej.Jeżeli w poz. 124 NADPŁATA na formularzu PIT-28(22) kwota jest większa od zera to użytkownik ma możliwość uzupełnienia informacji w sekcji R RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY.Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe od początku danego roku zaznaczono parametr Rozliczenie ryczałtu w okresach kwartalnych to po przeliczeniu deklaracji PIT-28(22) w poz. 152 Informacje dodatkowe automatycznie zaznaczana jest opcja 1. podatnik wybrał kwartalny sposób opłacania ryczałtu na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.Płatność do deklaracji PIT-28 generowana jest z Terminem płatności na koniec lutego.Dodano możliwość wyliczenia deklaracji PIT-28(22) po zmianie na formularzu kwot indywidualnych wspólnika udziałów w ciągu miesiąca.

  Uwaga
  Uwaga:W przypadku zmiany udziałów w ciągu miesiąca, przed wyliczeniem deklaracji rocznej PIT-28(22) należy uzupełnić kwoty indywidualne wspólnika za wszystkie miesiące danego roku.
  Umożliwiono wyliczenie deklaracji PIT-28(22) na podstawie danych z kilku baz danych prowadzonych w formie ryczałtu (w tym również najmu), wskazanych na formularzu kwot indywidualnych wspólnika.
  Uwaga
  Uwaga: W przypadku pobierania danych z innej bazy, przed wyliczeniem deklaracji rocznej PIT-28(22) należy uzupełnić kwoty indywidualne wspólnika za wszystkie miesiące danego roku.
  Uwaga
  Uwaga: W celu wyliczenia kwartalnej zaliczki na PIT-28 oraz deklaracji rocznej PIT-28 zalecane jest uzupełnienie kwot indywidualnych wspólnika za wszystkie trzy miesiące danego kwartału, niezależnie od tego, czy ma on tylko działalność główną, zmienne udziały, czy pobiera dane z innej bazy.Udziały za wszystkie trzy miesiące danego kwartału należy uzupełnić również w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie kwartału. Przykładowo, podatnik rozpoczynający działalność w lutym i rozliczający się kwartalnie powinien dodać również kwoty indywidualne za miesiąc styczeń wraz z udziałem: 0/100.

  Deklaracja CIT-8(28)
  Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CIT-8(28) parametru Korekta zeznania i wskazaniu w poz. 7a Rodzaj korekty opcji Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 7a zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji CIT-8(28). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 7a opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.
  Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CIT-8(28) poz. 25 Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy pojawia się komunikat: Jeśli zaznaczono pozycję 25, to podatnik powinien wypełnić załącznik CIT/BR. Jeżeli zaznaczono pole 25 i nie dodano załącznika CIT/BR to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji CIT-8(28). Użytkownik powinien dodać załącznik CIT/BR lub odznaczyć poz. 25.Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla parametru Zaliczki na podatek dochodowy CIT od początku roku wybrano opcję Kwartalnie to po przeliczeniu deklaracji CIT-8(28) w poz. 27 Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy automatycznie zaznaczana jest opcja Tak. Użytkownik ma możliwość jej odznaczenia.

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to po przeliczeniu deklaracji CIT-8(28) w poz. 28 Podatnik wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 i 6a ustawy automatycznie zaznaczana jest opcja Tak. Użytkownik ma możliwość jej odznaczenia.

  W przypadku równoczesnego zaznaczenia w Konfiguracji parametru Kwartalnie oraz Zaliczki uproszczone na CIT, na deklaracji automatycznie zaznaczana jest tylko poz. 28.

  Do poz. 84 i/lub 85 Kwota zwiększająca dochód/zmniejszająca stratę na formularzu deklaracji CIT-8(28) przenoszona jest wartość z analogicznych pozycji z formularza ostatniej zaliczki na CIT-8(22) w danym okresie obrachunkowym. Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot.

  Kwoty w poz. 94-99 należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie. Uzupełnienie kwot w poz. 94-99 nie wpływa na wyliczenie innych kwot na formularzu deklaracji CIT-8(28).

  Jeżeli kwota w poz. 119 wynosi zero to w poz. 123 automatycznie zaznaczana jest stawka wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe. Jeżeli w Konfiguracji wskazano stawkę inną niż 19% i inną niż 9% to automatycznie zaznaczana jest opcja 19%.

  Kwota w poz. 96 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) ograniczana jest do wysokości sumy kwot z poz. 90 i 91 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8(28) pomniejszonej o sumę kwot z poz. 74 i 75 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O(15).

  Kwota w poz. 117 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 90 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8(28) pomniejszonej o kwotę z poz. 74 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O(15).

  Kwota w poz. 138 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 91 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8(28) pomniejszonej o kwotę z poz. 75 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O(15).

  Kwota wykazana w poz. 96 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) w pierwszej kolejności odlicza stratę w poz. 157 (do wysokości kwoty w poz. 57 z deklaracji CIT-8(28)), a następnie w poz. 156 (do wysokości kwoty w poz. 57 z deklaracji CIT-8(28)).

  Uwaga
  Uwaga: Użytkownik powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie kwot w sekcji B.2 ODLICZENIA OD DOCHODU na załączniku CIT/O(15).
 2. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(28) do systemu e‑Deklaracje.
 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8(22). Dodano nowy wzór zaliczki na CIT-8(22), analogiczny do deklaracji rocznej CIT-8(28), wraz z jej wydrukiem, wydrukiem informacji o odliczeniach oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

  Zaliczka na CIT-8, zakładka 1 CIT(D)

  Jeżeli użytkownik ręcznie uzupełni kwoty w poz. 84 i/lub 85 Kwota zwiększająca dochód/zmniejszająca stratę to są one przenoszone na formularz zaliczki za kolejny miesiąc/kwartał.

  Zaliczka na CIT-8, zakładka 2 CIT(E)

  Kwoty w poz. 94-99 należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie. Uzupełnienie kwot w poz. 94-99 nie wpływa na wyliczenie innych kwot na formularzu zaliczki.

  Na zaliczce umożliwiono wyliczenie podatku należnego według stawki 9%. Podatek w stawce 9% obliczany jest od kwoty z poz. 121 Podstawa opodatkowania opodatkowana 9% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy). Kwotę w poz. 121 należy uzupełnić ręcznie. Uzupełnienie kwoty w poz. 121 powoduje pomniejszenie kwoty w poz. 120 Podstawa opodatkowania opodatkowana 19% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy) o tę kwotę. Kwota w poz. 121 jest ograniczana do wysokości kwoty w poz. 119 Podstawa opodatkowania. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 121 automatycznie zaznaczana jest w poz. 123 opcja 9%.

  Jeżeli kwota w poz. 119 wynosi zero to w poz. 123 automatycznie zaznaczana jest stawka wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe. Jeżeli w Konfiguracji wskazano stawkę inną niż 19% i inną niż 9% to automatycznie zaznaczana jest opcja 19%.

  Zaliczka na CIT-8, zakładka 3 CIT(F-M)
 4. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania, podglądu, zatwierdzania, wydruku oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera zaliczki na CIT-8(22).
 5. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(28) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2019, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 6. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-28(22) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2019, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 7. Biuro rachunkowe. W sekcji Parametry Firmy dodany został parametr Weryfikacja numerów rachunków. Po uruchomieniu weryfikacji wstaje okno Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT, gdzie możliwe są do zaznaczenia dwa parametry Niezależnie od kwoty dokumentu oraz Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Domyślnie zaznaczony jest parametr Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Parametry seryjnie zaznaczają/odznaczają się w zaznaczonych bazach.

 

Zmiany

 1. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatników VAT, tzw. Biała księga. Umożliwiono wyłączenie weryfikacji numeru rachunku bankowego na formularzu dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Numer rachunku bankowego nie będzie sprawdzany po odznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT domyślnie zaznaczonej opcji Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej.
 2. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatników VAT, tzw. Biała księga. Umożliwiono weryfikację numeru rachunku bankowego dla dokumentów o łącznej kwocie brutto mniejszej lub równej 15 000 PLN. Podczas weryfikacji z poziomu formularza:
   • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
   • korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży,
   • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
   • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów

  oraz w przypadku seryjnej weryfikacji z poziomu:

   • listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży,
   • listy dokumentów w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów

  numer rachunku jest sprawdzany dla dokumentów o łącznej kwocie brutto mniejszej lub równej 15 000 PLN po zaznaczaniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT domyślnie odznaczonej opcji Niezależnie od kwoty dokumentu.
  W przypadku seryjnej weryfikacji dokumenty z rejestru zakupu VAT oraz ewidencji dodatkowej kosztów muszą mieć wartość dodatnią, natomiast dokumenty z rejestru sprzedaży VAT oraz ewidencji dodatkowej przychodów muszą mieć wartość ujemną.
 3. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Licząc deklarację VAT-7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2020 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2019, a w niej Wydruk za rok 2019. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.
 4. Rejestry VAT zakupu. Podczas weryfikacji numeru rachunku bankowego na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT z modułu Handel sprawdzany jest numer rachunku wybrany na fakturze zakupu w module Handel.
 5. Księgowość. Indywidualny rachunek podatkowy. Zmieniono w programie miejsce służące do wskazania indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank.
 6. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok, sporządzonym zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.
 7. Księgowość kontowa. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji formularza deklaracji CIT-8(24). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 8. Księgowość kontowa. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na CIT-8(21). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 9. OCR – obracanie skanów. Po zaczytaniu przez Comarch OCR faktury z obróconego skanu, na dokumencie w rejestrze VAT podgląd skanu wyświetlany jest w prawidłowej, nieodwróconej pozycji.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Poprawiono filtrowanie w kolumnach z kwotami.
 2. Rejestry VAT. W przypadku dokumentu dodanego w module Handel i zaksięgowanego z tego poziomu na konta księgowe, a następnie przeniesionego do rejestru VAT, zmiana numeru NIP na dokumencie w rejestrze VAT powodowała wygenerowanie dodatkowej płatności. Działanie poprawiono.
 3. Rejestry VAT. Po przejściu na formularzu dokumentu na zakładkę [Waluta] kursor ustawia się w polu Waluta.
 4. Biuro Rachunkowe. W przypadku wykonania wydruku UPO z podglądu deklaracji w module BR w stopce wydruku drukowano dane bazy głównej biura rachunkowego. Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 7 lutego 2020 r.

Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(22). Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(22) do systemu e‑Deklaracje.
Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Deklaracje podatkowe

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10), IFT-1/1R(15).

W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2020.1.2 podczas próby wysyłki deklaracji: PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), IFT-1/1R(15), PIT 4R(9), PIT-8AR(8), PIT -8C(10) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.

 • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10), IFT-1/1R(15).
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-11(25), PIT‑4R(9), PIT-8AR(8), PIT-8C(10) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru.
 1. Naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 25:

 • Na formularzu PIT-11 wprowadzono zmiany związane z wykazywaniem przychodów otrzymanych przez pracowników, którzy w 2019 roku byli uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z PIT dla młodych:
  • W pozycjach 1 i 5 części E wykazywane są odpowiednio przychody ze stosunku pracy lub umów zleceń, które pracownik otrzymał od stycznia do lipca 2019 oraz w okresie od sierpnia do grudnia 2019, ale które przypadało po dacie ukończenia 26 lat. Podczas sprawdzania czy wynagrodzenie zostało wypłacone po ukończeniu 26 lat porównywana jest data ukończenia przez pracownika 26 lat z datą wypłaty na liście płac, na której była naliczona wypłata.
  • W pozycjach 2 i 6 części E wykazywane są odpowiednio przychody ze stosunku pracy lub umów zleceń, które pracownik otrzymał w okresie od sierpnia 2019 do grudnia 2019 jednak nie później niż do ukończenia 26 lat, od których pracodawca pobierał podatek. W tych pozycjach uwzględniany jest także przychód w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku.
  • W części G w polach 86, 87 i 88 wykazywany jest przychód, do którego było zastosowane zwolnienie z podatku dla pracowników do 26 lat. W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę wykazywana jest kwota przychodu bez pomniejszenia o 30% diet. Aby w tych pozycjach był uwzględniony przychód pracownik musiał mieć zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych w momencie naliczania wypłat za 2019 rok. Jeśli w wypłatach zaliczka podatku była ręcznie usuwana przychód nie zostanie zakwalifikowany jako zwolniony.
 • W części E w pozycjach 5 i 6 uwzględniane są przychody z tytułu umów zleceń. Jako umowy zlecenie traktowane są elementy wypłaty, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia.
 • W związku z wyjaśnieniami zawartymi w punkcie 17 na deklaracji PIT-11 (25) wypłacone przez zakład pracy zasiłki z ubezpieczenia społecznego powinny być wykazane w części E w pozycji 8.Inne źródła. W związku z tym otrzymane przez pracownika zasiłki, od których była naliczana zaliczka podatku niezależnie od wskazanej pozycji na deklaracji PIT w nieobecności będą wykazane jako Inne źródła.
 1. Naliczanie podatku od składek PPK. Umożliwiono naliczanie podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę w kolejnym miesiącu, w stosunku do miesiąca, w którym zostały naliczone. W konfiguracji firmy (Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry) dodano parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’, który decyduje o momencie powstania przychodu i pobrania podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Ustawienie parametru jest zapamiętywane historycznie. Użytkownik może wskazać, od którego miesiąca deklaracji ma obowiązywać zmiana. Działanie parametru:

 • Zaznaczony (domyślne ustawienie) – podatek jest naliczany na podstawie składek PPK naliczonych w bieżącej wypłacie. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych, umowach, zaliczkach brutto oraz innych, w których zostały naliczone składki PPK. Element nalicza się w kwocie będącej sumą składek PPK podstawowych i dodatkowych pracodawcy pobranej z bieżącej wypłaty i od tej kwoty jest pobierany podatek.
 • Niezaznaczony – podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę jest naliczany na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu deklaracji w stosunku do miesiąca deklaracji, który jest ustawiony na liście płac, na której jest naliczana bieżąca wypłata. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych oraz umowach. W wypłacie etatowej naliczany jest element Przychód z tytułu PPK/E w kwocie będącej sumą składek PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca naliczonych w wypłatach etatowych, innych oraz zaliczkach brutto. W wypłacie umowy elementy Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane w kwocie składek naliczonych w wypłatach umów. W przypadku, gdy pracownik ma w danym miesiącu kilka wypłat etatowych lub umów przychód z tytułu PPK i podatek jest naliczany tylko w pierwszej wypłacie. W drugiej zostanie doliczony jedynie w przypadku, gdy zostanie usunięty z pierwszej wypłaty. W przypadku zwolnienia pracownika lub zmiany formy zatrudnienia w celu naliczenia podatku od składek PPK z poprzedniego miesiąca należy w miesiącu, w którym powstał przychód naliczyć wypłatę i dodać odpowiedni element Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1 lub Przychód z tytułu PPK/PIT-8A w zależności od tego z jakiego źródła jest to przychód.

Zmiana sposobu naliczania podatku od PPK w trakcie funkcjonowania programu PPK w firmie

 1. W przypadku, gdy do tej pory podatek od PPK był pobierany od razu w wypłacie, w której zostały naliczane składki PPK, aby zmienić sposób naliczania podatku należy w konfiguracji ustawić okres, od którego ma obowiązywać zmiana i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Okres powinien być ustawiony zgodnie z ustawieniami miesiąca i roku deklaracji z listy płac, na której będzie naliczana pierwsza wypłata po zmianie. W wypłacie, której okres deklaracji będzie zgodny z datą zmiany ustawienia parametru nie zostanie naliczony podatek od PPK. W kolejnej wypłacie podatek zostanie naliczony od składek PPK naliczonych w poprzednim miesiącu.

Przykład
Firma naliczała podatek od PPK od razu w wypłacie, w której były naliczane składki i wpłacała je do instytucji finansowej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia. Podatek był naliczany w ten sposób do wypłat, które mają ustawiony okres deklaracji jako 12/2019. Firma chce przekazywać wpłaty do PPK do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w tym miesiącu pobierać podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. W konfiguracji firmy Użytkownik powinien odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ od stycznia 2020. W wypłacie, która będzie wypłacona w styczniu 2020 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK nie zostanie naliczony w ogóle, w związku z tym, że podatek od składek PPK został pobrany w poprzednim miesiącu. W wypłatach wypłaconych w lutym 2020 r. zostanie naliczony podatek od składek PPK ze stycznia 2020 r.

 1. W przypadku, gdy firma przekazywała wpłaty do instytucji finansowej w kolejnym miesiącu, w stosunku do miesiąca, w którym zostały obliczone i podatek od PPK był naliczany dopiero w tym miesiącu (Użytkownik zmieniał domyślnie wyliczoną kwotę przychodu PPK w wypłatach, usuwał standardowy składnik Przychód z tytułu PPK lub stosował niestandardowe elementy), aby zmienić sposób naliczania podatku należy w konfiguracji ustawić okres, od którego ma obowiązywać zmiana i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Okres powinien być ustawiony zgodnie z ustawieniami miesiąca i roku deklaracji z listy płac, od której podatek był pobierany w kolejnym miesiącu. W wypłacie, której okres deklaracji będzie zgodny z datą zmiany ustawienia parametru nie zostanie naliczony podatek od PPK. W kolejnej wypłacie podatek zostanie naliczony od składek PPK naliczonych w poprzednim miesiącu.

Przykład
Firma przekazywała wpłaty do instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w miesiącu wpłaty pobierała podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. W wypłatach były wprowadzane ręczne modyfikacje, aby podatek był naliczany na podstawie składek PPK pracodawcy obliczonych w poprzednim miesiącu. Podatek był naliczany w ten sposób od wypłat, które mają ustawiony okres deklaracji jako 10/2019 do 12/2019. Firma chce nadal przekazywać wpłaty do PPK w kolejnym miesiącu. W konfiguracji firmy Użytkownik powinien odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ od października 2019. W wypłacie, która będzie wypłacona w styczniu 2020 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK zostanie naliczony od składek PPK pracodawcy obliczonych w poprzednim miesiącu.

Przykład
Firma chce przekazywać wpłaty do PPK do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w tym miesiącu pobierać podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. Firma zaczęła naliczać składki PPK dla pracowników od wypłat, które zostały naliczone w listopadzie 2019 (okres deklaracji na liście płac 11/2019). W tych wypłatach Użytkownik nie pobrał podatku od naliczonych składek PPK pracodawcy (element Przychód z tytułu PPK został usunięty). Aby w wypłatach wypłaconych w grudniu i w miesiącach kolejnych podatek był naliczany od składek z poprzedniego miesiąca w konfiguracji firmy Użytkownik powinien ustawić okres jako listopad 2019 i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. W wypłacie, która będzie wypłacona w grudniu 2019 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK zostanie naliczony od składek PPK pracodawcy obliczonych w listopadzie 2019.

Zmiany

 1. Wydruk Pracownicy z przychodami. Na wydruku dodano informację o przychodzie, do które było zastosowane zwolnienie z podatku dla młodych. Przychód ten jest wykazywany w nowej kolumnie Przych. zwol. dla młodych. W kolumnie Przychód wykazywany jest przychód, od którego była naliczana zaliczka podatku.Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT‑9M(9) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od listopada/ 4 kwartału 2019 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.

Dodano możliwość eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera następujących deklaracji: VAT‑7(20), VAT-7K(14) oraz VAT-9M(9).

Na formularzu deklaracji VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) dodano poz. 69 Podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy. Pole jest możliwe do zaznaczenia przez użytkownika. Pole powinno być zaznaczone jeżeli podatnik w danym okresie rozliczeniowym wystawił faktury z mechanizmem podzielonej płatności wynikającym z przytoczonych przepisów.

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 20, VAT-7K w wersji 14, VAT-8 w wersji 10, VAT-9M w wersji 9 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż listopad 2019 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od listopada/ 4 kwartału 2019 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7 a metoda kasowa. Wprowadzono możliwość naliczenia miesięcznych deklaracji VAT-7 dla podatników, którzy wybiorą kasowe rozliczenie deklaracji VAT w pierwszym roku funkcjonowania działalności. Przepisy w takim przypadku uniemożliwiają rozliczenia VAT w okresach kwartalnych, nie blokują jednak wyboru metody kasowej. W kolejnych latach kontynuując rozliczenia VAT metodą kasową należy już składać deklaracje kwartalne i zaznaczyć odpowiedni parametr w Konfiguracji W związku z tym w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe po zaznaczeniu dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcji kasową odblokowano możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru Kwartalne rozliczenia VAT. Możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru Kwartalne rozliczenia VAT jest dostępna zarówno w nowych bazach, jak i w bazach skonwertowanych ze wcześniejszych wersji programu.

Konfiguracja miesięcznych deklaracji VAT-7 dla metody kasowej

Domyślnie po zaznaczeniu dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcji kasową parametr Kwartalne rozliczenia VAT jest zaznaczony.

Jeżeli w wersji programu wcześniejszej niż 2020.1.1 dla parametru Rozliczanie VAT metodą zaznaczono opcję kasową to po konwersji do wersji 2020.1.1 parametr Kwartalne rozliczenia VAT jest zaznaczony, ale możliwy do odznaczenia.

Zaznaczenie w Konfiguracji dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcji kasową przy odznaczonym parametrze Kwartalne rozliczenia VAT umożliwia naliczenie miesięcznych deklaracji VAT-7 dla podatników rozliczających się metodą kasową. Transakcje krajowe dla podatnika VAT czynnego są wykazywane w deklaracji VAT-7 w miesiącu, w którym nastąpiło ich rozliczenie. Jeżeli faktura została zapłacona częściowo to w deklaracji VAT-7 uwzględniana jest ta zapłacona część. W przypadku braku wpływu płatności w ciągu 180 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi za transakcje przychodowe, dokonywane na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT, takie transakcje są wykazywane w deklaracji VAT-7 w miesiącu, w którym mija 180 dni od daty sprzedaży. Transakcje, które są kwalifikowane do deklaracji VAT-7 w danym miesiącu, w pliku JPK_VAT uwzględniane są w tym samym miesiącu.

3. Księgowość. Indywidualny rachunek podatkowy Z poziomu deklaracji umożliwiono wskazanie indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank.

4. Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia. Na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1835) wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia drugiego progu podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi dla wynagrodzeń z datą wypłaty po 31 grudnia 2019 r., jeżeli dochód narastająco od początku roku przekroczy kwotę drugiego progu podatkowego to w miesiącu przekroczenia nadwyżka nad kwotę stanowiącą granicę drugiego progu opodatkowana jest według stawki 32%.

Dla wynagrodzeń z datą wypłaty po 31 grudnia 2019 r., kwota podatku od dochodu pracownika (rozumianego jako kwota elementów opodatkowanych – składki ZUS finansowane przez pracownika (emerytalna, rentowa, chorobowa) – koszty uzyskania przychodu ) w danym miesiącu wyliczana jest zgodnie z algorytmem:

 1. Sprawdzenie, czy:
  • dochód pracownika osiągnięty narastająco w danym roku (decyduje data wypłaty) do poprzedniego miesiąca włącznie < kwota drugiego progu podatkowego ustawiona w Konfiguracji oraz
  • dochód osiągnięty od początku roku do poprzedniego miesiąca włącznie + dochód z bieżącego miesiąca > kwota drugiego progu podatkowego ustawiona w Konfiguracji
 2. Jeżeli na podstawie wyliczeń z pkt 1 w naliczonej za dany miesiąc wypłacie nie nastąpiło przekroczenie drugiego progu podatkowego to kwota podatku wyliczana jest w dotychczasowy sposób.
 3. Jeżeli na podstawie wyliczeń z pkt 1 w naliczonej za dany miesiąc wypłacie nastąpiło przekroczenie drugiego progu podatkowego to podczas wyliczania kwoty podatku należy zastosować dwie wysokości podatku, zgodnie z pkt 4 i 5.
 4. Ustalenie podstawy opodatkowania, od której należy naliczyć zaliczkę podatku 17% i wyliczenie kwoty podatku wg stawki 17%:
  • kwota stanowiąca górną granicę drugiego progu podatkowego – kwota dochodu, którą pracownik uzyskał do poprzedniego miesiąca włącznie Konfiguracji = kwota podstawy,
  • wyliczona kwota podstawy jest zaokrąglana matematycznie do pełnych złotych i od niej liczony jest podatek w wysokości 17%. Od wyliczonej kwoty zaliczki odejmowana jest kwota ulgi podatkowej. Jeśli kwota zaliczki < kwota pełnej ulgi to ulga odliczana jest do wysokości kwoty zaliczki.
 5. Ustalenie podstawy opodatkowania, od której należy naliczyć zaliczkę podatku 32% i wyliczenie kwoty podatku wg stawki 32%:
  • kwota stanowiąca sumę dochodu z poprzednich miesięcy oraz bieżącego – kwota drugiego progu podatkowego ustawiona w Konfiguracji = kwota podstawy,
  • wyliczona kwota podstawy jest zaokrąglana matematycznie do pełnych złotych i od niej liczony jest podatek w wysokości 32%.
 6. Ustalenie kwoty podatku od podstawy: kwota podatku wyliczona w pkt 4 + kwota podatku wyliczona w pkt 5.

5. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-7(20), VAT-K(14), VAT-8(10) oraz VAT-9M(9), obowiązujących za okres rozliczeniowy od listopada/4 kwartału 2019 wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.

6. Biuro Rachunkowe. Indywidualny rachunek podatkowy. W sytuacji, gdy wyliczane są seryjnie zaliczki/deklaracje na VAT, PIT lub CIT, które generują płatność na rok 2020 i do których na formularzu Urzędu Skarbowego nie uzupełniono indywidualnego rachunku podatkowego dla firmy lub właściciela wyświetlany jest komunikat  „Dla firmy/wspólnika nie uzupełniono indywidualnego rachunku podatkowego na formularzu US. Na płatności do zaliczki/deklaracji należy uzupełnić numer rachunku przed wysłaniem przelewu.”

7. Biuro Rachunkowe. Wersja anglojęzyczna. Wprowadzono możliwość przełączenia interfejsu programu na język angielski. W prawym górnym rogu programu dodana została ikona Język interfejsu, po kliknięciu na którą możliwa jest zmiana języka programu:

8. Biuro Rachunkowe. Rejestrator Czasu Pracy. W Konfiguracji Programu – Biuro Rachunkowe – Czas pracy został dodany parametr Ukryj zapisy z czasem pracy poniżej 1 minuty. Po wejściu na okno parametr jest domyślnie zawsze zaznaczony. Parametr jest aktywny dla każdego operatora.

Konfiguracja wyświetlania czasu pracy Operatora

Jeśli parametr jest zaznaczony to wszystkie wpisy, które mają tę samą datę i godzinę są ukryte. Odznaczenie parametru powoduje, że wyświetlane są wpisy z tą samą datą i godziną rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy – czyli np. wszystkie przelogowania między bazami (jeśli nastąpiły w okresie krótszym niż 1 minuta) lub operacje seryjne z BR.

Również w Konfiguracji Programu/Biuro Rachunkowe/Parametry dodany został  drugi parametr Zakończ pracę aplikacji RCP po minutach bezczynności. Domyślnie ustawiony jest czas bezczynności na 60 minut (1 godzinę) i dotyczy wszystkich użytkowników Comarch ERP Optima i modułu Biuro Rachunkowe. Parametr o zmianie czasu bezczynności możliwy jest do zmiany tylko dla operatora o statusie administratora. Każdy inny operator widzi parametr ale nie ma możliwości jego modyfikacji. Działanie parametru jest następujące: jeśli w ciągu godziny nie będzie aktywności operatora w programie to w konfiguracji w zakładce Czas pracy czas zakończenia zapisywany jest jako ostatni czas aktywności operatora zarejestrowany w programie.

Przykład
Operator uruchomił program o godzinie 10:10 i pracował na bazie do godziny 10:50. Po godzinie 10:50 operator przez godzinę czasu nie wykonywał żadnych czynności w programie.

Po upływie godziny (czyli o godzinie 11:50) od ostatniej aktywności operatora w programie, w konfiguracji w zakładce Czas pracy zapisany zostanie czas rozpoczęcia pracy na programie o godzinie 10:10 a czas zakończenia o godzinie 10:50.

Konfiguracja zliczania czasu

Wpływ zmian w RCP na moduł Biuro Rachunkowe

W przypadku gdy Użytkownik logując się do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wchodzi na listę baz i dokonuje zmian np. w atrybutach to zapisywana jest operatorowi praca na bazie Biura Rachunkowego.

Jeśli operator wykonuje operacje seryjne – np. liczenie deklaracji, wysyłkę JPK to zapisywana jest każda baza, do której użytkownik się zalogował i wylogował w trakcie tej operacji seryjnej. Po zakończeniu wykonywania operacji seryjnych kończona jest praca na ostatniej bazie i operator zostaje zalogowany do bazy Biura Rachunkowego.

Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe operacje dotyczące podglądu, wydruków, raportów, przejścia na rej. VAT, ewidencję dodatkową, bibliotekę dokumentów logowane są jako praca na konkretnej firmie dla której robimy daną operację. Wejście na skrzynkę pocztową z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe spowoduje zalogowanie do bazy Biura Rachunkowego.


9. Automatyczne wczytywanie do Rejestru VAT skanów podpiętych w platformie Comarch BI Point

W Biurze Rachunkowym umożliwiliśmy tworzenie faktur zakupu i sprzedaży w rejestrze VAT na podstawie skanów dokumentów umieszczonych w Comarch BI Point przez klientów Biura Rachunkowego. Skany dokumentów umieszczone w Comarch BI Point zaczytywane są automatycznie do IBARD.

Po rozwinięciu listy dostępnej obok przycisku OCR w rejestrze VAT, jeżeli użytkownik wybierze opcję Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów, przy odpowiedniej konfiguracji program połączy się z IBARD, gdzie przechowywane są pliki wgrywane przez klienta Biura Rachunkowego w Comarch BI Point i pobierze je do Comarch ERP Optima. Pliki zostaną zapisane jako nowe dokumenty w Obiegu Dokumentów i udostępnione dla usługi OCR.

Pojawią się od razu na liście plików z Obiegu Dokumentów, które będzie można zaznaczyć do przetworzenia przez usługę OCR.

Jeżeli firma połączona jest z Comarch BI Point, ale nie jest połączona z IBARD to pojawi się stosowny komunikat. Należy wpisać login oraz hasło do IBARD.

W przypadku prawidłowej autoryzacji wyświetli się lista plików z Obiegu Dokumentów, na której będą już zaimportowane pliki z Comarch BI Point klienta. Jeżeli logowanie nie powiedzie się, wówczas pliki z Comarch BI Point klienta nie zostaną pobrane do Comarch ERP Optima i wyświetli się lista plików z Obiegu Dokumentów, które do tej pory znajdowały się w programie.

Po wybraniu dokumentów z listy zostaną one przetworzone przez usługę Comarch OCR i nie będą wyświetlane ponownie. Jeżeli jednak użytkownik usunie fakturę w rejestrze VAT to pojawi się ona automatycznie na liście do ponownego rozpoznania.

Funkcjonalność automatycznego wczytywania dokumentów jest dedykowana dla Biur Rachunkowych.

W celu poprawnej konfiguracji Comarch ERP Optima –> Comarch BI Point należy w Comarch ERP Optima w  System/Konfiguracja/Program/Biuro Rachunkowe/Parametry wskazać bazę firmową Biura Rachunkowego.

Dodatkowo w bazie Biura Rachunkowego należy do listy kontrahentów dodać klienta Biura Rachunkowego.

Na karcie tego kontrahenta w zakładce Księgowe w polu Firma z listy należy wskazać bazę firmową tego kontrahenta.

Zaznaczyć Udostępniaj dane w BI Point oraz wpisać Login Comarch Cloud. Login Comarch Cloud to e-mail firmy, który Biuro Rachunkowe podało podczas dodawania firmy klienta w Comarch BI Point.

W celu poprawnej konfiguracji Comarch BI Point -> Comarch ERP Optima należy zarejestrować konto dla Biura Rachunkowego a po zalogowaniu wybrać pakiet BI Point Manager. Po kliknięciu w poniższą zaznaczoną ikonę należy wybrać Firma i przejść do zakładki Ustawienia. Zaznaczenie parametru Aktywuj dla klientów usługę wysyłania skanów i zdjęć faktur umożliwi klientom Biura Rachunkowego zaczytywanie skanów do Comarch BI Point.

rozwinięciu i wybraniu Pakiety należy dodać firmy, , które będą mogły umieszczać skany dokumentów z rozszerzeniem pdf, jpg, tiff, jpeg, png w Comarch BI Point. Maksymalny rozmiar jednego dokumentu to 5MB.

Na oknie dodawania firmy (klienta Biura Rachunkowego) należy wpisać nazwę oraz główny e-mail firmy.

Adres ten należy później wpisać w Comarch ERP Optima jako Login Comarch Cloud.

Do każdej dodanej firmy należy dodać użytkowników, np. pracowników klienta Biura Rachunkowego, poprzez wybór ikony  a następnie wpisanie danych użytkowników/pracowników. Jeden użytkownik może mieć ten sam e-mail, który został podany jako główny dla firmy. Kolejne e-maile użytkowników muszą mieć unikalną nazwę.

 

W momencie automatycznego tworzenia katalogu w IBARD wysyłana jest również automatycznie wiadomość na adres e-mail klienta Biura Rachunkowego z informacją o założeniu konta w usłudze BI Point. W celu dokończenia rejestracji klient Biura rachunkowego w otrzymanej wiadomości wybiera Potwierdź adres e-mail i zostaje przekierowany na stronę https://sso.comarch.com, gdzie zostaje poproszony o nadanie własnego hasła dostępu do Comarch BI Point. W kolejnym etapie zostaje zalogowany do Comarch BI Point.

Po zalogowaniu do Comarch BI Point w celu dodania skanów/zdjęć dokumentów należy otworzyć Repozytorium

w rozwijanej gałęzi wybrać Dokumenty a następnie  i

Po pojawieniu się poniższego okna klient Biura Rachunkowego może przesłać skany dokumentów, które następnie mogą zostać wczytane do Comarch ERP Optima przez Biuro Rachunkowe.

Zmiany

 1. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Zablokowano możliwość używania znaków specjalnych w symbolu zestawienia księgowego oraz możliwość używania spacji na początku i na końcu symbolu zestawienia.
 2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. Przyspieszono liczenie zawiadomienia VAT-ZD.
 3. Rejestry VAT. Umożliwiono zmianę kategorii/opisu w nagłówku dokumentu w przypadku, gdy na dokumencie zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność, a płatność ma stan Wysłane lub Zrealizowane.
 4. Rejestry VAT. Zablokowano możliwość usunięcia z rejestru VAT dokumentu uwzględnionego na formularzu zawiadomienia VAT-ZD.
 5. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7(16), VAT-7K(10) oraz VAT-9M(5). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 6. Rejestry VAT. Z poziomu zakładki [Rejestry VAT] oraz [Wg atrybutów] dodano domyślnie ukrytą kolumnę OCR. Kolumna może przyjmować następujące wartości:

  • „-” – dla dokumentów, które nie zostały przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR,
  • „Niezweryfikowany” – dla dokumentów, które zostały przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR, ale nie zostały jeszcze zweryfikowane przez użytkownika,
  • „Zweryfikowany” – dla dokumentów, które zostały przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR i zostały zweryfikowane przez użytkownika,
  • „*” – dla dokumentów, na których widnieje więcej niż jeden atrybut OCR.
 1. Rejestry VAT. Podczas kopiowania dokumentu dodanego za pomocą usługi Comarch OCR nie są kopiowane atrybuty OBRACANIE oraz OBRACANIE_ILOŚĆ_STRON.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Dzienniki. Z poziomu zakładki [Dzienniki] oraz [Konto] poprawiono nazwy kolumn w których wyświetlane są kwoty.
 2. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W kreatorze schematu dostępnym w polu Warunek (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) przywrócono w polu Łącznik możliwość wyboru sposobu łączenia kolejnych warunków z poprzednimi.
 3. Księgowość kontowa. Poprawiono księgowanie deklaracji CIT-8(26 oraz 27) makrami: @Cit2NaleznyPodatek, @Cit2NaleznaZaliczka oraz @Cit2SumaZaliczek.
 4. Księga Podatkowa. Przywrócono możliwość tworzenia zbiorczego miesięcznego zapisu księgowego różnic kursowych/ różnic kursowych MW.
 5. Ewidencja Ryczałtowa. Zaliczka na PIT-28. Przywrócono możliwość uwzględnienia przychodów pobieranych z bazy podłączonej do bazy głównej.
 6. Biuro Rachunkowe. Poprawiono zapisywanie czasu pracy Operatora w programie Comarch ERP Optima w menu System/Konfiguracja/Program/Biuro Rachunkowe/Czas pracy.