Lista dokumentów WKA i PKA - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Lista dokumentów WKA i PKA - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Lista dokumentów WKA i PKA

Podobnie jak towary handlowe wydawane są z magazynu w oparciu o dokumenty WZ, tak do obsługi opakowań kaucjonowanych utworzono odrębne dokumenty WKA (Wydanie Kaucji). Natomiast wprowadzenie towarów kaucjonowanych do magazynu, związane z zakupem towarów, oparte jest głównie o dokumenty PKA (Przyjęcie Kaucji).

Lista dokumentów Wydania kaucji oraz Przyjęcia Kaucji jest dostępna w menu Handel/ Inne(Magazyn). Dokumenty te mogą być tworzone na kilka sposobów:

Dokumenty WKADokumenty PKA
Wystawiane przez użytkownika bezpośrednio z listy – są to dokumenty niezależne, niezwiązane z innymi dokumentami zarejestrowanymi w systemie.Wystawiane bezpośrednio z listy – są to dokumenty niezależne, niezwiązane z innymi dokumentami przychodowymi.
Tworzone na podstawie Faktur Sprzedaży i  Paragonów  - w momencie tworzenia dokumentu WZ do FS/PA program sprawdza listę opakowań na zakładce [Kaucje] i umieszcza je na odrębnym dokumencie WKA.Tworzone na podstawie Faktury Zakupu – w momencie tworzenia dokumentu PZ do Faktury Zakupu program sprawdza listę opakowań na zakładce Kaucje i umieszcza je w odrębnym dokumencie PKA.
Tworzone do dokumentu WZ – z poziomu listy WZ istnieje możliwość utworzenia dokumentu WKA, na którym program wyliczy ilość opakowań, które powinny zostać wydane razem z towarami.Tworzone do dokumentu PZ – z poziomu listy PZ istnieje możliwość utworzenia PKA, na którym program wyliczy ilość opakowań, które powinny być przyjęte do magazynu razem z zakupionymi towarami.

Lista zawiera wszystkie dokumenty WKA/ PKA zarejestrowane w systemie.

Lista może być filtrowana przy wykorzystaniu dodatkowych parametrów:

Pierwotne niezwrócone w terminie – filtruje dokumenty WKA/ PKA, których termin zwrotu już minął, a nie zostały jeszcze całkowicie zwrócone. Dokumenty są wyświetlane niezależnie od tego, czy zostały zafakturowane. Lista zawiera dokumenty w buforze.

Pierwotne niezafakturowane – filtruje listę dokumentów WKA/ PKA (bez korekt), które nie zostały jeszcze zafakturowane, niezależnie od terminu zwrotu kaucji. Lista zawiera dokumenty w buforze.

Tak więc, zaznaczając obydwa parametry, użytkownik może uzyskać listę dokumentów WKA/ PKA, które powinny zostać zafakturowane (niezafakturowane i po terminie zwrotu).

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Zmień, Usuń.

Ponadto z poziomu listy możliwe jest:

wystawienie korekty ilościowej lub wartościowej. Wyboru można dokonać z poziomu menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki. Zasady korygowania dokumentów WKA i PKA są podobne jak w przypadku dokumentów WZ i PZ.

 – zafakturowanie opakowań niezwróconych. Zasady fakturowania opakowań są opisane w odrębnym rozdziale.

Zasady dotyczące grupowania, sortowania, wyszukiwania dokumentów (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane tutaj.