Lista ponagleń zapłaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Lista ponagleń zapłaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Lista ponagleń zapłaty

Ponaglenia zapłaty

Ponaglenie zapłaty sporządzane jest dla należności nierozrachowanych lub częściowo rozrachowanych (czyli dla dokumentów zaksięgowanych po stronie Wn konta).

Lista ponagleń sortowana jest po numerze.

Ponaglenie zapłaty można generować tylko dla kont, do których operator nie ma zakazu.

Lista ponagleń zapłaty

Lista ponagleń zapłaty jest dostępna z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Ponaglenia zapłaty.

Lista zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu
 • Data – data dokumentu
 • Konto – numer konta, dla którego wygenerowane jest ponaglenie zapłaty
 • Nazwa – nazwa konta
 • Zaległość – kwota pozostająca do zapłaty w walucie, w jakiej wystawiono Ponaglenie zapłaty
 • Odsetki – kwota odsetek w walucie, w jakiej wystawiono Ponaglenie zapłaty.W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Pod listą ponagleń zapłaty umieszczone są następujące filtry:

 • prosty reagujący na pole Numer dokumentu, Konto, Nazwa konta,
 • Data dokumentu – „Od / Do” reagująca na datę dokumentu,
 • Parametr Data umożliwia zawężenie listy do dokumentów, których data dokumentu mieści się w podanym przedziale. Domyślnie wyświetlane są dokumenty wystawione w zakresie dat zgodnym z bieżącym okresem obrachunkowym. Odznaczenie parametru umożliwia wyświetlenie wszystkich wygenerowanych dokumentów, niezależnie od okresu obrachunkowego.
 • Maska – z możliwością wybrania z planu kont dla jakiego konta mają być wyświetlone potwierdzenia salda (pole Maska działa na takiej samej zasadzie jak pole Maska na zestawieniu Obrotów i sald lub na zakładce konto w zapisach księgowych).
 • „Od konta” i „Do konta” – pola umożliwiające wskazanie zakresu kont, dla których mają być wyświetlane dokumenty.
 • Waluta – jeżeli jest włączona obsługa kont walutowych.

Lista ponagleń zapłaty