Article Category: Ćwiczenia i scenariusze - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Ćwiczenia i scenariusze - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Ćwiczenie: Ewidencja dodatkowa

Cel ćwiczenia: wprowadzenie dokumentu do ewidencji dodatkowej

1. Wprowadzamy dokument kosztowy do ewidencji dodatkowej kosztów – rejestr KOSZT: 

 • z menu Rejestry VAT wybieramy Ewidencja dodatkowa
 • wybieramy zakładkę pionową Koszty
 • wybieramy rejestr KOSZTY
 • określamy miesiąc 01

2. Dodajemy dokument:

 • Kontrahent: BIUROWIEC
 • Kategoria: Energia
 • Numer obcy: 132/20XX
 • Data zapisu: 20XX-01-20
 • Forma płatności: przelew
 • Termin płatności: 20XX-01-27
 • Kwota Razem: 100 PLN

3. Przyciskiem otwieramy formatkę kwot dodatkowych:

 • dodajemy pozycję księgowania:
 • Konto Wn 419
 • Konto Ma 202-2-1 (ponieważ konto 202-2-1 jest zdefiniowane w planie kont jako konto słownikowe kontrahentów, wystarczy podać konto syntetyczne, a w momencie księgowania wzorcem program utworzy analitykę, jeżeli jej nie ma lub wybierze odpowiednią analitykę jeżeli kontrahent wybrany na dokumencie ma już założone konto)
 • kwota
 • rozksięgujmy podaną kwotę również na konta zespołu 5:  

Konto WinienKonto MaKwota
50149020
50249030
50449050

Ikoną  zapisujemy kwoty dodatkowe.

4. Zatwierdzamy cały dokument.

5. W module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzonym dokumentem. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie rozchodu.
Ćwiczenie: Konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT

Cel ćwiczenia: ustawienie podstawowych parametrów konfiguracyjnych

 1. Ustalenie parametrów księgowych: z menu System otwieramy Konfiguracja wybieramy Firma/ Księgowość/ Parametry i zaznaczamy:
  • Rodzaj księgowości: Księgowość kontowa (ten parametr został już zaznaczony przez Konfigurator bazy danych)
  • Numeracja rejestrów VAT w obrębie miesiąca (odznaczamy parametr Numeracja rejestrów VAT ciągła w roku)
  • Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie (zaznaczamy parametr)
  • wybieramy księgowanie dokumentów z datą
 2. W menu Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa wybieramy:

  • zaznaczamy parametr Księgowanie faktur VAT przez rejestr VAT
  • Automatyczne zakładanie kont słownikowych wg kodu
  • Zaznaczamy parametr Automatycznie zaznaczaj Rozrachunek dla ręcznych księgowań na kontach rozrach., Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych, Automatycznie zaznaczaj generowanie płatności oraz Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych
  • Zaznaczamy obsługa kont walutowych oraz subanalityki walutowe na kontach słownikowych
  • zatwierdzamy ustawienia.
 3. Utworzenie słowników.

  • z menu System otwieramy Konfigurację wybieramy Konfiguracja Firmy/ Księgowość a następnie wprowadzamy dane tak, aby w rezultacie uzyskać:
  • Dzienniki: KASA, BANK, ZAKUP, SPRZEDAŻ, INNE
  • Rejestr sprzedaży: SPRZEDAŻ, DWS (Dokumenty wewnętrzne sprzedaży)
  • Rejestr zakupu: KOSZT, TOWAR, TRWAŁE, DWZ (Dokumenty wewnętrzne zakupu) (kasujemy domyślny podrejestr ZAKUP)
  • zatwierdzamy ustawienia (na każdej liście)
  • z poziomu Konfiguracji Firmy/ Środki trwałe:
   • Grupy środków trwałych: SAMOCHODY, KOMPUTERY (kasujemy domyślną grupę ST)
   • zatwierdzamy ustawienia
 1. Określenie parametrów związanych z kontrolą duplikacji w Rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Otwieramy Konfigurację i wybieramy Firma/ Ogólne/ Parametry:

  • Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu (zaznaczamy parametr) Określamy według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Wybieramy: NIP Kontrahenta, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu.
 2. Na karcie operatora (Program/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce Parametry zaznaczamy parametr: Prawa operacji na księdze głównej (zatwierdzamy).
 3. Zamykamy konfigurację.