Article Category: Deklaracje PIT - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Deklaracje PIT pracowników

Naliczone deklaracje pracowników można wyświetlić na liście deklaracji pracowników dostępnej z poziomu Płace i Kadry/ Deklaracje PIT pracowników.

Lista deklaracji pracowników

Domyślnie wyświetlana jest lista deklaracji PIT-11, z możliwością zmiany w filtrze (pole Lista deklaracji) na PIT-40, PIT-8B (archiwalny), PIT-8C lub IFT-1R/IFT-1.

Lista zawiera takie informacje jak: Imię i Nazwisko pracownika, akronim, rok za który została naliczona deklaracja, wersję deklaracji PIT, czy deklaracja jest deklaracją korygującą, rodzaj deklaracji, datę obliczenia, status, status w systemie e-Deklaracje oraz datę wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Z poziomu listy deklaracji pracowników można seryjnie blokować, odblokowywać oraz usuwać zaznaczone deklaracje.

Aby odblokować/ zablokować deklarację seryjnie należy zaznaczyć pozycje na liście i wybrać przycisk , a następnie wybrać odpowiednią opcję .

Aby usunąć zaznaczone deklaracje należy zaznaczyć pozycje na liście i wcisnąć przycisk Kosza Kasowanie jest wykonywane tylko dla deklaracji w buforze (kolor zielony). W przypadku braku zaznaczenia wybranych deklaracji usuwana jest podświetlona deklaracja.

Z poziomu Listy deklaracji pracowników można wysłać, dla zaznaczonych pracowników, za pomocą przycisku Wyślij e-Deklaracje  deklarację PIT do systemu e-Deklaracje. z tego poziomu można także pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru uruchamiając przycisk Pobierz UPO .

W sekcji filtrowania, oprócz standardowego filtra z konstruktorem, dostępne są pola:

 • Lista deklaracji,
 • Rok

Lista deklaracji pracowników (Płace i Kadry/ Deklaracje PIT pracowników) pozwala także na seryjny wydruk dla zaznaczonych pracowników deklaracji PIT (PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1) oraz po wysłaniu do systemu e‑Deklaracje Wydruk seryjny UPO. Wydruki dostępne są na pasku zadań, z menu wydruków przy ikonie Wydruk danych.
Deklaracja PIT-8C

Deklaracja roczna PIT-8C wystawiana jest dla osób, które uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu, ale od których nie potrącono podatku (zaliczek miesięcznych). Między innymi dotyczy osób zarejestrowanych jako bezrobotni i skierowanych na staż (otrzymują świadczenia integracyjne).

Na PIT-8C automatycznie wliczane są wypłaty, które w definicji typu wypłaty w polu Pozycja na deklaracji PIT mają ustawione „PIT-8C. Przychody, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy”.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Uwaga
Deklaracja PIT-8C w wersji 8 obowiązywała do 31.12.2018 r. Od 1.01.2019 r. przychody o których mowa w art.20 ust. 1 ustawy oraz przychody z tytułu stypendiów należy wykazywać w deklaracji PIT-11. W związku ze zmianą zakresu danych wykazywanych na deklaracji PIT-8C nie jest już obsługiwana w programie.

W celu obliczenia deklaracji PIT-8C dla konkretnej osoby, należy:

 1. Wyświetlić Listę pracowników (Płace i Kadry /Kadry),
 2. Ustawić kursor na danym nazwisku,
 3. Kliknąć ikonę  i po rozwinięciu menu wybrać Deklaracje PIT. Pojawi się Lista deklaracji danego pracownika.
 4. W polu Okres od /do – należy podać okres, za jaki będzie obliczana deklaracja. Program proponuje domyślnie cały rok poprzedni w stosunku do roku z daty systemowej.
 5. W polu Lista deklaracji należy wybrać PIT-8C,
 6. Następni kliknąć , pojawi się formularz deklaracji PIT-8C.
 7. W sekcji Cel złożenia formularza domyślnie zaznaczony jest Złożenie deklaracji. W przypadku, gdy jest to korekta deklaracji należy samodzielnie zmienić na Korekta deklaracji.
 8. Po przejściu na drugą zakładkę formularza można zmienić informację o adresie pracownika pobieranym do deklaracji.
 9. Po naciśnięciu  Przelicz deklarację formularz zostanie wypełniony zgodnie z naliczonymi w danym okresie składnikami.
 10. Ostatecznie zapisać  obliczoną deklarację.

W przypadku, gdy adres zamieszkania jest różny od adresu zameldowania (Formularz danych kadrowych/ zakładka [Ogóle]) i ma być wykazywany na deklaracji, należy:

 1. Na Formularzu danych kadrowych z menu ikony  wybrać Dodatkowe dane kadrowe,
 2. Uzupełnić adres zamieszkania (pole obligatoryjne to Kod pocztowy),
 3. Zaznaczyć parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT,
 4. Zapisać formularz pracownika 
 5. Obliczyć deklarację PIT-8C.

Deklarację PIT-8C można wydrukować indywidualnie tj. z poziomu Formularza obliczonej deklaracji PIT-8C.

Z poziomu Listy deklaracji pracownika PIT-8C dostępny jest wydruk Lista deklaracji PIT-8C – jest to wydruk wygenerowanych dotychczas deklaracji – zawiera ona dane identyfikacyjne pracownika, informację o wyliczonych deklaracjach PIT-8C, okresie, jaki dotyczą, wersji i ich stanie (obliczone/zatwierdzone).

Istnieje możliwość przesłania deklaracji drogą elektroniczną. Szczegóły opisane zostały w rozdziale E ‑ Deklaracje.

Dotyczy wersji: 2019.1.1
Uwaga
Przychody za 2018 r., o których mowa w art.20 ust. 1 ustawy oraz przychody z tytułu stypendiów od 01.01.2019 r. należy wykazywać w deklaracji PIT-11w części F Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy.
Załącznik PIT-R

PIT-R generowany jest jako załącznik do deklaracji PIT-11. Załącznik PIT-R jest dostępny z poziomu formularza deklaracji PIT-11 za pomocą przycisku .

Na załączniku PIT-R wykazywane są przychody pracownika, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT:

 • PIT-11 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych,
 • PIT-8B 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • PIT-R c. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.16 lit.b ustawy o pdof.,
 • PIT-R d. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.17 ustawy o pdof.

Podczas naliczania deklaracji PIT-11 indywidualnie, załącznik PIT-R generowany jest automatycznie, jeśli pracownik ma w danym roku wypłaty wykazywane na PIT-R. Jeśli pracownik nie ma wypłat wykazywanych na PIT‑R, załącznik nie nalicza się, ale użytkownik poprzez zaznaczenie parametru Tak w polu dotyczącym informacji o dołączonym załączniku, może go utworzyć.

Podczas seryjnego naliczania deklaracji PIT-11  załącznik PIT-R jest tworzony lub nie zgodnie z ustawieniem opcji dotyczącej PIT-R na formularzu operacji seryjnej:

 • jeśli na oknie operacji seryjnej nie zaznaczono żadnej opcji dotyczącej PIT-R, załącznik jest generowany lub nie, w zależności od tego czy dany pracownik ma wypłaty do wykazania na PIT-R,
 • zaznaczenie opcji Tak powoduje dołączenie załącznika PIT-R nawet, jeśli pracownik nie ma wypłat wykazywanych na PIT-R,
 • zaznaczenie opcji Nie, spowoduje, że do żadnej z seryjnie liczonych deklaracji PIT-11 nie wygeneruje się załącznik PIT-R.

Wyliczone przez program kwoty na załączniku PIT-R, mogą być dodatkowo ręcznie zmodyfikowane przez użytkownika. Zmiany kwot na załączniku PIT-R, powodują automatycznie uaktualnienie wartości w deklaracji PIT‑11.

Załącznik PIT-R jest wysyłany do systemu e-Deklaracje łącznie z deklaracją PIT‑11. Z poziomu formularza deklaracji PIT-11 dostępny jest wydruk PIT-R, jako załącznik z deklaracją PIT-11 i jako oddzielny wydruk.