Article Category: Działanie Usługi Comarch OCR - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Czy można wskazać rejestr, do jakiego mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR?

Użytkownik ma możliwość wskazania, do jakiego rejestru VAT zakupu/sprzedaży mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR. Do działania tej funkcji konieczna jest wersja Comarch ERP Optima 2020.0 .1 lub późniejsza. Dokumenty zostaną dodane do rejestru wybranego na liście dokumentów w polu Rejestr.

Nie jest możliwe dodanie dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR jeżeli w polu Rejestr wybrano opcję – wszystkie-. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku   pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć przetwarzania dokumentów. Nie ustawiono bieżącego rejestru, do którego mają zostać dodane. Proszę wskazać na oknie rejestru VAT konkretny rejestr.

Podczas pierwszego uruchomienia usługi Comarch OCR pojawia się komunikat: Po wskazaniu plików ze skanami dokumentów zostaną one dodane do bieżącego rejestru wybranego na liście rejestru VAT zakupów/sprzedaży w polu Rejestr. Czy kontynuować? Zaznaczenie opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnym rozpoznawaniu faktur komunikat nie pojawi się dla danego operatora. W celu przewrócenia tego i innych komunikatów należy przejść do zakładki Widok/Reset/Reset komunikatów

W wersji Comarch ERP Optima wcześniejszej niż 2020.0.1 przetworzone dokumenty zostaną zapisane w rejestrze VAT w podrejestrze ZAKUP lub SPRZEDAŻ.
Dlaczego po dodaniu faktur za pomocą usługi Comarch OCR nie jest rozpoznawany kontrahent pomimo tego, że jego kartoteka widnieje w programie Comarch ERP Optima?

Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy w bazie danych istnieje więcej niż jeden kontrahent o danym numerze NIP. W takim przypadku faktura zostanie dodana na kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY!. Należy zweryfikować, czy w  Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrano opcję Blokuj. Zduplikowane karty kontrahentów należy usunąć (połączyć).

Od wersji 2020.5.1 Comarch ERP Optima po rozpoznaniu dokumentu zostaje wyświetlona lista kontrahentów, którzy mają taki sam nr NIP. Użytkownik sam wskazuje, z którym kontrahentem powiązać fakturę.
Jak działa usługa Comarch OCR przy rozpoznawaniu faktur?

Usługa Comarch OCR analizuje dostarczony plik graficzny i rozpoznaje na nim tekst. Po zmianie obrazu na tekst i odczytaniu z niego danych merytorycznych, przypisuje je do odpowiednich kategorii – NIP, numer faktury, data, kwota netto, brutto, VAT, numer rachunku bankowego itp. Następnie przetworzona przez Comarch OCR faktura zostaje wprowadzona do programu Comarch ERP Optima, gdzie w dalszym etapie może być zweryfikowana, zaksięgowana i zarchiwizowana przez Użytkownika.

Poszczególne kroki procesu wyglądają następująco:

  • zeskanowanie lub zrobienie zdjęcia fakturze przez Użytkownika,
  • dodanie pliku z fakturą do usługi Comarch OCR, która to przetwarza fakturę i zwraca dane merytoryczne do programu Comarch ERP Optima,
  • sprawdzenie przez Użytkownika poprawności odczytanych danych z poziomu programu Comarch ERP Optima.
W jaki sposób ustawiana jest data wpływu na dokumencie dodanym za pomocą usługi Comarch OCR?

Na dokumencie przetworzonym za pomocą usługi Comarch OCR data wpływu jest ustawiana taka jak data wystawienia.
Faktury z jakim rozszerzeniem są rozpoznawane za pomocą usługi Comarch OCR?

Za pomocą usługi Comarch OCR rozpoznawane są skany dokumentów/zdjęcia w formacie pdf, jpg, jpeg, tiff lub png. W przypadku plików jpeg konieczna jest wersja Comarch ERP Optima 2020.0 .1. W przypadku skanów minimalna rozdzielczość przetwarzanych dokumentów to 200 dpi. Zdjęcie musi zawierać wyłącznie przetwarzany dokument oraz dane dokumentu muszą być wyraźnie widoczne i czytelne dla ludzkiego oka.Maksymalna rozdzielczość strony na zaczytywanym skanie nie może przekroczyć 20 mln pikseli.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury wielostronicowe?

Tak, usługa Comarch OCR umożliwia rozpoznawanie faktur wielostronicowych
Czy podczas przetwarzania dokumentów za pomocą usługi OCR do programu Comarch ERP Optima dodawany jest również kontrahent?

Kontrahent dodawany jest na listę Ogólne/ Kontrahenci w przypadku, kiedy w programie Comarch ERP Optima nie ma jeszcze kontrahenta o numerze NIP widocznym na fakturze. Jako akronim kontrahenta ustawiany jest jego numer NIP.

W celu uniknięcia zakładania nowych kart kontrahentów w przypadku, gdy kontrahent o danym numerze NIP istnieje już w bazie danych, należy w Konfiguracji Firmy/Ogólne/Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrać opcję Blokuj. Jeżeli na liście kontrahentów jest już kontrahent o numerze NIP widocznym na fakturze to jest on podstawiany na dokument.

Jeżeli na dokumencie widnieje numer rachunku bankowego i zakładana jest karta kontrahenta to na kartę zapisywany jest również ten rozpoznany numer rachunku bankowego.