Article Category: Grupy towarowe - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Grupy towarowe - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Grupy towarowe

W programie istnieje możliwość tworzenia wielopoziomowych grup asortymentowych. Grupy mają strukturę drzewa. Użytkownik ma możliwość przypisywania do nich towarów, przy czym jeden towar może być przypisany do wielu grup. Przypisanie towaru do grupy jest możliwe z poziomu jego karty cennikowej.

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski:

Dodaj – dodaje nową grupę. Nowa grupa jest zawsze dodawana jako „podgrupa” dla tej, na której ustawiony jest aktualnie kursor. Dodając nową grupę należy podać obowiązkowo jej Kod i opcjonalnie Nazwę. Jeżeli w konfiguracji zaznaczono opcję współpracy z Comarch e-Sklep, na karcie grupy widoczne jest pole Kolejność w menu Comarch e-Sklep, poprzez wpisanie liczby w tym polu Użytkownik może ustalić kolejność wyświetlania grup w Comarch e-Sklep.

 Dodaj grupę na tym poziomie – dodawana jest grupa na tym samym poziomie co grupa, na której ustawiony został kursor przed wywołaniem funkcji.

 Zmień – umożliwia podgląd i modyfikację szczegółów dotyczących grupy (akronim i nazwa).

 Usuń – umożliwia usunięcie grupy z listy. Usunięcie jest możliwe tylko w przypadku, gdy:

  • do grupy nie jest przypisana żadna pozycja cennikowa,
  • do grupy nie są przypisane żadne podgrupy.

Program automatycznie tworzy Grupę główną, której nie można modyfikować ani usunąć.

Istnieje również możliwość seryjnego przypisania towarów do grupy, usuwania z grupy, zmiany grupy domyślnej (z poziomu Cennika lub Listy zasobów). Dokładniej opisane w rozdziale Cennik.

Na liście grup towarowych dostępny jest lokator umożliwiający wyszukiwanie po określonym ciągu znaków.

W module Handel Plus na formularzu grupy widoczna jest dodatkowa zakładka: [Języki], na której można zdefiniować nazwę grupy w języku obcym. Funkcjonalność została szerzej opisana w instrukcji Comarch ERP Optima – Handel (rozdz. dotyczący modułu Handel Plus).

Dotyczy wersji: 2020.5

Poprzez Operacje seryjne, dla zaznaczonych grup można dodawać/ usuwać oraz zmieniać już przypisane atrybuty.