Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID 24024 „Nie wybrano listy płac dla wypłaty pracownika lub lista pracowników jest pusta”

Nie określono listy płac, do której ma zostać naliczona wypłata. Należy wybrać odpowiednią listę płac.
Komunikat ID 24056 „Próba usunięcia rozliczonej nieobecności”

Jeżeli wprowadzona nieobecność została rozliczona w wypłacie, nie można jej usunąć z listy nieobecności. Aby wykasować nieobecność należy wcześniej usunąć wypłatę, w której nieobecność została rozliczona. Chcąc zmienić rodzaj / okres nieobecności można również skorzystać z funkcji korygowania wypłat – w pierwszej kolejności anulujemy wypłatę, następnie anulujemy nieobecność i wprowadzamy nieobecność korygującą.
Pytanie ID 24170 „Zmieniono wypłatę z rozliczeniem w walucie obcej dla pracownika oddelegowanego. Należy wykonać przeliczenie podstaw składek ZUS i podatków. Czy powrócić do edycji formularza wypłaty w celu wykonania przeliczenia?”

Pytanie pojawia się po dokonaniu ręcznej korekty elementu wypłaty i wciśnięciu dyskietki do zapisu wypłaty. W celu kontynuowania operacji należy dokonać przeliczenia podstaw i kwot składek i podatku. Służy do tego ikona o nazwie 'Przelicz podstawy składek i podatków za okres oddelegowania’ znajdująca się w prawej części okna. Wybranie opcji 'Tak’ powoduje powrót do formularza wypłaty w celu przeliczenia, wybranie opcji 'Nie’ – wyjście z formularza wypłaty bez zapisywania dokonanych zmian.
Komunikat ID 24164 „W dniu ….. jest już dodany zapis obecności/ nieobecności”

Próba dodania nieobecności, której zakres dat zachodzi na wprowadzony wcześniej zapis obecności/nieobecności. Najczęściej jest to próba dodania nieobecności na dzień w którym ręcznie zmodyfikowano godziny od-do jako przepracowane – taki dzień jest oznaczony w kolorze niebieskim. Jeśli mimo odnotowanej obecności chcemy nanieść nieobecność należy wykasować ikoną „kosza” modyfikację tego dnia.
Ostrzeżenie ID 24159 „Nie można przeliczyć anulowanej wypłaty”

Błąd występuje przy próbie przeliczenia anulowanej wypłaty – anulowanej wypłaty nie można usunąć ani przeliczyć. Pracownikowi należy naliczyć wypłatę na liście płac korygującej.
Komunikat ID 24038 „Została zmieniona data zawarcia umowy. Należy również skorygować daty ubezpieczenia”

Zmiana daty zawarcia umowy cywilnoprawnej wymaga korekty daty ubezpieczenia na formularzu umowy na zakładce 2.Ubezpieczenia. 
Komunikat ID 24046 „Brak informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń”

Próba naliczenia deklaracji ZWUA dla pracownika, który nie ma odnotowanego wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu danych kadrowych – zakładka Ubezpieczenie(etat).