1

Ostrzeżenie ID -2147217873. Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkZapisy' według klucza 'BZpNumeracja').

W praktyce gospodarczej zdarza się, że dochodzi do wystawiania dokumentów na przełomie miesiąca/roku.

Niekiedy, podczas wystawiania dokumentów na których daty się nie pokrywają można otrzymać w/w wynikający z duplikacji zapisu kasowo bankowego ze wskazanym numerem FZ.

Przykład

FZ gotówkowa wystawiona w styczniu :

  • data wpływu jest 2014.01.01 stąd w numeratorze/ schemacie numeracji mamy 2014 r.,
  • daty wystawienia, zakupu i termin płatności to daty grudniowe 2013.12.22. 

Program chce utworzyć KW z datą grudniową, natomiast w zapisach kasowo bankowych istnieje już zapis o takim numerze (będący efektem wcześniejszych operacji) i stąd komunikat.

Rozwiązanie 1:
Zaznaczenie parametru Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych w System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Parametry. Utworzy się kolejny zapis, który w swoim numerze będzie miał KW, zamiast numeru dokumentu z FZ.

Rozwiązanie 2:
Zaznaczenie parametru Data zapisu kasowego przy zapisie FZ/ PKA – data wpływu w System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Daty dokumentów.

Dokładnie ta sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku wystawianych dokumentów FA na przełomie miesiąca roku. Sposób postępowania powinien być taki sam jak przy FZ.
Komunikat ID 25065 „Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Błąd nr 18: Współpraca z drukarką nie jest możliwa. Brak możliwości wykonania operacji. Błędna stawka PTU lub towar zablokowany.”

Komunikat ten może pojawić się przy próbie fiskalizacji, jeśli na dokumencie znajduje się towar, który kiedykolwiek wcześniej został zafiskalizowany z inną stawką podatkową niż obecnie.
Takie zdarzenia pozostają w pamięci drukarek fiskalnych i przez to wysłanie towaru z nową stawką VAT może zostać przez nie zablokowane. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zmiana nazwy towaru (np. dodanie kropki na początku), żeby drukarka rozpoznała go jako inny towar.

Nazwa towaru do fiskalizacji domyślnie pobierana jest z dokumentu. Dlatego też na karcie towaru, na zakładce [Ogólne], należy ustalić unikalną nazwę dla towaru, ponowne wystawić i zafiskalizować dokument.

Istnieje taka możliwość, aby nazwa towaru była pobierana z formularza towaru. Nie będzie wtedy konieczności wystawiania dokumentu ponownie. W System/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Drukarka fiskalna należy zaznaczyć parametr Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych. Następnie na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe] w polu Nazwa (sekcja Urządzenia fiskalne) należy ustalić unikalną nazwę dla danego towaru. Jeśli nie zostanie uzupełnione powyższe pole nazwa towaru do fiskalizacji zostanie pobrana z zakładki [Ogólne].

Drukarki w zależności od modelu przetwarzają ograniczoną liczbę znaków, dlatego też komunikat ten, może pojawić się także w sytuacji, gdy posiadamy towary, których nazwa zaczyna się tak samo, a posiadają one różne stawki VAT. Wtedy drukarka traktuje powyższe towary jako jeden towar.
Pytanie ID 958 „Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?”

Komunikat pojawia się, gdy Operator próbuje usunąć zaznaczoną pozycję (rekord). Wybierając Tak nastąpi usunięcie zaznaczonych pozycji (rekordów). Wybierając Nie Operator zrezygnuje z wykonania wywołanego zdarzenia.
Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Nie można anulować dokumentu zaksięgowanego do dziennika (DekretyNag).”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokumenty, które zostały zaksięgowane do księgowości kontowej (dokument wyświetla się na liście na niebiesko). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy wcześniej usunąć zapis księgowy, wybierając na liście dokumentów opcję „Usuń zapis księgowy” – dostępną w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy). Po usunięciu zapisu księgowego, dokument będzie wyświetlany na liście na czarno i możliwe będzie jego anulowanie.
Numer rachunku [] nie widnieje w Wykazie podatników Vat. Skontaktuj się z kontrahentem w celu weryfikacji numeru rachunku

Komunikat o powyższej treści pojawia się w sytuacji, gdy numer NIP kontrahenta jest nie poprawny co powoduje, że nie ma możliwości weryfikacji jego numeru rachunku bankowego w  Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.
Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument posiada rozliczone płatności”.

Jeśli dokument jest już rozliczony, wówczas nie można go anulować, dopóki nie usuniemy rozliczenia powiązanego z tym dokumentem. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu.

Najprostszym sposobem na usunięcie rozliczenia jest jego automatyczne skasowanie podczas anulowania dokumentu.

Jeśli chcemy, żeby taki zapis był usuwany automatycznie, wystarczy jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry zaznaczymy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów.

Wtedy podczas anulowania dokumentu rozliczonego, kasowany jest dokument rozliczający płatność.

Pod przyciskiem  Lista dokumentów rozliczających widocznym w pasku zadań z poziomu listy lub formularza dokumentu, możemy zobaczyć zapisy kasowe/bankowe powiązane z dokumentem.

Można odnaleźć dany zapis na liście zapisów kasowych/bankowych (menu Kasa/bank / Zapisy kasowe/bankowe) i usunąć go. Wcześniej jednak (przed usunięciem zapisu) należy rozpiąć rozliczenie tego zapisu z dokumentem, który jest nim rozliczony. Aby to zrobić należy otworzyć dany zapis kasowy/bankowy, przejść na zakładkę Rozliczenia dokumentów, tam w dolnej części okna znajduje się lista rozliczeń tego zapisu, należy je usunąć przyciskiem kosza znajdującym się po prawej stronie tej listy. Po rozpięciu zdarzenia (powstało w Preliminarzu płatności w wyniku wystawienia dokumentu) z zapisem rozliczającym, możemy usunąć sam zapis oraz anulować dokument, który był rozliczony tym zapisem.
Komunikat ID 25005 „Został wybrany nowy podmiot. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji?”

Zmieniając na dokumencie kontrahenta należy zdecydować czy dla pozycji dokumentu mają zostać już ustalone ceny, czy też program ma pobrać nowe ceny zgodnie z przypisaną do nowo wybranego kontrahenta ceną domyślną oraz ustalonym dla niego rabatem.