Article Category: Księgowość - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Księgowość - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Rejestry sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT

Lista rejestrów VAT utworzonych dla bieżącej bazy danych.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj.

Operacja dodania lub modyfikacji elementu otwiera okno zawierające Nazwę, Opis oraz parametr Nieaktywny.

Nazwa – nazwa elementu musi być unikalna w ramach danego typu rejestru tzn. nie można wprowadzić dwóch rejestrów zakupu o tej samej nazwie, ale może istnieć identycznie nazwany rejestr zakupów i rejestr sprzedaży.

Opis – jest polem informacyjnym, pozwalającym dodatkowo opisać dany rejestr.

Nie można z listy usunąć rejestru, do którego zostały już wprowadzone jakieś zapisy.

Nieaktywny – parametr pozwala ustawić dany podrejestr jako nieaktywny. Nieaktywny rejestr nie jest następnie dostępny na rozwijanych listach w obrębie Rejestru VAT, a dokumenty wprowadzone do nieaktywnego rejestru widoczne są tylko na zakładkach [Wszystkie rejestry] oraz [Do deklaracji].
Rejestry przychodów i rejestry kosztów

Lista rejestrów dla ewidencji przychodów i kosztów utworzonych dla bieżącej bazy danych.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj.

Operacja dodania lub modyfikacji elementu otwiera okno zawierające Nazwę, Opis oraz parametr Nieaktywny.

Nazwa – nazwa elementu musi być unikalna w ramach danego typu rejestru tzn. nie można wprowadzić dwóch rejestrów w ewidencji kosztów o tej samej nazwie, ale może istnieć identycznie nazwany rejestr w ewidencji kosztów i w ewidencji przychodów.

Opis – jest polem informacyjnym, pozwalającym dodatkowo opisać dany rejestr.

Nie można z listy usunąć rejestru, do którego zostały już wprowadzone jakieś zapisy.

Nieaktywny – parametr pozwala określić wybrany podrejestr jako nieaktywny. Nieaktywny rejestr nie jest następnie dostępny na rozwijanych listach w obrębie Ewidencji dodatkowej.
Wydruki rejestrów VAT marża

W tym miejscu możemy ustalić kolejność stawek VAT w poszczególnych kolumnach na wydruku rejestru – osobno dla rejestru opodatkowania marży i rejestru dla biur turystycznych.

W przypadku wydruku dla biur turystycznych pierwsze dwie kolumny dotyczą usług nabytych dla bezpośredniej korzyści, a cztery ostatnie z tytułu usług własnych.
Dokumenty

Dla dokumentów typu BO (Bilans Otwarcia), EDK (Ewidencja Dodatkowa Kosztów), EDP (Ewidencja Dodatkowa Przychodów),ID (Identyfikator księgowy), KOMPK (PK kompensaty), NODS (Nota odsetkowa – księgowość), PSLD (Potwierdzenie salda – księgowość), PZAP (Ponaglenie zapłaty – księgowość) oraz RKKH (Różnica kursowa KH)  możliwe jest w tym miejscu określenie domyślnego schematu numeracji i serii.
Działalność

Określa dokładnie rodzaj działalności firmy.

Typ działalności – określa podstawowy typ działalności, dla którego prowadzona jest księgowość w bieżącej bazie danych: pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, dzierżawa lub działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Data rozpoczęcia działalności – w szczególności pole to wykorzystywane jest na deklaracji PIT-36 (jeżeli typ działalności zdefiniowano jako działalność w specjalnej strefie ekonomicznej).

Jeżeli działalność zdefiniowano jako działalność w specjalnej strefie ekonomicznej to dodatkowo należy wypełnić informację o numerze zezwolenia i dacie zezwolenia oraz o zasadach korzystania z preferencji. Mamy możliwość wyboru: firma nie korzysta z żadnych preferencji, korzysta z preferencji i korzysta ze zwolnienia.

Po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa w gałęzi Działalność pojawiają się następujące parametry:

Działalność w spółce – po zaznaczeniu parametru można określić ilość wspólników oraz dane wspólnika składającego oświadczenie (imię, nazwisko, nazwa urzędu skarbowego).

W tym miejscu można również określić ilość zatrudnionych członków rodziny, zatrudnionych ogółem (w tym emerytów i rencistów), zatrudnionych uczniów oraz zatrudnionych na umowę-zlecenie.