Jak zakończyć rok, otworzyć nowy okres obrachunkowy i zainicjalizować Bilans Otwarcia w module Księga Handlowa?

1. W pierwszej kolejności należy przeksięgować przychody i koszty na wynik finansowy, następnie przenieść wszystkie zapisy z bufora do dzienników na czysto oraz zatwierdzić BO na 20XX rok.Przykładowe przeksięgowanie przychodów i kosztów za pomocą księgowania okresowego zostało opisane tutaj .
Po przeksięgowaniu przychodów i kosztów należy zamknąć okres obrachunkowy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe.

2. Następnie w Konfiguracji Firmy/Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy otworzyć nowy okres obrachunkowy na kolejny rok. Program zapyta czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego, (chodzi o plan kont, nazwy dzienników cząstkowych, grupy kont, kręgi kosztów oraz domyślne dzienniki dla RK i KOMP) oraz czy ustawić ten okres obrachunkowy jako bieżący? Jeżeli Użytkownik wybierze opcje TAK, wówczas program będzie się uruchamiał zawsze z tym okresem obrachunkowym. Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym:

3. W nowym okresie obrachunkowym 20XX można zaimportować BO na podstawie zapisów z okresu poprzedniego ikoną „Inicjalizuj bilans otwarcia”, która jest dostępna na formularzu BO. Jeżeli poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty pojawi się komunikat: „Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować ?”, dlatego też najlepiej wykonywać tę operację, gdy już wszystkie dokumenty w poprzednim roku obrachunkowym zostały zapisane z bufora na czysto, gdy zostało wykonane przeksięgowanie na wynik finansowy, wszystkie dane zostały sprawdzone oraz okres obrachunkowy 20XX został zamknięty. Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym:

4. Płatności pozostają w module Kasa/Bank i nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności. Dekrety są widoczne do rozliczania niezależnie od tego jaki jest ustawiony bieżący okres obrachunkowy.
Czy po zamknięciu okresu obrachunkowego program sam przeksięguje konta kosztowe na konto Wynik finansowy?

https://www.youtube.com/embed/2F5ZuZaPXwQ

W menu Księgowość/ Księgowania okresowe trzeba dodać schemat księgowań okresowych, który przeksięguje obroty kont zespołu „4” oraz kont zespołu „7” na konto wynik finansowy. Poniżej przykład takiego schematu z wykorzystaniem maski.

W zaprezentowanym księgowaniu okresowym maska 7@{[34]1*} umożliwia automatyczne przeksięgowanie przychodów np. z konta 731-2 czy 741-1 na konto 860. Z kolei używając maski 7@{[56]2*} będzie można przeksięgować na wynik finansowy przychody np. z konta 752-1-1, 752-2-2, 762-3.
Jak rozliczyć transakcje split payment ?

W przypadku transakcji split payment na firmowe konto bankowe wpływa lub wypływa kwota brutto natomiast kwota podatku VAT jest wyksięgowywana na/z rachunek VAT. W taki sam sposób ewidencjonujemy to w programie.

Przykładowo Kontrahent zapłacił 1230 zł ( w tym 230 zł VAT). Wprowadzamy do raportu rachunku podstawowego dokument KP na 1230 zł, który rozliczamy z  fakturą. Następnie również do raportu rachunku podstawowego wprowadzamy dokument KW na kwotę podatku 230 zł.  W raporcie rachunku VAT dodajemy dokument przychodowy KP na kwotę podatku 230 zł. Dokumenty bankowe na kwotę podatku możemy ze sobą skompensować lub oznaczyć jako nie podlegające rozliczeniu poprzez zmianę statusu na Nie podlega.

W rozróżnieniu transakcji dotyczących kwoty brutto oraz kwoty podatku będą pomocne parametry Split payment oraz Kwota VAT, znajdujące się w dole okna Zapisu kasowego/bankowego
Jak przenieść wszystkie zapisy z bufora „na czysto”?

Uwaga
Aby można było przenieść zapisy z bufora „na czysto” konieczne jest zaznaczenie parametru Prawa operacji na księdze głównej (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Parametry).

Menu Księgowość/ Dzienniki zapisy Bufor, wszystkie dzienniki, zaznaczona opcja Rok zaznaczamy wszystkie zapisy na liście (skrót z klawiatury Ctrl+A) i naciskamy przycisk książeczki .

Otrzymujemy komunikat „Przed przeniesieniem zapisów z bufora do księgi należy wykonać renumerację oraz posortować zapisy narastająco po kolumnie Data księgowania. Czy przenieść zaznaczone zapisy do księgi?” Wybieramy TAK.

Uwaga
Przed księgowaniem „na czysto” dokumenty muszą być posortowane na liście według daty księgowania, w tym celu należy wykonać renumerację ikoną pioruna albo posortować listę wg Daty księgowania.
Jak utworzyć dokument deklaracji rocznej: PIT-36, PIT-36L, CIT-8, PIT-28?

Aby utworzyć dokument deklaracji rocznej, należy otworzyć Listę zaliczek PIT-36 (lub Listę zaliczek PIT-36L/Listę zaliczek na CIT-8/Listę zaliczek na podatek ryczałtowy), a następnie obok ikony zielonego plusa wybrać odpowiedni formularz

i za pomocą przycisku  Przelicz deklarację lub < F8 > przeliczyć deklarację.

Bilans otwarcia został wprowadzony ręcznie z poziomu Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO, ale nie powstała płatność w Preliminarzu płatności na kontrahenta, którego zapis BO dotyczył (np. konto 201-ABC), dlaczego?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa został zaznaczony parametr „Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych”. Następnie na zapisie bilansu otwarcia należy sprawdzić czy parametr „Generuj płatność” jest zaznaczony, a wybrane konto na zapisie jest określone w planie kont jako rozrachunkowe. Należy pamiętać, że płatność powstaje tylko i wyłącznie dla konta rozrachunkowego. Jeśli jest to konto rozrachunkowe i dodatkowo słownikowe to płatność powstaje dla podmiotu przypisanego do tego konta. Jeśli jest to konto rozrachunkowe, ale niesłownikowe to płatność powstaje na podmiot Nieokreślony.
Czy w kolejnym okresie obrachunkowym można sobie zaimportować BO na podstawie sald kont z okresu poprzedniego?

Tak. Na formularzu BO jest przycisk „Inicjalizuj bilans otwarcia”. Dodajemy na liście Dokument BO i ikoną  inicjalizujemy bilans otwarcia.

Aby program zaimportował bilans otwarcia z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki: 

  • Nie ma jeszcze dokumentu Bilansu otwarcia,
  • Konta znajdują się w aktualnym okresie obrachunkowym,
  • Konta są aktywne,
  • Konta są typu: Aktywa, Pasywa, Aktywa-pasywa, Pozabilansowe,
  • Operator nie ma zakazu do konta,
  • Obroty na koncie są różne od zera.