Article Category: Ogólne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Ogólne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Wydruki

Gałąź Wydruki odpowiada ona za poprawne wywołanie indywidualnych, zdefiniowanych przez użytkownika własnych wydruków.

Plik edytora wydruków w formacie Crystal Reports – podanie ścieżki dostępu do programu Crystal Report umożliwi edycję i tworzenie wydruków w tym programie.

Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Crystal Reports – zaznaczenie parametru powoduje, że podgląd wydruków typu Crystal Reports odbywa się poprzez natywną przeglądarkę Crystala (.NET). Taki sposób podglądu wydruków wymaga zainstalowania jej komponentów. O potrzebne pliki instalacyjne proszę zwrócić się do Autoryzowanego Partnera Comarch. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony wówczas podgląd wydruków typu Crystal Reports odbywa się z użyciem programu skojarzonego z rozszerzeniem PDF.

Plik edytora wydruków XML oraz narzędziowych – ścieżka dostępu do programu umożliwiającego edycję plików w trybie tekstowym (standardowo w systemie Windows jest to natepad.exe).

Wydruk faktury wg definicji – jeśli korzystamy ze zdefiniowanego w Microsoft Excel wzoru faktury należy zaznaczyć ten parametr. Dodatkowo w oknie pojawią się parametry związane z wydrukiem faktury, czyli:

 • Nazwa pliku MS Excel’awzoru definiowalnego wydruku faktury – należy podać pełną ścieżkę dostępu do pliku z definicją wydruku. Można posłużyć się przyciskiem widocznym obok pola.
 • Drukowanie z podglądem – przy zaznaczonym parametrze przed wydrukiem będzie wywołany podgląd na ekran. Jeśli parametr nie będzie zaznaczony wydruk nastąpi bezpośrednio na drukarkę.
 • Elementy w trybie wstawiania – elementy faktury w arkuszu mogą być dodawane w trybie nadpisywania (parametr zaznaczony) i wtedy stopka faktury jest drukowana zaraz po zakończeniu wydruku, pod listą pozycji. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – elementy są dodawane na wydruku i stopka jest drukowana zawsze na dole strony.
 • Oryginał + … kopii – w zależności od ustawień drukowany jest oryginał faktury (zawsze) i zdefiniowana ilość kopii.
 • Nazwa programu dla wydruków do Worda (XML) – program, który ma być używany do edycji, przed wysłaniem na drukarkę, wydruków do Worda dostępnych między innymi w module Płace i Kadry z poziomu formularzu pracownika (m.in. umowa o pracę, wniosek o urlop). Domyślnie jest ustawiony winword.exe, czyli używanie jako edytora programu Microsoft Word.

Wydruki tekstowe

Programy pracujące w środowisku Microsoft Windows jakim jest program Comarch ERP Optima zasadniczo drukują w trybie graficznym, na drukarkach posiadających możliwość drukowania w trybie graficznym. Z uwagi na duże zainteresowanie wydrukami w trybie tekstowym (który jest charakterystyczny dla wydruków w środowisku DOS), w programie został wprowadzony szereg najbardziej popularnych i najczęściej generowanych wydruków w trybie tekstowym. Ponieważ generowanie takich wydruków wymaga specjalnej (innej niż dla wydruków graficznych) konfiguracji, w sekcji Wydruki tekstowe należy zdefiniować odpowiednie parametry dla takich wydruków.

 • Port drukarki dla wydruków tekstowych – podajemy port drukarki dla wydruków tekstowych. Jeśli podczas wydruku wybierzemy jakąś inną drukarkę, to program zignoruje ten wybór.
 • Typ drukarki – określenie standardu drukarki. Standard EPSON jest właściwy dla większości drukarek igłowych i niektórych atramentowych (np. niektóre model drukarek firmy Canon). Z kolei standard PCL jest wykorzystywany przez drukarki laserowe i większość atramentowych.
 • Polskie litery – określamy sposób uzyskiwania na wydrukach polskich znaków diakrytycznych. Opcje Latin-2 oraz Mazovia wykorzystują znane i od dawna stosowane standardy. Opcja Emulacja powoduje generowanie polskich znaków poprzez modyfikację liter łacińskich za pomocą dodatkowych znaków (kropek, kresek itp.). W przypadku wyboru opcji Brak, w miejsce polskich znaków diakrytycznych będą drukowane ich łacińskie odpowiedniki (zamiast ą literka a, ć – c, Ł –L, Ó – o itd.).

Logowanie wydruków – możliwość zaznaczenia jednej z trzech opcji: Brak, Ogólne, Szczegółowe. Opcje mają wpływ na to jak szczegółowe informacje o uruchamianych w programie wydrukach zostaną zapisane.
Drukarka fiskalna

Funkcja umożliwia zainstalowanie i skonfigurowanie drukarki fiskalnej. W oknie konfiguracji drukarki należy zdefiniować:

 • Model drukarki – z rozwijanej listy należy wybrać właściwy model drukarki,
 • Port – należy wskazać port szeregowy COM, do którego podłączona jest drukarka.
 • Prędkość portu – należy ustawić prędkość portu szeregowego, do którego podpięta jest drukarka.
 • Sterowanie przepływem – niektóre drukarki wymagają ustawienia odpowiedniego sterowania przepływem danych w w porcie COM. Użytkownik może wybrać w programie Comarch ERP Optima opcje:
  • ustawienia systemowe (program nie ustawia sterowania przepływem, brane są ustawienia systemu),
  • RTS (do sterowania przepływem jest wykorzystywana w porcie para linii RTS/CTS),
  • Xon / Xoff (sterowanie przepływem odbywa się przez wysłanie znaczników Xon oraz Xoff),
  • RTS i Xon / Xoff (wykorzystuje obydwie metody sterowania przepływem),
  • brak (nie jest wykorzystywana żadna metoda kontroli przepływu danych).

Drukarka Posnet Temo podłączona bezpośrednio przez USB do poprawnej komunikacji musi mieć ustawione sterowanie przepływem: RTS. Przy pracy przez port COM parametr ten może być dowolny można ustawić ustawienia systemowe.

W nowych drukarkach Posnet Thermal i Novitus Delio w konfiguracji drukarki można ustawić sterowanie przepływem, w Comarch ERP Optima musi być wybrana taka sama opcje (drukarki te mają domyślne ustawienie „brak”).

Parametry współpracy z drukarką fiskalną

Uwaga
Jeśli użytkownik chce usunąć drukarkę wystarczy w polu Model drukarki wybrać BRAK.

Uwaga
Należy pamiętać, by przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy drukarka jest wpisana na listę urządzeń fiskalnych (Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Drukarki fiskalne) oraz sprawdzić powiązania stawek VAT w programie i na drukarce (Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Symbole stawek VAT)

Ponadto podczas pracy z drukarką fiskalną istnieje możliwość umieszczenia na paragonach fiskalnych kilku dodatkowych informacji. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie drukarki mają możliwość drukowania na paragonach fiskalnych informacji dodatkowych.

Drukuj numer faktury/ paragonu na paragonie fiskalnym – parametr jest związany ze współpracą z drukarkami fiskalnymi i pozwala na wydruk numeru dokumentu nadany w systemie Comarch ERP Optima jako informację dodatkową na paragonie fiskalnym.

Formy płatności – na paragonie fiskalnym istnieje możliwość wydruku informacji, w jaki sposób dokonano zapłaty. Aby było to możliwe użytkownik musi nie tylko zaznaczyć parametr, ale dodatkowo skojarzyć formy płatności w systemie Comarch ERP Optima z formami płatności wykorzystywanymi przez drukarki (Konfiguracja Firmy/ Handel/ Formy płatności dla drukarek fiskalnych).

Opakowania – w części niefiskalnej paragonu istnieje możliwość wydruku opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji.

Oznaczenie operatora i stanowiska – istnieje możliwość wydruku na paragonach identyfikatorów operatora, który wystawił dokument oraz stanowiska, na którym go wystawiono.

 • Oznaczenie operatora można wpisać na jego karcie (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce Parametry. Pole nie jest dostępne, w oknie widoczne jest oznaczenie dla operatora, który jest aktualnie zarejestrowany w programie.
 • Oznaczenie stanowiska wpisuje się bezpośrednio w pole, dla każdego stanowiska (komputera) oddzielnie.

Nie wysyłaj informacji na wyświetlacz drukarki – parametr jest dostępny tylko w przypadku współpracy z drukarkami Novitus. Powoduje, że na wyświetlacz drukarki nie są wysyłane informacje z programu.

Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych – po zaznaczeniu parametru podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną wysyłane są nazwy fiskalne towarów, zdefiniowane na kartotekach towarowych, na zakładce [Dodatkowe]. Jeżeli dany towar nie posiada zdefiniowanej nazwy dla urządzeń fiskalnych, a parametr jest zaznaczony, na drukarkę fiskalną wysyłana jest nazwa zwykła towaru, pobrana z jego karty, z zakładki [Ogólne].

Drukuj rozpoczęcie pracy operatora – po zaznaczeniu parametru przy logowaniu i wylogowaniu operatora z programu na drukarce fiskalnej wykonywany jest wydruk dotyczący rozpoczęcia/zakończenia pracy kasjera (funkcja nie dotyczy drukarek firmy Elzab).

Drukuj Faktury VAT na drukarce fiskalnej – parametr jest dostępny dla drukarek Elzab Mera, Novitus, Posnet Thermal, Posnet Thermal HS i FV. Po jego zaznaczeniu dla Faktury Sprzedaży z naliczonym podatkiem VAT algorytmem „od brutto”, na której jest zaznaczona opcja Fiskalizuj, przy zapisie na stałe zamiast Paragonu fiskalnego na drukarce wykonywany jest wydruk fiskalny Faktury. Szczegóły w podręczniku do modułu Handel.

Skrócony numer faktury – zaznaczenie parametru spowoduje wydruk numeru faktury bez symbolu i zer wiodących.

Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu parametru, podczas pracy drukarki fiskalnej utworzy się plik %AppData%\Comarch OnlineFP\OnlineFpCommunication.log W przypadku sterowników terminalowych w  pliku tym (na serwerze terminali) zapisuje się komunikacja przez kanały wirtualne (zapisują się wysyłane i odbierane informacje w formacie XML), natomiast komunikacja przez port COM zapisuje się w takim samym folderze na komputerze klienta.

Po wciśnięciu przycisku Test drukarki program sprawdza, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i drukarką.

Dotyczy wersji: 2017.1

Drukuj NIP nabywcy – po zaznaczeniu parametru na drukarkach fiskalnych współpracujących z programem i posiadających taką możliwość, na paragonie fiskalnym drukowany jest NIP nabywcy.

 
Przesyłki

Wydruki seryjne

Dla zaznaczonych na liście Zleceń nadania przesyłek, można seryjnie wydrukować bądź wyeksportować na dysk etykiety oraz protokoły odbioru/ potwierdzenia nadania (zestawienia przesyłek). Opcję należy skonfigurować w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki . Po wyborze zapisu pliku na dysku, należy określić lokalizację zapisu.

Konfiguracja stanowiska/ Ogólne/ Przesyłki – wydruki seryjne
Parametry

W przypadku korzystania z serwera proxy, w sekcji Ustawienia proxy można określić adres IP bądź nazwę serwera proxy, numer portu oraz (w przypadki kiedy serwer wymaga uwierzytelnienia) również nazwę użytkownika oraz hasło.

Po zaznaczeniu parametru Wymiana danych z komputerem lokalnym w pracy terminalowej możliwe jest (w przypadku  pracy na serwerze zdalnym) wykonywanie wielu operacji bezpośrednio na komputerze lokalnym, m.in. podpisywanie deklaracji, podpisywanie wydruków, eksportowanie danych, wczytywanie danych, itp. Aby funkcjonalność działała prawidłowo, należy na komputerze lokalnym zainstalować pakiet odpowiednich sterowników – plik onlineFP.exe znajduje się w folderze Comarch ERP Optima po instalacji.
Kolektor

Obecnie program współpracuje z następującymi typami kolektorów:

 • Dolphin
 • BHT
 • Cipherlab
 • Opticon

Konfiguracja danych dotyczących współpracy z kolektorem polega przede wszystkim na wskazaniu typu kolektora, z którym będzie współpracował program, protokołu transmisji oraz portu COM, przez który będzie przebiegała transmisja danych.

Uwaga
Po wybraniu typu kolektora program proponuje domyślne ustawienia parametrów transmisji. Użytkownik powinien jednak skontrolować, czy proponowane ustawienia są zgodne ze specyfikacją producenta kolektora.

 
Terminal płatniczy

Przy współpracy programu z terminalem płatniczym, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Konfiguracja terminala płatniczego

Model terminala – pole które domyślnie jest niewypełnione, po rozwinięciu listy możemy wskazać odpowiedni model terminala:

 • eService Verifone VX 520
 • First Data Polcard Verifone VX 520
 • Ingenico iCT220 ETH
 • eService Verifone VX 520 Terminal
 • First Data Polcard Verifone VX 520 Terminal
 • Ingenico iCT220 ETH Terminal

Uwaga
Konfiguracja samego terminala powinna być wykonywana przez Serwis obsługujący terminale.

W zależności od wybranego modelu aktywują się lub uzupełniają następujące pola:

 • Typ połączenia – ustawia się automatycznie, w zależności od wybranego sterownika terminala płatniczego .
 • Port szeregowy – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia RS232. Należy wskazać w nim port COM, do którego podłączone jest urządzenie.
 • Adres IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wpisać adres IP terminala płatniczego.
 • Port TCP/IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wprowadzić numer portu, na którym odbywać się będzie komunikacja pomiędzy programem Comarch ERP Optima a terminalem płatniczym.
 • Test – Po wciśnięciu przycisku Test program sprawdza, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i terminalem.

Uwaga
Po wybraniu w Konfiguracji systemowego wirtualnego portu COM dla terminala płatniczego program Comarch ERP Optima może działać niestabilnie. Domyślnie w systemie WINDOWS ten port jest oznaczony jako COM1.
Kasa fiskalna

W Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Kasa fiskalna znajdują się opcję dotyczące ustawień sterownika, ustawień eksportu, ustawień importu oraz przypisywane są wprowadzone wcześniej kasy fiskalne dla stanowiska.

 • Ustawienia sterownika – użytkownik dokonuje z listy wyboru odpowiedniego sterownika dla kasy fiskalnej.
 • Ustawienia eksportu – do kasy można wysyłać towary z kodem „Zwykły” (dane pobierane są z pola KOD z karty towaru), PLU (kod numeryczny PLU pobierany z karty towaru, z zakładki [Dodatkowe]) lub EAN (dane pobierane z pola EAN z karty towaru), na tym etapie definiujemy także numer ceny, oraz rodzaj eksportu do wyboru są: pełny lub różnicowy.
 • Ustawienia importu – parametr Podział na krótkie paragony. Po jego zaznaczeniu użytkownik ma możliwość zadeklarowania ile pozycji maksymalnie może się znaleźć na jednym paragonie. W trakcie importu raport z kasy zostanie podzielony na kilka części, każda zawierać będzie określoną ilość pozycji i zostanie zapisana w odrębnych dokumentach.
 • Kasy fiskalne dla stanowiska – na tym etapie istnieje możliwość przypisania za pomocą ikony „plusa” kasy fiskalnej, która została zdefiniowana w Konfiguracji Program/ Ogólne/ Kasy fiskalne. Użytkownik po kliknięciu ikony plusa z listy dokonuje wyboru numeru kasy, portu COM po którym będzie przebiegała transmisja z kasą fiskalną, MAGAZYNU do którego będą odczytywane raporty (paragony) z kasy oraz schematy numeracji dla tworzonych dokumentów podczas odczytu.
 • Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych – po zaznaczeniu parametru:
  • podczas wysyłania towarów do kasy przenoszone są nazwy fiskalne zdefiniowane na kartotekach towarowych (na zakładce [Dodatkowe]). Dla towarów, które nie mają przypisanych nazw fiskalnych eksportowane są nazwy ogólne.
  • podczas odczytu z kasy uzupełniana jest nazwa zwykła (zakładka [Ogólne] na karcie towaru) oraz nazwa fiskalna (zakładka [Dodatkowe] na karcie towaru). Jeżeli parametr nie jest zaznaczony podczas odczytu z kasy uzupełniana jest tylko nazwa ogólna towaru.