Article Category: Opakowania kaucjonowane - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Opakowania kaucjonowane - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Zakładka Kaucje na dokumentach handlowych

Istnieje możliwość ustalania wydanych/ pobranych opakowań już na poziomie dokumentu handlowego, jeszcze przed wydaniem/ przyjęciem towaru do magazynu. Listę opakowań kaucjonowanych można ustalić na 6. zakładce [Kaucje] na dokumencie handlowym: Fakturze Zakupu, Fakturze Sprzedaży oraz Paragonie.

Uwaga
Kaucje na dokumencie handlowym są zawsze wyliczane w cenach brutto, niezależnie od algorytmu ustawionego dla dokumentu handlowego (FS/ FZ).

Zakładka [Kaucje] nie pojawi się na dokumentach typu: Faktura do Paragonu oraz Faktura do nie zwróconych dokumentów WKA. Opakowania kaucjonowane nie są wydawane dla składników usługi złożonej. Jeżeli na Fakturze lub Paragonie dodano usługę, której składnik jest powiązany ze schematem opakowań, opakowania, które mają być wydane dla tej transakcji należy dodać ręcznie na zakładce [Kaucje] lub wygenerować dla nich oddzielnie dokument WKA.

Rabaty

Lista opakowań towarzyszących transakcji jest traktowana przez program jako odrębna lista, gdzie stosowane są upusty zgodnie z zadeklarowanymi dla danego kontrahenta lub towaru. Warto jednak pamiętać, że podczas wyliczania kaucji z poziomu zakładki [Kaucje] nie jest pobierany rabat z dokumentu handlowego (rabat wynikowy z nagłówka). Tym samym zmiana rabatu w nagłówku dokumentu handlowego nie powoduje przeliczenia wartości opakowań na zakładce [Kaucje].

Na zakładce [Kaucje] użytkownik może określić termin zwrotu opakowań. Termin domyślnie pobierany jest z karty kontrahenta (zakładka [Handlowe]).

Faktura Sprzedaży – zakładka Kaucje

Płatności

Na zakładce [Kaucje] użytkownik może określić, czy za opakowanie pobierana jest kaucja (opłata). Podobnie jak w przypadku dokumentów kaucyjnych WKA/PKA:

 • Jeśli parametr nie jest zaznaczony – w Kasie/Banku nie jest tworzona płatność związana z kaucjami.
 • Jeśli parametr jest zaznaczony – w Kasie/Banku powstaje płatność związana z kaucjami.

Należy pamiętać, by odrębnie zdefiniować harmonogram płatności dla dokumentu handlowego FZ/FS/PA (na zakładce [Płatności]), a odrębnie dla kaucji (na zakładce [Kaucje]).

Uwaga
Kasie/Banku tworzone są dwie odrębne płatności: dla dokumentu handlowego (FZ, FS, PA) oraz dla kaucji. W przypadku zapłaty gotówką zarówno za dokument handlowy, jak i kaucje kwota proponowana przy zapisie dokumentu obejmuje wartość towaru i kaucji. Jednak w module Kasa/Bank tworzone są dwa odrębne zapisy kasowe: za towary i za kaucje.

Do czasu wygenerowania WKA, płatności (zdarzenia i zapisy) są przypięte do FS. Po wygenerowaniu WZ/WKA do FS płatności są przepinane na WKA. Należy przy tym pamiętać, że przy tworzeniu FS do PA, po wybraniu nowego kontrahenta na FA nie jest on zmieniany na WKA/PKA i na płatnościach (zdarzeniach i zapisach) w Kasie/Banku.

Jeśli Faktura Sprzedaży powstała w oparciu o wystawione wcześniej dokumenty WZ, wtedy na FS nie pojawi się zakładka [Kaucje]. Przy takim schemacie obiegu dokumentów (najpierw WZ, potem FS) dokumenty kaucyjne powinny być tworzone na podstawie WZ (funkcja dostępna z poziomu listy WZ), a dopiero później WZ przekształcane do FS. W innym przypadku dokument WKA do FS można utworzyć z listy Faktur Sprzedaży (opcja Dodanie nowego WKA).

Przeliczanie opakowań na transakcji

Po wprowadzeniu towarów na dokument handlowy z poziomu zakładki [Kaucje] istnieje możliwość przeliczenia opakowań towarzyszących transakcji. Na zakładce [Kaucje] znajduje się przycisk . Po jego wciśnięciu program sprawdza, czy towary wpisane na dokument są skojarzone ze schematami opakowań. Na tej podstawie wylicza ilość opakowań, jaka wynika z ilości poszczególnych towarów. Po przeliczeniu kaucji przycisk zmienia się na . Jednak jeśli użytkownik wprowadzi zmiany na liście towarów handlowych, przycisk ponownie zmieni się na , informując w ten sposób, że ponownie trzeba przeliczyć listę opakowań.

Uwaga
Przy ponownym przeliczaniu listy opakowań na zakładce [Kaucje] program od nowa wylicza ilość opakowań kaucjonowanych. Jeśli wcześniej użytkownik wprowadził na liście opakowań zmiany – przy ponownym przeliczaniu zostaną one utracone.

Zasady wyliczania ilości opakowań:

 1. Jeśli takie samo opakowanie jest skojarzone z kilkoma różnymi towarami – na zakładce [Kaucje] opakowania będą sumowane.
 2. Program wykaże opakowanie na zakładce tylko w przypadku, gdy ilość towaru przekroczy ilość określoną w schemacie opakowania

W przykładzie skrzynka pojawi się na zakładce tylko, jeśli na dokumencie sprzedane będzie 20 lub więcej napojów.

Opakowania przeliczane są dla poszczególnych towarów, a dopiero potem sumowane.

Przykład
Jeśli na dokumencie wprowadzimy 15 szt. napoju, a następnie (w odrębnej pozycji) kolejne 10 szt. napoju to program na zakładce Kaucje wyliczy tylko 25 butelek, bez skrzynki. Wynika to ze sposobu liczenia: żadna z pozycji (15 szt. I 10 szt.) nie spełnia warunku koniecznego do umieszczenia na liście opakowań kaucjonowanych skrzynki (minimum 20 szt.).

Lista opakowań kaucjonowanych towarzyszących transakcji może być modyfikowana przez użytkownika. Obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, UsuńZmień. Należy jednak pamiętać, że na zakładce [Kaucje] mogą być dodawane tylko pozycje o statusie Opakowanie/ Kaucja zaznaczonym na karcie.

Jeśli podczas transakcji część opakowań kaucjonowanych jest wymieniana, wtedy na zakładce [Kaucje] należy wpisać bilans rozliczeń opakowań kaucjonowanych.

Przykład
Klient kupuje 25 napojów, ale równocześnie na wymianę przynosi 7 butelek, wtedy na zakładce Kaucje powinno zostać wpisane 18 butelek.

Uwaga
Do czasu utworzenia dokumentów magazynowych zasoby dotyczące opakowań są rezerwowane/ zdejmowane/ zamawiane w identyczny sposób jak zasoby dotyczące towarów handlowych z dokumentu

Automatyczne przeliczanie kaucji

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje znajduje się parametr związany z automatycznym przeliczaniem opakowań kaucjonowanych w momencie dodawania pozycji na dokument: 

 • Jeśli parametr jest wyłączony – opakowania na zakładce [Kaucje] są wyliczane tylko po wciśnięciu przycisku „pioruna”.
 • Jeśli parametr jest zaznaczony – opakowania są wyliczane automatycznie, równocześnie z wprowadzaniem towarów handlowych na dokument FS/PA.

Funkcja działa na Fakturach Sprzedaży i Paragonach. Przy zaznaczonym parametrze program przelicza opakowania na zakładce [Kaucje] w momencie:

 • dodania nowego towaru/ usługi,
 • usunięcia towaru,
 • zmiany ilości
 • zmiany jednostki miary

Uwaga
Należy pamiętać, że przy zmianie na liście towarów handlowych program od nowa wylicza listę opakowań kaucjonowanych. Jeśli Użytkownik wprowadzi zmiany na liście opakowań, a następnie zmieni towary handlowe – wprowadzone zmiany opakowań zostaną utracone.

Kopiowanie transakcji

W trakcie kopiowania dokumentu:

jeśli opakowania są na zakładce [Kaucje] – zawartość zakładki jest kopiowana,

jeśli do dokumentu jest już utworzony dokument WKA – zakładka [Kaucje] nie jest wypełniane,

jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje jest zaznaczony parametr o automatycznym odświeżaniu kaucji – opakowania na zakładce Kaucje są zawsze wyliczane od nowa.
Opakowania kaucjonowane

Uwaga
Funkcja rozliczania opakowań kaucjonowanych jest dostępna tylko dla użytkowników korzystających z modułu Handel, prowadzącego gospodarkę magazynową. Jeśli użytkownik posiada tylko moduł Faktury – funkcja nie będzie dostępna.

Uwaga
Aby w programie pojawiły się opcje związane z obsługą opakowań kaucjonowanych należy zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje. Możliwość włączenia funkcji jest dostępna również w chwili tworzenia nowej bazy danych z poziomu funkcji konfigurującej wstępnie program (okno Sprzedaż).

Automatyczna możliwość wyliczania kaucji opiera się o utworzone schematy opakowań kaucjonowanych, które następnie są przypisywane do poszczególnych towarów. Po wpisaniu towarów na dokument handlowy (PA/ FS) program przelicza, w oparciu o przypisane im schematy, ile opakowań powinno być równocześnie wydane. Proponowane ilości są widoczne na odrębnej zakładce na dokumencie. Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zaproponowanej listy opakowań. Równocześnie użytkownik może określić, czy za wydane opakowania kaucjonowane będzie pobierana opłata.

W chwili wydania towaru, kiedy do Faktury Sprzedaży/ Paragonu tworzony jest dokument WZ, równocześnie wydawane są opakowania kaucjonowane. Dla kaucji tworzony jest odrębny dokument WKA/ PKA, czyli Wydanie kaucji/ Przyjęcie kaucji.

Dla poszczególnych dokumentów kaucyjnych określony jest termin zwrotu opakowań. Kaucje, które nie zostały zwrócone w terminie powinny zostać zafakturowane. W programie istnieje możliwość wystawienia Faktury Sprzedaży na podstawie dokumentów WKA, gdzie termin zwrotu minął.

Równocześnie w podobny sposób, w oparciu o dokumenty Przyjęcia Kaucji, istnieje możliwość wprowadzenie Faktury Zakupu za niezwrócone opakowania.

Formularz opakowania kaucjonowanego

Opakowania kaucjonowane muszą być wprowadzone jako odrębne pozycje na liście zasobów. Podczas wprowadzania karty magazynowej dostępny jest parametr Opakowanie/ kaucja.  Po jego zaznaczeniu wprowadzana pozycja będzie traktowane przez program jako opakowanie kaucjonowane, czyli m.in. będzie możliwość wykorzystania go w schematach opakowań czy też wpisywania na dokumenty kaucyjne. Parametr Opakowanie/ kaucja może być zaznaczony niezależnie od typu zakładanej karty (towar/ usługa, prosty/ złożony – poza usługami złożonymi z zaznaczonym parametrem Pobieranie składników na FS/PA).

Możliwość odznaczenia parametru jest blokowana w chwili wystawienia pierwszego dokumentu z danym opakowaniem.
Lista dokumentów WKA i PKA

Podobnie jak towary handlowe wydawane są z magazynu w oparciu o dokumenty WZ, tak do obsługi opakowań kaucjonowanych utworzono odrębne dokumenty WKA (Wydanie Kaucji). Natomiast wprowadzenie towarów kaucjonowanych do magazynu, związane z zakupem towarów, oparte jest głównie o dokumenty PKA (Przyjęcie Kaucji).

Lista dokumentów Wydania kaucji oraz Przyjęcia Kaucji jest dostępna w menu Handel/ Inne(Magazyn). Dokumenty te mogą być tworzone na kilka sposobów:

Dokumenty WKADokumenty PKA
Wystawiane przez użytkownika bezpośrednio z listy – są to dokumenty niezależne, niezwiązane z innymi dokumentami zarejestrowanymi w systemie.Wystawiane bezpośrednio z listy – są to dokumenty niezależne, niezwiązane z innymi dokumentami przychodowymi.
Tworzone na podstawie Faktur Sprzedaży i  Paragonów  - w momencie tworzenia dokumentu WZ do FS/PA program sprawdza listę opakowań na zakładce [Kaucje] i umieszcza je na odrębnym dokumencie WKA.Tworzone na podstawie Faktury Zakupu – w momencie tworzenia dokumentu PZ do Faktury Zakupu program sprawdza listę opakowań na zakładce Kaucje i umieszcza je w odrębnym dokumencie PKA.
Tworzone do dokumentu WZ – z poziomu listy WZ istnieje możliwość utworzenia dokumentu WKA, na którym program wyliczy ilość opakowań, które powinny zostać wydane razem z towarami.Tworzone do dokumentu PZ – z poziomu listy PZ istnieje możliwość utworzenia PKA, na którym program wyliczy ilość opakowań, które powinny być przyjęte do magazynu razem z zakupionymi towarami.

Lista zawiera wszystkie dokumenty WKA/ PKA zarejestrowane w systemie.

Lista może być filtrowana przy wykorzystaniu dodatkowych parametrów:

Pierwotne niezwrócone w terminie – filtruje dokumenty WKA/ PKA, których termin zwrotu już minął, a nie zostały jeszcze całkowicie zwrócone. Dokumenty są wyświetlane niezależnie od tego, czy zostały zafakturowane. Lista zawiera dokumenty w buforze.

Pierwotne niezafakturowane – filtruje listę dokumentów WKA/ PKA (bez korekt), które nie zostały jeszcze zafakturowane, niezależnie od terminu zwrotu kaucji. Lista zawiera dokumenty w buforze.

Tak więc, zaznaczając obydwa parametry, użytkownik może uzyskać listę dokumentów WKA/ PKA, które powinny zostać zafakturowane (niezafakturowane i po terminie zwrotu).

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Zmień, Usuń.

Ponadto z poziomu listy możliwe jest:

wystawienie korekty ilościowej lub wartościowej. Wyboru można dokonać z poziomu menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki. Zasady korygowania dokumentów WKA i PKA są podobne jak w przypadku dokumentów WZ i PZ.

 – zafakturowanie opakowań niezwróconych. Zasady fakturowania opakowań są opisane w odrębnym rozdziale.

Zasady dotyczące grupowania, sortowania, wyszukiwania dokumentów (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane tutaj.

 
Formularz dokumentu WKA/ PKA

Formularz dokumentu Wydania Kaucji oraz Przyjęcia Kaucji jest zbliżony do formularza Faktury Sprzedaży i Zakupu (zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj.

Uwaga
Dokumenty WKA i PKA są zawsze liczone algorytmem od brutto!

Numeracja

Dokumenty WKA i PKA posiadają własne schematy numeracji. Na dokumencie informacja o sposobie numerowania jest wypełniana w polu Dokument. Dla dokumentów WKA i PKA zostały zdefiniowane domyślne schematy numeracji, w zależności od sposobu ich tworzenia:

Dokumenty WKADokumenty PKA
Sposób tworzeniaSchemat numeracjiSposób tworzeniaSchemat numeracji
Z poziomu listy WKAWKAZ poziomu listy PKAPKA
Na podstawie FS/ PAWKFS/ WKPANa podstawie FZPKFZ
Na podstawie WZWKANa podstawie PZPKA

Nowe schematy dla dokumentów kaucyjnych można definiować z poziomu menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Magazyn, natomiast zmiany schematów domyślnych można dokonać w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Dokumenty.

Płatności

W przypadku dokumentów WKA/ PKA użytkownik może zadecydować, czy dla danego dokumentu ma być tworzona płatność w module Kasa/Bank. Zależy to od zaznaczenia na zakładce [Płatności] parametru Płatności:

 • Jeśli parametr nie jest zaznaczony – dokument WKA/ PKA nie utworzy płatności w Kasie/Banku. Parametr powinien być odznaczony, jeśli sprzedający nie pobiera kaucji za wydane opakowania.
 • Jeśli parametr jest zaznaczony – na zakładce pojawia się tabela, w której można podać szczegółowy harmonogram płatności. Zasady tworzenia płatności dla WKA/ PKA są podobne jak ma to miejsce w przypadku Faktury Sprzedaży oraz Faktur Zakupu.

Ponadto, jeśli dokument WKA/ PKA tworzy płatność istnieje możliwość rozliczenia z nim zaliczki. Na zakładce [Płatności] widoczna jest tabela z nierozliczonymi zapisami kasowymi kontrahenta lub wskazanego pracownika. Zasady rozliczania zaliczek są identyczne jak w przypadku Faktur Sprzedaży/ Faktur Zakupu.

Uwaga
Istnieje możliwość domyślnego ustawienia, czy dany kontrahent ma mieć naliczane kaucje za opakowania. Parametr Naliczaj płatności dla dokumentu WKA/PKA znajduje się na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe.

Uwaga
Termin płatności oraz data zapisu KP są liczone w stosunku do daty wskazanej w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Daty dokumentów. W przypadku dokumentów WKA obowiązują ustawienia dla FS/ PA, w przypadku PKA – ustawienia dla Faktur Zakupu.

Termin zwrotu.

Termin zwrotu opakowań kaucjonowanych na dokumencie WKA można ustalić na zakładce [Płatności]. Domyślny termin zwrotu dla poszczególnych kontrahentów można ustalić na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe].

Lista opakowań.

Lista pozycji na dokumencie WKA/ PKA jest obsługiwana za pomocą standardowych przycisków Dodaj, Usuń, Zmień. Należy jednak pamiętać, że na WKA/ PKA mogą zostać dodane tylko pozycje, które na karcie mają zaznaczony parametr Opakowanie/kaucja.

Uwaga

Opakowania wprowadzone na dokument WKAzdejmowane z magazynu, nawet jeśli dokument jest zapisany do bufora. Zasady obsługi zasobów są podobne jak na dokumencie WZ. W przypadku dokumentów PKA zasady obsługi zasobów są podobne jak dla PZ (dopiero dokument zatwierdzony na trwałe wprowadza opakowanie do magazynu).

Koszt na dokumencie WKA jest wyliczany na podobnych zasadach jak dla dokumentu WZ – do czasu zapisania dokumentu koszt jest symulowany, zgodnie z ustawieniami parametru w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry: wg ostatniej ceny zakupu lub średniej ceny zasobów. Dopiero po zapisaniu dokumentu WKA (na stałe lub do bufora), kiedy opakowania zostają zdjęte z magazynu – program podaje rzeczywisty koszt opakowań.
Dokumenty WZ/PZ a opakowania kaucjonowane

Na dokumentach magazynowych nie jest dostępna zakładka [Kaucje]. Dokumenty kaucyjne dla WZ/PZ są tworzone dopiero po zapisaniu dokumentu na trwałe, z poziomu listy. Po wciśnięciu przycisku na liście WZ, lub na liście  PZ, tworzony jest dokument kaucyjny.

Na dokumencie program wylicza ilości opakowań na podobnych zasadach, jak to ma miejsce na zakładce [Kaucje] na dokumentach handlowych. Dokumenty WKA/PKA związane z dokumentami magazynowymi są zapisywane do bufora.

 1. W przypadku, gdy do dokumentu WZ/PZ są wcześniej wystawione korekty ilościowe – na tworzonym dokumencie odpowiednio pomniejszone są ilości opakowań kaucjonowanych.
 2. W przypadku anulowania dokumentu WZ/PZ nie jest automatycznie anulowany dokument WKA/PKA.
 3. W przypadku skorygowania dokumentu WZ/PZ już po utworzeniu dokumentu kaucyjnego – nie są automatycznie korygowane dokumenty WKA/PKA. Użytkownik powinien to zrobić bezpośrednio z poziomu listy WKA/PKA.
 4. Do jednego dokumentu WZ/PZ można utworzyć wiele dokumentów WKA/PKA, przy czym każdy kolejny dokument tworzony jest różnicowo (tzn. uwzględnia wszystkie poprzednie).Fakturowanie niezwróconych opakowań

Jeśli opakowanie nie zostanie zwrócone w określonym terminie – powinna zostać wystawiona Faktura Sprzedaży. Funkcja jest dostępna z poziomu listy dokumentów WKA, po wciśnięciu przycisku . Fakturowane mogą być dokumenty WKA, które:

 • są zaznaczone na liście,
 • nie zostały w całości zwrócone (fakturowana jest tylko część niezwrócona),
 • zostały zatwierdzone na trwałe (nie są w buforze, ani anulowane).

Na podstawie zaznaczonych dokumentów WKA tworzona jest Faktura Sprzedaży:

 1. Dokumenty WKA na liście widoczne są ze statusem FS.
 2. Każdy dokument WKA można uwzględnić na FS tylko raz.
 3. Po utworzeniu FS do WKA blokowana jest możliwość korygowania i anulowania zafakturowanych dokumentów WKA.
 4. Do FS mogą być przekształcane dokumenty WKA, które mają zgodne:
  • Kontrahenta,
  • Magazyn,
  • walutę oraz kurs.

Do FS mogą być przekształcane WKA niezależnie od tego czy posiadają płatności w Kasie/Banku. Utworzona Faktura tworzy płatność tylko w takiej części, w jakiej składają się na nią dokumenty WKA bez naliczonych wcześniej płatności.

Przykład
Dla kontrahenta wystawiono dokument WKA1 na kwotę 500 PLN, z naliczoną kaucją. Drugi dokument WKA2 dla tego kontrahenta, na kwotę 300 PLN, nie ma naliczonej kaucji (nie ma płatności w Kasie/Banku). Obydwa dokumenty fakturuję. Na fakturze mam w tabeli płatności tylko kwotę z WKA2 (bez kaucji), chociaż wartość całkowita faktury to 800 PLN (WKA1 + WKA2).

Na Fakturze Sprzedaży do WKA przepisywane są cenyilości z dokumentów WKA (z uwzględnieniem korekt) i użytkownik nie ma możliwości ich zmiany, usuwania opakowań z faktury, jak również dodawania nowych opakowań.

Po zatwierdzeniu Faktura Sprzedaży/ Faktura Zakupu związana z niezwróconymi opakowaniami nie powoduje już żadnych zmian na liście zasobów. Nie można również utworzyć do niej dokumentu WZ/PZ oraz WKA/PKA (na formularzu nie ma zakładki [Kaucje], nie działa opcja Dodaj nowe WKA (PKA) z poziomu listy).

Faktura za niezwrócone opakowania na liście jest widoczna ze statusem WK.

Uwaga
Jeśli użytkownik utworzy korektę do Faktury Sprzedaży fakturującej opakowania z dokumentów WKA – program automatycznie utworzy skojarzone korekty do dokumentów WKA (które odpowiednio skorygują zasoby). Należy pamiętać, że takie dokumenty korygujące WKA nie posiadają płatności (płatność w Kasie/Banku jest związana z FSKOR)..
Tworzenie WKA/ PKA do dokumentów handlowych

Dokumenty WKA/PKA do dokumentów handlowych mogą być tworzone na dwa sposoby: równocześnie z tworzeniem dokumentu magazynowego oraz z poziomu listy dokumentów FS/PA/FZ.

Tworzenie równocześnie WKA i WZ (PKA i PZ)

W chwili tworzenia dokumentu magazynowego (WZ/PZ) równocześnie program sprawdza, czy na zakładce [Kaucje] na dokumencie handlowym wpisane są jakieś opakowania. W chwili tworzenia dokumentu magazynowego WZ/PZ, na którym umieszczone są towary handlowe, równocześnie tworzony jest dokument kaucyjny WKA/PKA, na którym umieszczone są opakowania kaucjonowane. W takim przypadku dokument kaucyjny WKA/PKA jest zawsze zapisywany na trwałe. Informacja o płatnościach do WKA jest pobierana z dokumentu Faktury Sprzedaży (zakładka [Kaucje]).

Uwaga
Jeśli opakowanie ma na karcie nadany status usługa – wtedy utworzenie WKA na takie opakowanie jest uzależnione od ustawienia parametru Konwersja FS/PA/PF/PZ do WZ – przenoś usługi na WZ w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry. Podobnie w przypadku dokumentów PKA tworzonych do FZ.

Generowanie dokumentu WKA/PKA z listy.

Istnieje możliwość utworzenia dokumentu kaucyjnego WKA/PKA do zatwierdzonego dokumentu handlowego, nawet w przypadku, gdy istnieje już dokument magazynowy WZ/WKA lub PZ/PKA.  Funkcja może być wykorzystana w sytuacji, gdy konieczne jest ustalenie różnych terminów zwrotu kaucji czy też różnych form płatności dla opakowań towarzyszących transakcji.  Funkcja jest dostępna: 

 • pod przyciskiem strzałki obok ikony WZ/K na liście Faktur Sprzedaży i Paragonów jako Dodanie nowe WKA,
 • pod przyciskiem strzałki obok ikony PZ/K na liście Faktur Zakupu jako Dodanie nowe PKA.

W takim przypadku dokument WKA/PKA jest tworzony różnicowo (tzn. uwzględnia wcześniej utworzone dokumenty WKA). Tworzony w ten sposób dokument WKA jest zapisywany do bufora.

 1. Na dodanym WKA dane dotyczące terminu zwrotu, formy płatności itp. są pobierane z karty kontrahenta, a nie z dokumentu handlowego.
 2. Nie można dodać kolejnego WKA/ PKA do dokumentu handlowego, jeśli wcześniej utworzone WKA/PKA jest nadal w buforze.
 3. W przypadku anulowania dokumentu handlowego nie jest anulowany dokument kaucyjny.
 4. Jeśli anulowany zostanie dokument kaucyjny skojarzony z FS/ PA/ FZ, to przy dodawaniu nowego dokumentu kaucyjnego (różnicowego) nie zostanie on uwzględniony.

Uwaga
Dodanie nowego dokumentu WKA/ PKA (różnicowego) jest możliwe tylko w przypadku, gdy dokument handlowy (FS, PA, FZ) jest skojarzony z dokumentem WZ.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na zakładce [Kaucje] nie ma przeliczonych żadnych opakowań. Wtedy możliwe jest utworzenie WKA do FS, pomimo, że nie ma jeszcze dokumentu WZ. Funkcja może być wykorzystana w firmach, gdzie do FS/ FZ nie są tworzone dokumenty magazynowe. Wtedy kaucje nie powinny być naliczane na zakładce [Kaucje], a jedynie na WKA dodawanym z poziomu listy.

Uwaga
W przypadku wystawiania dokumentów korygujących do FS/PA/FZ nie są automatycznie korygowane powiązane dokumenty kaucyjne. Zwrot opakowań kaucjonowanych należy wykonać bezpośrednio z poziomu listy dokumentów WKA/PKA.