1

Czy istnieje możliwość sprawdzenia jakie składniki zostały wliczone do podstawy zasiłku chorobowego/ wynagrodzenia za urlop/ ekwiwalentu za urlop?

Program posiada tzw. logi systemowe, za pomocą, których można przeanalizować wyliczony u pracownika zasiłek chorobowy, urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Warunkiem generowania się w programie podstaw obliczeniowych jest zaznaczenie odpowiednich logów z poziomu System / Konfiguracja / Program / Płace / Parametry. Następnie naliczamy wypłatę, w której rozliczony jest np. urlop wypoczynkowy, zapisujemy ją i ponownie edytujemy. Na Formularzu wypłaty na zakładce Elementy wypłaty pojawi się ‘Wynagrodzenie za czas urlopu’. Należy go edytować przy pomocy przycisku Następnie chcąc zobaczyć podstawę obliczeniową, należy z poziomu Formularza elementu wypłaty (po wejściu do 'Wynagrodzenia za czas urlopu') wybrać przycisk ’Podstawa obliczeniowa' .

Formularz podstawy obliczeniowej jest nieedytowalny/wyszarzony, zawiera informacje na temat nazwy wypłaconego elementu, okresu oraz wyliczonej kwoty. Formularz podstawy dla urlopu podaje wartość stawki za godzinę urlopu oraz poszczególne wyliczenia stawki za godzinę urlopu ze składników stałych oraz składników zmiennych.

Aby zobaczyć i wydrukować podstawę naliczania urlopu, w której możemy przeanalizować jakie składniki i w jakich wartościach zostały uwzględnione do naliczania podstawy urlopu, z poziomu otwartego formularza podstawy obliczeniowej wybieramy przycisk drukarki .

Z menu wydruków wybieramy opcję ‘Naliczenie podstawy urlopu’ oraz rodzaj wydruku: uproszczony lub szczegółowy. Uproszczony wydruk pokazuje w formie tabeli sumę składników wliczonych do podstawy z wypłat za poprzednie miesiące i z miesiąca bieżącego, oraz czas pracy za te okresy. Na wydruku szczegółowym widzimy listy płac w rozbiciu na poszczególne składniki wliczane do podstawy urlopu, ich wartość i czas pracy, za które są one należne.

W podobny sposób możemy przeanalizować podstawy do chorobowego i ekwiwalentu za urlop oraz każdego dodatku zdefiniowanego algorytmem 9. Naliczenie podstawy zasiłku / wynagrodzenia za czas urlopu / ekwiwalentu za niewykorzystany urlop można również sprawdzić z poziomu formularza danych kadrowych pracownika – wybierając z menu przycisk ’Podstawy obliczeniowe'. Przy czym z tego poziomu widoczne są wszystkie postawy.

Warunkiem wygenerowania właściwego wydruku ze szczegółami wyliczenia każdej podstawy jest naliczenie i zapisanie wypłaty!

Wydruk podstawy obliczeniowej zasiłku chorobowego/wynagrodzenia za czas choroby można uzyskać tylko po wejściu do wypłaty w której podstawa zasiłku chorobowego została ustalona po raz pierwszy.

 
Dlaczego w wypłacie pojawia się element „Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia”?

Kontynuując przykład z pytania (pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku wystąpienia nieobecności), do tak wyliczonej kwoty wynagrodzenia zasadniczego należy dodatkowo zastosować przepisy Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz.1679, z późn. zm.). Program Comarch ERP Optima kontroluje, czy wynagrodzenie pracownika obliczone za czas przepracowany nie jest zbyt niskie i czy nie należy dopełnić go do ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Kwotę minimalnego wynagrodzenia podajemy z poziomu System/ Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia.

W roku 2019 płaca minimalna wynosi 2250,00 zł. W związku z powyższym, należy sprawdzić, czy wynagrodzenie za czas przepracowany przez pracownika w miesiącu marcu 2019r. nie jest niższe od płacy minimalnej.

Wyliczenie jest następujące:
2250zł / 168h * 48h (40h przepracowane + 8h urlopu wliczane również do czasu pracy) =  642,86 zł

Otrzymana kwota jest minimalnym wynagrodzeniem, jakie pracownik powinien otrzymać za przepracowane godziny w miesiącu marcu. W podanym przykładzie wynagrodzenie pracownika w miesiącu marcu wyniosło 600zł, tj. wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniach 492,86 zł + wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego 107,14 zł.

Ponieważ otrzymane wynagrodzenie jest niższe, niż wynika to z powyższych wyliczeń, pracownikowi należy dopłacić wyrównanie do najniższego wynagrodzenia w wysokości 42,86 zł. Jeżeli po wyliczeniu wypłaty zostały dokonane zmiany, tj. dodano lub usunięto element wypłaty, konieczne jest ponowne przeliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia.

Uwaga
W przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu pracował w różnych strefach np. w strefie czas pracy podstawowy oraz strefie przestoju podczas wyliczania Wyrównania do najniższego wynagrodzenia uwzględniany jest czas przepracowany we wszystkich strefach zaliczanych do czasu pracy oraz wszystkie elementy wynagrodzenia, które są wliczane do najniższego wynagrodzenia.

Przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłącza się niektóre składniki wypłacane pracownikom (np. potrącenia z wypłaty netto pracownika, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno– rentowe, itp.). Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat – po edycji składnika na zakładce Szczegółowe znajduje się parametr 'Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia'. Zaznaczenie parametru powoduje, iż dany typ wypłaty będzie uwzględniany podczas analizy czy pracownik otrzymał gwarantowane przepisami minimalne wynagrodzenie.

Sprawdzenie ustawienia parametru w standardowych elementach wypłaty jest możliwe po wybraniu w konfiguracji typów wypłat przycisku 'Pokaż standardowe' i podglądzie danego typu wypłaty.

W wersji 2019.5 Comarch ERP OPTIMA z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry dodano parametr: ‘Nie licz wyrównania do najniższego wynagrodzenia przy pomniejszeniu o 1/30 za zwolnienie chorobowe’. Działanie parametru:

niezaznaczony – wyliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia wg dotychczasowych zasad (zmiana wersji nie spowoduje automatycznie zmiany sposobu liczenia), jeśli pracownik za czas przepracowany osiągnął wynagrodzenie w kwocie niższej niż to wynika z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, automatycznie w wypłacie zostanie naliczony element Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia,

zaznaczony – w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu ma nieobecność typu ZUS i w związku z tym nie osiąga minimalnego wynagrodzenia odpowiedniego do czasu przepracowanego, ale przed pomniejszeniem za tą nieobecność miał zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za godziny przepracowane łącznie z czasem pracy przypadającym w okresie nieobecności ZUS, wyrównanie do najniższego wynagrodzenia nie zostanie naliczone w wypłacie. Podczas weryfikowania czy pracownik miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie uwzględniane są naliczone w wypłacie elementy zaliczane do najniższego wynagrodzenia (zaznaczony parametr ‘Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia’ w typie wypłaty) przed pomniejszeniem za nieobecności typy ZUS np. zwolnienie chorobowe. Jeśli pracownik nie miał zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia wyrównanie do najniższego wynagrodzenia zostanie naliczone tak jak dotychczas. Jeśli w konfiguracji zostaną zaznaczone parametry Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob. oraz Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania w wypłacie naliczy się Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer., jeśli wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu.

Wyliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia uzależnione od parametru ma dotyczyć wszystkich rodzajów wypłat etatowych: dla ‘zwykłych’ pracowników, dla pracowników oddelegowanych za granicę i dla pracowników tymczasowych.
Jak w programie Comarch ERP Optima naliczyć świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku do wysokości 1000 zł?

W związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2175, poz. 2175) są zwolnione od podatku do wysokości 1000 zł w skali roku.

Jeśli w bieżącym roku nie wypłacono jeszcze takich świadczeń, ale będą one naliczane w kwocie wyższej niż 1000 zł, wówczas z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat należy zdefiniować dwa typy wypłat: 

 • świadczenie socjalne nieopodatkowane (świadczenie do kwoty 1000 zł)
 • świadczenie socjalne opodatkowane (świadczenie wynikające z przekroczenia kwoty 1000 zł)

O tym czy składnik jest elementem opodatkowanym / niepodatkowanym decydują ustawienia na zakładce 2. Podatki/Nieobecności w definicji typu wypłaty w Konfiguracji. Pracownik, który uzyskuje świadczenie w wysokości np. 1250 zł powinien mieć zatem naliczone na liście płac dwa dodatki: świadczenie nieopodatkowane – 1000 zł oraz świadczenie opodatkowane – 250 zł. 
Dlaczego zaliczka podatku wykazana na PIT-4 jest niższa niż zaliczka podatku wykazana na podsumowaniu list płac za dany okres?

Najczęściej różnica w wykazanej zaliczce podatku spowodowana jest ustawieniem w konfiguracji  dodatków/umów pozycji na deklaracji PIT (System/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat). Jeśli dodatek ma być wykazywany na PIT 4, w  polu 'pozycja na deklaracji PIT'  powinna być wybrana pozycja zaczynająca się od PIT-4 lub PIT-8B. Jeśli wybrana jest pozycja np. PIT-11 to podatek będzie wykazywany tylko na PIT-11, nie będzie wykazany na PIT-4.
Jak zaewidencjonować w programie Comarch ERP Optima zajęcie wynagrodzenia?

Program Comarch ERP Optima w module Płace i Kadry Plus umożliwia pełną ewidencję zajęć wynagrodzeń.

Aby dodać pracownikowi zajęcie wynagrodzenia w pierwszej kolejności należy utworzyć typ wypłaty będący potrąceniem (System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat). Potrącenie musi mieć w konfiguracji zaznaczone parametry Potrącenie oraz Zajęcie wynagrodzenia na zakładce 1. Ogólne. Następnie należy przypiąć dane potracenie w odpowiedniej grupie ograniczeń potrąceń (System/Konfiguracja/Firma/Płace/Grupy ograniczeń potraceń).

Kolejnym krokiem jest dodanie Zajęcia wynagrodzenia na liście zajęć pracownika. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu listy pracowników po rozwinięciu ikony , z poziomu  formularza danych kadrowych lub z listy pracowników po naciśnięciu prawego przycisku myszy będąc ustawionym na danym pracowniku.

Na formularzu zajęcia należy podać sygnaturę akt, datę dostarczenia decyzji oraz wskazać w polu Typ wypłaty zdefiniowane potrącenie. Można wskazać całkowitą lub miesięczną wartość zajęcia oraz okres, w jakim ma być naliczane.

Na formularzu zajęcia należy także wybrać Komornika, dla którego ma się wygenerować płatność. Komorników wybiera się spośród kontrahentów, którzy mają zaznaczony parametr Komornik na formularzu kontrahenta. Parametr jest dostępny na nowej zakładce Komornik na formularzu kontrahenta.

Jeśli na formularzu komornika ustawiona jest forma płatności typu przelew, dodatkowo na formularzu zajęcia podstawia się domyślny rachunek wybranego komornika. Jeżeli wybrany komornik (kontrahent) ma ustawioną formę płatności typu gotówka, pola bank i numer rachunku są nieaktywne.

Od wersji Comarch ERP Optima 2020.0.1 wprowadzono możliwość wyliczania zajęcia wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich wypłat pracownika w obrębie danego miesiąca deklaracji oraz naliczania zajęcia na liście płac o rodzaju ‘Inne’. W starszych wersjach programu zajęcia wynagrodzenia naliczały się zawsze w wypłatach etatowych, program nie naliczał zajęcia na liście o rodzaju ‘Inne’

Dodatkowo mogą być naliczane w wypłatach umów cywilnoprawnych, jeśli na formularzu zajęcia zaznaczony jest parametr Egzekucja również z wypłat umów. Przy naliczaniu potrąceń komorniczych w wypłacie umów, kwoty obciążeń są ograniczane zgodnie z ustawieniem na formularzu danego zajęcia. Użytkownik może ustawić ograniczenie potrącenia z wypłat umów:  

 • do wysokości kwoty wypłaty,
 • do wskazanej kwoty netto wolnej od potrąceń,
 • do wskazanego procentu kwoty netto
 • do kwoty wolnej zależnej od czasu pracyJak w programie Comarch ERP Optima wypłacić wynagrodzenie rodzinie zmarłego pracownika?

Wynagrodzenie należne zmarłemu pracownikowi po jego śmierci staje się prawem majątkowym po zmarłym pracowniku. Stosownie do art. 631 § 2 K.p. prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Osobami uprawnionymi do renty rodzinnej są m.in. małżonek oraz dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione).

W celu wypłaty wynagrodzenia zmarłego pracownika dla członka / członków jego rodziny, należy spadkobierców wprowadzić w kadrach na ‘Listę pracowników’, uzupełniając ogólne dane identyfikacyjne i adresowe.
Zazwyczaj po śmierci pracownika dla członków rodziny wypłacane jest:

– Wynagrodzenie po śmierci pracownika,
– Odprawa pośmiertna.

W programie Comarch ERP Optima w/w typy wypłat należy skonfigurować z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat.

 1. Konfiguracja Odprawy pośmiertnej

Zakładka ‘1.Ogólne’:

Nazwa i skrót: np. Odprawa pośmiertna

Rodzaj: Dodatek

Algorytm: 9 – ‘Element liczony jak ekwiwalent za urlop’

Definicja: 

 • Ilość miesięcy –  Standardowa (jeśli mają być uwzględnione elementy z 3 miesięcy lub nie zaznaczać parametru ‘Standardowa’ i wpisać dowolną ilość miesięcy)
 • Współczynnik: 1
 • Podstawa dzielona przez godziny: nie zaznaczać
 • Liczba dni/mies: 1 (to pole jest dostępne w wypłacie więc można go odpowiednio zmieniać, np. na 3 – gdy przysługuje 3 miesięczna odprawa itd.)          

Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

 

 1. Konfiguracja Wynagrodzenia po śmierci

Zakładka ‘1.Ogólne’

Nazwa i skrót: np. Wynagrodzenie po śmierci

Rodzaj: Dodatek

Algorytm: 1 – ‘Kwota’

Definicja:

 • Kwota: pozostawiamy 0, wartość zostanie wpisana w wypłacie.
 • Stała okresowa: Brak

Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone 

Zakładka ‘2.Podatki/Nieobecności’:

Pozycja PIT: PIT-8B 10.Prawa autorskie i pokrewne, bez kosztów uzyskania, opodatkowane wg progów i bez naliczania składek ZUS. (Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku wypłacone są członkom rodzinny jako prawa majątkowe – opodatkowane tylko 18% podatkiem i wykazywane na PIT-11 w poz. 8.Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art.18 ustawy).

Zmarłemu pracownikowi można naliczyć wypłatę w celu wyliczenia sumarycznej należnej kwoty wynagrodzenia, z wszystkimi elementami np. z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop. Później tą wypłatę należy usunąć i sumaryczną kwotę wypłacić spadkobiercy/spadkobiercom na liście płac Rodzaju: ‘Inne’ poprzez element ‘Wynagrodzenie po śmierci’. Odprawę pośmiertną można również wypłacić na liście płac Rodzaj: Inne’.

W sytuacji, gdy osoba zmarła:
przebywała na zasiłku ZUS – (nie jest to koszt pracodawcy),należy tę osobę wykazać na RSA, ponieważ płatnik składek ma prawo pomniejszyć należne składki społeczne o wypłacone zasiłki na DRA. Kwota zasiłku ma być wykazywana na RSA/DRA a nie może być ujęta na PIT-11, który należy sporządzić po zmarłym pracowniku.W tym celu należy zdefiniować nowy  typ wypłaty – kopię odpowiedniego zasiłku, na którym przebywał zmarły pracownika (np. chorobowego, rehabilitacyjnego).
W definicji tego zasiłku (o nazwie np. Zas. chorobowy po śmierci) należy ustawić na zakładce Podatki /Nieobecności:
– w polu Pozycja na deklaracji PIT„Nie dotyczy
– w polu Pozycja na deklaracji ZUS – należy wskazać odpowiednią pozycję (np. 313 – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego).
Na zakł. Szczegółowe – usunąć zaznaczenie Wpływa na kwotę do wypłaty.
Następnie  w ostatniej wypłacie pracownika dodać za odpowiedni okres od – do zdefiniowany zasiłek po śmierci z kwotą.

nie przebywała na zasiłku ZUS – w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym pracownik zmarł, należy wykazać zmarłego pracownika w raporcie ZUS RCA z „zerowymi” podstawami wymiaru składek i „zerowymi” składkami, ponieważ w tym miesiącu podlegał on ubezpieczeniom. W tym celu w wypłacie za ostatni miesiąc zatrudnienia naliczanym na koniec miesiąca (nie z przesunięciem) należy zostawić jedynie zerowe wynagrodzenie zasadnicze, aby na podstawie wypłaty wygenerowało się ZUS RCA z kodem 0110xx. Ewentualnie, bezpośrednio w programie Płatnik można dodać zerowy raport ZUS RCA (wówczas nie trzeba zapisywać zerowej wypłaty dla pracownika zmarłego).

 
W jaki sposób wydrukować raport ZUS IMIR (RMUA)?

Wydruk dostępny z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika (Wydruk danych/Podgląd wydruku/ Wydruki płacowe/ ZUS IMIR – Informacja dla ubezpieczonego lub z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ Wydruk danych/ Wydruki płacowe/ ZUS IMIR) – wydruk dla zaznaczonych pracowników z możliwością wysłania ze skrzynki pocztowej modułu Comarch ERP Optima CRM.

Wydruk IMIR może być wykonany zarówno jako raport roczny, jak i raport za wybrane miesiące– decyduje o tym ustawienie parametrów przed wydrukiem.

Przed wydrukiem warto skorzystać z nowego globalnego filtra dodanego na liście pracowników. Wyszukuje osoby, które we wskazanym roku, mają naliczone wypłaty wykazywane na deklaracjach ZUS (po zawężeniu listy filtrem, można zaznaczyć wszystkich i wykonać wydruk seryjny).