Article Category: Pozostałe Informacje - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość zaczytania e-Sprawozdania Finansowego przygotowanego wstępnie w innym systemie i kontynuowania pracy nad e-Sprawozdaniem w aplikacji Comarch e-Sprawozdania?

Tak, aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia odczytanie utworzonego wcześniej pliku XML (zgodnego ze schematem MF). W oknie startowym należy wybrać opcję Edytuj istniejące (w przypadku aplikacji Comarch e-Sprawozdania w wersji 2019.0.) lub Otwórz plik XML (w przypadku aplikacji Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.1) i wskazać miejsce, w którym znajduje się plik XML.
Jak wygląda proces podpisywania e-Sprawozdania Finansowego przez zarząd?

Od wersji aplikacji Comarch e-Sprawozdania Finansowe 2019.2 istnieje możliwość składania podpisów elektronicznych pod przygotowany plik XML. Dodanie podpisu odbywa się z poziomu zakładki Podpisy.

Dodanie osoby, która będzie podpisywać e-Sprawozdanie Finansowe następuje przez naciśnięcie przycisku Dodaj osobę podpisującą znajdującego się w górnej części programu. Ikona staje się aktywna, kiedy sprawozdanie posiada status Bufor, Zatwierdzone lub Podpisywane. Po naciśnięciu tej ikony w tabelce pojawi się pusty wiersz, w którym należy uzupełnić dane osoby (imię i nazwisko) podpisującej.

Aby złożyć podpis elektroniczny należy nacisnąć przycisk Złóż podpis . Ikona Złóż podpis jest aktywna tylko wtedy, gdy sprawozdanie posiada status Zatwierdzone. Po kliknięciu w ikonę pojawia się okno w wyborem sposobu podpisania sprawozdania. W programie jest możliwość wyboru czy plik ma zostać podpisany podpisem kwalifikowanym czy poprzez profil zaufany ePUAP.

Uwaga
Zgodnie z informacją przekazaną przez KRS, możliwe jest załączenie do systemu pliku podpisanego jednocześnie profilem zaufanym ePUAP oraz podpisem kwalifikowanym. W przypadku korzystania z podpisu kwalifikowanego oraz Profilu Zaufanego ePUAP: w pierwszej kolejności rekomendowane jest podpisanie dokumentu Profilem Zaufanym ePUAP, a następnie podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym.

Podpis złożony jest wyświetlany na liście w kolorze zielonym, a brak podpisu w kolorze czarnym.

W sytuacji gdy, została dodana omyłkowo osoba podpisująca, która nie będzie podpisywać sprawozdania to jest możliwość jej usunięcia z listy za pomocą przycisku Usuń osobę podpisującą .

Podpis profilem zaufanym

Po wyborze opcji podpisania pliku profilem zaufanym ePUAP wyświetla się okno z Instrukcją złożenia podpisu. Należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w tym oknie, aby prawidłowo złożyć podpis.

W przypadku podpisywania profilem zaufanym zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

 1. Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym z ePUAP?
 2. Jak podpisać jeden dokument przez więcej niż jedną osobę profilem zaufanym ePUAP?

Podpis kwalifikowany

Po wyborze sposobu podpisu jako podpis kwalifikowany wyświetli się się komunikat: Czy chcesz dodać podpis dla [Imię i Nazwisko]? Po jego zatwierdzeniu pokaże się okno Windows z listą certyfikatów osobistych  zainstalowanych na danym stanowisku. Po wskazaniu certyfikatu z listy następuje standardowe przekierowanie do okienka sterownika podpisu kwalifikowanego.

 
Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość podpisania e-Sprawozdania Finansowego za pomocą profilu zaufanego ePUAP?

Po wyborze w sekcji Podpisy opcji podpisania pliku profilem zaufanym ePUAP wyświetla się okno z Instrukcją złożenia podpisu. Należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w tym oknie, aby prawidłowo złożyć podpis.

W przypadku podpisywania profilem zaufanym zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

 1. Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym z ePUAP?
 2. Jak podpisać jeden dokument przez więcej niż jedną osobę profilem zaufanym ePUAP?Czy istnieje możliwość importu danych do aplikacji Comarch e-Sprawozdania z arkusza kalkulacyjnego?

Od wersji 2019.5 jest możliwość importu zestawienia z arkusza kalkulacyjnego. Aby uzyskać taki arkusz należy z poziomu aplikacji e-Sprawozdania przejść na jedną z pozycji sprawozdania, następnie w górnym menu wybrać ‘Importuj zestawienie księgowe’> ‘Z dysku’> ‘Utwórz szablon sprawozdania’.

Na zakładkach zawierających zestawienia księgowe np. [Aktywa] należy kliknąć w przycisk ‘Importuj zestawienie księgowe’, następnie z listy zestawień wybrać opcję ‘Z dysku’ która otwiera dodatkowe okno umożliwiające wybór formy źródła danych.

W nim jest m.in. do wyboru ‘Import z pliku Excel’, który należy kliknąć.

Podczas procesu importu aplikacja sprawdza, czy dane arkusza (numer KRS/NIP i dzień bilansowy) są zgodne z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego. Jeśli nie, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.

Po weryfikacji następuje przeniesienie wszystkich zadeklarowanych przez użytkownika zestawień z arkusza do e-Sprawozdania.
Czy jest dostępna wersja demonstracyjna aplikacji Comarch e-Sprawozdania?

Tak, aplikację Comarch e-Sprawozdania w wersji DEMO można pobrać zgodnie z instrukcją na stronie: www.comarch.pl/erp/e-sprawozdania/.

W wersji DEMO aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie ma możliwości zapisania pliku XML z e-Sprawozdaniem Finansowym oraz opcje Edytuj istniejące i Ostatnio otwarte są nieaktywne.
Czy e-Sprawozdanie Finansowe można złożyć za lata wcześniejsze niż rok 2018?

Schemat Ministerstwa Finansów zawiera ograniczenie, mówiące o tym, że najwcześniejszy okres za jaki można złożyć sprawozdanie zaczyna się od 2016-01-01. Za okresy wcześniejsze należy złożyć sprawozdanie finansowe jak dotychczas, w formie papierowej.
W jaki sposób dodać dokumenty typu uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności, opinia biegłego rewidenta?

Zależy to od tego, czy e-Sprawozdanie Finansowe jest składane do Krajowego Rejestru Sądowego, czy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do KRS te dokumenty są załączane bezpośrednio na ich portalu osobno (po wcześniejszym ich podpisaniu). W przypadku konieczności złożenia e-Sprawozdania Finansowego do Szefa KAS, w aplikacji Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.2 dokumenty takie jak:

 • Opinia Biegłego Rewidenta,
 • Uchwala zatwierdzająca sprawozdanie,
 • Uchwala o podziale zysku lub straty,
 • Sprawozdanie z działalności,
 • Sprawozdanie z płatności na rzecz Administracji Publicznej,
 • Opinia Biegłego Rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania,
 • Uchwala zatwierdzająca skonsolidowane sprawozdanie,
 • Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
 • Sprawozdanie skonsolidowane z płatności na rzecz Administracji Publicznej,
 • Informacja o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego,
 • Załącznik prywatny (nie jest przekazywany)

dodaje się z poziomu zakładki Powiązane dokumenty.

Powiązany dokument można dodać za pomocą przycisku Dodaj powiązany dokument znajdującym się w górnym pasku. Dokument zapisuje się automatycznie po dodaniu kolejnego dokumentu lub po przejściu w inne miejsce w aplikacji.

Jeśli zachodzi konieczność usunięcia wskazanej pozycji można tego dokonać wykorzystując przycisk Usuń powiązany dokument . Można również zmienić pozycję danego dokumentu na liście za pomocą przycisków Przesuń pozycję do góry  i Przesuń pozycję w dół , które także znajdują się na górnym pasku.

Górną część ekranu do edycji dokumentów zajmuje pole tekstowe, które umożliwia wpisanie jego tytułu oraz dodatkowej informacji tekstowej, jeżeli taka jest wymagana. Jeśli zachodzi konieczność dodania załącznika, którym będzie np. tabela można ją dodać za pomocą przycisku Dodaj załącznik . W celu jego usunięcia można skorzystać z przycisku Usuń załącznik . Na dolnej części prawego panelu widzimy podgląd załącznika, w przypadku dokumentów o rozszerzeniu .txt, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .tiff. Jeśli takiego pliku nie da się w łatwy sposób odczytać np. .xls, . to zostanie wyświetlony napis Podgląd niedostępny. W zależności od ustawień komputera może być również od razu wywołane okno systemowe z pytaniem, czy taki załącznik od razu otworzyć w dedykowanej aplikacji.

Zawsze na dole widoczna jest nazwa załącznika. Klikając na nazwę pliku wywołamy jego podgląd w oddzielnym oknie.