Article Category: Serwer bazy danych - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Serwer bazy danych - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Wykonywanie skryptów

Funkcje z menu Serwer bazy danych (oprócz Aktualizacji nazw serwerów) dostępne są tylko dla operatora z prawami administratora

Funkcja służy do wykonania skryptu SQL na serwerze bazy danych, z którym połączona jest Comarch ERP Optima. Skrypt można wskazać z menadżera plików po wciśnięciu przycisku: . Treść skryptu musi być zgodna ze składnią języka SQL. Oprócz tego, aby skrypt mógł być wykonany musi kończyć się dyrektywą „Go”. Bądź treść skryptu musi zostać umieszczona między symbolami początku i  końca skryptu. Symbole te powinny być umieszczone w osobnych liniach:

-->
treść skryptu

--<

Wciśnięcie ikony  powoduje uruchomienie podanego skryptu na serwerze.  Poszczególne etapy jego wykonania widoczne są w ogólnie przyjętym w Comarch ERP Optima oknie postępu pracy skryptu. Tam również umieszczana jest informacja o błędach podczas jego wykonywania.

Mechanizm wykonywania skryptów na podstawie znacznika USE_KONF i USE_FIRM rozpoznaje rodzaj bazy (firmowa czy konfiguracyjna), na której ma być uruchomiony skrypt.
Aktualizacja nazw serwerów

Funkcje z menu Serwer bazy danych (oprócz Aktualizacji nazw serwerów) dostępne są tylko dla operatora z prawami administratora

Funkcja usuwa problemy pojawiające się po zmianie nazwy komputera, objawiające się wyświetlaniem w pewnych sytuacjach komunikatu: Could not find server ..., dostępna jest tylko dla operatora z prawami administratora.

Funkcja jest widoczna w menu Narzędzia/ Serwer bazy danych/  Aktualizacja nazw serwerów. Jest ona dostępna także przed zalogowaniem do programu. Jednakże przed jej uruchomieniem konieczne jest, aby program był już podłączony do bazy konfiguracyjnej. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony to należy skorzystać z kreatora podłączenia bazy konfiguracyjnej, a następnie przed wywołaniem Aktualizacji nazw serwerów należy ponownie uruchomić program lub zalogować się do programu. Po wykonaniu Aktualizacji nazw serwerów, restarcie usługi SQL i ponownym zalogowaniu do programu zalecamy uruchomić funkcję Odbudowy widoków systemowych: Narzędzia / Korekty danych / Odbudowa widoków systemowych.
Zmiana hasła użytkownika ‘SA’

Funkcje z menu Serwer bazy danych (oprócz Aktualizacji nazw serwerów) dostępne są tylko dla operatora z prawami administratora

Kreator pozwalający zmienić hasło użytkownikowi ‘SA’ (System Administrator) na serwerze SQL. Nowe hasło powinno być nie krótsze niż 8 znaków, zawierać litery od a do z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne !@#$%^*().
Zmiana hasła użytkownika 'CDNOperator’

Funkcje z menu Serwer bazy danych (oprócz Aktualizacji nazw serwerów) dostępne są tylko dla operatora z prawami administratora

Funkcja służąca do zmiany hasła użytkownika CDNOperator wykorzystywanego przez Comarch ERP Optima do dostępu do serwera baz danych. W celu przeprowadzenia tej zmiany należy podać login i hasło użytkownika z uprawnieniami administratora serwera SQL. Po zmianie hasła użytkownika CDNOperator z poziomu jednego ze stanowisk, podczas kolejnego uruchomienia Comarch ERP Optima na pozostałych stanowiskach ukaże się okno z komunikatem: Na serwerze SQL [nazwa serwera] zostało zmienione hasło dla loginu CDNOperator. Wprowadź nowe hasło, aby korzystać z programu, na którym będzie należało wprowadzić zmienione hasło. Po wprowadzeniu poprawnego hasła będzie możliwa praca w programie na tym stanowisku.

Uwaga
Po zmianie hasła użytkownika CDNOperator należy na wszystkich stanowiskach zamknąć i uruchomić ponownie wszystkie instancje Comarch ERP Optima i programów powiązanych.
Wykonywanie zapytań SQL

Funkcje z menu Serwer bazy danych (oprócz Aktualizacji nazw serwerów) dostępne są tylko dla operatora z prawami administratora

Funkcja ta umożliwia wykonywanie zapytań bezpośrednio na bazie danych, zarówno głównej jak i konfiguracyjnej (do wyboru bazy służy parametr Wykonaj na bazie  z opcjami: Konfiguracyjnej oraz Firmowej). Treść zapytania może zostać wpisana w polu Zapytanie SQL bądź zaczytana z pliku, po wciśnięciu przycisku: .

Wciśnięcie ikony   lub klawisza <F8> powoduje wykonanie zapytania.

W dolnej części okna prezentowane są wyniki wykonania takiego zapytania. Mogą one zostać wyeksportowane do pliku XML, za pomocą przycisku . Możliwe jest również wyeksportowanie wszystkich bądź zaznaczonych wyników zapytania do schowka lub arkusza MS Excel za pomocą ikony eksportu na wstążce programu.
Włączenie/Wyłączenie loginu CDNGosc

Funkcja służąca do włączenia lub wyłączenia użytkownika CDNGosc. W celu wykonania operacji należy podać login SQL, który posiada uprawnienia administratora serwera SQL. Po podaniu użytkownika i hasła należy wybrać jedną z dwóch opcji:

Włącz użytkownika CDNGosc

Wyłącz użytkownika CDNGosc

Włączenie loginu z poziomu Comarch ERP Optima jest możliwe, jeżeli login ma ustawione hasło. Można je ustawić np. przez aplikację SQL Server Management Studio.

Domyślnie login CDNGosc jest wyłączony.
Wyczyszczenie tabel tymczasowych

Funkcje z menu Serwer bazy danych (oprócz Aktualizacji nazw serwerów) dostępne są tylko dla operatora z prawami administratora

Zdarzały się sytuacje (np. podczas wykonywania jakiegoś wydruku została przerwana praca programu), które powodowały, że w tabelach tymczasowych pozostawały niepotrzebne zapisy. W konsekwencji powstawały nieprawidłowe wydruki dla zaznaczonych pozycji i dla wydruków z kolejki. W związku z powyższym, dodano nową funkcję w Narzędziach / Serwer bazy danych / Wyczyszczenie tabel tymczasowych

Uwaga
Praca wielostanowiskowaw momencie uruchomienia tej funkcji nie mogą być wykonywane tego typu wydruki na innych stanowiskach. Funkcja jest widoczna tylko dla Operatora mającego status administratora