Article Category: Umowy cywilnoprawne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Umowy cywilnoprawne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Zawarcie umowy zlecenie ze zleceniobiorcą będącym pracownikiem innej firmy

 1. Jeśli zleceniobiorcy nie ma na liście wszystkich pracowników musimy go wprowadzić do bazy,
 2. należy wejść w Kadry i wyświetlić listę wszystkich pracowników (jest to najbezpieczniejsza z list, pokazuje wszystkie osoby wpisane do bazy),
 3. kliknąć przycisk Dodaj (klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem mysz), otworzy się Formularz danych kadrowych pracownika,
 4. pierwszym polem, na którym ustawi się kursor jest Akronim (kod) zleceniobiorcy. Jest to pole alfanumeryczne, 11 znakowe i wymagalne. Należy pamiętać, że jest to pole unikalne. Program nie pozwoli zapisać więcej niż jednej osoby z danym akronimem (dotyczy to również zapisów historycznych). Kolejnymi wymagalnymi polami są nazwisko i imię zleceniobiorcy (tak wypełniony formularz można już zapisać, ale osoba będzie widoczna tylko na liście osób Bez zatrudnienia). Kolejno uzupełniamy pozostałe dane identyfikacyjne zleceniobiorcy: adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL i NIP, konto, urząd skarbowy, czyli uzupełniamy dane zawarte na zakładce [Nr ident./podatki] . Dane te nie mają wpływu na wartość wypłaty, są one niezbędne w celu poprawnego wypełnienia deklaracji rozliczeniowych.
 5. nie wypełniamy danych zawartych na zakładce [Ubezpieczenia (etat).],
 6. podświetlając kursorem tą osobę (lista osób Bez zatrudnienia lub Wszyscy) naciskamy przycisk Lista umów pracownika  – lista jest pusta, ponieważ z tą osobą nie zawieraliśmy dotąd żadnej umowy.
 7. Po wywołaniu formularza umowy (przycisk Dodaj , klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem mysz) musimy określić dokument (odpowiada za symbol i numer umowy), czas trwania umowy, rodzaj umowy (wybieramy odpowiednią pozycję deklaracji PIT) i kwotę. Tutaj też decydujemy o sposobie liczenia umowy (od brutto – podajemy początkowa kwotę, program wyliczy podatek, składki i kwotę do wypłaty lub od netto – na podstawie podanej kwoty do wypłaty program wylicza wartość brutto umowy),
 8. na zakładce [Ubezpieczenia] wybieramy z listy kod tytułu ubezpieczenia. Po zaakceptowaniu tego kodu, program podpowie rodzaje ubezpieczeń oraz daty przystąpienia do ubezpieczeń. Umowy zlecenia należy zgłaszać do ubezpieczeń (zaznaczać, jakim podlega ubezpieczeniom) tylko z poziomu: Formularz umowy zakładka [Zgłoszenie].

Uwaga
Dla zleceniobiorcy podlegającego ubezpieczeniom, któremu oprócz umowy będą wypłacane zasiłki ZUS bądź dodatki/potrącenia, należy dodatkowo uzupełnić kod tytułu ubezpieczenia na formularzu pracownika, żeby  wszystkie wypłacane elementy były prawidłowo wykazane na deklaracjach ZUS.
Umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym

Cel ćwiczenia: Dodanie pracownikowi umowy zlecenia oraz zdefiniowanie nowego schematu numeracji umów cywilnoprawnych.

 1. Wyświetlamy Listę pracowników zatrudnionych na Etat lub Wszystkich.
 2. Po ustawieniu kursora na pracowniku Jan Kowalski, wyświetlamy  Listę umów cywilnoprawnych .
 3. Dopisujemy nową umowę za pomocą przycisku  (<INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy) – na zakładce Ogólne naciskamy przycisk Dokument i z tego poziomu dodajemy nowy wzorzec numeracji umów
  • Symbol: UZL
  • Nazwa: Umowy zlecenia
  • Wybieramy schemat numeracji składający się z sekcji:
   • pierwsza: symbol dokumentu
   • druga: rok kalendarzowy
   • trzecia: miesiąc
   • czwarta: numer bez zer
   • piąta: [—]  
 4. Zapisujemy schemat numeracji, a następnie wybieramy go na formularzu umowy (UZL).
 5. W oknie umowy wypełniamy pola: 
  • Data zawarcia umowy: data dzisiejsza
  • Data rozwiązania umowy: ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Tytuł umowy: Przygotowanie wysyłek – wypełniając to pole korzystamy ze słownika
  • Rodzaj umowy: wybieramy PIT-8B.6 Przychody z osobiście wykonywanej działalności
  • Wartość: 250 zł
 6. Po przejściu na zakładkę Ubezpieczenia wybieramy Kod tytułu ubezpieczenia 0110 – dwie ostatnie cyfry (ustalone prawo do emerytury lub renty i kod stopnia niepełnosprawności) są automatycznie dopisywane na podstawie informacji wprowadzonych w formularzu pracownika na zakładce Ubezpieczenie cd.
 7. Po wybraniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie zleceniobiorcy obowiązkowo wszystkimi ubezpieczeniami (zlecenie zawarte z „własnym” pracownikiem) i daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z datą zawarcia umowy.
 8. Zapisujemy formularz umowy – na liście umów pracownika powstaje zielony zapis (umowa jest jeszcze nie wypłacona).
 9. Z poziomu formularza umowy drukujemy – korzystając z podglądu wydruku – treść zawartej umowy zlecenia. Przed wydrukiem program proponuje wypełnienie dodatkowych informacji tak, aby wydrukować kompletny dokument.

 
Wypłata umów zlecenie

Cel ćwiczenia: Wypłacenie umów cywilnoprawnych na liście typu „Umowa”.

 • Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
 • Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) symbol U (Umowa).
  • Rodzaj: Umowa
  • data wypłaty: 5 dzień następnego miesiąca
 • W oknie Wypłaty pracowników z filtrem Wszyscy wybieramy wcześniej zdefiniowaną listę płac o symbolu U za bieżący miesiąc.
 • Ustawiamy kursor na osobie Jan Kowalski i ikoną plusa uruchamiamy naliczenie wypłaty.
 • W formularzu wypłaty przechodzimy na zakładkę Elementy wypłaty i widzimy pozycję UZL/… Przygotowanie wysyłek w wysokości 250 zł. Sprawdzamy pozostałe zakładki dotyczące Podatków i Ubezpieczeń, zapisujemy formularz wypłaty.
 • Na liście pojawia się wypłata dla zleceniobiorcy Jan Kowalski w kolorze
 • Naliczamy wypłatę dla zleceniobiorcy Agata Krakowska. Proponuje się kwota wypłaty w wysokości 1000 zł (rata). Cała umowa została zawarta na kwotę 6000 zł.
 • W oknie wypłat sprawdzamy zawartą umowę dla Jan Kowalski poprzez naciśnięcie przycisku Lista umów pracownika i widzimy, że jest wyświetlona na czarno, co oznacza, że została w całości wypłacona. W taki sam sposób sprawdzamy umowę zawartą z Agata Krakowska, dla której wypłacono tylko pierwszą ratę umowy dlatego kolor umowy pozostał zielony. Edytujemy tę umowę i sprawdzamy zawartość zakładki Lista wypłat umowy (1000 zł)widzimy, że została tylko wypłacona część umowy (rata).
 • Z poziomu okna Wypłaty pracowników możemy wydrukować rachunek do umowy – korzystając z podglądu na ekran.
Ratalna umowa zlecenie z „obcym” pracownikiem

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie umowy zlecenia dla pracownika obcego, która będzie wypłacana przez kilka miesięcy (w ratach).

 • Wyświetlamy Listę pracowników Wszyscy lub Bez zatrudnienia.
 • Po ustawieniu kursora na pracowniku Agata Krakowska wyświetlamy Listę umów cywilnoprawnych.
 • Dodajemy umowę zlecenia, wybierając dokument UZL zdefiniowany wcześniej
 • Wypełniamy pola na zakładce Ogólne:
  • Data zawarcia umowy: pierwszy dzień bieżącego miesiąca
  • Data rozwiązania umowy: 6 miesięcy później licząc od daty zawarcia umowy
  • Tytuł: Wykonanie prac ogrodniczych – wypełniając to pole wykorzystujemy słownik
  • Rodzaj umowy: PIT-8B.6 Przychody z osobiście wykonywanej działalności
  • Wartość brutto: 6000 zł – suma wszystkich planowanych wypłat (rat) w czasie trwania umowy
  • Kwotę następnej wypłaty (brutto): 1000 zł (umowa będzie płatna w 6 – ciu ratach po 1000 zł)
 • Po przejściu na zakładkę Ubezpieczenia wybieramy Kod tytułu ubezpieczenia 0411
 • Po zatwierdzeniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie zleceniobiorcy obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym, ponadto sugeruje objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym; daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego są zgodne z odnotowaną wcześniej datą zawarcia umowy.
 • Zapisujemy formularz umowy – na liście umów pracownika powstaje zielony zapis (umowa niespłacona).
Definiowanie umowy cywilnoprawnej

 1. Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat przyciskiem  otwieramy formularz nowego typu wypłat,
 2. podajemy nazwę i akronim dodawanej umowy cywilnoprawnej. Nazwa musi się różnić od nazw istniejących już w programie umów,
 3. w polu Rodzaj wybieramy Umowa,
 4. wybieramy jeden z dostępnych algorytmów: 1, 4, 6, 12 lub 14 (algorytm 12 dostępny tylko w module Płace i Kadry Plus),
 5. na zakładce [Podatki/Nieobecności] wybieramy właściwą deklarację i pozycję, określamy w jaki sposób ma być naliczana zaliczka podatku (czy % czy wg progów), określamy sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów,
 6. określamy, czy składki ZUS mają być naliczane,
 7. na zakładce [Podatki/Nieobecności], jeśli jest taka konieczność ustawiamy, czy umowa ma być uwzględniania w podstawie do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 8. na zakładce [Szczegółowe] decydujemy o pozostałych parametrach, z uwzględnieniem pól: wliczany do GUS, pozycja na ERP-7,
 9. tak zdefiniowaną umowę zapisujemy,
 10. przechodzimy do kadr na listę pracowników lub wyświetlamy okno wypłat pracowników. Jeśli dane kadrowe osoby są wprowadzone to zaznaczamy wybraną osobę, naciskamy ikonę  Lista umów pracownika,
 11. po wyświetleniu okna Lista umów cywilnoprawnych ikoną  lub <INS> dodajemy nową umowę. Uzupełniamy kolejno pola, w polu rodzaj umowy należy odszukać umowę uprzednio zdefiniowaną,
 12. na zakładce [Ubezpieczenie] – jeśli osoba z tytułu tej umowy podlega składkom, wypełniamy kod tytułu ubezpieczeń i zaznaczamy właściwe pola,
 13. zapisujemy formularz umowy,
 14. następnie na listach płac definiujemy listę płac o rodzaju Umowa, zapisujemy,
 15. w oknie wypłaty pracowników <CTRL>+<L> wybieramy pod przyciskiem Lista płac zdefiniowaną umowę i ikoną  naliczamy wypłatę.Uzupełnienie wypłaty umowy zlecenia dla członka Rady Nadzorczej o dietę

 

 1. Zaznaczamy w Kadrach osobę, której będziemy dodawać umowę cywilnoprawną,
 2. naciskamy przycisk Lista umów pracownika,
 3. następnie przyciskiem Plus lub klawiszem <INS> dodajemy umowę. W polu rodzaj umowy wybieramy pozycję PIT-8B 4.Udziały w organach stanowiących i wypełniamy zakładkę [Ubezpieczenie]. Osobę zgłaszamy do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego z kodem 2241XX.
 4. Z pozycji Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat dodajemy nowy element wypłaty o nazwie np.:„Dieta” – w polu pozycja na deklaracji PIT należy wybrać „nie dotyczy”, bo jest to przychód wolny od podatku (do pewnej kwoty).
 5. W polu sposób naliczania składki na ubezp. zdrowotne wybieramy opcję Naliczać.
 6. Zakładamy listę płac o rodzaju umowa i naliczamy wypłatę,
 7. Po otwarciu przez program formularza wypłaty wchodzimy na zakładkę [Elementy] i dodajemy nowy składnik wypłaty „dieta”. Od wypłaconej „diety” powinna nam się zwiększyć składka zdrowotna.
 8. Zapisujemy formularz wypłaty.

Uwaga
Kod tytułu ubezpieczenia w dodatkowych elementach wypłaty przenoszony jest z zakładki Ubezpieczenia w formularzu etatu pracownika. Jeżeli pracownik/zleceniobiorca nie posiada etatu to wypłacając dodatkowy element wypłaty, wchodzący na deklaracje ZUS, należy wypełnić Ubezpieczenie w formularzu pracownika.