Article Category: Urządzenia - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Lista urządzeń

Lista urządzeń jest dostępna w menu Handel/ Urządzenia.

Lista urządzeń

Lista zbudowana jest z następujących kolumn:

 • Kod – kod urządzenia,
 • Nazwa – nazwa urządzenia,
 • Kontrahent – pełna nazwa Kontrahenta wskazanego na Formularzu zlecenia,
 • Odbiorcapełna nazwa Odbiorcy wskazanego na Formularzu zlecenia,
 • Rodzaj – kod rodzaju wskazanego na formularzu urządzenia.

Ponadto korzystając z opcji Wybór kolumn (dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w sekcji kolumn) można wyświetlić na liście kolumny odpowiadające wybranym atrybutom urządzenia.

Na liście znajdują się pola umożliwiające filtrowanie rodzajów urządzeń: Filtruj  , Filtruj na bieżąco  , Konstruktor filtra  , Wyczyść filtr  . Zasady filtrowania list zostały opisane tutaj.

Listę urządzeń serwisowych można przeszukiwać korzystając z parametru Dla kontrahenta uwzględniającego pola Kontrahent i Odbiorca

 • Zaznaczenie opcji Dla kontrahenta powoduje automatyczne włączenie parametrów Kontrahent, Odbiorca – lista urządzeń jest filtrowana zgodnie ze wskazanym Kontrahentem i Odbiorcą.
 • Odznaczenie opcji Dla kontrahenta powoduje automatyczne wyłączenie parametrów Kontrahent, Odbiorca – wyświetlana jest lista wszystkich zdefiniowanych w programie urządzeń.
 • Odznaczenie parametru Odbiorca skutkuje filtrowaniem listy urządzeń wyłącznie z uwzględnieniem Kontrahenta przypisanego do urządzenia.
 • Odznaczenie parametru Kontrahent skutkuje filtrowaniem listy urządzeń wyłącznie z uwzględnieniem Odbiorcy przypisanego do urządzenia.

W przypadku filtrowania listy urządzeń wywoływanej z poziomu zlecenia – parametr Dla kontrahenta jest automatycznie włączony, informacje o Kontrahencie i Odbiorcy uwzględnianych przy filtrowaniu listy są pobierane z formularza zlecenia.

Listę urządzeń można również filtrować wykorzystując pole Cennik. Przykładowo wybór w polu Cennik karty towarowej Drukarki spowoduje, że na liście wyświetlone będą tylko te urządzenia, które są powiązane z kartą cennikową Drukarki.

W dolnej części okna dostępne są przyciski szczegółowo opisane w rozdziale Standardy w programie:

 – Dodaj,

 – Zmień,

 – Usuń

oraz przyciski:

 – Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego – po wybraniu funkcji zostanie wygenerowany Wzorzec zlecenia cyklicznego dla zaznaczonego na liście urządzenia. Do pola Kod wzorcaNazwa zostanie skopiowany Kod urządzenia. Dodatkowo na wzorzec zlecenia cyklicznego przeniesione zostaną dane takie jak: Urządzenie oraz Kontrahent i Odbiorca. Szczegółowe informacje na temat Zleceń cyklicznych zamieszczono w artykule Zlecenia cykliczne.

 – Dodaj nowe zlecenie serwisowe – po wybraniu funkcji dla zaznaczonego na liście urządzenia zostanie wygenerowane nowe Zlecenie serwisowe. Na powstałe zlecenie przeniesione zostaną dane Urządzenia wraz z atrybutami oraz Kontrahent i Odbiorca przypisany do urządzenia. Szczegółowe informacje na temat Zleceń serwisowych zamieszczono w artykule Zlecenia serwisowe. 

Z poziomu listy istnieje możliwość eksportu i importu urządzeń oraz ich rodzajów za pośrednictwem arkusza MS Excel.

Eksport
Po wciśnięciu przycisku pojawi się okno, na którym należy wskazać lokalizację (dysk lokalny lub IBARD) i nazwę pliku. Plik będzie się składał z czterech arkuszy i zostaną do niego przeniesione następujące dane:

 • Urządzenia – kod i nazwa urządzenia, kod kontrahenta i odbiorcy, rodzaj urządzenia, powiązany towar, opis, informacja o fakturowaniu czynności i części,
 • Atrybuty urządzeń – kod urządzenia, kod i wartość atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy,
 • Rodzaje – kod i nazwa rodzaju urządzenia,
 • Atrybuty rodzajów – kod rodzaju, kod atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy.

Import

Pod przyciskiem  dostępny jest Z arkusza MS Excel importowane są analogiczne dane, jak w przypadku eksportu, przy czym należy pamiętać, że podczas importu do urządzeń i ich rodzajów dopisywane są wyłącznie atrybuty istniejące w bazie. Import nie powoduje dodania nowych atrybutów towaru oraz nowych wartości atrybutów (dla atrybutu typu lista) do programu.

Jeżeli do rodzaju urządzenia są przypisane atrybuty i rodzaj ten został powiązany w arkuszu z urządzeniem, podczas importu urządzenia do programu zostaną do niego dodane również atrybuty rodzaju.  
Okno Atrybut urządzenia

Okno wywoływane jest przy wyborze dodania lub edycji atrybutu z listy na zakładce [2. Atrybuty]. Kolejne pola znajdujące się w oknie atrybutu urządzenia to:

 • Atrybut – Kod i nazwa atrybutu.
 • Format – format danej zapisywanej jako atrybut, przeniesiony z definicji atrybutu zapisanej w Ogólne/ Atrybuty towaru. Dostępne są typy: tekst, liczba, data, binaria.
 • Parametr obowiązkowy zaznaczenie parametru obowiązkowy spowoduje, że program nie pozwoli usunąć atrybutu z listy atrybutów urządzenia edytowanej z poziomu zlecenia serwisowego. Przy próbie skasowania takiej pozycji pojawi się komunikat: Wybrany do skasowania atrybut jest obowiązkowy dla urządzenia i nie może być usunięty!. Jeżeli na zleceniu zostanie wybrane urządzenie posiadające atrybuty obowiązkowe, to program nie pozwoli zamknąć zlecenia bez wpisania wartości tych atrybutów.
 • Wartość – w pole można od razu wprowadzić wartość atrybutu, zgodnie ze zdefiniowanym formatem. Jeżeli wartość będzie uzupełniona, przeniesie się ona na zlecenie serwisowe i nie będzie konieczności każdorazowego jej uzupełniania. Jeśli zaś pole pozostanie puste, przy zapisie zlecenia program kontroluje, czy wszystkie atrybuty obowiązkowe są uzupełnione i nie pozwoli na zapis bez ich wprowadzenia. Jeśli więc wartość atrybutu jest zmieniana na zleceniach i Operator powinien każdorazowo ją uzupełnić – wtedy lepiej pozostawić pole na karcie niewypełnione aby program wymagał wprowadzenia aktualnej wartości na zleceniu serwisowym.

Atrybut urządzenia

W oknie atrybutu urządzenia dostępne są standardowe przyciski:

 – Zapisz zmiany,

 – Anuluj zmiany.

Uwaga
Wprowadzanie atrybutów typu binaria powoduje zwiększenie obszaru pamięci dyskowej zajmowanej przez bazę danych Comarch ERP Optima.

 
Formularz urządzenia – zakładka Ogólne

Kolejne pola znajdujące się na zakładce to:

W przypadku dodawania nowego urządzenia z poziomu zlecenia, Kontrahent i Odbiorca wskaza

 • Kod – dowolny 50-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający urządzenie;
 • Nazwa – opisowa nazwa rodzaju urządzenia. W pole to można wpisać 250 znaków;
 • Rodzaj – z listy rozwijalnej można wybrać rodzaj zdefiniowany na Liście Rodzajów urządzeń. Jeżeli na formularzu wskazanego rodzaju urządzenia zdefiniowane są atrybuty, to zostaną one przeniesione na formularz urządzenia, na zakładkę [Atrybuty].
 • Cennik – pole to umożliwia przypisanie karty cennikowej do danego urządzenia. Wybranie przycisku Cennik otwiera listę cennikową towarów. Urządzenie można powiązać tylko z towarem.
 • Kontrahent – do karty urządzenia można przypisać wybrany podmiot, domyślnie jest to Kontrahent. Po wciśnięciu rozwijanej listy można wskazać Bank, Pracownika, Wspólnika albo Urząd. Podmiot z tego pola jest przenoszony jako płatnik na dokumenty FA/PA/WZ. Podmiot wskazany na liście serwisowanych urządzeń jest automatycznie przenoszony na formularz dodawanego urządzenia.
 • Odbiorca – na formularzu istnieje możliwość przypisania odbiorcy innego niż powyżej wskazany Kontrahent. W polu automatycznie pojawia się domyślny Odbiorca wskazany na karcie Kontrahenta wybranego w sekcji powyżej. Jeżeli Kontrahent nie posiada zdefiniowanego odbiorcy, w pole to wprowadzane są dane identyczne z powyższymi. Po wciśnięciu rozwijanej listy można wskazać Bank, Pracownika, Wspólnika, Urząd albo Odbiorcę. Jeżeli wybrana zostanie opcja ostatnia, wyświetlona zostanie lista odbiorców podmiotu z pola Kontrahent. Opcję wprowadzenia innego odbiorcy niż wskazany kontrahent można wykorzystać w przypadku kilku lokalizacji/oddziałów firmy. Podmiot wskazany na liście serwisowanych urządzeń jest automatycznie przenoszony na formularz dodawanego urządzenia.

W przypadku dodawania nowego urządzenia z poziomu zlecenia, Kontrahent i Odbiorca wskazani na tym zleceniu są automatycznie przenoszeni na formularz dodawanego urządzenia.

 • Zlecenia serwisowe – panel ten umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie ustawień domyślnych dotyczących fakturowania czynności i części na Zleceniach serwisowych, na których wybrano dane urządzenie. Panel pojawia się pod warunkiem, że w System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry,obszarze Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu zaznaczono opcję: Urządzenia.
 • Opis – pole tekstowe przeznaczone na wprowadzenie dodatkowych informacji o urządzeniu.

Formularz urządzenia
Formularz – Rodzaj urządzenia

Formularz rodzaju urządzenia służy do rejestracji typu urządzeń oraz związanych z nim atrybutów. Na formularzu dostępne są pola: 

 • Kod – to dowolny 20-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający rodzaj urządzenia;
 • Nazwa – opisowa nazwa rodzaju urządzenia. W pole to można wpisać 50 znaków.

Dostępna jest także tabela zawierająca dane atrybutów. Składa się ona z kolumn:

 • Atrybut – Lista Atrybutów jest obsługiwana przez standardowe przyciski:

 – Dodaj,

 – Zmień,

 – Usuń.

Przyciski opisane zostały szczegółowo tutaj.

 • Nazwa – nazwa atrybutu.
 • Obowiązkowy (Tak/Nie) – Jeżeli na karcie atrybutu zaznaczono parametr Obowiązkowy, w kolumnie pojawi się wartość Tak.

Formularz – rodzaj urządzenia

Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski opisane szczegółowo tutaj.

 – Zapisz zmiany,

 – Anuluj zmiany.

Po wybraniu opcji dodania lub edycji atrybutu podnoszony jest formularz Atrybut dla rodzaju urządzenia.  W oknie tym można wskazać Atrybut zdefiniowany na liście Ogólne/ Atrybuty. Wybierając przycisk  można edytować listę Atrybutów towaru. Z tego poziomu można też dodawać nowe atrybuty.

Zaznaczenie parametru obowiązkowy  spowoduje, że program nie pozwoli usunąć atrybutu z formularza urządzenia o takim rodzaju. Przy próbie skasowania takiej pozycji z formularza urządzenia, z zakładki [2. Atrybuty] pojawi się komunikat: Wybrany do skasowania atrybut jest obowiązkowy dla urządzenia i nie może być usunięty!

Atrybut dla rodzaju urządzenia

 
Formularz urządzenia

Na formularzu zapisywane są informacje dotyczące danego urządzenia.

Formularz urządzenia składa się z dwóch zakładek:

 • [Ogólne] – zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące urządzenia.
 • [Atrybuty] zawiera informacje o atrybutach przypiętych do urządzenia, za pomocą których można wpisać charakterystyczne cechy danego urządzenia (numer seryjny, dane techniczne, daty produkcji itp.).

Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski:

 – Zapisz zmiany,

 – Anuluj zmiany. 

Na formularzu urządzenia znajduje się ponadto przycisk:

 – Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego – po wybraniu funkcji zostanie wygenerowany Wzorzec zlecenia cyklicznego dla urządzenia. Do pola Kod wzorcaNazwa zostanie skopiowany Kod urządzenia. Dodatkowo na wzorzec zlecenia cyklicznego przeniesione zostaną dane takie jak: Urządzenie oraz Kontrahent i Odbiorca. Szczegółowe informacje w artykule Zlecenia cykliczne.

 
Tworzenie urządzeń podczas sprzedaży

Firmy serwisujące urządzenia często zajmują się także ich sprzedażą. Dlatego użytkownicy modułu Comarch ERP Optima Serwis współpracującego z modułem Comarch ERP Optima Handel mają możliwość tworzenia urządzeń w serwisie jeszcze na etapie realizacji procesu sprzedaży.
Na dokumencie sprzedażowym (Faktura sprzedaży lub Paragon), na formularzu pozycji dokumentu dostępna jest ikona – Tworzenie urządzenia w Serwisie.

Tworzenie urządzenia – Formularz pozycji dokumentu

Po wybraniu funkcji Tworzenie urządzenia w Serwisie zostanie otwarty formularz urządzenia serwisowego. Na formularz ten dane zostaną przeniesione następująco :

 • do pola Kod oraz Nazwa – kopiowane są odpowiednio kod i nazwa towaru z pozycji dokumentu,
 • do pola Cennik – przekazywany jest kod towaru z pozycji dokumentu,
 • do pól KontrahentOdbiorca – przenoszony jest odpowiednio kod kontrahenta oraz kod odbiorcy z dokumentu.

Ponadto jeżeli na pozycji dokumentu, na podstawie której jest tworzone urządzenie występowały atrybuty to po wciśnięciu przycisku  pojawi się pytanie: „Dla tej pozycji faktury dodano atrybuty. Czy przenieść atrybuty na kartę tworzonego urządzenia?”. Jeżeli użytkownik wybierze opcję: Tak – atrybuty z pozycji zostaną przeniesione wraz z ich wartościami na formularz utworzonego Urządzenia.

Uwaga
Ikona Tworzenie urządzenia w Serwisie na formularzu pozycji dokumentu dostępna jest tylko, w przypadku gdy pobrano licencję na moduł Comarch ERP Optima Serwis i jednocześnie podniesiony formularz pozycji dotyczy indeksu o typie towar.
Formularz urządzenia – zakładka Atrybuty

Na zakładce znajduje się lista zbudowana z następujących kolumn:

 • Atrybut – kod atrybutu urządzenia,
 • Nazwa – nazwa atrybutu urządzenia,
 • Wartość – wartość atrybutu,
 • Obowiązkowy (Tak/Nie) – jeżeli na karcie atrybutu zaznaczono parametr Obowiązkowy, w kolumnie pojawi się wartość Tak.

Atrybuty urządzenia

Na zakładce dostępne są przyciski:

 – Dodaj,

 – Zmień,

 – Usuń,

 – Zapisz zmiany,

Anuluj zmiany.

Przyciski zostały opisane szczegółowo tutaj.