Article Category: Wypłaty pracowników - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Wypłaty pracowników - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Schemat płatności w wypłacie

Schemat płatności w wypłacie    dostępny jest z każdej zakładki formularza wypłaty. Domyślnie wypełniany w oparciu o ustawienia zadeklarowane na formularzu danych kadrowych pracownika, z możliwością ręcznej edycji tych płatności bezpośrednio w wypłacie. Poszczególne kolumny na oknie Schemat płatności zawierają następujące informacje:

Płatności dla pracownika:

 • Termin – domyślnie proponowany zgodnie z datą wypłaty,
 • Forma płatności – sposób zapłaty(np. gotówka, przelew, czek),
 • Bank – nazwa banku, w którym pracownik ma rachunek,
 • Nr konta bankowego (tylko dla płatności przelewowych),
 • Odbiorca płatności,
 • Kwota w PLN,
 • Kwota w walucie,
 • Waluta – domyślnie PLN. W przypadku przeliczenia wypłaty na inną walutę, zostanie zmieniona, zgodnie z modyfikacją użytkownika,
 • Rozliczono – pojawi się napis „Rozliczono” w przypadku rozliczenia całej kwoty,
 • Kwota rozliczona – w przypadku częściowego rozliczenia wypłaty, pojawi się informacja o kwocie, która została już rozliczona.

Płatności związane z zajęciem wynagrodzenia (Płace i Kadry Plus):

 • Termin – domyślnie proponowany zgodnie z datą wypłaty,
 • Forma płatności – sposób zapłaty(np. gotówka, przelew, czek),
 • Bank – nazwa banku komornika,
 • Nr konta bankowego (tylko dla płatności przelewowych),
 • Odbiorca płatności,
 • Kwota w PLN,
 • Kwota w walucie,
 • Waluta,
 • Rozliczono – pojawi się napis „Rozliczono” w przypadku rozliczenia całej kwoty,
 • Kwota rozliczona – w przypadku częściowego rozliczenia wypłaty, pojawi się informacja o kwocie, która została już rozliczona.

Na Liście płatności wypłaty jest dostępny parametr Ręczna korekta płatności w wypłacie – po jego zaznaczeniu program pozwala edytować płatność i zmodyfikować: formę płatności, odbiorcę płatności, bank i kwotę. Zaznaczony parametr informuje również o tym, że płatność nie została rozliczona zgodnie ze schematem zadeklarowanym w kadrach, tylko została zmodyfikowana na formularzu wypłaty.

Jeżeli po ręcznej modyfikacji płatności wartość netto wypłaty nie zgadza się z kwotą zdefiniowanych płatności to pojawia się następujący komunikat przy zapisie formularza wypłaty: „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi [xxx]”. Gdzie xxx to kwota niezgodności. W takim przypadku należy ponownie wejść do schematu i dokonać korekty wybranej płatności.

Jeżeli chcielibyśmy przywrócić Schemat płatności na taki, jaki został zadeklarowany na formularzu danych kadrowych to należy:

 • Usunąć znaczek w polu Ręczna korekta płatności w wypłacie,
 • Zatwierdzić zmiany

Pod Listą płatności wypłaty znajdują się pola informacyjne, wyświetlane w walucie PLN i obcej, z podziałem na ROR i gotówkę:

 • Suma płatności do wypłaty;
 • Wartość netto wypłaty.

Każdorazowa modyfikacja wypłaty (dodawanie, usuwanie, zmiana elementów wypłaty) powoduje automatyczne przeliczenie kwot płatności, o ile nie zaznaczono parametru Ręczna korekta płatności w wypłacie. Przy zaznaczonym parametrze, w takim przypadku należy ręcznie skorygować płatności.
Formularz wypłaty – zakładka Ogólne

Sekcja Razem:

 • Suma elementów wypłaty – suma wszystkich elementów wynagrodzenia, zarówno opodatkowanych jak i nie, w tym zasiłki ZUS,
 • Składki ZUS pracownika – suma naliczonych w wypłacie składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez pracownika,
 • Koszty uzyskania (naliczone) – faktycznie uwzględnione w wypłacie koszty uzyskania. Dla odpowiednio niskich wypłat kwota naliczonych kosztów uzyskania może być niższa od kosztów nominalnych (przysługujących pracownikowi do rozliczenia w danym miesiącu). Naliczone w danej wypłacie koszty uzyskania nie mogą być większe niż suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia pomniejszona o składki ZUS pracownika,
 • Zaliczka podatku wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym – naliczona zaliczka podatku pomniejszona wyłącznie o należną pracownikowi ulgę podatkową (zaliczka podatku w rozbiciu na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę podatku przekazywaną do urzędu skarbowego wykazywana jest na zakładce Podatki),
 • Składki PPK pracownika – łączna suma składek podstawowej i dodatkowej pracownika odprowadzanych do wybranej Instytucji Finansowej w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Sekcja Opodatkowane elementy wynagrodzenia:

 • Wynagrodzenie zasadnicze – wynagrodzenie nominalne po pomniejszeniu z tytułu odnotowanych nieobecności, skorygowane o ewentualne odchyłki od przyjętej normy czasu pracy (w przypadku dodatniej odchyłki wynagrodzenie powiększone o iloczyn: wartość jednej godziny pracy x liczba nadgodzin). W wynagrodzeniu zasadniczym NIE są wykazywane dopłaty z tytułu rozliczenia nadgodzin). Dodatkowo w tym elemencie sumowany jest akord oraz wszystkie typy wypłat definiowane według algorytmu 13.
 • Dodatki – suma opodatkowanych, dodatnich elementów wynagrodzenia niebędących zasiłkami (w tym wynagrodzenie za czas choroby),
 • Potrącenia – suma opodatkowanych, ujemnych elementów wynagrodzenia niebędących zasiłkami, w tym spłaty udzielonych zaliczek,
 • Zasiłki (rozliczenie nieobecności) – suma zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych,
 • Zasiłki (opodatkowane, niebędące rozliczeniem nieobecności) zasiłki wyrównawcze.

Sekcja Dopłaty do wynagrodzenia:

 • Za pracę w nocy,
 • Nadgodziny z dopłatą +50%, (wyłącznie same dopłaty, „podstawowa” część dodatku uwzględniona została w wynagrodzeniu zasadniczym) nadgodziny z dopłatą +100% (jak wyżej).

Uwaga
 Nadgodziny wypłacane, co n-miesięcy, (gdy n>1) są wliczane do podstawy chorobowego jak dodatki okresowe, czyli w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty.

Sekcja Nieopodatkowane elementy wynagrodzenia:

 • Dodatki (bez zasiłków) – suma nieopodatkowanych, dodatnich elementów wynagrodzenia,
 • Potrącenia (w tym spłaty udzielonych zaliczek) – suma nieopodatkowanych, ujemnych elementów wynagrodzenia (np. składki PKZP, składki PZU, spłata nieopodatkowanej zaliczki),
 • Zasiłki (rozliczenie nieobecności) – suma zasiłków wychowawczych,
 • Zasiłki – suma zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • Korekta zaliczki podatku z tytułu rozliczenia za ubiegły rok – suma elementów wykazywanych na PIT-4R.

Sekcja Kwota do wypłaty:

 • Razem – wartość netto wypłaty z podziałem na ROR i wypłatę gotówkową – kasa.
Archiwizacja wypłat

Funkcjonalność pozwala na zwiększenie wydajności na dużych bazach, z wypłatami naliczonymi za kilka lat. Funkcja archiwizacji wypłat dostępna jest na liście pracowników w Kadrach, dla zaznaczonych pracowników za pomocą ikony  dostępnej na pasku narzędziowym. Archiwizacja wypłat możliwa jest do wykonania przez operatora posiadającego status administratora i nie mającego ustawionej blokady Dostęp do kadr bez danych płacowych. Archiwizować można wypłaty zamknięte lub zaksięgowane. W przypadku braku wypłat, które można zarchiwizować w danym okresie w logu wyświetlany jest komunikat: Imię i nazwisko: nie posiada zamkniętych wypłat do archiwizacji w danym okresie.

Wypłaty o statusie Archiwalna nie są uwzględniane przy liczeniu bieżących wypłat. Dla poprawności wyliczania bieżących wypłat konieczne jest, by nie były zarchiwizowane wypłaty uwzględniane do wyliczenia kwot w bieżących wypłatach. Z tego względu nie można zmieniać statusu na Archiwalne wypłat: 

 

 • dla wszystkich: z okresu do półtora roku wstecz w stosunku do miesiąca za który będą dopiero naliczane wypłaty, ze względu na liczenie średniej do podstaw zasiłków chorobowych,
 • dla pracowników mających niespłacone pożyczki, z okresu obejmującego wypłatę pożyczki i dotychczasowe spłaty do niej (będzie je można zarchiwizować, gdy pożyczka zostanie całkowicie spłacona),
 • w przypadku liczenia dodatków wg algorytmu 12 z wykorzystaniem wzorców płacowych – wypłaty z tylu poprzednich miesięcy, z ilu mają być uwzględniane.

 

Po uruchomieniu ikony Archiwizacja wypłat  możliwe są do wyboru dwie opcje Archiwizuj wypłatyPrzywróć wypłaty z archiwum oraz wskazanie zakresu miesięcy, za które chcemy wykonać daną operację. Archiwizacji podlegają wypłaty naliczone na listach płac mających miesiąc deklaracji z podanego zakresu – istotny jest miesiąc deklaracji, a nie okres Od – Do za jaki naliczono wypłaty.

Archiwizacja wypłat

Wypłaty o statusie archiwalna i listy płac z wypłatami archiwalnymi są oznaczone za pomocą specjalnej ikony  w kolumnie Archiwalna/e, która jest domyślnie ukryta.

Na formularzu wypłaty archiwalnej widoczne są zakładki [Ogólne], [Podatki], [Ubezpieczenie], [Szczegóły]. Zakładki [Ogólne], [Podatki][Ubezpieczenie] są takie same jak dla zwykłych wypłat etatowych. Na zakładce [Szczegóły] widoczne są gałęzie WypłataElement. W wypłacie archiwalnej nie jest widoczny opis analityczny
Formularz wypłaty – zakładka Podatki

Zakładka Podatki zawiera szczegółową informację o danych podatkowych, w szczególności są to:

 • Suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia (łącznie z opodatkowanymi zasiłkami),
 • Suma składek ZUS płaconych przez pracownika – pełna kwota składek naliczonych w wypłacie
 • W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodat. – składki na ubezpieczenie społeczne od opodatkowanych elementów wypłaty, które pomniejszają podstawę opodatkowania,
 • Koszty uzyskania
  • Należne w miesiącu – wartość kosztów uzyskania przysługujących pracownikowi do odliczenia w danym miesiącu. Wielkość odczytana z danych kadrowych pracownika. W przypadku zrealizowania więcej niż jednej wypłaty, dla każdej z nich koszty należne będą wyświetlane w identycznej wysokości,
  • Odliczone – koszty uzyskania faktycznie odliczone w danej wypłacie. W przypadku zrealizowania więcej niż jednej wypłaty, może okazać się, że całe koszty uzyskania zostały uwzględnione („wyczerpane”) w pierwszej z realizowanych wypłat,
  • Koszty uzyskania przychodu 50% z tytułu praw autorskich: Przychód 50% – w którym zapisywana jest pełna wartość uprawniająca do zastosowania 50% kosztów, która z kolei jest zliczana do deklaracji PIT-11 Podstawa 50% oraz Koszty 50%.
 • Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń) – kwota stanowiąca podstawę naliczenia podatku bez zaokrągleń,
 • Procent podatku – procent podatku, który został zastosowany przy wyliczaniu zaliczki podatku. Pole dostępne jedynie na formularzu wypłaty etatowej.
 • Ulga podatkowa (Należna w miesiącu i Odliczona) – wartości ustalane na tych samych zasadach, co odpowiadające im koszty uzyskania,
 • Naliczona zaliczka podatku – sumaryczna kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki podatku (bez zaokrąglenia podatku),
 • Zaliczka podatku do urzędu skarbowego – zaokrąglona do 1,00zł kwota podatku przekazywana do urzędu skarbowego,
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (odliczona) – składka zdrowotna odliczona od podatku pracownika,
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (pobrana) – składka zdrowotna odliczona od dochodu pracownika,
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (pobrana) po stronie Płatnika – składka nie pomniejszająca wypłaty np. składki płacone od urlopów wychowawczych.

Formularz wypłaty pracownika (fragment okna) – zakładka Podatki

Na formularzu wypłaty pracownika na zakładkach: podatki, ubezpieczenie po prawej stronie okna pojawia się pole Korekta podatku i ubezpieczeń . Użytkownik uzyska możliwość ręcznej korekty (zmiany) pól:

 • Odliczone koszty uzyskania,
 • Odliczona ulga podatkowa,
 • Naliczona zaliczka podatku (do czasu funkcjonowania ograniczenia w poborze składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości naliczonej zaliczki podatku naliczona zaliczka podatku powinna być równa sumie zaliczki podatku przekazywanej do urzędu skarbowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne),
 • Zaliczka podatku do urzędu skarbowego,
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (odliczona) – wartość składki zdrowotnej odliczonej od podatku‑7,75 % od podstawy składki, lub niższa wartość, jeżeli zabrakło podatku na potrącenie składki w pełnej wysokości,
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od netto) – wartość składki zdrowotnej potrącanej z dochodu pracownika,

Po zaznaczeniu parametru Korekta podatku i ubezpieczeń i wprowadzeniu ręcznych korekt program automatycznie przelicza pola, które zależą od tych zmodyfikowanych. Pola dotyczące składek i podatku, które zostały ręcznie skorygowane przez użytkownika są dodatkowo oznaczane. Na kolor czerwony są oznaczane pola, które zostały ręcznie zmodyfikowane, a na zielono pola, które zostały automatycznie przeliczone względem kwoty skorygowanej ręcznie (oznaczonej na czerwono).

W wypłacie z więcej niż jednym kodem tytułu ubezpieczenia modyfikacja pól na jednym z kodów, powoduje oznaczenie jako modyfikowanych analogicznych pól również na drugim kodzie. Jeśli jest potrzeba skorygowania kwot zarówno na zakładce [Podatki], jak i na zakładce [Ubezpieczenia] w wypłacie z więcej niż jednym kodem tytułu ubezpieczenia, to korekta musi być wykonana najpierw na zakładce [Podatki]. Po wprowadzeniu zmian na zakładce [Ubezpieczenia], jest blokowana możliwość ponownej edycji kwot na zakładce [Podatki]. Ponowna korekta jest możliwa dopiero po odznaczeniu parametru Korekta podatku i ubezpieczeń (czyli przywróceniu automatycznych wyliczeń) i ponownym jego zaznaczeniu.

Uwaga
 Zaznaczenie opcji Korekta podatku i ubezpieczeń na formularzu wypłaty skutkuje wyświetleniem na liście Wypłaty pracowników ikony  w kolumnie Korekta składek. 

Podatek od umów cywilnoprawnych

Od wersji 2014.5.1 podatek od umów cywilnoprawnych, zależnie od ustawienia parametru w konfiguracji Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT, można liczyć  łącznie lub oddzielnie dla elementów wypłaty naliczonych na liście płac typu Umowa.

Działanie parametru:

 • Parametr zaznaczony:
  • dla wypłat umów cywilnoprawnych oraz dodatkowych elementów wynagrodzenia, liczonych na tej samej liście płac, zaliczka podatku jest uzgadniana i zaokrąglana łącznie dla wszystkich przychodów naliczanych na danej liście płac. Uzgadnianie zaliczki podatku jest wykonane dla elementów, które mają ustawioną taką samą pozycję na deklaracji PIT i procent podatku. Podczas naliczania wypłaty na tej samej liście płac, zawierającej składniki mające ustawiony różny procent podatku parametr nie może być zaznaczony. Przy próbie naliczenia takiej wypłaty pojawia się odpowiedni komunikat
  • dla wypłat liczonych na oddzielnych listach płac typu Umowa zaliczka podatku jest zaokrąglana dla każdej z wypłat oddzielnie.
 • Parametr niezaznaczony – zaliczka podatku liczona jest oddzielnie dla każdej wypłaty, bez względu czy naliczana jest na jednej liście płac czy na kilku, program działa tak, jak w wersjach wcześniejszych niż 2014.5.1.
Formularz wypłaty – zakładka Ubezpieczenia

Zakładka [Ubezpieczenia] zawiera szczegółową informację o podstawach naliczania składek ZUS oraz naliczonych składkach (finansowanych zarówno ze środków pracownika jak i pracodawcy), w szczególności są to:

 • Kod tytułu ubezpieczenia
 • Podstawa naliczania składki:
  • Emerytalnej (w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawa zostanie automatycznie odpowiednio pomniejszona (wyzerowana)),
  • Rentowej (jak wyżej),
  • Chorobowej,
  • Wypadkowej,
  • FP (Fundusz Pracy),
  • FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
  • FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych),
  • Zdrowotnej (na ubezpieczenie zdrowotne).
  • W tym opodat. (podstawa, od której została naliczona składka zdrowotna odliczona)
 • Składki na ubezpieczenie:
  • Emerytalna (dla pracownika, dla pracodawcy),
  • Rentowa (dla pracownika, dla pracodawcy),
  • Chorobowa (wyłącznie dla pracownika),
  • Wypadkowa (wyłącznie dla pracodawcy),
  • Suma składek ZUS płaconych ze środków pracownika,
  • FP (Fundusz Pracy) zawsze po stronie Płatnika (pracodawcy),
  • FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – po stronie Płatnika,
  • FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych) – po stronie Płatnika,
  • Zdrowotna (pob.) – składka zdrowotna odliczona od dochodu pracownika,
  • Zdrowotna (pob.) po stronie Płatnika – składka właściciela, składki płacone np. od urlopów wychowawczych,
  • Zdrowotna (odl.) – składka zdrowotna odliczona od podatku pracownika,
  • Zdrowotna (od netto) – składka zdrowotna odliczona od dochodu pracownika.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Podstawa naliczenia składki PPK,
  • Składka podstawowa (dla pracownika, dla pracodawcy),
  • Składka dodatkowa (dla pracownika, dla pracodawcy).
Formularz wypłaty

Funkcje dostępne z formularza wypłaty pracownika

 – Kalkulator wynagrodzeń – narzędzie pomocne do wyliczania kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy. Jest dostępny także z poziomu formularza wypłaty.

Dane pracownika – możliwość podglądu danych z zapisu historycznego pracownika aktualnego na moment liczenia wypłaty.

Formularz ten wywołuje klawisz , przycisk <INSERT>. Ze względu na dużą ilość informacji związanych z wypłatą został on podzielony tematycznie na cztery zakładki