Wszystkie dane dla poprawnego wyliczenia VAT-7 pobierane są z faktur, które zostały wprowadzone do Rejestrów VAT, dlatego istotne jest, aby przy wprowadzaniu dokumentów właściwie zaznaczyć informacje potrzebne do wyliczenia deklaracji.

W przypadku Rejestru Zakupu, bezpośredni wpływ na sposób rozliczania deklaracji VAT-7 (właściwego zaklasyfikowania kwot) mają następujące pola:

Odliczenia VAT: 

 • Tak – zakupy opodatkowane związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną,
 • Nie – zakupy, od których nie ma prawa do odliczenia podatku VAT,
 • Warunkowo – zakupy opodatkowane, związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

Rodzaj zakupów:

 • Towary – zakupy towarów handlowych. Zapisy te są uwzględniane przy rozliczaniu sprzedaży metodą struktury zakupów,
 • Usługi – zakup usług,
 • Inne – zakupy pozostałe. Zapisy te nie są uwzględniane przy rozliczaniu sprzedaży metodą struktury zakupów,
 • Środki Trwałe – zakupy środków trwałych,
 • Środki transportu – zakup środków transportu,
 • Nieruchomości – zakup nieruchomości,
 • Paliwo – zakup paliw.

Przykład zaklasyfikowania kwot w rejestrze zakupów

W przypadku Rejestru Sprzedaży, oprócz poprawnego wpisania stawek VAT, bezpośredni wpływ na sposób rozliczania deklaracji VAT-7 (właściwego zaklasyfikowania kwot) mają pola:

Dokument wewnętrzny

Status kontrahenta 

 • Krajowy – sprzedaż krajowa
 • Dostawa wewnątrzunijna – sprzedaż w ramach Unii Europejskiej
 • Dostawa wewnątrzunijna trójstronna – sprzedaż w ramach Unii Europejskiej z pośrednictwem
 • Eksport – sprzedaż eksportowa do krajów spoza Unii Europejskiej, ze stawką 0%
 • Eksport – zwrot VAT – sprzedaż eksportowa, w przypadku, której odbiorca ubiega się o zwrot podatku
 • Krajowy – podatnikiem jest nabywca – sprzedaż towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
 • Dostawa poza terytorium kraju
 • Poza terytorium kraju (stawka NP).
 • Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca – status związany z odwrotnym obciążeniem dla kontrahentów wewnątrzunijnych
 • Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca – status związany z odwrotnym obciążeniem dla kontrahentów pozaunijnych.

Klasyfikacja kontrahenta w rejestrze sprzedaży

Uwaga
Dokumenty ze statusem Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca oraz Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca nie są wykazywane na formularzu Deklaracji VAT-7(14).

Rodzaj – określa rodzaj sprzedaży:

 • Towary
 • Usługi
 • Nowe środki transportu.

Uwzględniać w proporcji – można określić, przez wybór opcji Uwzględniaj, że dany zapis ma być sumowany zarówno w liczniku jak i mianowniku przy wyliczaniu proporcji, według której dokonuje się odliczenia podatku VAT naliczonego. Jeśli dany zapis ma być uwzględniony tylko w mianowniku proporcji, to należy wybrać opcję Tylko w mianowniku. Jeżeli natomiast zapis nie ma być w ogóle ujęty w proporcji, to należy wybrać opcję Nie uwzględniaj. Dla Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży z automatu zostanie ustawiony parametr na Nie uwzględniaj, gdyż Dokumenty Wewnętrzne nie powinny być ujmowane przy liczeniu proporcji.