Podczas wystawiania dokumentów przychodowych FZ, PZ, PW oraz dokumentów bilansu otwarcia (BOM) istnieje możliwość rozbicia pozycji na zróżnicowane pod względem cech partie towaru. Na elemencie dokumentu dostępna jest opcja podziału pozycji na dowolną ilość partii towaru.

Formularz dokumentu przychodowego (FZ/ PZ/ PW)

Na formularzu dokumentu znajduje się przycisk  Wprowadź partie dostawy. Po jego naciśnięciu pojawi się okno partii towaru, na którym można wprowadzić konkretne partie dostawy. Przycisk ten dostępny jest na liście pozycji dokumentu i odnosi się do aktualnie podświetlonej pozycji (jeśli dokument nie posiada żadnych elementów wówczas przycisk jest nieaktywny).

Uwaga
Ustawianie partii dla dostaw możliwe jest tylko dla pozycji typu towar. Dla usług nie ma dostępu do okna podziału na partie.

Okno partii towaru

Po wybraniu przycisku Wprowadź partie dostawy  pojawi się okno, na którym można wprowadzić partie konkretnego towaru oraz uzupełnić wartości cech je charakteryzujących.

Okno partii towaru na dokumentach przychodowych

Okno posiada nagłówek Zasoby: [nazwa towaru]. Zawiera kolumny:

  • Ilość (do wprowadzenia przyjmowanej ilości o określonych cechach)
  • Jm (jednostka miary przeniesiona z formularza dokumentu, bez możliwości zmiany, tylko dla celów informacyjnych)
  • Cechy (atrybuty przypisane do danego towaru jako cechy partii) – każdy towar może posiadać inne cechy w zależności od tego, jakie zostały mu przypisane na zakładce [Atrybuty]. Ilość wyświetlanych kolumn zależy od ilości przypisanych danemu towarowi cech. Ilość towaru i wartości atrybutów wypełnia się poprzez edycję na liście.

Cena dla wszystkich partii przyjmowanego towaru jest taka sama. Na poziomie dodawania partii nie ma możliwości zmiany ceny. Jeśli ceny poszczególnych partii są różne wówczas na dokument FZ/PZ/PW/BOM należy dodać kolejną pozycję tego samego towaru.

Na oknie aktywne są przyciski:

dodanie partii towaru <INSERT>

edycja partii towaru <ENTER>

 – usunięcie partii towaru <DEL>

 – zachowaj zmiany – zatwierdzenie okna partii towaru <CTRL>+<ENTER>

anuluj zmiany <ESC>

szukaj <CTRL>+<F> – działanie funkcji jest analogiczne jak na formularzu dokumentu na zakładce [Ogólne]. Umożliwia wyszukiwanie partii wg wpisanego ciągu znaków. Po jego wciśnięciu nad listą partii pojawia się pole, gdzie można wpisać ciąg znaków, według których ma być wyszukiwana pozycja.

Dodawanie partii

Po pierwszym uruchomieniu, okno partii towaru nie zawiera żadnych pozycji. Dopiero za pomocą klawisza <INSERT> można dodać partię. Domyślna ilość na pierwszej partii pobierana jest z elementu. Ilość tą można modyfikować. Można też wprowadzać kolejne pozycje.

Po zatwierdzeniu formularza, ilość na elemencie dokumentu jest przeliczana na podstawie sumy ilości z partii towaru.

Jeśli dla danej pozycji na dokumencie wprowadzone zostały konkretne partie, wówczas podczas próby zmiany ilości na elemencie, na zakładce [Ogólne] dokumentu, pojawi się komunikat:

Po zatwierdzeniu komunikatu, przywracana jest ilość wynikająca z okna partii towaru.

Dodawanie towarów w jednostce pomocniczej

Towary w programie Comarch ERP Optima mogą mieć dwie jednostki miary, z których jedna jest jednostką podstawową a druga jednostka pomocniczą. Jednostka pomocnicza jest wyliczana na podstawie jednostki podstawowej przy pomocy odpowiednich przeliczników zdefiniowanych na formularzu towaru. Dokumenty mogą być wystawiane zarówno w jednostce podstawowej jak i pomocniczej. Cena pozycji dokumentu zawsze odnosi się do jednostki wybranej na elemencie.

Uwaga
Magazyn prowadzony jest w jednej jednostce i jest to zawsze jednostka podstawowa. Podczas wprowadzania zasobów na magazyn możliwe jest przyjęcie towaru w jednostce podstawowej jak i pomocniczej jednakże zasoby nadal będą przechowywane w jednostce podstawowej.

Jeśli na elemencie dokumentu zostanie wybrana jednostka pomocnicza wówczas dodawanie poszczególnych partii też będzie możliwe tylko w jednostce pomocniczej. Cechy towarów będą się odnosiły do tej właśnie jednostki.

Na magazynie, gdzie zasoby są zawsze w jednostce podstawowej, atrybuty towaru przyjętego w jednostce zbiorczej zostaną przeniesione na elementy w jednostce podstawowej.

Wypełnianie wartości atrybutów

Wartości atrybutów wypełnia się poprzez edycję danego pola (kliknięcie myszką lub obsługa za pomocą klawiatury).  Wypełnienie jednego pola i naciśniecie klawisza <TAB> powoduje przejście do kolejnego pola, <ENTER> zatwierdza rekord. Jeśli atrybut ma typ lista wówczas wartość tego atrybutu może być wypełniana przez rozwinięcie i wybór wartości z listy.

Niektóre z cech partii mogą mieć nadany na towarze znacznik obowiązkowości. Podczas zatwierdzania poszczególnych pozycji na liście partii program sprawdza, czy wszystkie atrybuty obowiązkowe mają wypełnioną wartość. Jeśli chociaż jednej wartości będzie brakowało wówczas nie pozwoli na zapis.

Formularz pozycji

Na formularzu pozycji znajduje się przycisk Wprowadź partie dostawy , ten sam który widoczny jest na formularzu dokumentu na zakładce [Ogólne]. Dzięki temu istnieje możliwość dodawania partii z poziomu edycji elementu.

Formularz pozycji dokumentu

Zakładka zasoby na formularzu pozycji 

Na formularzu elementu dokumentu, po wprowadzeniu konkretnych partii dla pozycji towarowej pojawia się zakładka [Zasoby]. Zakładka ta wprowadzona została w celach informacyjnych i zawiera wykaz wprowadzonych dla danej pozycji partii. Ma to szczególne znaczenie przy podglądzie dokumentów już zatwierdzonych.

Formularz pozycji dokumentu przychodowego – zakładka Zasoby

Lista partii zawiera kolumny określające ilość, jednostkę miary oraz kolumny cech określających daną partię. Ich ilość zależy od ilości cech przypisanych do karty towaru.

Zapis transakcji PZ/PW/FZ

Towar, po zapisie dokumentu PZ lub PW do bufora (lub na stałe) wprowadzany jest na magazyn w rozbiciu na poszczególne partie.

Podczas wystawiania dokumentów FZ również istnieje możliwość rozbicia pozycji na partie. Działanie wszystkich opcji jest identyczne jak na PZ/PW. Natomiast wprowadzenie zasobów na magazyn nastąpi dopiero po przekształceniu dokumentu FZ do PZ.

Uwaga
Po przekształceniu dokumentu PZ do FZ, na fakturze można dopisywać nowe pozycje z podziałem na partie, ale nie można modyfikować partii dla pozycji przeniesionych z PZ.

Przyjęcie inwentaryzacyjne

Jeśli zaznaczymy parametr Przyjęcie inwentaryzacyjne do bufora w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, wówczas po wykonaniu inwentaryzacji tworzone są dokumenty PWAI w buforze. Na dokumentach tych po podniesieniu do edycji dostępna jest ikona zasobów i istnieje możliwość podziału przyjmowanego zasobu na partie. Suma ilości dla poszczególnych partii musi być zgodna z ilością na elemencie. Jeśli ilości te nie zgadzają się, wówczas przy próbie zapisu pojawi się komunikat informujący o tym.