Program Comarch ERP Optima – moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzanie Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach trwałych użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Wygenerowane odpisy amortyzacyjne są automatycznie przenoszone na odpowiednie konta księgowe za pomocą Schematów księgowych tworzonych przez użytkownika / do odpowiedniej kolumny Książki przychodów i rozchodów. Dodatkowo program pozwala na prowadzenie Ewidencji wyposażenia.

Moduł Środki Trwałe zawiera dwie podstawowe grupy środków trwałych: 

  • Środki trwałe,
  • Wartości niematerialne i prawne.  

Moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji, rejestracje zdarzeń gospodarczych związanych z powiększeniem czy pomniejszeniem wartości środków trwałych. Program pozwala na uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych. Program pozwala na dualne ujęcie amortyzacji: kosztową i bilansową.

Moduł Środki Trwałe jest częścią składową systemu Comarch ERP Optima. Dane gromadzone w module Środki Trwałe są przede wszystkim wykorzystywane w programach finansowo – księgowych, gdzie księgowane są koszty związane z amortyzacją środków trwałych.

Uwaga
W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, w programie istnieje możliwość prowadzenia Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z nietypowym rokiem obrotowym ustawionym w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa.

Ewidencja środków trwałych jest dostępna z menu głównego, opcja Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.

Środki trwałe mogą być przeglądane na zakładkach: 

  • [Środki trwałe],
  • [Środki trwałe] – atrybuty.

Na zakładce [Środki trwałe] możliwe jest dokonywanie wszelkich operacji dotyczących środków trwałych, takich jak dodawanie nowych środków, usuwanie, zmiana wprowadzonych wcześniej danych czy też wyszukiwanie konkretnych pozycji. Na zakładce [Środki trwałe] – atrybuty udostępnione zostały podgląd i edycja danych.

Środki trwałe

Lista środków trwałych wyświetla je w porządku kolejnych numerów nadanych przez program w momencie wprowadzania w obrębie danej grupy.

Na liście widoczne są następujące informacje o środkach trwałych: Lp., Grupa, Nazwa środka, Numer inwentarzowy, KŚT, Data przyjęcia, Data likwidacji, Wartość nabycia i Wartość nabycia K. Można dodać również kolumny: Kategoria, Opis kategorii, Miejsce użytkowania, Osoba odpowiedzialna, Wart. b. brutto, Wart. b. brutto K, Wart. b. netto, Wart. b. netto K, Wart. zaktual., Wart. zaktual. K, Kod kreskowy. Domyślnie kolumny te są niewidoczne.

Ewidencja środków trwałych

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Grupa – jest to pole służące do wyboru wybranej grupy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Grupa środków trwałych wybierana jest ze spuszczanej listy pomocniczej (ang. drop-down).

Pracownik – zaznaczając pole Pracownik, a następnie wybierając z listy pracowników konkretną osobę, możemy wyświetlić listę środków trwałych, za które odpowiedzialność ponosi wskazany pracownik. Możliwość przypisania danego pracownika do środka trwałego jest dostępna na karcie środka trwałego.

Uwaga
Użytkownik ma możliwość zmiany przypisanej wcześniej do danego środka grupy. W przypadku, gdy zmienimy grupę środka, dla którego zostały wygenerowane odpisy, wszystkie dokumenty (amortyzacja, ulepszenie i przeszacowanie) są przepisywane do nowej grupy.

Środki trwałe / Wartości niematerialne i prawne – jest to pole wyboru, pozwalające określić, czy chcemy pracować na liście środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji  .

W użyciu, Zlikwidowane, Zbyte – parametry pozwalają filtrować listę wg stanu środka trwałego.

W budowie – parametr przyjmuje wartości: Tak, Nie – pozwala wyfiltrować środki trwałe, które są w budowie i/lub kompletne.

 Usuń – przycisk usuwa Kartę środka trwałego z listy. Usunięcia karty można dokonać również klawiszem <DELETE>. W przypadku, gdy dla środka trwałego są wprowadzone, ale niezaksięgowane jakiekolwiek dokumenty (odpisy amortyzacyjne, dokumenty zmiany wartości) istnieje możliwość usunięcia środka.  Program usunie kartę środka trwałego wraz z powiązanymi dokumentami.

Generacja planu amortyzacji – przycisk pozwala na wyliczenie planu amortyzacji dla zaznaczonych środków trwałych dla wybranego zakresu dat. Generacja planu amortyzacji jest również uruchamiana klawiszami <CTRL>+<F8>. Możliwe jest generowanie planu amortyzacji na cały okres użytkowania środka trwałego.

Parametry planu amortyzacji środków trwałych

Na oknie parametrów planu amortyzacji widoczny jest parametr Pomijaj środki całkowicie umorzone przed wskazanym zakresem dat, jeśli parametr zostanie zaznaczony na oknie planu amortyzacji oraz na wydruku nie będą widoczne środki całkowicie zamortyzowane bilansowo lub kosztowo.

Parametr Uwzględniaj w planie amortyzacji dotychczasowe odpisy pozwala na to by plan amortyzacji oraz jego wydruk uwzględniał wygenerowane już dla środka odpisy. Uwzględniane są odpisy wygenerowane przed datą od której generujemy plan. W przypadku metody degresywnej podczas liczenia planu amortyzacji należy odznaczyć parametr Uwzględniaj w planie amortyzacji dotychczasowe odpisy.

Na planie amortyzacji dostępne są kolumny: Środek/Miesiąc, Lp, Brutto bilans., Am. bilans., Am. bilans. plan, Odchyl. bilans., Netto bilans., Netto bilans. plan, Brutto koszt., Am. koszt., Am. koszt. plan, Odchyl. koszt., Netto koszt., Netto koszt. plan.

Kolumna z wartością brutto pokazuje wartość na początek miesiąca, a kolumna z wartością netto na koniec miesiąca. W kolumnach Odchylenia bilansoweOdchylenia kosztowe pokazywana jest różnica pomiędzy amortyzacją wyliczoną a planowaną. W przypadku kiedy nie ma naliczonej amortyzacji za dany okres w kolumnie odchylenia pokazywane jest pule pole bez wartości zero.

Można również dodać kolumny: KŚT, Metoda bilans., Metoda koszt., Nr inw., Stawka bilans., Stawka koszt., Ulga inwestyc., Wsp. bilans., Wsp. koszt. Domyślnie kolumny te są niewidoczne.

Plan amortyzacji wybranych środków trwałych

Uwaga
Podczas generowania planu amortyzacji w miesiącach, w których zaznaczone jest zawieszenie amortyzacji w kolumnach odpowiednio Amortyzacja bilansowa planowana/Amortyzacja kosztowa planowana pojawiają się wartości 0,00. Cały okres amortyzacji środka zostaje wydłużony

Generacja amortyzacji – przycisk pozwala na automatyczne wygenerowanie Tabeli amortyzacji dla zaznaczonych środków trwałych na wybrany miesiąc. Generacja Tabeli amortyzacji jest również uruchamiana klawiszem <F8>. Różnica pomiędzy generacją Planu amortyzacji a generacją Tabeli amortyzacji polega na tym, że Plan amortyzacji oblicza przewidywane odpisy amortyzacyjne dla wybranego zakresu dat, zaś Tabela amortyzacji generuje dokumenty w historii środka trwałego na wskazany miesiąc.

W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji w gałęzi Program/ Środki trwałe/ Parametry parametru Grosze przy amortyzacji dodawane do ostatniego miesiąca podczas generowania odpisów amortyzacyjnych „pozostające” grosze są dodawane do ostatniego odpisu. Jeśli parametr jest odznaczony, wówczas grosze są pozostawiane w odpisie za ten miesiąc, za który zostały matematycznie wyliczone.

Uwaga
W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, plan amortyzacji jest generowany w okresie, który jest zgodny z rokiem obrotowym ustawionym w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. Jeśli jest to nietypowy okres obrachunkowy maksymalnie może obejmować 23 miesiące.

Uwaga
Aby wygenerować Plan amortyzacji lub Tabelę amortyzacji, należy najpierw zaznaczyć na liście środki trwałe, dla których będzie generowany plan lub tabela. Zaznaczenia dokonujemy podświetlając wybrany środek trwały i wciskając klawisz <SPACJA> lub wybierając Zaznacz z menu kontekstowego. Można również zaznaczyć wszystkie zapisy na liście wciskając <CTRL>+<A> lub wybierając Zaznacz wszystkie z menu kontekstowego.

Eksportuj środki  trwałe – pozwala na wygenerowanie listy środków trwałych do pliku tekstowego na dysk lokalny lub do aplikacji IBARD. Użytkownik może wygenerować plik według kodu kreskowego lub według numeru inwentarzowego. Eksportowane są tylko ŚT będące w użyciu. Zaznaczenie w oknie importu parametru Eksportuj ilość powoduje przenoszenie do pliku wartości 1, z kolei odznaczenie parametru skutkuje eksportem wartości 0. Użytkownik może wygenerowany plik zaczytać w aplikacji Comarch Mobile Inwentaryzacja, uzupełnić ilość ŚT, a następnie zaimportować uzupełniony plik na formularz arkusza inwentaryzacyjnego. Z poziomu listy środków trwałych do pliku eksportowana są albo środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne ( w zależności od ustawień w filtrze pod listą). Do pliku nie są eksportowane środki trwałe będące w budowie.

 – Operacje seryjne – po rozwinięciu strzałki obok przycisku widoczne są opcje:

  • Ustaw kategorię -funkcja umożliwia przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na zaznaczonych kartach środków trwałych/ wyposażenia.

Parametry seryjnego ustawiania kategorii

Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie na wskazane karty środków trwałych/ wyposażenia opisu znajdującego się na formularzu wybranej kategorii.

  • Zawieszenie amortyzacji – Po wybraniu tej opcji pokazuje się okienko z możliwością wskazania zakresu miesięcy, w których powinno zostać zaznaczone zawieszenie amortyzacji. Opcja seryjnego ustawiania umożliwia zaznaczenie zawieszenia amortyzacji dla amortyzacji bilansowej i kosztowej w takich samych miesiącach.

Seryjne zawieszenie amortyzacji

Domyślnie w polach z datami ustawia się rok i miesiąc z daty bieżącej, z możliwością edycji. Nie można ustawić daty do jako wcześniejsza niż data od. Po ponownym wywołaniu okna pamiętane są ostatnie ustawienia użytkownika. W logu seryjnego zawieszenia amortyzacji pojawia się nazwa i numer inwentarzowy środka trwałego oraz w tytule okna data za jaki okres była wykonywana operacja.

Uwaga
Jeśli w Konfiguracji na karcie operatora (Program/ Użytkowe/ Operatorzy) jest zaznaczona blokada Ustawienie seryjnego zawieszenia amortyzacji, to przy próbie seryjnego ustawienia zawieszenia amortyzacji pojawi się komunikat: Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury: Ustawienie seryjnego zawieszenia amortyzacji.

Jeśli środek trwały ma wygenerowane odpisy amortyzacyjne za miesiące wskazywane w oknie Ustawienie parametrów zawieszenia amortyzacji, to w logu operacji seryjnych pojawia się komunikat: Środek posiada odpisy amortyzacyjne w miesiącach [MM.RRR], na których zostało ustawione zawieszenie amortyzacji. Usuń odpisy amortyzacyjne w tych miesiącach i spróbuj ponownie.

  • Ustaw parametr Różna amortyzacja – Ikona pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu parametru Ustaw parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Automatycznie zaznaczany jest również parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Po zatwierdzeniu parametr zostanie zaznaczony na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych. Jeżeli opcja Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych. Parametr można zaznaczyć/odznaczyć pod warunkiem, że na karcie środka trwałego nie zaznaczono parametru W budowie. Po prawidłowym/nieprawidłowym wykonaniu polecenia w logu dla każdego środka trwałego pojawia się odpowiednia informacja.

Parametry seryjnego ustawiania różnej amortyzacji bilansowej i kosztowej

  • Nadawanie kodów kreskowych – kod kreskowy zostanie dodany na zaznaczonych pozycjach pod warunkiem, że pole to nie zostało wcześniej uzupełnione. Operacja seryjna nie zmienia istniejącego już kodu kreskowego.
  • Ustaw zakład – operacja dostępna jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa. Funkcja umożliwia ustawienie zakładu na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych.

Parametry seryjnego ustawiania zakładu

 Konwersja KŚT2010 do KŚT2016 – ikona widoczna jeżeli w filtrze pod listą zaznaczono opcję Środki trwałe. Ikona nie jest dostępna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Przycisk służy do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:

Konwersja KŚT2010 do KŚT2016

Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.

Uwaga
Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli użytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.

Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na kartach środków trwałych znajdujących się W użyciu ustawiane są nowe numery obowiązujące zgodnie z KŚT2016. Aktualizacji na karcie środka nie ulega pole Stawka amortyzacji. Informacja o starym numerze KŚT pojawia się na zakładce [Atrybuty] w postaci atrybutu o symbolu KŚT_2010 z wartością będącą symbolem pozycji z  KŚT2010, widniejącym na środku trwałym przed  konwersją.  Na kartach ze stanem Zlikwidowany lub Zbyty numery nie są zmieniane.

Środki trwałe – atrybuty

Na zakładce [Środki trwałe] – atrybuty środki trwałe wyświetlane są w porządku kolejnych numerów nadanych przez program w momencie wprowadzania w obrębie danej grupy. Oprócz informacji o środkach trwałych, identycznych jak na poprzednich listach, zakładka atrybuty zawiera dwie dodatkowe kolumny: Kod atrybutu oraz Wartość atrybutu. Pozwalają one użytkownikowi na uzyskanie szczegółowych informacji o atrybutach wprowadzonych na karcie środka trwałego.

Ewidencja środków trwałych – atrybuty

Lista, oprócz standardowych przycisków jak na poprzednich zakładkach, posiada następujące pole:

Atrybut – zaznaczając pole, a następnie wybierając z listy atrybutów konkretną pozycję, możemy wyświetlić listę środków trwałych, do których został dany atrybut przypisany, niezależnie od jego wartości. Jeżeli dodatkowo wybrana zostanie konkretna wartość atrybutu, wówczas wyfiltrowana lista obejmie środki trwałe posiadające podpiętą tę wybraną wartość atrybutu.