W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry znajdują się dwa parametry::

[ ] Obowiązkowe cechy na przychodach

[ ] Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy

Pozwalają one wymusić obowiązek wprowadzania/wydawania towaru w oparciu o partie.

Parametr Obowiązkowe cechy na przychodach

Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas dla każdego towaru, który na karcie towaru ma przynajmniej jeden atrybut będący cechą partii, wymuszane będzie wprowadzenie partii towaru przed zapisem dokumentu.

Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczono sposób dodawania pozycji na dokument – podniesienie formularza lub edycja na liście, wówczas po wybraniu towaru na dokument (mającego przypisaną chociaż jedną cechę), podniesione zostanie okno partii dla tego towaru.

Przy opcji wybór wielu towarów uzupełnienie cech sprawdzane jest przy zapisie całego dokumentu (lub przy zapisie okna pozycji elementu).

Jeśli użytkownik będzie próbował zapisać dokument bez wprowadzenia partii, program nie pozwoli na tę operację, informując odpowiednim komunikatem:

Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru KOD_TOWARU nie uzupełniono dostaw.

Parametr Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy

Postępowanie wymuszające jest analogiczne do tego przy włączonym parametrze Obowiązkowe cechy na przychodach. Wymuszany jest wybór partii dla towarów, które mają co najmniej 1 cechę na formularzu towaru.

Jeśli użytkownik będzie próbował zapisać dokument bez wyboru partii, program nie pozwoli na tą operację, informując odpowiednim komunikatem: Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru KOD_TOWARU nie wskazano konkretnych dostaw.

Wystawianie Faktur Zakupu/Sprzedaży oraz Paragonów ze wskazaniem wielu magazynów

Funkcjonalność umożliwia wystawienie Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów, zawierających towary pochodzące z różnych magazynów.

Na poziomie pozycji dokumentu handlowego można zdecydować na jaki magazyn zostanie wprowadzona dana pozycja towarowa lub z jakiego zdjęta, natomiast podczas generowania dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych tworzonych jest wiele dokumentów magazynowych, w zależności od informacji zapisanych na elementach dokumentu handlowego – na każdy magazyn osobny dokument WZ/PZ.

Na dokumentach handlowych (FZ, FA, PA) można w dowolnej chwili zmieniać magazyn, zarówno ten dla poszczególnych pozycji, jak też magazyn ogólny dla całego dokumentu.

Edycja pozycji dokumentu

Na oknie edycji pozycji dokumentu aktywne jest pole Magazyn. Pole to pozostaje edytowalne aż do zatwierdzenia dokumentu.

Podczas dopisywania nowej pozycji towarowej, pole Magazyn ustawiane jest automatycznie na magazyn ogólny, wybrany w oknie głównym dokumentu.

Jeśli podczas edycji pozycji magazyn zostanie zmieniony, wówczas przy wywołaniu listy zasobów z poziomu pozycji, magazyn na liście jest zgodny z magazynem wybranym na pozycji.

Podsumowując, jeśli użytkownik chce sprawdzić ilość dostępną na magazynie, który został wybrany na pozycji, powinien wywołać listę zasobów z okna pozycji dokumentu.

Ilości dostępne na różnych magazynach można też sprawdzić z poziomu formularza pozycji dokumentu, po naciśnięciu przycisku Analiz  (funkcjonalność dostępna tylko dla Klientów posiadających moduł Analizy). Działanie funkcji zostało dokładnie opisane w podręczniku do modułu Handel, w rozdziale Okno informacji dodatkowych.

Zmiana magazynu dla całego dokumentu

Magazyn można zmieniać nie tylko na pozycji dokumentu, ale też na zakładce [Ogólne] dokumentów FA, PA, FZ. Taka zmiana magazynu może powodować zmianę magazynu na wszystkich pozycjach dokumentu, dlatego przed jej wykonaniem pojawia się pytanie:

Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach?  Tak/Nie

Wybór opcji TAK spowoduje zmianę magazynu ogólnego oraz magazynów na poszczególnych elementach. Można jednak wybrać opcję NIE – wówczas zmieniony zostanie tylko magazyn ogólny.

Magazyny, które wybrane zostały na poszczególnych pozycjach dokumentu, widoczne są w kolumnie Magazyn na zakładce [Ogólne] dokumentów FA/PA/FZ.

Faktura/Paragon w buforze a rezerwacje na magazynie

Faktura (Paragon) w buforze tworzy rezerwacje na zasobach. W przypadku wyboru różnych magazynów na pozycjach, rezerwacje również tworzone są na różne magazyny.

Agregacja pozycji na dokumencie, a magazyny

Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry włączony jest parametr agregacji pozycji przy zapisie dokumentu, wówczas program oprócz dotychczasowych warunków, sprawdza dodatkowo informacje o magazynach i nie agreguje pozycji, które mają różne magazyny.

Zatwierdzanie dokumentu handlowego z zaznaczonym parametrem WZ/PZ

Podczas zatwierdzania dokumentu z równoczesnym wygenerowaniem dokumentu magazynowego, program sprawdza jakie magazyny występowały na poszczególnych pozycjach i generuje odpowiednią ilość dokumentów Wydania Zewnętrznego (WZ) bądź Przyjęcia Zewnętrznego (PZ).

Jeśli do dokumentu handlowego utworzone zostały korekty, są one również ujęte w rozbiciu na poszczególne dokumenty magazynowe (WZKOR i PZKOR).

Uwaga
Jeśli chociaż dla jednego magazynu zabraknie towaru, tak, że nie będzie możliwości utworzenia dokumentu magazynowego, wówczas nie mogą być utworzone pozostałe WZ, a dokument handlowy nie może zostać zatwierdzony z zaznaczonym parametrem WZ. Program poinformuje o tej sytuacji odpowiednim komunikatem.

Generowanie WZ/PZ do zatwierdzonych dokumentów FA/PA/FZ z poziomu listy

Zasada tworzenia dokumentów magazynowych do dokumentu handlowego jest analogiczna, jak w przypadku generowania dokumentów przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego. Podstawowa różnica polega na tym, że data dokumentu magazynowego nie jest pobierana z dokumentu handlowego lecz ustawiana jest zawsze na datę bieżącą. W związku z tym, sprawdzanie dostępności towaru na poszczególnych magazynach dotyczy daty generowania dokumentów.

Generowanie dokumentów kaucyjnych

Możliwość wyboru magazynu dotyczy również kaucji na zakładce [Kaucje] na dokumentach FA, PA i FZ.

Na formularzu kaucji dostępne jest pole Magazyn. Na liście kaucji znajduje się również kolumna Magazyn, dzięki czemu łatwo można podejrzeć jakiego magazynu, które opakowanie dotyczy.

Domyślnie podczas ręcznego dodawania pozycji na listę kaucji, magazyn pobierany jest z okna głównego dokumentu, jednak można go dowolnie zmieniać.

Formularz pozycji kaucji

Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego powstanie tyle dokumentów Wydania Kaucji (WKA) lub Przyjęcia Kaucji (PKA) ile było różnych magazynów na pozycjach na zakładce [Kaucje].

Przy włączonym parametrze automatycznego generowania kaucji, opakowania, które dotyczą towarów na różne magazyny, zapisywane są jako oddzielne pozycje.

Przykład

Towar T1 – ma przypisane kaucje 1:1
Towar T2 – ma przypisane kaucje 1:1
10 szt. T1 przyjmowane na magazyn A
5 szt. T2 przyjmowane na magazyn B
Kaucji w sumie 15 szt.

Na zakładce Kaucje pojawią się 2 pozycje opakowań (po 10 i 5 szt.), rozdzielone na odpowiednie magazyny.

Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego powstanie tyle dokumentów WKA/PKA ile było różnych magazynów na pozycjach na zakładce „Kaucje”. W tym przypadku, finalnie powstaną dwa dokumenty PZ oraz dwa dokumenty PKA.

Kopiowanie dokumentów handlowych

Podczas kopiowania dokumentów handlowych, magazyny na pozycjach dokumentu ustawiane są zgodnie ze schematem stosowanym podczas kopiowania wszystkich innych dokumentów w programie, czyli:

W pierwszej kolejności ustawiany jest magazyn domyślny dla operatora jeśli istnieje

Jeśli magazyn domyślny operatora nie jest ustawiony, wówczas ustawiany jest magazyn domyślny stanowiska jeśli istnieje.

Jeśli nie ma magazynu domyślnego dla operatora lub stanowiska, kopiowany jest magazyn główny.

Zwroty i korekty

Jeśli korygujemy dokument zawierający towary z różnych magazynów, wówczas korekty wprowadzają lub zdejmują towar z tego samego magazynu, który był wybrany na dokumencie źródłowym. Na dokumentach korygujących, na zakładce [Ogólne] znajduje się kolumna Magazyn, w której widać informację o magazynie wybranym dla korygowanej pozycji.

Magazyn a wybór z dostawy

W przypadku, gdy mamy do czynienia z wyborem z dostawy, zasoby wprowadzane są i zdejmowane do/z magazynu wskazanego na pozycji dokumentu.

Faktura Zakupu z dostawami

Jeśli na pozycji został wybrany magazyn inny niż w nagłówku dokumentu, wówczas wszystkie partie dopisywane na tej pozycji trafiają po zapisie na magazyn wybrany na pozycji.

Po zmianie magazynu na pozycji, zmieniony zostanie również magazyn dla wprowadzonych wcześniej partii.

Na dokumentach Przyjęć Zewnętrznych wygenerowanych do Faktury Zakupu, magazyny są przenoszone odpowiednio z elementów Faktury Zakupu.

Faktura Sprzedaży/Paragon z pobraniem (z dostawami)

Po wybraniu magazynu na elemencie FA/PA i podniesieniu okna partii (przycisk), wyświetlane są zasoby dostępne do pobrania, które dotyczą magazynu wskazanego na elemencie.

Nie można zmienić magazynu na pozycji, dla której wskazano już partie. Przy próbie zmiany magazynu, pojawi się komunikat informujący o niemożności zmiany. Zmiana magazynu będzie możliwa dopiero po usunięciu dostaw na oknie partii.

Jeśli użytkownik zmieni magazyn dla całego dokumentu wraz ze zmianą magazynu na wszystkich pozycjach, wówczas program sprawdzi, które pozycje mają ustawione partie. Magazyn zostanie zmieniony tylko dla tych pozycji, dla których partie nie zostały wskazane.

Na dokumentach WZ wygenerowanych do FA/PA, magazyny dla partii są przenoszone z elementów FA/PA.