Analizy zostały udostępnione w programie w menu Ogólne / Panel Analiz (menu Ogólne / Panel Analiz jest widoczne, jeśli operator korzysta z modułu Comarch ERP Optima Analizy). Panel analiz może zostać również wywołany z paska skrótów. W oknie Panel analiz widoczne są poszczególne analizy (nazwa i opis analizy) pogrupowane według modułów, z którymi są związane. Widoczne są te moduły, z których dany operator korzysta lub wszystkie, jeśli została zaznaczona opcja Pełne menu dla modułu Comarch ERP Optima Analizy.

Wykonaj analizę lub klawisz <Enter> – wywołuje zaznaczoną analizę

Dołącz do Ulubionych lub klawisz <Insert> – z zakładki [Ogólne] umożliwia umieszczenie danej analizy wśród analiz na zakładce [Ulubione].

Odłącz od Ulubionych lub klawisz <Delete> z zakładki [Ulubione] umożliwia usunięcie analizy z grupy Ulubione (będzie nadal widoczna na zakładce [Ogólne])

Zwiń do poziomu modułów – zwija drzewo analiz do poziomu modułów

Rozwiń do poziomu analiz – rozwija drzewo analiz w ten sposób, że widoczne są wszystkie dostępne z panelu analizy

Znajdź tekst w analizach lub klawisze <Ctrl> + <F> – wyszukiwanie analiz, jeśli np. znamy nazwę lub fragment nazwy.

Konfiguracja analiz

Zamknij okno – zamyka panel analiz

Na zakładce [Ulubione] są widoczne wszystkie analizy dodane wcześniej z zakładki [Ogólne]. Najczęściej wykorzystywane analizy można dołączyć do analiz na zakładce [Ulubione] w celu szybszego do dostępu do nich.

Z poziomu Panelu analiz nie są widoczne wszystkie analizy dostępne w programie, ponieważ działają one kontekstowo. Na przykład analizy wykonywane w kontekście danego dokumentu dostępne jedynie są z poziomu wywołania tego dokumentu – np. analiza Marża dokumentu, dostępna z poziomu faktury sprzedaży.

Moduł Analizy wywoływany może zostać wywołany również, po wciśnięciu przycisku  widocznego w górnym pasku zadań na listach, bądź formularzach. Po wciśnięciu przycisku uruchamiany jest wykres zdefiniowany jako domyślny. Dla każdego okna może być zdefiniowany inny wykres domyślny.

Inne wykresy możliwe do otrzymania z poziomu danego okna są dostępne po wciśnięciu przycisku strzałki pod tą ikoną.

Niezależnie od sposobu wywołania analizy, tj. z Panelu analiz lub poprzez naciśnięcie ikony  z listy lub formularza w programie, okno wywołanej analizy wygląda podobnie.

Okno z wykresami składa się z trzech zakładek: 

  • Wykres
  • Parametry graficzne
  • Dane serii wykresu

Uwaga
W oknie może nie pojawiać się zakładka Parametry graficzne. Pojawienie się tej zakładki jest uzależnione od możliwości definiowania parametrów dla wykresu.

Zakładka Wykres

Na zakładce [Wykres] otrzymujemy graficzną interpretację wyników raportu.

Generowanie wykresów obsługiwane jest przez przyciski:

Odśwież lub klawisz <F5> – powoduje ponowne przeliczenie raportu. W przypadku zmiany parametrów wykresu przycisk zmienia się na , co informuje użytkownika o konieczności ponownego przeliczenia raportu.

Uwaga
Jeśli na danym wykresie istnieje możliwość ustalenia tylko jednego parametru – przeliczanie następuje najczęściej automatycznie w chwili jego zmiany. Jeśli parametrów jest więcej – przeliczenie należy wywołać przy pomocy przycisku Odśwież.

Anuluj – zamyka okno.

Uwaga
Dla niektórych raportów (głównie analizujących sprzedaż/ zakupy w modułach Comarch ERP Optima Faktury i Comarch ERP Optima Handel) wyniki nie są wyliczane od razu po wywołaniu analizy, z parametrami domyślnymi. Raport jest wyliczany dopiero po ustaleniu parametrów (np. zakresu dat) przez użytkownika i wciśnięciu przycisku.

Kilka raportów w ramach jednej analizy.

W ramach jednej analizy możliwe jest zdefiniowanie „kolejki” kilku wykresów. Są to tzw. wykresy nadrzędne i podrzędne.

Wykres podrzędny otwieramy klikając w część odpowiadającą wynikom, które użytkownik chce nadal analizować.

Jeśli w obrębie danej analizy dostępne jest kilka raportów wówczas w oknie aktywne są przyciski:

– Wprzód – powoduje przejście do poprzednio wykonanego podrzędnego wykresu

Na koniec – powoduje przejście do ostatniego wykonanego wykresu zdefiniowanego w ramach danej analizy

 – Wstecz – powoduje cofnięcie do poprzednio wykonanego nadrzędnego wykresu

Na początek – powoduje cofnięcie do pierwszego wykresu zdefiniowanego w ramach danej analizy

W dolnej części okna znajdują się parametry, dzięki którym użytkownik ma możliwość parametryzowania informacji zawartych na wykresie. Zestawienie parametrów jest uzależnione od wywołanego właśnie wykresu.

Warto pamiętać, że na wykresie można zobaczyć również wartości liczbowe odpowiadające danej części (punktowi) wykresu. W tym celu należy „najechać” kursorem na interesującą część wykresu i chwilę poczekać – obok kursora pojawi się pole, w którym podane będą odpowiednie wartości.

Zakładka Parametry graficzne

Pozwala ustalić parametry graficzne dla generowanego wykresu. Należy jednak pamiętać, że zakładka [Parametry graficzne] nie pojawi się w oknie raportu, gdzie nie ma możliwości definiowania takich parametrów.

Zakładka Dane serii wykresu

Zakładka zawiera wyniki wykonywanej analizy w formie tabeli z wynikami.

Obsługa okna jest identyczna jak w przypadku zakładki [Wykres] (z tą różnicą, że zagłębianie się następuje po podwójnym kliknięciu w interesujący nas wiersz danych).

Edycja wykresów

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość definiowania własnych wykresów przez użytkownika. Bliższych informacji udzieli Państwu Autoryzowany Przedstawiciel Comarch.