Użytkownik może definiować własne statusy zleceń (etapy realizacji), które później można wybierać na formularzu zlecenia.

Na liście znajduje się kolumna: kod (20 znaków), opis (250 znaków) oraz parametr do zaznaczenia data. Dla każdego statusu zlecenia można określić, czy jest on skojarzony z polem typu data. Jeśli tak, to po wybraniu statusu na zleceniu oprócz możliwości wpisania opisu jest również możliwość określenia daty (np. data powrotu z serwisu zewnętrznego, data sprowadzenia części itp.).

Lista obsługiwana jest przez następujące przyciski:

 Dodaj – umożliwi dodanie nowego statusu.

 Edycja – umożliwia zmianę statusu.

 Usuń – powoduje usunięcie statusu.

Użytkownik ma możliwość pozycjonowania statusów zleceń na liście, dzięki czemu może ustalać priorytety dla poszczególnych statusów. Przesuwanie pozycji w górę/ w dół jest możliwe przy użyciu przycisków i  . Podczas wystawiania zlecenia statusy pojawią się w kolejności ustalonej na tej liście.

 Przywróć poprzedni stan – po zmianie pozycji w górę/ w dół można przywrócić poprzedni stan.

 Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.