1

Automatyczna windykacja należności jest dostępna w module CRM Plus, umożliwia ona wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenie w module CRM Plus kontaktów/ zadań związanych z takimi kontrahentami, wysyłanie wiadomości SMS, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail Ponagleń Zapłaty oraz blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom.

Przed uruchomieniem automatycznej windykacji należności należy skonfigurować usługę Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych z poziomu Konfiguracji Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry. Każda zmiana parametrów automatycznej windykacji powoduje restart usługi Serwis Operacji Automatycznych w przypadku, gdy usługa jest uruchomiona na tym komputerze. Jeżeli usługa jest uruchomiona na innym komputerze, restart usługi należy przeprowadzić na tamtym stanowisku samodzielnie. Opis konfiguracji usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych  znajduje się tutaj.      

Gałąź Serwis Operacji AutomatycznychKonfiguracji Stanowiska nie jest dostępna w przypadku programu w wersji usługowej. Użytkownicy korzystający z takiej wersji oprogramowania powinni od razu skonfigurować Automat windykacji.

Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z włączonym filtrowaniem do windykacji dla tej firmy.

Na dole okna znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.

Zakładka Ogólne

Wysyłka e-mail:

Konto e-mail należy wskazać konto e-mail, z którego mają być generowane automatyczne wiadomości e-mail. Na liście wyboru wyświetlane są wszystkie aktywne konta e-mail zdefiniowane w menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail, do których ma dostęp operator wskazany dla automatu windykacji. Wybór konta e‑mail jest konieczny jeśli w Konfiguracji windykacji na zakładce [e-Mail] zaznaczono Uruchom wysyłanie e‑mail o godzinie [].

Uwaga
Wiadomości e-mail wysyłane przez Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych nie są opatrzone podpisem cyfrowym nawet jeśli na koncie e-mail został zaznaczony parametr o podpisywaniu.

Realizacja wysyłki e-mail:

 • wyślij natychmiast – e-mail jest wysyłany od razu do adresata (wiadomość trafia automatycznie do skrzynki nadawczej).
 • pozostaw w folderze Robocze – e-mail jest zapisywany w folderze kopie robocze. Operator może go wysłać poprzez skrzynkę pocztową z poziomu modułu CRM Plus.

Automatyczna windykacja należności – automatyczne windykowanie należności będzie możliwe po zaznaczeniu tego parametru.

Uwaga
Podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych parametr Automatyczna windykacja należności jest odznaczany. Aby możliwa była automatyczna windykacja należności, po otworzeniu kopii bazy parametr należy ponownie zaznaczyć.

Odznaczenie parametru  Automatyczna windykacja należności skutkuje tym, że płatności w danej bazie firmowej nie będą automatycznie windykowane, ale usługa Comarch ERP Automat windykacji nie zostanie automatycznie zatrzymana.

Pomijaj należności poniżej kwoty […] podczas wykonywania akcji pomijane będą należności o wartości mniejszej niż podana kwota. Domyślnie jest ustawiona wartość 0,01, czyli podczas windykacji należności uwzględniane będą wszystkie kwoty. Wartość dotyczy wszystkich płatności zgodnie z walutą, w której zostały zaewidencjonowane, np. w przypadku płatności w walucie PLN wartość 0,01 oznacza 1 grosz, w przypadku płatności w walucie USD wartość 0,01 oznacza 1 cent itd..

Realizuj windykację:

W sekcji tej istnieje możliwość określenia terminu , wg którego windykacja ma być wyliczona:

 • wg terminu realizacji – podczas wyszukiwania zadań do windykacji program sprawdza datę realizacji na płatności w Preliminarzu,
 • wg terminu płatności – podczas wyszukiwania zadań do windykacji program sprawdza termin płatności określony na płatności w preliminarzu.

Operator, w którego imieniu będą wykonywane zadania windykacyjne:

Operator wybrany operator będzie widniał w programie jako wysyłający wiadomości e-mail, generujący kontakty/ zadania CRM i Ponaglenia Zapłaty.

Hasło należy podać hasło operatora do Comarch ERP Optima (jeśli zostało ustalone).

Zakładka e-Mail

Uruchom wysyłanie e-mail o godzinie: [] dla ustalonego schematu windykacji o podanej godzinie przez usługę Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych będą wysyłane do kontrahentów automatyczne wiadomości e-mail informujące o nieuregulowanych płatnościach. Po zaznaczeniu tego parametru, na zakładce [Ogólne] w oknie konfiguracji windykacji należy podać konto e-mail, z którego będą generowane wiadomości.

Zakładka CRM

Operator należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację kontaktu/ zadania z kontrahentem:

 • Opiekun kontrahenta po zaznaczeniu tej opcji będzie to operator przypisany na formularzu kontrahenta, na zakładce [Dodatkowe] (w menu Ogólne/ Kontrahenci). Jeśli dla kontrahenta nie został wskazany opiekun, zadanie/ kontakt zostanie wygenerowany na operatora logowanego do  Serwisu Operacji Automatycznych (zakładka [Ogólne]).
 • Wskazany operator – można wybrać konkretnego operatora.

Wybrany operator będzie widoczny na utworzonym przez Serwis Operacji Automatycznych kontakcie/ zadaniu CRM w polu Operator znajdującym się na zakładce [Ogólne].

Zadanie:

Zadania CRM tworzone są zgodnie z poniższymi ustawieniami:

Godzina terminu wykonania zadania od: [] do: [] należy podać przedział godzinowy, w którym mają się zawierać tworzone zadania CRM.

Ustaw termin realizacji zadań CRM co: [] należy wpisać czas, przeznaczony na realizację jednego zadania.

Uwaga
Podczas tworzenia zadań dla poszczególnych operatorów program wypełnia „luki” w ich terminarzu pilnując, by automatycznie generowane zadania nie pokrywały się z innymi zadaniami wprowadzonymi wcześniej. Tworzone są zadania w podanym w konfiguracji przedziale czasowym. Jeśli się nie mieszczą – program zaczyna tworzyć zadania w następnym dniu.

Ustaw przypomnienie dla zadań [] operator będzie we wskazanym czasie informowany o zbliżającym się terminie wykonania zadania.

Dane:

Przykład

Data bieżąca: 2013-06-12.

Godzina terminu wykonania zadania od: 14:00 do 16:30.

Ustaw termin realizacji zadań CRM co: 45 min.

Uruchom generowanie zadań i kontaktów CRM o godzinie: 14:00.

Termin zakończenia ostatniego zadania, jakie operator ma już zdefiniowane w module CRM to 2013-06-12, godz.: 15:15.

Działanie automatycznej windykacji

Poprzez automatyczną windykację należności w dniu 2013-06-12 mają zostać utworzone dwa zadania CRM. Zgodnie z powyższymi danymi:

– pierwsze zadanie będzie miało termin realizacji od 2013-06-12, godz.: 15:16 do 2013-6-12 godz.: 16:00 (zadanie rozpocznie po zakończeniu poprzedniego).

– drugie zadanie będzie miało termin realizacji od 2013-06-13, godz.: 15:00 do 2013-6-13 godz.: 15:44 (rozpocznie się 2013-06-13 ponieważ 2013-06-12 ostatnie zadanie operatora kończy się o godz. 16:00, a zgodnie z ustalonymi godzinami terminu wykonywania zadań od 14:00 do 16:30, pozostały czas – 30 min jest niewystarczający na realizację kolejnego zadania w dniu 2013-06-12).

Uruchom generowanie zadań i kontaktów CRM o godzinie: [] dla ustalonego schematu windykacji o podanej godzinie przez usługę Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych będą generowane automatyczne kontakty/ zadania CRM.

Zakładka Ponaglenie zapłaty

Odsetki:

Wg statusu podmiotu/ Ustawowe od zaległości/ Od zaległości w transakcjach handlowych/ Podatkowe powyżej/ Indywidualne/ Nie naliczać należy ustalić rodzaj odsetek, które zostaną naliczone na tworzonym przez Serwis Operacji Automatycznych Ponagleniu Zapłaty.

Opcja Wg statusu kontrahenta działa następująco:

 • dla kontrahentów, którzy na karcie (na zakładce [Handlowe]) mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz dla pracowników, wspólników i urzędów będą wyliczane odsetki Ustawowe od zaległości,
 • dla kontrahentów, którzy na karcie (na zakładce [Handlowe]) mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz dla banków będą wyliczane odsetki Od zaległości w transakcjach handlowych.

Generuj płatność dla odsetek należy zaznaczyć ten parametr, jeśli odsetki mają generować płatność, następnie należy określić termin i formę płatności dla odsetek – ustawienie jest przenoszone na Ponaglenie Zapłaty.

Uruchom generowanie ponaglenia zapłaty o godzinie: [] – o podanej godzinie przez usługę Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych będą generowane automatyczne Ponaglenia Zapłaty. Dokumenty będą widoczne w menu Kasa/ Bank/ Ponaglenia zapłaty.

Zasady tworzenia Ponagleń Zapłaty przez Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych są identyczne, jak w przypadku tworzenia Ponagleń z poziomu menu Kasa/Bank/ Ponaglenia zapłaty.

Zakładka Blokada sprzedaży

Minimalna kwota przeterminowanego zadłużenia blokada sprzedaży będzie wykonywana względem podanej kwoty. Kwota ta dotyczy przeterminowanych należności kontrahenta na moment wykonania akcji.

W trakcie realizacji operacji program sprawdza dla każdego wyfiltrowanego kontrahenta kwotę jego przeterminowanych należności i porównuje je z wartością wprowadzoną w konfiguracji.

Uruchom ustawianie blokady sprzedaży na karcie kontrahenta o godzinie zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika schematem windykacji o wskazanej godzinie przez usługę Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych zostanie zablokowana możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży dla kontrahentów spełniających kryteria windykacji należności. Na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] zostanie zaznaczony parametr blokada wystawiania dokumentów rozchodowych.

Zakładka SMS

Należy określić, o której godzinie mają być wysyłane smsy oraz czy poprzez automatyczną windykację smsy mają być bezpośrednio wysyłane do odbiorców czy też wcześniej zapisywane jako robocze. Wiadomości robocze widoczne są w menu CRM/ SMS w kolorze zielonym. Z tego poziomu można je edytować i wysyłać do Klientów.
Aby automatyczne generowanie przypomnień o zadaniach zwykłych i cyklicznych było możliwe, należy w pierwszym kroku uruchomić Serwis Operacji Automatycznych (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry). 

Przypomnienia o zadaniach są wysyłane do klienta/ operatora/ pracownika  w formie wiadomości e-mail lub SMS. W związku z tym konieczne jest również odpowiednie ustawienie danych w Konfiguracji Programu/ CRM/ Konta e-mail oraz SMS.

Następnie należy włączyć automat poprzez zaznaczenie parametru Automatyczne przypomnienia dla zadań i ustawić pozostałe parametry:

 

Automat przypomnień

Operator – operator, w imieniu którego będą generowane automatyczne przypomnienia o zadaniach.

Hasło – hasło wybranego operatora (jeśli zostało ustawione).

Konto e-mail – jeżeli przypomnienia będą wysyłane w formie e-mail, należy wskazać konto e-mail, z którego będą wysyłane (spośród zdefiniowanych uprzednio w Konfiguracji Programu/ CRM/ Konta e-mail),

Na zakładkach [Ustawienia domyślne dla klientów] i [Ustawienia domyślne dla operatorów], można skonfigurować, oddzielnie dla klientów i dla operatów, domyślne ustawienia dla formy powiadomienia (sms/ e-mail). Zasady konfiguracji na obu zakładkach są takie same:

Ustawienia domyślne dla klientów / operatorów – po zaznaczeniu parametru, możliwe jest wybranie domyślnej formy dla przypomnień do zadań wysyłanych klientom/ operatorom: sms (zaznaczony standardowo) lub e-mail.

Ustawienia domyślne dla sms – dla przypomnień w formie wiadomości sms możliwe jest wskazanie:

 • Szablonu sms – jaki się domyślnie podpowiada na formularzu zadania na zakładce [Automatyczne przypomnienia] w sekcji Automatyczne przypomnienia dla klientów/ operatorów. Na liście szablonów do wyboru są dostępne tylko te, które zostały uprzednio zdefiniowane w Konfiguracji szablonów SMS z poziomu formularza zadania.
 • Przypomnienie – określenie, kiedy ma zostać wysłane przypomnienie sms, przy czym czas liczony jest od daty wskazanej na formularzu zadania w polu Termin od.

Ustawienia domyślne dla e-mail – dla przypomnień w formie wiadomości e-mail możliwe jest wskazanie:

 • Szablonu e-mail – jaki domyślnie podpowiada się na formularzu zadania na zakładce [Automatyczne przypomnienia] w sekcji Automatyczne przypomnienia dla klientów/ operatorów. Na liście szablonów do wyboru są dostępne tylko te, które zostały uprzednio zdefiniowane w Konfiguracji szablonów e-mail z poziomu formularza zadania.
 • Przypomnienie – określenie, kiedy ma zostać wysłane przypomnienie w formie e-mail, przy czym czas liczony jest od daty wskazanej na formularzu zadania w polu Termin od.

Wskazanie domyślnego szablonu SMS lub e-mail w konfiguracji nie jest obowiązkowe- odpowiedni szablon można również wybrać bezpośrednio na zadaniu, którego przypomnienie ma dotyczyć.

Serwis Operacji Automatycznych (jeżeli został uruchomiony) regularnie sprawdza zadania i w przypadku zadania spełniającego warunki, wysyła przypomnienie w wybranej formie na trzy różne sposoby:

 • tylko do klientów,
 • tylko do operatorów/ pracowników,
 • jednocześnie do klientów i operatorów/ pracowników.

Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z włączonym filtrowaniem do przypomnień dla klientów i operatorów dla tej firmy.

Na dole okna znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.
Z poziomu list i formularzy można wysyłać wiadomości sms. W tym celu należy przeprowadzić konfigurację oraz wykupić pakiet smsów. Aby możliwa była konfiguracja sms należy posiadać skonfigurowane konto pocztowe (menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail).

Odbiorca wiadomości sms zamiast numeru telefonu nadawcy będzie widział jego nazwę. Tę nazwę należy zdefiniować po stronie Comarch ERP Optima. Użytkownik posiadający kilka baz danych może wysyłać sms z taką samą nazwą ze wszystkich baz lub z indywidualną nazwą dla danej bazy. Dlatego konfiguracja nazwy jest dostępna w dwóch miejscach:

 • Konfiguracja firmy/ CRM/ SMS – tutaj użytkownik może wskazać indywidualną konfigurację nazwy nadawcy dla danej bazy.
 • Konfiguracja programu/ CRM/ SMS – wprowadzona tutaj nazwa dotyczy wszystkich baz firmowych

Uwaga
Nazwa nadawcy musi być krótka (nie może przekroczyć 11 znaków), unikalna i nie może być zablokowana po stronie serwisu wysyłającego smsy (np. Orange). Nazwa jest weryfikowana w serwisie. Nazwa nadawcy może zawierać tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry i spacje!

Konfiguracja SMS

Konto e-mail – należy wskazać jedno z kont pocztowych skonfigurowanych uprzednio w menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail. Podany adres zostanie wykorzystany podczas wysyłania wiadomości e ‑ mail z prośbą o założenie konta w serwisie pośredniczącym przy przesyłaniu smsów.

Dodawanie nowej nazwy nadawcy:

 Dodaj nową nazwę nadawcy – przycisk umożliwia założenie nowej nazwy nadawcy:

Dodawanie nazwy nadawcy

Przy zakładaniu nowej nazwy nadawcy użytkownik musi zatwierdzić oświadczenie, potwierdzające że zezwala na wykorzystywanie takiej nazwy do wysyłania smsów w jego imieniu:

Konfiguracja SMS – oświadczenie właściciela

Nazwa, adres i NIP firmy są pobierane z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Użytkownik może je zmienić z tego poziomu.

Na podstawie tej widomości e-mail nastąpi autoryzacja nazwy nadawcy. Wiadomość jest wysyłana do operatora obsługującego wysyłanie sms, a jej kopia – do wysyłającego.

Do czasu autoryzacji nazwy użytkownik nie może wysyłać sms z poziomu programu. Zwykle następuje ona w ciągu kilku godzin od wysłania wiadomości.

Wybór nazwy nadawcy:

W przypadku, gdy nazwa nadawcy została już wcześniej dodana i użytkownik chce ją jedynie wskazać w konfiguracji SMS – w polu Nazwa nadawcy za pomocą strzałki można rozwinąć listę nazw nadawców zdefiniowanych już przez użytkownika o danym numerze identyfikacyjnym (ID). Użytkownik może wybrać jedną z już istniejących nazw. W takim przypadku nie jest ponowie przeprowadzany proces autoryzacji.

Zmiana nazwy nadawcy:

W przypadku, gdy użytkownik chce zmienić istniejącą nazwę nadawcy może to zrobić korzystając z przycisku  Zmień nazwę nadawcy. Po wpisaniu nowej nazwy dla musi ona przejść przez proces autoryzacji. Zmiana aktualnej nazwy nadawcy jest możliwa raz na 30 dni.

Konfiguracja SMS – zmiana nazwy nadawcy
Dla dokumentów typu Ankiety, Kontakt, Oferty właściwych dla modułu CRM możemy w tym miejscu określić schemat numeracji oraz serię. Wybrane parametry będą automatycznie proponowane podczas wprowadzania nowych kontaktów. Definiowanie schematów numeracji oraz serii jest możliwe z poziomu Konfiguracja Firmy/ Definicje dokumentów/ CRM.
Przed uruchomieniem automatycznego generowania faktur cyklicznych należy skonfigurować usługę Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych  z poziomu Konfiguracji Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry. Każda zmiana parametrów automatycznego generowania faktur cyklicznych powoduje restart usługi Serwis Operacji Automatycznych w przypadku, gdy usługa jest uruchomiona na tym komputerze. Jeżeli usługa jest uruchomiona na innym komputerze, restart usługi należy przeprowadzić na tamtym stanowisku samodzielnie. Opis konfiguracji usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych znajduje się tutaj.

Gałąź Serwis Operacji Automatycznych w Konfiguracji Stanowiska nie jest dostępna w przypadku programu w wersji usługowej. Użytkownicy korzystający z takiej wersji oprogramowania powinni od razu skonfigurować Automat faktur cyklicznych.

Po zaznaczeniu parametru Automatyczne generowanie faktur cyklicznych możliwe jest:

 • wskazanie Operatora, w imieniu którego będą automatycznie generowane faktury cykliczne,
 • wskazanie konta e-mail spośród kont pocztowych przypisanych do operatora wybranego jako operator logowania,
 • określenie czy wygenerowane wiadomości e-mail będą wysyłane natychmiast czy jedynie zapisywane jako kopie robocze,
 • określenie godziny generowania faktur cyklicznych.

Automat faktur cyklicznych

Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z włączonym filtrowaniem do faktur cyklicznych dla tej firmy.

Na dole okna znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.
Okno zawiera parametry związane z modułem CRM:

Realizacja:

Procentowa – zaznaczenie tego parametru powoduje, że na kontakcie/ zadaniu będzie możliwość określenia procentowego stopnia realizacji zadania/ kontaktu. Należy dodatkowo określić wartość pola Wykonanie co – wartość domyślna to 25%.  Oznacza to, że podczas określania stopnia realizacji wartość pola będzie „przeskakiwała” co 25% (a więc 25%, 50%, 75% itd.). Wartość pola Wykonanie co można ustawić na 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 25% oraz 50%.

Etapy – zaznaczenie tego parametru powoduje, że na kontakcie/ zadaniu będzie możliwość wyboru etapu realizacji zadania (etapy należy zdefiniować w gałęzi Etapy).

FS cykliczne: przenosić pozycje z ceną zerową – w zależności od ustawienia parametru, w trakcie generowania faktury cyklicznej, jeżeli występują pozycje z ceną zerową to zostaną one przeniesione lub pominięte.

FS cykliczne: pobieraj nazwę z karty towaru – w zależności od ustawienia parametru, w trakcie generowania faktury cyklicznej przenoszona jest aktualna nazwa z karty towaru lub nazwa użyta na szablonie faktury cyklicznej.

Blokuj generowanie w dacie innej niż ustalona – na wzorcu, oprócz daty ostatniego generowania faktur, pamiętana jest również data kolejnego generowania. Po wygenerowaniu faktur wg wzorca automatycznie wyliczana jest data kolejnego generowania. Jeśli parametr Blokuj generowanie w dacie innej niż ustalona jest  zaznaczony, a użytkownik zaznaczy wzorzec, gdzie data kolejnego generowania jest różna od daty bieżącej, pojawia się komunikat: Dokumenty nie zostaną wygenerowane. Data generowania faktur na wzorcu (data z wzorca) jest inna niż data bieżąca.

Przenoś atrybuty kontrahenta na kontakty/zadania – po zaznaczeniu parametru, atrybuty kontrahenta z zaznaczoną opcją Przenoś na transakcje zostaną dodane do kontaktu/ zadania i będą widoczne na zakładce [Atrybuty i pliki], w sekcji Atrybuty.
Okno zawiera listę Etapów realizacji zdefiniowanych przez użytkownika, które są wykorzystywane na formularzu kontaktu/ zadania. Na liście znajdują się kolumny Kod oraz Opis.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – dodanie nowego Etapu realizacji,

 Zmień – edycja Etapu realizacji,

 Usuń – skasowanie istniejącego Etapu realizacji,

 Zapisz – zapis wprowadzonych zmian,

 Zamknij – zamknięcie okna.

Zdefiniowane etapy można przesuwać w górę  i w dół . Kolejność etapów będzie tak samo wyświetlana po rozwinięciu listy etapów na formularzu kontaktu/ zadania.

Uwaga
Jeśli zdefiniowany etap użyty jest na jakimś kontakcie/ zadaniu, to nie będzie możliwości usunięcia go z listy etapów w konfiguracji.