Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiono zmianę kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca.

Nie można zmieniać kolejności pozycji na:

 • dokumentach zatwierdzonych na stałe,
 • korektach,
 • dokumentach pochodzących z przekształceń, na których nie ma możliwości dodawania/ usuwania pozycji
 Cenę domyślną można zdefiniować dla towaru, kontrahenta lub dla magazynu. W zależności od tych ustawień, na dokument pobierana będzie odpowiednia cena towaru.

Na formularzu towaru, na zakładce Ogólne można ustalić ceny towaru.

Domyślnie są to ceny: hurtowa 1/2/3 oraz detaliczna. Natomiast Użytkownik może definiować dodatkowo własne ceny w menu System/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług.

Temat ten został szerzej opisany tutaj.

W polu Cena domyślna można wskazać domyślną cenę towaru, która będzie pobierana na dokument.

Na formularzu kontrahenta, na zakładce Handlowe również możemy wskazać cenę domyślną, która ma priorytet nad ceną wskazaną na formularzu towaru. Jeśli natomiast wybierzemy opcję Cena domyślna: domyślna, wówczas dla danego kontrahenta pobierana będzie cena domyślna ustalona na formularzu towaru.

Istnieje również możliwość ustawienia ceny domyślnej dla magazynu. Opcja dostępna jest w menu Ogólne/ Inne/ Magazyny. Ustawienie to ma najwyższy priorytet. Jeśli wskazana jest cena domyślna magazynu, wówczas pomijane są ustawienia z formularza towaru oraz formularza kontrahenta.

Przykład
Towar TEST, ustalone ceny sprzedaży:

 • Cena hurtowa 1 – 10 zł netto
 • Cena hurtowa 2 – 20 zł netto
 • Cena hurtowa 3 – 30 zł netto,

Parametry zastosowane dla przykładu:

 • Formularz towaru – Cena domyślna: hurtowa 1
 • Formularz kontrahenta – Cena domyślna: hurtowa 2
 • Formularz magazynu – Cena domyślna: hurtowa 3

Podczas tworzenia dokumentu, dla towaru TEST podpowiadana jest cena hurtowa 3, ponieważ była ustawiona jako domyślna dla magazynu:

Jeśli na formularzu magazynu zmienimy cenę domyślną na „brak ceny”, wówczas dla towaru TEST podpowiadana będzie cena domyślna z formularza kontrahenta, czyli w tym przypadku hurtowa 2.

Jeśli natomiast na dokumencie wskażemy kontrahenta, który nie ma wskazanej ceny domyślnej (ustawienie Cena domyślna: domyślna), wtedy dla towaru TEST podpowiadana będzie cena domyślna z formularza towaru, czyli hurtowa 1:
Jeżeli chcemy podzielić płatność na kilka pozycji, należy na fakturze sprzedaży (faktura nie może być zapisana na stałe, czyli w kolorze czarnym na liście) przejść na zakładkę Płatności. W zakładce pojawi się okienko, takie jak na poniższym obrazku, z jedną pozycją, w której kwota brutto odpowiada wartości faktury. W polu kwota należy wpisać tylko tą część wartości do zapłaty, która ma być rozliczona w podanym terminie, z określoną formą płatności. Następnie należy dodać kolejną płatność przyciskiem plusa. Wówczas pojawi się nowy rekord, dla którego możemy wpisać termin płatności i wybrać formę płatności. Kwota podpowie się jako różnica (pełna wartość faktury minus pierwsza pozycja).

Przykład:
Wystawiamy fakturę sprzedaży na kwotę 1000zł netto (1230zł brutto). Klient od razu wpłaca gotówkę o wartości 1000zł, a pozostałe 230zł chciałby zapłacić w terminie 7 dni przelewem. W takim wypadku na zakładce Płatności powinniśmy dla pierwszego rekordu wpisać kwotę 1000, dodać nowy rekord i ustawić w nim formę płatności jako przelew, termin płatności na 7 dni; kwota podpowie się 230zł.

Należy pamiętać aby suma kwot z wszystkich rekordów była równa wartości faktury.

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze „Filmy instruktażowe” w gałęzi Handel / Płatność do faktury sprzedaży lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.
Po naciśnięciu ikony plusa w oknie Pozycja cennika na zakładce [Zamienniki] wyświetla się lista cennikowa z możliwością zaznaczenia i wybrania wielu zamienników Jeśli nie zaznaczono pozycji, do towaru dodawany jest zamiennik, na którym ustawiony jest kursor.

Po zaznaczeniu towarów, które mają zostać dopisane do listy zamienników i naciśnięciu opcji Wybierz, wyświetlane jest pytanie: Czy dodawany zamiennik jest obustronny?

Seryjne dodawanie zamiennika

W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby w operacjach seryjnych wybieramy opcję dodawania/ usuwania zamiennika dla pozycji zaznaczonych na liście:

 
W programie umożliwiono definiowanie własnych przedrostków, dodawanych do numeru wątku wiadomości e-mail. Aby zdefiniować własny tekst (maksymalnie 20 znaków), należy wpisać go bezpośrednio w pole Przedrostek dodawany do numeru wątku – w menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail na zakładce Parametry i zapisać zmiany w konfiguracji. Dodane w ten sposób przedrostki nie mogą zostać usunięte z listy, ani nie podlegają edycji, gdyż wówczas możliwe jest zachowanie ciągłości w przypadku kontynuacji starszych konwersacji. Możliwość definiowania własnych przedrostków jest niezależna od ustawienia parametru Włącz wątkowanie korespondencji.

Wątkowanie można włączyć również bezpośrednio z poziomu formularza wiadomości e-mail w menu Narzędzia okna – przycisk Wątek. Pozostawiając w tym polu wartość AUTO, w temat maila przeniesiony zostanie przedrostek z konfiguracji i kolejny numer. Jeśli w pole wpiszemy własny tekst, w temacie maila będzie on wpisany w miejscu numeru.
Dokumenty, które mogą zostać zafiskalizowane muszą spełniać jeden podstawowy warunek: muszą być wystawione w cenach brutto (podatek VAT musi być liczony algorytmem „od brutto”).

Paragony: po odznaczeniu opcji Bufor zostaje automatycznie zaznaczony znacznik Fiskalizuj. Wtedy zatwierdzenie paragonu powoduje jego wydruk na drukarce fiskalnej. Dodatkowo możliwy jest wydruk paragonu na zwykłej drukarce.
Faktura sprzedaży: w chwili zatwierdzania dokumentu, po odznaczeniu opcji Bufor – pojawia się możliwość wydruku fiskalnego. Podczas wystawiania Faktur sprzedaży parametr jest automatycznie zaznaczany tylko w przypadku, gdy dokument jest wystawiany na kontrahenta, który posiada status osoby fizycznej ma przypisany domyślny algorytm wystawiania dokumentów: od brutto oraz jest wystawiony w walucie PLN.

W sytuacji wystawiania faktury sprzedaży dla kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy, po odznaczeniu parametru Bufor znacznik Fiskalizuj nie jest automatycznie zaznaczany.

Algorytm naliczania VAT można także zmienić ręcznie przed wprowadzeniem towarów na dokument (na formularzu dokumentu znajduje się z lewej strony nad tabelką z towarami). W momencie wprowadzenia pierwszej pozycji towarowej możliwość zmiany algorytmu zostanie zablokowana. Aby możliwa była zmiana algorytmu naliczania podatku VAT na Fakturze Sprzedaży w buforze, na której już dodano pozycje, należy w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczyć Pozwalaj na zmianę netto/ brutto na dokumentach zawierających pozycje. Należy pamiętać, że warunkiem pojawienia się znacznika fiskalizacji jest wskazanie sterownika drukarki z poziomu menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna.
Zaznaczenie opcji Fiskalizuj spowoduje, że w momencie zapisu faktury na drukarce fiskalnej wydrukowany zostanie paragon fiskalny.
Operator nie będzie mógł wykonać powtórnej fiskalizacji z poziomu listy dokumentów jeśli:

 • na karcie operatora zaznaczony jest parametr: Blokada ponownej fiskalizacji FA i PA,
 • ma założony zakaz dostępu do magazynu (na formularzu magazynu), na którym wystawiony jest dany dokument. 

Dokument, który został zafiskalizowany ma w kolumnie status znacznik (F).

Jakie dokumenty nie mogą zostać zafiskalizowane (parametr Fiskalizuj nie pojawi się lub będzie nieaktywny):

 1. Faktury wystawiane w cenach netto – wynika to z niezgodności algorytmu wyliczania podatku VAT na fakturze i w drukarce.
 2. Dokumenty w buforze – wynika to z możliwości dokonywania zmian na takim dokumencie, fiskalizacja natomiast jest procesem nieodwracalnym.
 3. Dokumenty korygujące – urządzenia fiskalne nie rejestrują dokumentów korygujących, na ich podstawie sporządzić należy odrębny protokół zwrotów dla Urzędu Skarbowego.
 4. Dokument wystawiony w walucie innej niż PLN

Ponadto w chwili zatwierdzania dokumentu, jeśli parametr Fiskalizuj jest zaznaczony, to program sprawdza, czy:

 • dokument nie jest pusty (nie są wpisane żadne pozycje),
 • nie występują pozycje bez nazwy,
 • nie występują pozycje z ceną sprzedaży 0. 

W przypadku wykrycia jednej z tych nieprawidłowości program wyświetli komunikat i nie dopuści do zatwierdzenia dokumentu i jego fiskalizacji.
W sytuacji kiedy w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku, z poziomu menu Ogólne/ Cennik dostępna jest operacja seryjna: Zmiana precyzji ceny.

Menu operacji seryjnych dostępne jest z poziomu menu Ogólne/ Cennik, na liście rozwijanej obok ikony:  Operacje seryjne.

Po wcześniejszym zaznaczeniu na liście towarów, których precyzję ceny chcemy zmodyfikować wybieramy na liście funkcję „Zmiana precyzji ceny”. Funkcja ta pozwala jednocześnie zmienić precyzję ceny, offset oraz zaokrąglenie.