1

Data aktualizacji: 20-11-2019


Informacje ogólne

Dla Użytkowników Comarch ERP Optima korzystających z systemu Millenet dla Przedsiębiorstw oraz usługi Millenet Link wprowadziliśmy możliwość bezpośredniej  wymiany danych z Bankiem Millennium.

Wymiana danych z bankiem za pomocą usługi sieciowej umożliwia eksport przelewów bezpośrednio z/do systemu bankowego oraz import historii rachunku w łatwy i szybki sposób bez konieczności ręcznego przenoszenia plików pomiędzy aplikacją bankową oraz Comarch ERP Optima. Możliwe jest również pobieranie dla każdego wysłanego przelewu jego aktualnego statusu w banku (przelew może oczekiwać na realizację, zostać zrealizowany, odrzucony, anulowany itp.).

Wymiana danych pomiędzy bankiem a klientem w usłudze sieciowej odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XML (standard ISO 20022) przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie ma dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo, dzięki dwustronnemu SSL, Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji klienta, a klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku.

Do zabezpieczenia wymiany informacji zastosowane zostały: certyfikat komunikacyjny, który weryfikuje klienta i pozwala zweryfikować jego prawo do danego rachunku (rachunków) oraz certyfikat autoryzacyjny (podpis elektroniczny), którym mogą być podpisywane przelewy wysyłane do banku. Gdy przelewy nie zostaną podpisane lub zostaną podpisane przez nieuprawnioną osobę – zlecenia będą oczekiwały w banku na akceptację uprawnionej osoby.

Na liście Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów dostępny jest format Millennium WebService (standardowy) do wymiany danych z Bankiem Millennium.

Jak skonfigurować wymianę danych z Bankiem Millennium?

Wymiana danych z Bankiem Millennium dostępna jest w systemie Comarch ERP Optima od wersji 2019.5.1.

W systemie Comarch ERP Optima należy:

 • ustawić format wymiany danych
 • podpiąć certyfikat komunikacyjny
 • dla przelewów walutowych wskazać, kto ponosi opłaty związane z takimi przelewani

Na formularzu banku na zakładce [2 Dodatkowe] w polach:

 • Format eksportu dla przelewów zwykłych
 • Format importu wyciągów bankowych

wybieramy właściwy dla banku format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej.  W naszym przypadku dla Banku Millennium dostępny jest format Millennium Webservice. 

Wybrany przez nas format będzie się później podstawiał jako domyślny format podczas eksportu i importu przelewów.

Formularz banku, zakładka [Dodatkowe]
Po wybraniu formatu Millennium Webservice na formularzu banku pojawia się dodatkowa zakładka
[3 Ustawienia usługi sieciowej]. Na zakładce tej wprowadzamy ustawienia dotyczące:

 • przelewów walutowych
 • podpinamy certyfikat do komunikacji z bankiem. Certyfikat ten powinien mieć aktualną datę ważności, posiadać informacje o obsługujących go kluczach prywatnych. Należy upewnić się czy certyfikat znajduje się we właściwym magazynie certyfikatów.

Formularz banku, zakładka [Ustawienia usługi sieciowej]
W przypadku przelewów walutowych istotne jest uzupełnienie pól:

 • Opłatę ponosi – mamy tutaj do wyboru trzy opcje: Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po równo.
 • Osoba kontaktowa – nasz przedstawiciel wybrany do kontaktu z bankiem.
 • Kontakt numer telefonu, adres e-mail.

Eksport za pomocą usługi sieciowej

Możliwy jest eksport przelewów krajowych (w tym do Urzędu Skarbowego i ZUS) oraz przelewów walutowych.

Przelewy walutowe wysyłane są jako przelewy zagraniczne lub przelewy SEPA.

W celu wysłania przelewu SEPA zdarzenie w preliminarzu płatności musi być:

 • zdarzeniem rozchodowym
 • waluta zdarzenia to EURO
 • na zdarzeniu zaznaczono parametr „Przelew SEPA”

Eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej wykonujemy z poziomu preliminarza płatności. W preliminarzu płatności należy:

 • wybrać rejestr, który dotyczy Banku Millennium z ustalonym formatem wymiany danych za pomocą usługi sieciowej (w naszym przypadku Millennium WebService)
 • na liście powinny wyświetlać się tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo.

Preliminarz płatności – parametry

Po spełnieniu tych warunków w preliminarzu płatności będzie dostępna ikona Eksportuj polecenia przelewu

Domyślnie kliknięcie w ikonę powoduje wywołanie okna Eksport przelewów do pliku.

Okno eksportu przelewów poprzez usługę sieciową

Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy pokazuje się okno, na którym można ustawić wybrane opcje eksportu.

Data przelewu – do wyboru mamy cztery opcje: dzisiejsza, termin płatności, data realizacji, inna (samodzielnie ustalona).

Przelewy zbiorczo wg podmiotów – po zaznaczeniu tej opcji przelewy zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysyłane jako jeden, zbiorczy przelew. Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).

Parametry eksportu przelewów poprzez usługę sieciową

Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów.

Dziel przelewy wg długości opisu – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Spowoduje on, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

Wysyłaj przelewy w jednym pliku – zaznaczenie tego parametru powoduje, że wysyłając kilka przelewów tworzymy jeden plik xml, w którym zapisujemy wszystkie pojedyncze przelewy. Jeśli parametr nie jest zaznaczony to każdy z tych przelewów zapisywany jest w osobnym pliku.

Eksport uruchamiamy ikoną pioruna . Eksportowane są zarówno przelewy w PLN, jak również w walucie obcej.

W momencie wysyłania przelewów pojawi się okno z możliwością wyboru właściwego certyfikatu służącego do podpisywania przelewów. Jeżeli okno z wyborem certyfikatu zostanie:

 • anulowane – przelewy zostaną wysłane jako niepodpisane i będą oczekiwały na akceptację po stronie banku.
 • zostanie wybrany właściwy certyfikat – do Banku Millennium zostaną wysłane podpisane przelewy.

Jeżeli w preliminarzu płatności wybierzemy rejestr, który obsługuje wymianę danych poprzez usługę sieciową, wśród kolumn na liście dostępne są kolumny:

 • Data wysłania WebService
 • Komunikat WebService
 • Data komunikatu WebService

W kolumnach tych zapisywane są informacje przy eksporcie do usługi sieciowej oraz przy każdorazowym sprawdzeniu stanu przelewów w banku.

Preliminarz płatności – kolumny związane z usługą WebService

Sprawdzenia aktualnego statusu przelewów w Banku Millennium wykonujemy korzystając z opcji Aktualizuj stany przelewów. Jest ona dostępna po wciśnięciu strzałki obok przycisku.


Import za pomocą usługi sieciowej

W Comarch ERP Optima mamy możliwość importu danych z Banku Millennium. Import dotyczy:

 • stanu rachunku bankowego
 • historii operacji

Import informacji o stanie rachunku bankowego  można wykonać z poziomu:

 • listy rejestrów kasowych/bankowych
 • listy zapisów kasowych/bankowych
 • preliminarza płatności

Historię operacji importujemy z listy zapisów kasowych/bankowych.

Na liście zapisów wybieramy rejestr bankowy związany z rachunkiem w Banku Millennium i wskazujemy raport bankowy.

Lista zapisów kasowych/bankowych – Import przelewów

Import uruchamiamy przyciskiem Importuj polecenia przelewu . Na oknie Import przelewów ustalamy parametry importu, czyli:

 • wybieramy format wymiany (domyślnie podpowie się format importu ustalony na formularzu banku)
 • określamy definicję dla zapisów KP i KW
 • ustalamy okres za jaki będą importowane przelewy (domyślnie jest to okres odczytany z raportu bankowego)
 • możemy zaznaczyć opcję automatycznego rozliczania płatności przy imporcie

Po ustaleniu parametrów przyciskiem  uruchamiamy pobranie danych z banku. W tym momencie na oknie Import danych wyświetli się lista przelewów, które za pomocą  przenosimy do Comarch ERP Optima.

Jeżeli wykonany został import historii operacji i potem wykonywany jest ponowny import historii wtedy importowane są tylko te przelewy, które nie zostały jeszcze zaimportowane. Duplikaty są odrzucane.

Duplikaty sprawdzane są wg następujących kryteriów:

 • data księgowania
 • numer rachunku kontrahenta
 • kwota
 • opis przelewu


Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej
– najczęściej zadawane pytania

 1. Co należy ustawić w programie Comarch ERP Optima, aby móc skorzystać z Eksportu i importu przelewów za pomocą usługi sieciowej?

Odpowiedź: Na formularzu banku (Ogólne/ Inne/ Banki) w polach Format eksportu dla przelewów zwykłych oraz Format importu wyciągów bankowych (druga zakładka) należy wskazać format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej. Następnie na 3 zakładce [Ustawienia usługi sieciowej] Użytkownik wprowadza ustawienia dotyczące przelewów walutowych oraz podpina certyfikat do komunikacji otrzymany z banku.

 1. Jakie warunki powinny spełniać certyfikaty wykorzystywane podczas wysyłki, aby odbyła się ona prawidłowo?

Odpowiedź: Certyfikat komunikacyjny i autoryzacyjny powinny znajdować się w sekcji Osobiste, mieć aktualną datę ważności oraz posiadać informację o obsługujących je kluczach prywatnych. Ponadto w przypadku certyfikatu autoryzacyjnego należy poprawnie zainstalować sterowniki urządzenia obsługującego certyfikat po stronie systemu operacyjnego.

Jeśli bank wymaga dodatkowych certyfikatów należy upewnić się, czy znajdują się one we właściwych magazynach certyfikatów oraz czy posiadają aktualną datę ważności.

 1. Czy można zobaczyć w pliku dane, które zostały wyeksportowane/zaimportowane z banku?

Odpowiedź: Tak, mamy taką możliwość. W Konfiguracji Stanowiska/ Kasa/Bank/ Parametry możemy zaznaczyć parametr Zapisuj przelewy importowane/eksportowane poprzez usługę sieciową oraz podać katalog, w którym będą zapisywały się pliki XML z przelewami, które są importowane oraz eksportowane za pomocą usługi sieciowej.

 1. Co jest wymagane od strony Banku Millennium, aby rozpocząć import i eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej?

Odpowiedź: Od strony Banku Millennium wymagany jest dostęp do systemu bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw oraz uruchomiona usługa Millenet Link. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt się z Państwa Doradcą Bankowym w Banku Millennium lub z infolinią Banku Millennium pod numerem telefonu 801 632 632 lub 22 598 4031 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–18.00.
Wstęp

Funkcjonalność opisu analitycznego pozwala na dokładniejsze opisanie dokumentu. Obecny opis na dokumencie lub wskazanie kategorii czasem bywa niewystarczające zwłaszcza w firmach gdzie są mocno rozbudowane koszty. Również właściciel firmy może na podstawie opisanych dokumentów analizować wszelkie koszty i przychody z nimi związane oraz robić dowolne analizy.

Wykorzystanie opisu analitycznego

W dziale księgowym przy księgowaniu dokumentów

Możemy założyć, że np. firma budowlana posiada plan kont mocno rozbudowany pod kątem kosztów. Występują konta zespołu „4” jak i zespołu „5”.

Konta „5” dzielą się na poszczególne budowy a w ramach budowy jeszcze odpowiedniki kont zespołu „4”.

W planie kont są konta:

401- amortyzacja

411 – zużycie materiałów

419 – energia

W menu Ogólne w kategoriach założono kategorie, które będą poszczególnymi budowami, np.:

1_19 – kolejny numer budowy w roku

2_19

Konto „5” ostatecznie powinno wyglądać tak: „5”-Kategoria-„4”, np.

501-1_19-411

501-2_19-411

Aby uzyskać taką sytuację można właśnie wykorzystać opis analityczny oraz kategorie – gdzie wymiarami będą wymiar o typie kategoria (BUDOWY) i drugi wymiar o typie z planu kont (KONTA_4).

 

Przykładowo dokument w rejestrze VAT zakupu może dotyczyć dwóch różnych budów a dotyczyć tych samych kosztów zużycia energii.

Na dokumencie można również wykorzystać kategorię nagłówka, która byłaby np. numerem konta „5”. Czyli na liście kategorii pojawiłyby się również „5”.

Ewentualnie zamiennie kategoria, która jest „4” a wymiar „5”.

Opis analityczny takiego dokumentu mógłby wyglądać następująco:

Budowa 1 – 45% kosztów a Budowa 2 pozostałe 55% kosztów.

W schemacie księgowym w pozycji Konto można wpisać następujące wyrażenie:

@KategoriaNag+'-’+@OpisAnalitycznyElement(’BUDOWY')+'-’+@OpisAnalitycznyElement(’KONTA_4′)

W pozycji Kwota należy wybrać opcję Opis analityczny – Kwota opisu – @OpisAnalitycznyKwota

Jeśli mamy w Konfiguracji Firmy – Księgowość – Księgowość kontowa ustawione automatyczne zakładanie kont niesłownikowych to po zaksięgowaniu pojawi się w planie kont konto:

501-1_19-411

W powyższym przykładzie w schemacie odwołujemy się do nazwy elementu wymiaru @OpisAnalitycznyElement – 1_19 i 411.

Można również odwołać się do segmentu konta podpiętego na kategorii konkretnej budowy wykorzystanym później w wymiarze BUDOWY jak i bezpośrednio do konta księgowego „4”. Wtedy w schemacie w koncie można wpisać poniższą formułę:

@KategoriaNag+'-’+@OpisAnalitycznyKonto1(’BUDOWY')+'-’+@OpisAnalitycznyKonto1(’KONTA_4′)

Można również zamiast zakładania poszczególnych kategorii dla każdej budowy zdefiniować wymiar o typie Opisowy o nazwie BUDOWY i do niego dodawać kolejne elementy, które będą poszczególnymi budowami.

Schemat księgowy pozostanie taki sam.

Analiza kondycji firmy albo poszczególnych projektów prowadzonych przez firmę

 

Firma zaangażowana jest w realizacje różnych projektów, które są z kolei realizowane przez różne zespoły w różnych oddziałach.

Załóżmy, że nad projektem1 pracuje zespół1 w Lublinie i 2 zespoły (zespół2 i zespół 3) w Krakowie.

Nad projektem2 tylko zespół1 i zespół3 w Krakowie.

Część osób z zespołu1 pracuje w Krakowie a część w Lublinie.

 

W takim przypadku można utworzyć wymiary:

PROJEKTY – typ opisowy – elementy P1, P2

ODDZIAŁ – typ opisowy – elementy LUBLIN, KRAKÓW

ZESPÓŁ – typ opisowy – elementy Z1, Z2, Z3

 

Firma zakłada poniższy podział kosztów na projekty, zespoły i oddziały:

– podział na zespoły: Z1 40%, Z2 50%, Z3 10%,

– podział na projekty: P2 10%, P1 90%

– podział na lokalizacje: Kraków 65%, Lublin 35%.

 

Aby rozpisać przytoczony przykład można zastosować następujące rozbicie:

Zespół      Projekt      Oddział           Procent

Z1              P1                LUBLIN          35%

Z2              P1                KRAKÓW       50%

Z3             P1              KRAKÓW       5%

Z1              P2                KRAKÓW       5%

Z3              P2                KRAKÓW        5%

 

Po wykonaniu analizy z poziomu Analiz BI lub po zaksięgowaniu dokumentu na poszczególne konta odpowiedzialne za zespoły, projekty czy lokalizacje możemy stwierdzić jaka wartość kosztów zespołu1 pracującego w Krakowie przypada na np. projekt 2.

Mając fakturę na 35000 możemy ją rozpisać następująco:

W naszym przypadku 5% kosztów dotyczy Z1 z Krakowa pracującego nad P2, czyli po wyliczeniu będzie to 1750.

Jak zdefiniować opis analityczny w programie Optima?

W tym rozdziale zostaną opisane podstawowe funkcje opisu analitycznego.

W menu Ogólne po naciśnięciu przycisku użytkownik ma możliwość dodania wymiarów służących do opisania słowników oraz dokumentów. W programie dostępne są predefiniowane wymiary:

Lista predefiniowanych wymiarów analitycznych

Lista wymiarów może składać się z dowolnej liczby poziomów, gdzie pierwszy poziom to wymiar, kolejne to podwymiary, a ostatni poziom w przypadku wymiarów opisowych to elementy. Każdy wymiar może posiadać dowolną ilość podwymiarów, a w ramach podwymiarów opisowych dowolną ilość elementów. Istnieje możliwość zwijania listy  oraz rozwijania listy.

Kod wymiaru analitycznego/ podwymiaru/ elementu wymiaru powinien być unikalny w obrębie jednego poziomu. Kod wymiaru analitycznego nie może zaczynać się od cyfry, wyrażeń typu AND, OR, ALL itp. Po wpisaniu w kodzie znaków: , ,, -, ‘,’’,<>, [], (), ^, ~, !, ?, @, #, %, &, $, *, |, /\, +, = lub spacji, są one zamieniane na znak podkreślenia dolnego. Kod wymiaru będzie nieaktywny jeżeli jego element zostanie wybrany na dokumencie/słowniku. Jeżeli wymiar będzie miał podwymiar i dopiero ten podwymiar będzie miał element to zablokowany będzie kod podwymiaru a wymiar będzie ciągle aktywny do zmiany.

Po rozwinięciu strzałki obok przycisku plusa oraz w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy widoczne są opcje:

 • Dodaj wymiar pozwala na dodanie formularza wymiaru analitycznego,
 • Dodaj podwymiar opcja aktywna jeżeli na liście wskazano wymiar lub podwymiar,
 • Dodaj element – opcja aktywna jeżeli na liście wskazano wymiar lub podwymiar opisowy.

Wymiar

Formularz wymiaru analitycznego

Na formularzu wymiaru należy określić typu wymiaru:

 • Opisowy– w przypadku wymiaru opisowego istnieje możliwość dodania elementu bezpośrednio do wymiaru (z pominięciem podwymiaru).
 • Z planu kont – pozwala na wskazanie konta z planu kont bieżącego okresu obrachunkowego (zarówno syntetyki, jak i analityki). Jeżeli wybrane zostanie konto syntetyczne to na dokumencie/słowniku lista elementów zostanie zawężona do tego konta syntetycznego i wszystkich jego analityk. Jeżeli użytkownik nie wskaże żadnego konta to na dokumencie/słowniku widoczne będą wszystkie konta z bieżącego okresu obrachunkowego.odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 • Kategoria – pozwala na wskazanie kategorii ogólnej lub szczegółowej z listy kategorii. Jeżeli wybrana zostanie kategoria główna to na dokumencie/słowniku lista elementów zostanie zawężona do tej kategorii i jej kategorii podrzędnych. Jeżeli użytkownik nie wskaże żadnej kategorii to na dokumencie/słowniku widoczna będzie pełna lista kategorii. Nie można usunąć z programu kategorii użytej w definicji wymiaru.zakazu pracy w niedziele i święta (a gdy jest dozwolona praca w niedzielę – wyznaczenie jednej na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy).
 • Słownik – pozwala na wybór jednego ze słowników: Kontrahent, Bank, Pracownik, Wspólnik, Środek trwały, Towar lub Urząd. Jeżeli wybrany zostanie konkretny element słownika to na dokumencie/słowniku lista elementów zostanie zawężona do tej konkretnej pozycji. Jeżeli użytkownik nie wskaże żadnego elementu słownika to na dokumencie/słowniku widoczna będzie pełna lista elementów danego słownika.

Zmiana typu wymiaru nie jest możliwa jeżeli wykorzystano jego element do opisania dokumentu/słownika, a w przypadku wymiaru o typie Opisowy nie jest również możliwa jeżeli dodano do niego podwymiar/element.

Na formularzu wymiaru użytkownik powinien wskazać, na jakich dokumentach/słownikach wymiar może zostać wykorzystany.

Użytkownik ma możliwość oznaczenia wymiaru jako wymaganego. Powoduje to konieczność wybrania jego elementu podczas dodawania opisu analitycznego na dokumencie/słowniku. Jeżeli wymiar oznaczony został jako wymagany to podczas próby zapisania pozycji bez wskazanego elementu pojawia się komunikat: Opis analityczny jest niepełny. Nie wybrano elementu dla wymiaru [Kod wymiaru]. 

Podczas próby dodania wymiaru o kodzie WYDZIAŁ pojawia się komunikat: Nie można dodać wymiaru o kodzie [WYDZIAŁ], gdyż jest zarezerwowany dla opisu analitycznego w płacach.Analogicznie dla wymiaru o kodzie PROJEKT i LOKALIZACJA pojawia się odpowiedni komunikat.

Podwymiar

Podczas dodawania podwymiaru domyślnie zaznaczany jest typ Opisowy. Do wymiarów o typie Opisowy można dodawać kolejnej podwymiary nawet jeżeli wymiar/podwymiar posiada elementy.

Elementy wymiaru

Elementy wymiaru można dodawać tylko dla wymiarów/podwymiarów o typie Opisowy. Na formularzu elementu istnieje możliwość wskazania konta księgowego, które istnieje w bieżącym okresie obrachunkowym oraz możliwe jest wpisanie „z ręki” konta, które nie istnieje w planie kont, a może posłużyć do przyszłego księgowania.

Formularz elementu wymiaru opisowego

Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy wymiarów tych pozycji, które nie zostały wykorzystane w programie do wygenerowania opisu analitycznego. Nie ma możliwości usunięcia domyślnie zdefiniowanych wymiarów/podwymiarów. W przypadku pozycji wykorzystanych do opisania dokumentów/słowników można oznaczyć je jako nieaktywne. Jeżeli na formularzu wymiaru/ podwymiaru/ elementu zaznaczono parametr Nieaktywny to jest on widoczny na liście w kolorze czerwonym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Nieaktywne. Zaznaczenie/odznaczenie parametru przenosi się z gałęzi nadrzędnej na podrzędną. Nie ma możliwości odznaczenia parametru na gałęzi podrzędnej, jeżeli został on zaznaczony na gałęzi nadrzędnej. Możliwe jest zaznaczenie parametru na gałęzi podrzędnej, bez zaznaczenia na gałęzi nadrzędnej.

Generowanie opisu analitycznego

Opis analityczny dla słownika/dokumentu można wprowadzić z listy dokumentów/słowników lub z poziomu otwartego formularza dokumentu/słownika po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą skrótu klawiaturowego <Ctrl>+<F7> . Na oknie opisu analitycznego nie można usunąć żadnej kolumny.

Opis analityczny na słownikach

Opis analityczny na formularzu konta księgowego

Dodając opis analityczny na słowniku należy wskazać co najmniej jeden element dla dowolnego wymiaru. Nie można zapisać pozycji bez wskazanych elementów.

Wprowadzając opis na słowniku program pilnuje poprawności opisu, tzn. słownik musi być opisany w 100% – czyli suma procentów na słowniku musi wynosić 100%. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości zapisania opisu na słowniku. Przy próbie zapisu opisu pojawi się odpowiedni komunikat.

Opis analityczny dodany na koncie syntetycznym przenoszony jest na wszystkie jego konta analityczne (w tym na konta dodane już po uzupełnieniu opisu analitycznego na koncie nadrzędnym). Istnieje możliwość jego edycji. Opis analityczny przenosi się podczas dodawania nowego okresu obrachunkowego na podstawie kont z poprzedniego okresu oraz podczas aktualizacji planu kont z poprzedniego okresu, ale tylko w stosunku do kont nowo dodawanych. Dla kont analitycznych nowo dodawanych opis przenoszony jest zawsze z syntetyki danego konta. Zmiana opisu analitycznego na koncie syntetycznym powoduje zmianę opisu na wszystkich jego kontach analitycznych (ewentualne indywidualne ustawienia konta analitycznego są usuwane). Opis analityczny nadawany jest również w momencie zakładania konta poprzez grupę kont – przenosi się z konta syntetycznego, do którego dodano analitykę.

Opis analityczny dodany na grupie towarowej przenosi się na jej podgrupy oraz na wszystkie towary znajdujące się w danej grupie. Podczas dodawania nowego towaru opis analityczny przenosi się z grupy wskazanej jako domyślna dla towaru. Jeżeli towar należy do wielu grup towarowych to opis na towar przenosi się z ostatnio modyfikowanej grupy, do której towar należy. Usunięcie opisu z grupy towarowej usuwa opis z jej podgrup towarowych oraz z towarów należących do danej grupy.

Opis analityczny na dokumentach

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość dodania opisu analitycznego do następujących dokumentów:

 • Dokument TaxFree,
 • Dokument wewnętrzny sprzedaży,
 • Dokument wewnętrzny zakupu,
 • Ewidencja kosztów,
 • Ewidnecja przychodów,
 • Faktury sprzedaży,
 • Faktury zakupu,
 • Kompletacja przyjęcie produktów,
 • Kompletacja rozchód składników
 • Paragony,
 • Przesunięcia międzymagazynowe,
 • Przyjęcie kaucji,
 • Przyjęcie wewnętrzne,
 • Przyjęcie zewnętrzne,
 • Rejestr sprzedaży,
 • Rejestr zakupu,
 • Rozchód wewnętrzny,
 • Wydanie kaucji,
 • Wydanie zewnętrzne.

Aby „ręcznie” opisać dokument należy:

 1. Dodać pozycję opisu wybierając w kolumnie Pozycja odpowiednią wartość, którą użytkownik chce opisać z dokumentu.
 2. Uzupełnić wymiary elementami.
 3. Określić, jaki procent danej pozycji ma zostać w ten sposób opisany – wyliczy się wartość lub:
 4. Wpisać wartość pozycji, co spowoduje automatyczne wyliczenie procentu.

Aby wygenerować opis analityczny na podstawie słownika należy nacisnąć ikonę    lub przycisk <F8>.

Okno opisu analitycznego na dokumencie zawiera domyślne kolumny: Pozycja, Procent oraz Wartość. Dla każdego typu dokumentu w kolumnie Pozycja do wyboru są inne wartości. Nie można zapisać opisu analitycznego na dokumencie bez uzupełnienia kolumny Pozycja.

W programie istnieje kontrola 100% oraz wartości dokumentu lub pozycji – sumarycznie musi się zgadzać z wartością dokumentu lub pozycji. Jeżeli ze wskazanego procentu podczas podziału kwoty wyniknie różnica groszowa to różnica groszowa jest dodawana do ostatniej pozycji z kwotą. Analogicznie jeżeli ze wskazanej wartości podczas podziału procentu wyniknie konieczność zaokrąglenia procentu to jest on aktualizowany w ostatniej pozycji.

Po zmianie kwot na pozycji, dodaniu nowej pozycji lub usunięciu pozycji na dokumencie należy ponownie wprowadzić opis analityczny.

Opis analityczny na dokumencie zapisywany jest w bazie danych w momencie zapisywania dokumentu. Jeżeli dokument został zablokowany przed zmianami to opis analityczny można dodać tylko z poziomu listy dokumentów.

Uwaga
Dodanie opisu analitycznego na dokumencie, a następnie zapisanie dokumentu nie powoduje modyfikacji w polach WprowadziłZmodyfikował.

 

Opis na podstawie słownika lub ręczny

Dokumenty handlowe oraz magazynowe

Użytkownik może uzupełnić opis analityczny na dokumentach handlowych oraz magazynowych „ręcznie” lub wygenerować go za pomocą ikony   lub przycisku <F8> na podstawie zdefiniowanego wcześniej opisu na towarze.

Aby opis analityczny ze słownika (towaru, konta) w całości przeniósł się na dokument należy ustawić takie same wymiary na słowniku, jak i na dokumencie, na którym wybierany jest dany słownik. Jeżeli wymiary będą różne to na dokument zostanie przeniesiony tylko opis z elementami dla wymiarów, które pokrywają się na słowniku i na dokumencie. Ponowne użycie ikony pioruna powoduje nadpisanie poprzedniego opisu nowo wygenerowanym.

Na dokumentach handlowych oraz magazynowych użytkownik ma możliwość wyboru pozycji:

 • Pozycja/Lp/Kod towaru/[Kwota netto pozycji],
 • Pozycja/Dokument/[Kwota netto dokumentu].

Na dokumencie WZ użytkownik dodatkowo ma możliwość wyboru pozycji:

 • Pozycja/Koszt_zakupu/Lp/Kod towaru/[Kwota kosztu zakupu pozycji],
 • Pozycja/Koszt_zakupu/Dokument/[Kwota kosztu zakupu dokumentu.

Uwaga
Opis analityczny na dokumencie WZ należy wygenerować dopiero po zapisaniu dokumentu. Wynika to z tego, iż w przypadku WZ koszt zakupu wyliczany jest po zapisaniu dokumentu. Ponadto jeżeli użytkownik dokona zmian na dokumencie WZ (np. zmieni ilość) to po zapisaniu dokumentu powinien zmodyfikować opis analityczny (nie aktualizuje się on automatycznie).

Opisu analitycznego nie można generować dla faktur pierwotnych, faktur korygujących dane, faktur anulowanych oraz not korygujących. Jeżeli przed anulowaniem dokumentu dodano do niego opis analityczny, w momencie anulowania faktury jest on usuwany.

Rejestr VAT zakupu oraz sprzedaży

Opis analityczny na dokumentach w rejestrze VAT należy uzupełnić „ręcznie”.

Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz sprzedaży użytkownik ma możliwość wyboru pozycji:

 • Pozycja/Lp/Netto, Stawka VAT/[Kwota netto pozycji],
 • Pozycja/Dokument/Netto/[Kwota netto dokumentu],
 • Pozycja/Lp/Kwota dodatkowa/[Kwota z pozycji kwot dodatkowych].

Na oknie opisu analitycznego związanego z dokumentem w rejestrze VAT zakupu w kolumnie Pozycja wyświetlane są poszczególne pozycje w wartości zależnej od wybranego rodzaju odliczeń:

 • odliczenia Tak i Warunkowo:
  • Pozycja/Lp/Netto, Stawka VAT/[Kwota netto pozycji],
  • Pozycja/Lp/Koszt, Stawka VAT/[Kwota netto pozycji],
  • Pozycja/Lp/VAT_KOSZT, Stawka VAT/[0.00].
 • odliczenia Nie:
  • Pozycja/Lp/Netto, Stawka VAT/[Kwota netto pozycji],
  • Pozycja/Lp/Koszt, Stawka VAT/[Kwota brutto pozycji],
  • Pozycja/Lp/VAT_KOSZT, Stawka VAT/[Kwota VAT pozycji].

Ewidencja dodatkowa kosztów oraz przychodów

Opis analityczny na dokumentach w ewidencji dodatkowej należy uzupełnić „ręcznie”.

Na dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów oraz przychodów użytkownik ma możliwość wyboru pozycji:

 • Pozycja/Dokument/[Kwota dokumentu],
 • Pozycja/Lp/Kwota dodatkowa/[ Kwota z pozycji kwot dodatkowych].

Opis analityczny można uzupełnić również na dokumentach zaksięgowanych, z uzupełnioną predekretacją, wyeksportowanych lub przekształconych do wewnętrznych.

Dokument polecenia księgowania

Na dokumencie PK Użytkownik może uzupełnić opis analityczny „ręcznie” lub wygenerować za pomocą ikony   lub przycisku <F8> na podstawie zdefiniowanego wcześniej opisu na koncie księgowym.

Na dokumencie PK użytkownik ma możliwość wyboru pozycji:

 • Pozycja/Lp/Numer konta/[Kwota pozycji] Strona Wn,
 • Pozycja/Lp/Numer konta/[Kwota pozycji] Strona Ma.

Uwaga
Jeżeli na dokumencie dodano opis analityczny związany z wymiarem, na formularzu którego odznaczono później dany typ dokumentu to na tym dokumencie nie ma możliwości modyfikacji istniejących pozycji opisu analitycznego. Użytkownik może je usunąć, a następnie wprowadzić nowe. Na nowych dokumentach tego wymiaru już nie będzie widać ale na dokumentach, które były wcześniej wprowadzone i opisane tym wymiarem nadal będzie można podglądnąć jakimi elementami ten wymiar był opisany.
Data aktualizacji: 06-05-2020

Lista dostępnych formatów

System Comarch ERP Optima umożliwia wysłanie do banku poleceń przelewów. Dla Użytkowników posiadających konto firmowe w banku Citi Handlowy przygotowaliśmy formaty typu Elixir, XML oraz Flat File (CDFF). Lista zdefiniowanych formatów dostępna jest z poziomu Ogólne/ Inne /Formaty przelewów.

Na liście znajdują się formaty:

 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml).

Formularz banku – jak usprawnić wysyłanie przelewów

Dla banku Citi Handlowy przygotowaliśmy 3 rodzaje formatów (Elixir, XML, Flat File). W momencie wysyłania przelewu należy wskazać odpowiedni format wymiany danych z bankiem. W programie możemy określić domyślny format wymiany, który będzie automatycznie podpowiadał się przy wysyłaniu przelewów. W tym celu należy wejść na formularz banku (menu Ogólne/ Inne/ Banki lub <CTR>+<B>) i na zakładce [Dodatkowe] wybrać właściwy format. Lista dostępnych formatów wyświetli się po wciśnięciu strzałki na końcu pola z danym formatem.

Formularz banku – zakładka Dodatkowe

Format eksportu dla przelewów zwykłych – wskazujemy format dla przelewów zwykłych złotówkowych, walutowych lub SEPA: Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir), Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml).

Format eksportu dla przelewów MPP – wskazujemy format dedykowany dla przelewów MPP: Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF) lub Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir).

Format eksportu dla przelewów do US – wybieramy format dla przelewów podatkowych: Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF) lub Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir). W przypadku przelewów podatkowych w formacie XML należy je w Preliminarzu płatności zaznaczyć i wysłać oddzielnie wybierając przy eksporcie format Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml).

Format eksportu dla przelewów ZUS – wskazujemy format jak dla przelewów zwykłych złotówkowych.

Uwaga
W sytuacji, gdy przelewy są eksportowane formatami XML (Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),  Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml)) wymagane jest uzupełnienie kodu SWIFT na karcie banku, z którego jest robiony przelew. Aby prawidłowo sparametryzować kod SWIFT prosimy o kontakt z bankiem Citi Handlowy.

Preliminarz płatności – wybór przelewów do wysłania

Eksport przelewów  odbywa się z poziomu Preliminarza płatności dla rejestru bankowego i zatwierdzonych zdarzeń rozchodowych, które są nierozliczone lub rozliczone częściowo.

Listę zdarzeń, które mają być wysłane do banku można przygotować na dwa sposoby.

Pierwszy z nich polega na zaznaczeniu przelewów, które mają być wysłane do banku. W preliminarzu płatności wyświetlamy:

 • wszystkie zdarzenia dla danego rejestru bankowego,
 • określamy, że mają to być zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo,
 • na liście za pomocą myszki lub za pomocą <SPACJI> zaznaczamy te, które mają być wysłane.

Preliminarz – wysyłanie zaznaczonych zdarzeń

Drugi sposób polega na wybraniu przelewów do wysłania. Na liście wszystkich nierozliczonych zdarzeń danego rejestru bankowego zaznaczenie parametru  spowoduje, że lista zostanie automatycznie zawężona do zdarzeń rozchodowych, zatwierdzonych, które można wysłać do banku. Na tak zawężonej liście łatwiej odnaleźć i zaznaczyć wybrane przelewy, które są przeznaczone do wysłania.

Preliminarz płatności – Przelewy do wysłania

Dodatkowo listę przelewów możemy zawęzić wg ich daty realizacji oraz wybrać tylko te przelewy, które mają być realizowane mechanizmem MPP.

Preliminarz płatności – eksport przelewów

W Preliminarzu płatności po przygotowaniu listy przelewów do wysłania za pomocą przycisku  uruchamiamy eksport przelewów. Eksport może dotyczyć wszystkich przygotowanych przelewów lub tylko tych, które zostały wcześnie zaznaczone.

Preliminarz – eksport przelewów do pliku

W przypadku, gdy na formularzu banku związanego z rejestrem bankowym z którego wykonujemy eksport podaliśmy domyślne Formaty wymiany danych są one przenoszone na okno eksportu. W razie potrzeby możemy je zmienić. Po kliknięciu w pole z danym formatem wyświetli się lista wszystkich dostępnych w programie formatów wymiany.

W przypadku pierwszego eksportu podajemy Katalog docelowy oraz Nazwę pliku w którym będą zapisywane zlecenia przelewów. Program domyślnie jako Datę przelewu proponuje datę realizacji odczytaną z danego zdarzenia. Mamy możliwość ustalenia, że przelewy mają być realizowane z datą dzisiejszą, terminem płatności lub inna wybraną samodzielne przez nas datą. W sytuacji, gdy eksportujemy kilka przelewów dla tego samego kontrahenta możemy je wysłać jako przelew zbiorczy. Po zaznaczeniu parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów pojawią się dodatkowe parametry określające sposób grupowania i eksport dodatkowych informacji (opisów).

Po uzupełnieniu parametrów potrzebnych do eksportu po wciśnięciu  lub <F8> program rozpocznie tworzenie pliku z danymi. Program sprawdzi czy wśród wybranych płatności znajdują się takie, które należy zweryfikować w Wykazie podatników VAT. Weryfikacji podlegają płatności:

 • wystawione dla kontrahenta, który na karcie kontrahenta ma uzupełniony polski NIP,
 • kwota płatności to co najmniej 15 000 zł lub równowartość w walucie (w przypadku płatności, które powstały dla dokumentów handlowych, rejestru VAT czy ewidencji dodatkowej sprawdzana jest łączna kwota z dokumentu źródłowego) – kryterium to zależy od ustawienia w Konfiguracji firmy /Ogólne /Parametry – Automatyczna weryfikacja numerów rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Jeśli parametr niezależnie od kwoty dokumentu jest zaznaczony nie sprawdzamy kwoty transakcji.
 • na płatności uzupełniony jest rachunek bankowy.

Jeśli te wszystkie warunki są spełnione następuje weryfikacja rachunku odczytanego z płatności z Wykazem podatników VAT.

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy na dzień zlecenia przelewu w Comarch ERP Optima mamy już informację o weryfikacji rachunku bankowego. Jeśli nie ma takiej informacji to łączymy się z Wykazem podatników VAT, odczytujemy zawartą tam informację, zapisujemy ją na karcie kontrahenta dla danego rachunku i przechodzimy do realizacji zlecenia.

W sytuacji, gdy wśród weryfikowanych płatności znajdzie się chociaż jedna zweryfikowana negatywnie program wyświetli informację o tej płatności i rachunku bankowym oraz wstrzyma eksport.

Od decyzji Użytkownika zależy czy eksport wszystkich płatności zostanie wykonany czy przerwany.

Preliminarz – przelewy wyeksportowane

Po wyeksportowaniu na płatności zmieniany jest stan z Do realizacji na Wysłane.

W Preliminarzu płatności zdarzenia te wyświetlają się kolorze niebieskim.

Uwaga

W przypadku eksportu przelewów do banku formatem:

Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),

Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),

Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),

Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),

Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml)

płatność, która ma ustawiony priorytet Wysoki jest wysyłana jako przelew natychmiastowy (Express Elixir).