1. W pierwszej kolejności należy przeksięgować przychody i koszty na wynik finansowy. W programie istnieje możliwość zautomatyzowania tego procesu, poprzez mechanizm Księgowań okresowych. Przykład definicji Księgowania okresowego znajduje się tutaj.

2. Następnie należy przenieść zapisy księgowe w Dzienniku z bufora na czysto, zostało to opisane tutaj. Należy pamiętać również o zatwierdzeniu na stałe dokumentu Bilansu otwarcia poprzez odznaczenie parametru Bufor na formularzu dokumentu (Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO).

3. Kolejnym krokiem jest zamknięcie okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe poprzez zaznaczenie parametru Zamknięty na formularzu okresu obrachunkowego.

4. Następnie w Konfiguracji Firmy/Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy otworzyć nowy okres obrachunkowy na kolejny rok. Program zapyta czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego, (chodzi o plan kont, nazwy dzienników cząstkowych, grupy kont, kręgi kosztów oraz domyślne dzienniki dla różnic kursowych i kompensat) oraz czy ustawić ten okres obrachunkowy jako bieżący?

Wskazówka

Ustawienie okresu obrachunkowego jako bieżący poprzez wybranie opcji TAK, skutkować będzie domyślnym uruchomieniem programu w tym okresie obrachunkowym. Okres obrachunkowy może zostać otwarty wcześniej, program nie wymaga spełnienia wyżej wymienionych czynności. W czasie pracy w kilku okresach obrachunkowych istotne jest sprane przechodzenie pomiędzy nimi w trakcie księgowania. Więcej w tym temacie tutaj.

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym:

5. W nowym okresie obrachunkowym 20XX można zaimportować BO na podstawie zapisów z okresu poprzedniego ikoną Inicjalizuj bilans otwarcia, która jest dostępna na formularzu BO.

Jeżeli poprzedni okres obrachunkowy nie został jeszcze zamknięty pojawi się komunikat: „Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować ?”, dlatego też najlepiej wykonywać tę operację, gdy zostało już wykonane przeksięgowanie na wynik finansowy a wszystkie dane zostały sprawdzone i zatwierdzone np. poprzez wyciągnięcie z bufora. Jednocześnie program nie blokuje kilkukrotnej inicjalizacji bilansu otwarcia.

Wskazówka

Dokument Bilansu otwarcia można dodawać i usuwać. Opcja inicjalizacji bilansu otwarcia będzie dostępna, gdy będzie to pierwszy dokument w danym okresie.

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym:

6. Rozliczenia widoczne w module Kasa/Bank oraz Rozrachunki z poziomu Księgowości są widoczne niezależnie od tego jaki jest ustawiony bieżący okres obrachunkowy. Istnieje możliwość ich rozliczania oraz rozrachowywania, również jeśli tyczą się kilku okresów.
https://www.youtube.com/embed/2F5ZuZaPXwQ

W menu Księgowość/ Księgowania okresowe trzeba dodać schemat księgowań okresowych, który przeksięguje obroty kont zespołu „4” oraz kont zespołu „7” na konto wynik finansowy. Poniżej przykład takiego schematu z wykorzystaniem maski.

W zaprezentowanym księgowaniu okresowym maska 7@{[34]1*} umożliwia automatyczne przeksięgowanie przychodów np. z konta 731-2 czy 741-1 na konto 860. Z kolei używając maski 7@{[56]2*} będzie można przeksięgować na wynik finansowy przychody np. z konta 752-1-1, 752-2-2, 762-3.
Uwaga
Aby można było przenieść zapisy z bufora „na czysto” konieczne jest zaznaczenie parametru Prawa operacji na księdze głównej (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Parametry).

Menu Księgowość/ Dzienniki zapisy Bufor, wszystkie dzienniki, zaznaczona opcja Rok zaznaczamy wszystkie zapisy na liście (skrót z klawiatury Ctrl+A) i naciskamy przycisk książeczki .

Otrzymujemy komunikat „Przed przeniesieniem zapisów z bufora do księgi należy wykonać renumerację oraz posortować zapisy narastająco po kolumnie Data księgowania. Czy przenieść zaznaczone zapisy do księgi?” Wybieramy TAK.

Uwaga
Przed księgowaniem „na czysto” dokumenty muszą być posortowane na liście według daty księgowania, w tym celu należy wykonać renumerację ikoną pioruna albo posortować listę wg Daty księgowania.
Przenoszenie danych jest możliwe za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej. Aby aktywować pracę rozproszoną należy przejść do Konfiguracji firmy/Ogólne/Praca Rozproszona, dla bazy eksportowej wybrać opcję Sprzedaż/Płace, a dla bazy do której wykonujemy import należy zaznaczyć księgowość.

W zależności od wybranych ustawień uaktywniają się kolejne parametry konfiguracyjne, które Użytkownik powinien ustawić:

Identyfikator działu sprzedaży/płac – widoczny tylko wtedy, gdy z danego komputera będzie prowadzona sprzedaż lub kadry/płace

Identyfikator księgowości – widoczny również wtedy, gdy w danym komputerze prowadzimy księgowość firmy. Identyfikator księgowości musi być identyczny w obu bazach.

Po skonfigurowaniu Pracy rozproszonej w zakładce Narzędzia pojawia się ikona  umożliwiająca eksport/import wybranych danych.

Na oknie eksportu można zaznaczyć wybrane dane, zakres dat oraz miejsce zapisu pliku w przypadku eksportu lub wskazać plik w przypadku importu.

Konfiguracja Pracy rozproszonej została przedstawiona również na filmie instruktażowym:

Istnieje również możliwość wymiany danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów poprzez serwer Comarch – w którym, w momencie eksportu, plik przesyłany jest na serwer Comarch. Gdy w dziale księgowym uruchamiany jest import – plik jest pobierany z serwera Comarch i wczytywany do bazy danych.

Dane słownikowe oraz środki trwałe można dodatkowo przenosić między bazami wykorzystując import w menu Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych. Po wybraniu bazy wzorcowej i wskazaniu odpowiednich elementów importu należy uruchomić import ikoną pioruna .
W przypadku transakcji split payment na firmowe konto bankowe wpływa lub wypływa kwota brutto natomiast kwota podatku VAT jest wyksięgowywana na/z rachunek VAT. W taki sam sposób ewidencjonujemy to w programie.

Przykładowo Kontrahent zapłacił 1230 zł ( w tym 230 zł VAT). Wprowadzamy do raportu rachunku podstawowego dokument KP na 1230 zł, który rozliczamy z  fakturą. Następnie również do raportu rachunku podstawowego wprowadzamy dokument KW na kwotę podatku 230 zł.  W raporcie rachunku VAT dodajemy dokument przychodowy KP na kwotę podatku 230 zł. Dokumenty bankowe na kwotę podatku możemy ze sobą skompensować lub oznaczyć jako nie podlegające rozliczeniu poprzez zmianę statusu na Nie podlega.

W rozróżnieniu transakcji dotyczących kwoty brutto oraz kwoty podatku będą pomocne parametry Split payment oraz Kwota VAT, znajdujące się w dole okna Zapisu kasowego/bankowego
Aby utworzyć dokument deklaracji rocznej, należy otworzyć Listę zaliczek PIT-36 (lub Listę zaliczek PIT-36L/Listę zaliczek na CIT-8/Listę zaliczek na podatek ryczałtowy), a następnie obok ikony zielonego plusa wybrać odpowiedni formularz

i za pomocą przycisku  Przelicz deklarację lub < F8 > przeliczyć deklarację.

Nie ma okresów obrachunkowych w Księdze Podatkowej.