1

Wersja demo pozwala zapoznać się z programem Comarch ERP Optima bez konieczności jego wcześniejszego kupna. Posiada ona pełną funkcjonalność licencjonowanej wersji programu. Jednakże ma również jedno ograniczenie. Polega ono na tym, że w bazie danych różnica między datami operacyjnymi dokumentów nie może być większa niż 60 dni. Jeżeli próg ten zostanie przekroczony program się zablokuje i baza będzie dostępna jedynie do odczytu.
Comarch ERP Menadżer Kluczy można zainstalować z płyty instalacyjnej Comarch ERP Optima. Dostępna jest ona z poziomu prezentacji w Dodatkach lub w podkatalogu “SETUP” płyty instalacyjnej. Można go również pobrać ze strony https://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248

Po uruchomieniu instalacji należy podać katalog, w którym zostanie zainstalowany Comarch ERP Menadżer Kluczy, a następnie podać nazwę lokalnego serwera SQL, który zostanie skonfigurowany do pracy z Menadżerem Kluczy. Najczęściej serwerem tym jest serwer, który przechowuje również dane Comarch ERP Optima

Domyślną nazwą serwera SQL dla programu Comarch ERP Optima jest “Nazwa_komputera\OPTIMA”. Po wpisaniu nazwy serwera SQL należy nacisnąć przycisk Instaluj. Uwaga! Narzędzie to ma dodatkową funkcję dodania wyjątku do systemowej zapory sieciowej, co umożliwia sieciową pracę programu Comarch ERP Optima.

Więcej informacji na temat Menadżera Kluczy można znaleźć w artykule Instrukcja Comarch ERP Menadżer kluczy. 
Istnieją 3 główne przyczyny pojawiania się powyższego komunikatu:  

 • Przeterminowanie licencji dla wersji demonstracyjnej,
 • Przeterminowanie gwarancji dla wersji standardowej,
 • Niedostępność licencji.

Przeterminowanie licencji dla wersji demonstracyjnej

Jeżeli program pracował w wersji demonstracyjnej, komunikat ten pojawi się w sytuacji, gdy warunki wersji demonstracyjnej zostały przekroczone. Warunki wersji demonstracyjnej zostały opisane w pytaniu: Czym jest wersja demo (wersja startowa) i co ją charakteryzuje?

Przeterminowanie gwarancji dla wersji standardowej

Jeżeli Użytkownik posiada licencje na program, komunikat oznacza, że Data produkcji programu jest nowsza od Daty ważności dla modułu w kluczu zabezpieczającym HASP. Taka sytuacja może wystąpić po zaktualizowaniu programu do nowej wersji (o nowej Dacie produkcji).

Datę produkcji programu można sprawdzić w menu Pomoc \ O programie \ (po kliknięciu na opcję Informacje techniczne )


W oknie tym powinien być widoczny również numer klucza, jeśli go nie ma lub jest równy 0, należy sprawdzić warunki opisane poniżej dla niedostępności licencji.

Na zakładce Moduły można sprawdzić daty ważności poszczególnych licencji, liczbę stanowisk oraz informacje o statusie

Jeżeli data produkcji programu jest nowsza niż data ważności, ale gwarancja na program została wykupiona na bieżący okres, wówczas należy zaprogramować klucz HASP aktualnym plikiem RUS, który można otrzymać od Autoryzowanego Partnera Comarch. Więcej informacji znajduje się w artykule: W jaki sposób zaktualizować licencję w kluczu HASP?

W przypadku, gdy nie ma wykupionej gwarancji na bieżący okres, wtedy należy odinstalować Comarch ERP Optima i przywrócić poprzednią wersję programu, z wcześniejszą datą produkcji lub skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch w celu przedłużenia gwarancji.

Jeśli brakuje licencji na wybrane moduły i Użytkownik nie będzie z nich korzystał, należy odznaczyć te moduły na formularzu operatora w menu System \ Konfiguracja w gałęzi Program \ Użytkowe \ Operatorzy. Wówczas nie będą pobierana licencje na te moduły przy logowaniu.

Moduły można też odznaczyć w oknie logowania, na zakładce Moduły

Niedostępność licencji – instalacja jednostanowiskowa

 1. Należy sprawdzić czy po uruchomieniu programu obok zegarka widoczna jest ikonka kłódki
 2. Jeżeli ikona kłódki jest zielona, program prawidłowo rozpoznaje klucz z licencjami. W tej sytuacji należy upewnić się, czy wybrane moduły podczas rejestracji w programie odpowiadają modułom, na które została zakupiona licencja.
 3. Jeżeli ikona kłódki jest czerwona, program nie może znaleźć klucza zabezpieczającego HASP. W tej sytuacji należy upewnić się, czy wpięty jest do komputera właściwy klucz HASP, przegrane są pliki licencyjne softhasp lub w Menadżerze Kluczy dodano klucz wirtualny i ma on status: Aktywny.
 4. Jeżeli ikona kłódki nie jest widoczna należy sprawdzić, czy w usługach systemowych (Panel sterowania \ Narzędzia administracyjne \ Usługi) jest uruchomiona usługa o nazwie ComarchML. Jeżeli nie, wówczas należy ją uruchomić.Jeżeli klucz nie był wcześniej programowany należy to zrobić przy pomocy aktualnego pliku o rozszerzeniu RUS.
 5. Problem może być również związany z niedostępnym serwerem klucza podanym w parametrze serwer klucza patrz Co zrobić, gdy podczas logowania wyświetla się komunikat „Comarch ERP Optima: informacja (24098) Na tym serwerze [nazwa_serwera] nie zainstalowano komponentów niezbędnych do obsługi klucza sprzętowego. Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ.”

Niedostępność licencji – instalacja wielostanowiskowa

 1. Należy upewnić się, czy wybrane moduły podczas rejestracji w programie odpowiadają modułom, na które została zakupiona licencja.
 2. Należy sprawdzić, czy inny z użytkowników nie zaznaczył zbyt wiele modułów podczas logowania, uniemożliwiając w ten sposób pracę innym osobom. W tym celu należy na stanowisku, gdzie jesteśmy zalogowani w Comarch ERP Optima przejść do: Pomoc \ O programie \ (po kliknięciu na opcję Informacje techniczne na zakładce Moduły) Następnie dwukrotnie kliknąć na moduły, których status to Wyczerpano. Wyświetli się wtedy informacja o użytkownikach, którzy pobrali dany moduł.
 3. Jeżeli na żadnym ze stanowisk nie ma możliwości zalogowania się do programu to, należy przejść do serwera, gdzie zainstalowany jest klucz i wykonać czynności sprawdzające takie jak dla instalacji jednostanowiskowej
 4. Problem może być również związany z niedostępnym serwerem klucza podanym w parametrze serwer klucza patrz Co zrobić, gdy podczas logowania wyświetla się komunikat „Comarch ERP Optima: informacja (24098) Na tym serwerze [nazwa_serwera] nie zainstalowano komponentów niezbędnych do obsługi klucza sprzętowego. Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ.”Komunikat może się pojawić podczas logowania w instalacjach sieciowych, w przypadku, gdy Comarch ERP Optima, ma źle skonfigurowane pole Serwer klucza lub na podanym serwerze nie jest prawidłowo skonfigurowany Comarch ERP Menadżer Kluczy.

 

W celu usunięcia problemu należy sprawdzić:

 1. Czy pole serwer klucza jest prawidłowo wypełnione? W większości przypadków pole to powinno być puste, co oznacza, że licencje będą pobierane z serwera, gdzie znajduje się baza danych Comarch ERP Optima, podana wcześniej w polu Serwer. Jeżeli istnieje potrzeba zastosowania serwera klucza na odrębnym komputerze wtedy w polu serwer klucza należy podać nazwę instancji SQL w notacji: Nazwa_komputera\Nazwa_instancji.
  Jeżeli w Menadżerze Kluczy wskazano więcej niż jeden klucz (w przypadku kluczy wirtualnych), serwer kluczy powinien zostać wskazany w postaci Nazwa_komputera\Nazwa_instancji::Numer_klucza
 2. Czy na podanym serwerze zainstalowano komponenty niezbędne do obsługi klucza? Komunikat tak jak to jest podane w jego treści może również wskazywać na to, że na podanym serwerze nie są zainstalowane komponenty Menadżera Kluczy. W takiej sytuacji na podanym serwerze należy zainstalować Menadżer Kluczy (patrz pyt. „W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?”).
 3. Czy podany serwer klucza jest dostępny? Trzecim powodem pojawienia się komunikatu jest niedostępność podanego serwera klucza. W takiej sytuacji należy się upewnić, czy jest on włączony i czy działa do niego połączenie sieciowe z wybranej stacji.
Uwaga
Serwer klucza może zostać również wskazany na zakładce Bazy na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) lub w polu Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry).W celu zaktualizowania licencji należy zaprogramować klucz HASP przy pomocy pliku o rozszerzeniu RUS (zwany dalej plikiem RUS), który zawiera informację o licencjach. Klient otrzymuje plik od Autoryzowanego Partnera Comarch.

W celach porządkowych pliki RUS mają w nazwie numer klucza, który mogą zaprogramować. Numer klucza HASP i pliki RUS są ze sobą ściśle powiązane, dlatego danym plikiem RUS możemy zaprogramować tylko jeden dedykowany dla niego klucz HASP.

Programowanie klucza możemy przeprowadzić w następujących krokach:

 1. Podłączyć klucz HASP, do komputera, z którego będziemy aktualizować licencje
 2. Uruchomić program Comarch ERP Optima
 3. Po uruchomieniu programu z menu wybrać pozycję: Pomoc \ Rejestracja programu (opcja widoczna tylko dla operatora z uprawnieniami administratora.
 4. Następnie w należy wskazać odpowiedni plik RUS, który posłuży do zaprogramowania klucza.
 5.  Na koniec wciskamy przycisk Zaprogramuj.

Uwaga
Programator klucza HASP dostępny jest również na płycie instalacyjnej Comarch ERP Optima. Z poziomu prezentacji, która uruchamia się po włożeniu płyty do napędu możemy znaleźć go w Dodatkach.

Klucz HASP można również zaprogramować pobierając plik RUS bezpośrednio z serwerów Comarch (opcja wymaga dostępu do internetu). W tym celu należy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę Menadżera Kluczy wybrać opcję Aktualizuj moduły w kluczu HASP > Aktualizacja z chmury. Aktualizacja z chmury nie jest dostępna dla kluczy partnerskich oraz kluczy HASP, na których dodatkowo są licencje dla programów Comarch ERP Klasyka.

Dodatkowo zaprogramować klucz można bezpośrednio z aplikacji Comarch ERP Menedżer Kluczy. W tym celu należy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę Menadżera Kluczy, wybrać opcję Aktualizuj moduły w kluczu HASP > Aktualizacja z dysku
Od wersji 2013.3.1 Comarch ERP Optima wprowadzono możliwość pracy z wieloma kluczami zawierającymi moduły tej samej aplikacji. Może to być klucz HASP oraz klucze wirtualne lub same klucze wirtualne. Każdy klucz tworzy osobną pulę modułów, ilości modułów nie sumują się pomiędzy kluczami.Poszczególne pule są identyfikowane poprzez numer danego klucza, dlatego w Comarch ERP Optima w polu serwer klucza po nazwie serwera SQL oraz dwóch dwukropkach „::” należy podać numer klucza, jeżeli chcemy pobierać moduły z określonej puli.

Klucz może zostać przypisany do bazy firmowej. W tym celu w konfiguracji firmy (Konfiguracja Firmy/ Ogólne/ Parametry) należy uzupełnić pole Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej.

Dodatkowo od wersji 2015.3.1 Comarch ERP Optima na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce Bazy umożliwiono wskazanie na jakie moduły ma się logować i z jakiego serwera klucza ma korzystać Operator podczas logowania do określonej bazy firmowej. W związku z tym na zakładce Bazy dodano kolumny: Ustawienia ogólne, Serwer klucza oraz kolumny z wszystkimi modułami Comarch ERP Optima.

Serwer klucza określony na zakładce Bazy na formularzu operatora ma pierwszeństwo przed serwerem wskazanym jako Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja Firmy/ Ogólne/ Parametry) oraz serwerem klucza wskazanym na oknie logowania.
Pliki licencyjne softhasp.sig oraz softhasp.dat należy skopiować do katalogu głównego dysku instalacyjnego obecnie uruchomionego systemu operacyjnego (zazwyczaj dysk C:\), a następnie  dokonać restartu Menadżera Kluczy (menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy na ikonie kłódki obok zegarka).

Jeżeli ikona czerwonej kłódki nie jest widoczna obok zegarka, powinna automatycznie się pojawić podczas uruchamiania programu Comarch ERP Optima. Poprawny odczyt licencji przez Menadżer Kluczy powinien objawić się zmianą koloru ikony kłódki z czerwonego na zielony.

Dodatkowo należy zweryfikować czy w rejestrach ustawiona jest opcja pobierania licencji z klucza programowego (wartość '1′).

32 bitowy system operacyjny –
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\HASP\KluczProgramowy 
64 bitowy system operacyjny –HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\HASP\KluczProgramowy 

Istnieje możliwość modyfikacji ścieżki do jakiej wgrane mają być pliki licencyjne. Zmodyfikowaną ścieżkę należy podać w poniższym wpisie rejestru:

32 bitowy system operacyjny –
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\HASP\FolderKluczaProgramowego 
64 bitowy system operacyjny – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\HASP\FolderKluczaProgramowego