Od 2020 roku pracodawca stosuje zwolnienie z PIT dla wszystkich pracowników poniżej 26 lat, którzy nie złożyli wniosku o pobieranie zaliczki. W związku z tym od 1.01.2020 dla pracowników, którzy w 2019 nie mieli stosowanego zwolnienia należy zaznaczyć parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’. 

Dla nowo zatrudnianych pracowników wprowadzono automatyczne ustawienie parametru ‚Zwolnienie z PIT dla młodych’ podczas zapisu formularza danych kadrowych pracownika, który na dzień zatrudnienia lub datę bieżącą, jeśli nie wprowadzono informacji o zatrudnieniu nie ukończył 26 lat.

Do wyfiltrowania pracowników którzy urodzili się po 31.12.1993 i nie mają zaznaczonego parametru ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ można wykorzystać odpowiednio zdefiniowany filtr.

Aby stworzyć filtr należy:
1. Z poziomu listy pracowników kliknąć w konstruktor filtra (przycisk zaznaczony ramką na poniższym zrzucie).

2. Podać nazwę filtra.
3. Na zakładce 2.Zaawansowane wkleić poniższą definicję.

PRI_PraId in (SELECT PRI_PraId FROM CDN.Pracidx A

LEFT OUTER JOIN CDN.PracKod B ON B.PRA_PraId = A.PRI_PraId

LEFT OUTER JOIN CDN.PracEtaty C ON C.PRE_PraId = B.PRA_PraId

where PRE_DataUr >= '01/01/1994') and PRE_PODZwolPIT26=0

4. Zapisać filtr.
Po użyciu filtra zostaną wyfiltrowani pracownicy, którzy mają w 2020 roku poniżej 26 lat i nie mają zaznaczonego parametru 'Zwolnienie z PIT dla młodych’. Tym osobom, jeśli nie złożyły wniosku o niestosowanie zwolnienia z PIT należy zaznaczyć parametr 'Zwolnienie z PIT dla młodych’.

Zmiany powinny być wprowadzone przez aktualizację zapisu – z datą 01.01.2020. W module Płace i Kadry Plus aktualizację można wykonać seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola.
Deklaracja PIT-4R dostępna jest z poziomu Płace i Kadry / Zaliczki na PIT-4R. W oknie 'Lista zaliczek na PIT-4R’, przy przycisku plusa należy rozwinąć menu dostępnych opcji i wybrać ‘Deklaracja PIT-4R’ w odpowiedniej wersji. Dane do deklaracji zostaną pobrane z zapisanych w bazie raportów pomocniczych PIT-4. Aby kwoty na wydruku były poprawne, muszą być przeliczone i zapisane deklaracje PIT-4 za poszczególne miesiące danego roku. Po przeliczeniu deklaracji zapisujemy ją za pomocą przycisku dyskietki. Wydruk dostępny jest z poziomu Formularza deklaracji.
W programie Comarch ERP Optima Płace i Kadry można wysyłać drogą elektroniczną deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR oraz ich korekty indywidualnie lub seryjnie dla zaznaczonych. Składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu, w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Następnie tak wygenerowany plik Użytkownik podpisuje podpisem elektronicznym i przesyła na serwer Ministerstwa Finansów.

Aby wysłać e-Deklaracje z programu Comarch ERP Optima należy: 

 • Dysponować podpisem elektronicznym.
  W przypadku deklaracji płacowych należy posiadać podpis z ważnym upoważnieniem. Wymagane jest zatem złożenie wcześniej, we właściwym urzędzie skarbowym wniosku UPL-1 (upoważnienia do składania deklaracji).
 • Wskazać katalog przechowywania plików xml.
  W menu System / Konfiguracja / Stanowisko / Ogólne / e-Deklaracje w polu: „Katalog przechowywania plików wymiany:” należy wskazać katalog, w którym mają być zapisane pliki xml. Podczas wysyłania e-Deklaracji tworzony jest katalog o nazwie takiej jak nazwa bazy danych, a następnie podkatalog o nazwie RokMiesiac deklaracji i w nim są umieszczane pliki z deklaracjami oraz odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 • Sprawdzić adres usługi Web Service e-Deklaracje.
  Adres usługi serwisu jest zapisany z poziomu System / Konfiguracja / Program / Ogólne / e-Deklaracje, powinien być: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/
 • Uzupełnić listę Urzędów Skarbowych wraz z kodami urzędów.
  W menu Ogólne / Inne / Urzędy – znajduje się lista urzędów. Na formularzu urzędu skarbowego należy wpisać dane adresowe oraz niezbędny do wysyłania e-Deklaracji kod Urzędu Skarbowego. Lista kodów Urzędów Skarbowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem:
  http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/struktury-dokumentow-xml
 • Poprawnie wypełnić wymagane dane adresowe i identyfikacyjne pracowników oraz firmy (Konfiguracja / Firma / Dane firmy / PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA), wyliczyć i zablokować deklaracje.          

Do systemu e-Deklaracji można wysłać deklaracje, które zostały wcześniej zablokowane przed zmianami i widnieją na liście w kolorze czarnym (w tym celu należy otworzyć formularz deklaracji i zaznaczyć ‘Zablokuj deklaracje’). Aby wysłać zatwierdzoną deklarację należy kliknąć na ikonę  Wyślij deklaracje do systemu e-Deklaracje.
Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO. Jeżeli serwer Ministerstwa Finansów podczas odbierania UPO zgłosi błąd w deklaracji , wówczas można cofnąć deklarację do bufora (prawy przycisk myszy – „Odblokuj deklaracje”) i po wprowadzeniu zmian ponowne ją wysłać.
Szczegółowy opis funkcjonalności przedstawiony został w biuletynie technicznym OPT056 – e-Deklaracje

 
Kalendarz dla wszystkich pracowników / grupy pracowników definiujemy z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze, edytując dany kalendarz i przechodząc na zakładkę 2. Kalendarz.

Definicja kalendarza składa się z trzech kroków:

 1. Wypełnienie kalendarza zdefiniowaną uprzednio serią,
 2. Wprowadzenie na kalendarz niedziel i świąt (nie dotyczy pracy w ruchu ciągłym),
 3. Wprowadzenie na kalendarz lokalnych modyfikacji (np. dodatkowych dni wolnych).

Seria kalendarza to powtarzalny cykl czasu pracy (harmonogram czasu pracy), który możemy seryjnie nanieść na kalendarz, aby nie modyfikować każdego dnia oddzielnie. Serie kalendarzy definiujemy z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Serie kalendarzy.

W większości firm cykle pracy powtarzają się co 7 dni i pokrywają się z tygodniem pracy, tj. pięć dni – to dni pracy, szósty dzień – jest dniem wolnym, siódmy – świętem (niedziela). Takie też jest ustawienie standardowej serii ‘Tydzień standard’ – Użytkownik może z niej skorzystać, modyfikując ewentualnie godziny pracy w poszczególnych dniach.

Aby wypełnić kalendarz serią, w prawym dolnym rogu okna wciskamy przycisk ‘Wstawienie serii’.

Na zakładce ‘Ustawienia’ podajemy od jakiego dnia chcemy wprowadzić serię na kalendarz (data ‘Od dnia’) oraz podajemy ilość powtórzeń lub datę ‘Do dnia’.

Uwaga
Wstawienie w/w serii 7-dniowej rozpoczynamy od pierwszego poniedziałku roku, czyli np. 2020 od dnia 6.01.2020 (dni, które nie zostaną zdefiniowane – oznaczone czerwonym krzyżykiem – modyfikujemy ręcznie) lub od ostatniego poniedziałku poprzedniego roku, czyli np.w 2020 od dnia 30.12.2019 .. Na drugiej zakładce ‘Serie’ należy rozwinąć listę serii dostępną w polu Wykorzystaj serię, wybrać serię i zaakceptować – na liście zostaną wyświetlone pozycje serii. Proces nanoszenia serii na kalendarz kończymy wciskając przycisk ‘Wykonaj’.

W celu wprowadzenia na kalendarz dni świątecznych, w prawym dolnym rogu okna wybieramy przycisk ‘Wstawienie świąt’ – proponowane ustawienia to wprowadzenie świąt na cały rok.

Wszelkie dodatkowe modyfikacje kalendarza, np. wprowadzenie dodatkowych dni wolnych czy skrócenie / wydłużenie godzin pracy w wybranych dniach, wykonujemy edytując dany dzień i wprowadzając stosowne zmiany.

Szczegółowe informacje dotyczące definiowania serii oraz kalendarzy zawarte są w artykułach:

Serie kalendarzy

Kalendarze
Od 1 stycznia 2018 roku płatnik jest zobowiązany wpłacać wszystkie składki jednym przelewem na otrzymany z ZUS numer rachunku składkowego. Wprowadzenie indywidualnego numeru rachunku składkowego ZUS oraz generowanie jednej kwoty płatności jest możliwe od wersji programu 2018.1.1 Comarch ERP Optima.

Z poziomu Ogólne / Inne / Urzędy  na zakładce 2. Urzędy ZUS ikoną  edytujemy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Domyślnie na formularzu ZUS, na zakładce 2. Rachunki, w sekcji Indywidualne rachunki składkowe, dostępna jest pozycja dotycząca indywidualnego rachunku dla ZUS DRA dla pracowników.

Aby uzupełnić rachunek dla firmy edytujemy pozycję ZUS DRA dla ‘Pracownicy” i uzupełniamy informacje o banku oraz numerze rachunku.

W polu Bank wybieramy bank odpowiedni do opłacania składek ZUS (NBP o numerze rozliczeniowym 60000002). Aby móc wybrać właściwy bank należy dodać go na listę lub pobrać zaktualizowaną listę banków, używając przycisku .

W polu Numer rachunku wprowadzamy otrzymany z ZUS Indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Całość zapisujemy przyciskiem .

Jeżeli właściciel firmy rozliczany jest na indywidualnej deklaracji ZUS DRA i posiada odrębny numer rachunku składkowego, wówczas w sekcji Indywidualne rachunki składkowe należy ikoną  wprowadzić kolejną pozycję. W obszarze „Składki rozliczane na ZUS DRA”, z Listy właścicieli należy wybrać Właściciela oraz przypisać mu odpowiedni numer rachunku.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy zapisać formularz urzędu – ZUS, a następnie przeliczyć deklaracje ZUS DRA.

Płatności do deklaracji ZUS DRA liczonej z terminem płatności 2018-01-01 lub późniejszym automatycznie są liczone jako jedna zbiorcza płatność na indywidualny rachunek składkowy płatnika odnotowany na formularzu urzędu ZUS.
Deklaracja PIT-4R dostępna jest z poziomu Płace i Kadry / Zaliczki na PIT-4R. W oknie 'Lista zaliczek na PIT-4R’, przy przycisku plusa należy rozwinąć menu dostępnych opcji i wybrać ‘Deklaracja PIT-4R’ w odpowiedniej wersji. Dane do deklaracji zostaną pobrane z zapisanych w bazie raportów pomocniczych PIT-4. Aby kwoty na wydruku były poprawne, muszą być przeliczone i zapisane deklaracje PIT-4 za poszczególne miesiące danego roku. Wydruk PIT-4R jest dostępny z poziomu formularza deklaracji.
Z poziomu modułu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe można seryjnie naliczyć deklaracje PIT-11 we wskazanych firmach. Po zaznaczeniu firm w Operacjach seryjnych w części Deklaracje/Zaliczki należy wybrać opcję DeklaracjePIT/CIT. Na liście deklaracji należy wskazać PIT-11. Wyliczenie deklaracji dotyczyć będzie wszystkich pracowników/zleceniobiorców posiadających naliczoną co najmniej jedną wypłatę(w tym znajdującą się w „buforze”, tzw. otwartej liście płac) w zadanym roku. Podczas wyliczania deklaracji PIT-11 pod uwagę jest brany rok kalendarzowy wskazany w panelu Baz Danych. Do deklaracji PIT-11 automatycznie dołączany jest Załącznik PIT-R pod warunkiem, iż pracownik posiada w trakcie roku naliczone wynagrodzenie z odpowiednim typem wypłaty. Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe jest także możliwość seryjnego zablokowania deklaracji PIT-11, wysłania ich do systemu e-Deklaracje, odebrania UPO oraz wydruku deklaracji oraz UPO.