W przypadku programu Comarch ERP Optima w wersji 2020.1.1 z poziomu zakładki [Rejestry VAT] oraz [Wg atrybutów] dostępna jest domyślnie ukryta kolumna OCR. Kolumna może przyjmować następujące wartości:

 • „-” – dla dokumentów, które nie zostały przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR,
 • „Niezweryfikowany” – dla dokumentów, które zostały przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR, ale nie zostały jeszcze zweryfikowane przez użytkownika,
 • „Zweryfikowany” – dla dokumentów, które zostały przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR i zostały zweryfikowane przez użytkownika,
 • „*” – dla dokumentów, na których widnieje więcej niż jeden atrybut OCR.

W przypadku programu Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.1.1, aby dodać kolumnę Atrybuty OCR (można nadać własną nazwę kolumny) w rejestrze VAT, należy po zalogowaniu się do programu na operatora z uprawnieniami Administratora z poziomu personalizacji aktywnego okna <Shift>+<F9>,  po naciśnięciu przycisku  w kolumnie Instrukcja pobierania danych wprowadzić:

(Select DAt_WartoscTxt from CDN.DokAtrybuty Join CDN.DefAtrybuty on DAt_DeAId=DeA_DeAId Where VaN_VaNID = DAt_VaNID AND DeA_Kod = 'OCR')

Dodatkowo należy uzupełnić kolumnę Nazwa dla użytkownika (przykładowo: Atrybuty OCR) oraz zaznaczyć  w kolumnie Domyślnie widoczna.
Należy napisać wiadomość na ocr@comarch.pl i dołączyć skan dokumentu.

Przesłany plik umożliwi nam udoskonalenie mechanizmów rozpoznawania dokumentów przez Comarch OCR.
Dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR powinny zostać zweryfikowane przez Użytkownika pod kątem poprawności zaimportowanych danych.

Szczególną uwagę podczas weryfikacji należy zwrócić uwagę na:

 • numer NIP,
 • numer dokumentu,
 • datę wystawienia i sprzedaży,
 • formę płatności i termin płatności,
 • stawki VAT oraz kwoty,
 • numer rachunku bankowego.

Jeżeli dokument zostanie zweryfikowany przez Użytkownika jako poprawny to należy na takim dokumencie zmienić wartość atrybutu OCR z Niezweryfikowany na Zweryfikowany. Można w tym celu wykorzystać:

 1. przycisk dostępny po prawej stronie dokumentu. Jest on wyświetlany na dwa sposoby. Po dodaniu dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR na przycisku jest znak ? który świadczy o tym, że dokument nie został jeszcze zweryfikowany (na zakładce [Atrybuty] atrybut OCR ma wartość Niezweryfikowany). Po naciśnięciu przycisku , wartość atrybutu zmienia się na Zweryfikowany i przycisk zmienia swój wygląd na  .
 2. operację seryjną Oznacz dokumenty jako zweryfikowane 
W przypadku kiedy dane z faktury nie zostały rozpoznane bądź zostały rozpoznane niepoprawnie prosimy o wysłanie zgłoszenia poprzez System Obsługi Zgłoszeń lub wiadomość na adres ocr@comarch.pl wraz ze skanem faktury oraz opisem problemu.
Status Zweryfikowany można cofnąć bezpośrednio w dokumencie klikając na przycisk lub w operacjach seryjnych .
Dokument, który zostanie poprawnie przetworzony przez usługę Comarch OCR trafia do rejestru VAT i jest na nim dodawany atrybut OCR o wartości Niezweryfikowany. Atrybut ten jest dodawany, aby łatwo można było odnaleźć dokumenty, które zostały przetworzone za pomocą Comarch OCR. Użytkownik po sprawdzeniu dokumentu może zmienić wartość atrybutu na Zweryfikowany.

W kolejnych wersjach usługi Comarch OCR planowane jest dodanie dla atrybutu OCR wartości Błędny ­– aby w ten sposób oznaczyć dokument, dla którego nie udało się rozpoznać wszystkich jego elementów, np. kwoty, daty.
Dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR można seryjnie oznaczyć jako zweryfikowane z poziomu

operacji seryjnych wybierając Oznacz dokumenty jako zweryfikowane