Oplata cukrowa - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Oplata cukrowa

Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, od 01.01.2021 r. obowiązuje opłata cukrowa od napojów:

  • zawierających cukier, kofeinę lub taurynę bądź substancje słodzące,
  • będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi,
  • w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Opłata jest podzielona na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Opłata cukrowa jest wyliczana w oparciu o wystawione Faktury Sprzedaży, należy ją rozliczać co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

Uwaga
Naliczanie opłaty cukrowej jest dostępne w module Handel Plus.

Aby naliczać w programie opłatę cukrową należy zaznaczyć parametr Opłata cukrowa.

Jeśli chcemy automatycznie doliczyć kwotę opłaty cukrowej do domyślnej ceny sprzedaży towaru, należy zaznaczyć parametr Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o kwotę wyliczoną przez program oraz przelicznika między jednostkami zdefiniowanymi na karcie towaru.

W przypadku udzielania rabatu na dokumentach użytkownik może wskazać, czy rabat ma być wyliczany od ceny z opłatą cukrową (pełna cena) czy od ceny bez opłaty cukrowej.

W polu Atrybut można wskazać atrybut za pomocą, którego oznaczone zostaną na dokumentach numery partii towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie/ Wydaniu Zewnętrznym wskażemy partię towaru z taką cechą jak atrybut w konfiguracji, to wartości tej cechy zostaną przeniesione na pozycję dokumentu, na zakładkę [Cukier] do pola Numer partii towaru podczas zapisu dokumentu na stałe.

Menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opata cukrowa

 
Ostatnia cena zakupu, rzeczywista cena zakupu, wartość towaru na magazynie

Istotne dla prawidłowej pracy z programem jest zrozumienie, że cena zakupu wyświetlana na formularzu towaru (zakładka [Ogólne], sekcja Ceny) jest jedynie ostatnią ceną, po której towar został zakupiony lub wprowadzony na magazyn.

Należy pamiętać, że rzeczywiste ceny zakupu (w PLN) towaru, który aktualnie jest dostępny na magazynie, znajdują się zawsze na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby].

Z kolei wartość wszystkich dostaw towaru (również w PLN), wyliczoną na podstawie rzeczywistych cen zakupu można sprawdzić na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby], podsumowując kolumnę Wartość lub na liście zasobów w kolumnie W. zakupu-PLN.

Poniżej opis miejsc w programie wraz ze wskazaniem tego, jak wyliczane są wyświetlane w nich wartości.

Cena zakupu na formularzu towaru, na zakładce [Ogólne] / C. zakupu-PLN na liście zasobów – ostatnia cena zakupu towaru. Jest uzależniona od ceny zakupu na ostatnim dokumencie przychodowym. W zależności od ustawienia w konfiguracji, ostatnią cenę zakupu mogą aktualizować też korekty wartości. Więcej na ten temat w artykule Aktualizacja ostatniej ceny zakupu na podstawie korekty wartości (ceny).

Cena zakupu na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby] – wyświetlane są tu ceny, po których wprowadzone zostały dostawy znajdujące się na magazynie w dniu bieżącym. Cena jest wyliczana jako wynik dzielenia wartości dostawy przez ilość, którą ta dostawa wprowadzała, wobec tego cena może ulegać zaokrągleniu.

Cena-PLN na liście zasobów – wartość dla ceny, która została wybrana w filtrze u dołu okna w polu Cena, pobierana z formularza towaru, z zakładki [Ogólne]. Może to być jedna z cen sprzedaży lub też ostatnia cena zakupu (kolumna przyjmie wtedy takie same wartości jak kolumna C. zakupu-PLN).

W przypadku gdy wybrana cena na karcie towaru wprowadzona jest w walucie obcej, dokonywane jest przeliczenie na PLN po aktualnym kursie.

Wartość-PLN na liście zasobów – wyliczana jako wartość z kolumny Cena-PLN x Ilość.

W. zakupu-PLN na liście zasobów – wartość zakupu zawsze wyliczana jest w PLN na podstawie posiadanych zasobów. Jest to suma wartości dostaw znajdujących się na magazynie, na datę ustawioną w filtrze.

Poniżej przykład tego, jak zmienia się ostatnia cena zakupu oraz wartość magazynu, wraz z kolejnymi dostawami i wydaniami towaru. Na zrzutach przedstawiono, jak będzie wyglądała karta towaru na zakładce [Ogólne] oraz [Zasoby], a także jakie wartości będą się wyświetlać na oknie Lista zasobów.

1. Zakładamy kartę towaru o następujących cenach:

Lista zasobów (w filtrze wybrana cena hurtowa 1):

2. Przyjmujemy ten towar w dwóch dostawach:

PZ1 na 1 szt. w cenie 6 PLN. Zmienia się ostatnia cena zakupu na 6 PLN. Wartość towaru na magazynie również wynosi 6 PLN.

Formularz towaru, zakładka [Ogólne]:

Formularz towaru, zakładka [Zasoby]:

Lista zasobów (w filtrze wybrana cena hurtowa 1):

PZ2 na 1 szt. w cenie 9 PLN. Ostatnia cena zakupu zmienia się na 9 PLN. Łączna wartość towarów na magazynie wynosi 15 PLN.

Formularz towaru, zakładka [Ogólne]:

Formularz towaru, zakładka [Zasoby]:

Lista zasobów (w filtrze wybrana cena hurtowa 1):

C. zakupu-PLN = cena z ostatniego PZ, czyli 9 PLN
Wartość-PLN = Ilość x Cena-PLN (2 szt. x 7 PLN)
W. zakupu-PLN = wartość towaru z PZ1 i PZ2

3. Zdejmujemy towar z magazynu za pomocą WZ na 1 szt. (przy FIFO zdjęta zostanie jedna sztuka z pierwszej dostawy). Wartość magazynu spadnie do 9 PLN (wartość drugiej dostawy).

Formularz towaru, zakładka [Zasoby]:

Lista zasobów (w filtrze wybrana cena hurtowa 1):

Poniższa tabela prezentuje jakie wartości będą przyjmować poszczególne pola w programie w kolejnych etapach.

Po utworzeniu karty cennikowejPo przyjęciu pierwszej dostawy (PZ1)Po przyjęciu drugiej dostawy (PZ2)Po wydaniu jednej sztuki (WZ)
Cena zakupu na formularzu towaru, na zakładce [Ogólne]
/ C. zakupu-PLN na liście zasobów

5 PLN6 PLN9 PLN9 PLN
Cena zakupu na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby]Brak dostaw6 PLN6 PLN, 9PLN9 PLN
Cena-PLN na liście zasobów, przy wybranej cenie 'hurtowa 1' w filtrze7 PLN7 PLN7 PLN7 PLN
Wartość-PLN na liście zasobów, przy wybranej cenie 'hurtowa 1' w filtrze0 PLN7 PLN14 PLN7 PLN
W. zakupu-PLN na liście zasobów0 PLN 6 PLN15 PLN9 PLN
W jaki sposób odnotować zleceniobiorcy informację o ubezpieczeniu, gdy przystępuje do niego w trakcie umowy?

W takim przypadku należy w trwającej umowie zawęzić okres obowiązywania do dnia poprzedzającego dzień zgłoszenia do ubezpieczeń poprzez wprowadzenie daty zakończenia umowy i dodać nową umowę od dnia objęcia ubezpieczeniem. W nowej umowie odnotowujemy informację o ubezpieczeniu na zakładce 2.Ubezpieczenie. W umowach należy podać odpowiednią kwotę wynagrodzenia należnego za poszczególne okresy.
Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 18.05.2021

1. Deklaracje ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 roku.

Aktualizacja w dniu 10.05.2021

1. Automatyczne aktualizacje. Po zainstalowaniu aktualizacji, gdy jest konwertowana kolejna baza lub tworzona nowa, wówczas przy pierwszym logowaniu do programu pojawiał się komunikat: Na innym stanowisku została zaktualizowana wersja programu lub wymagana jest aktualizacja bazy danych. Wymagane są uprawnienia administratora do tego komputera. Czy wykonać aktualizację? Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 29.04.2021

1. Deklaracja CUK-1, dokumenty. W deklaracji CUK-1 na zakładce [Dokumenty] widoczne są tylko te Faktury Sprzedaży oraz korekty do Faktur Sprzedaży, które zostały uwzględnione w wyliczaniu deklaracji i na których podano NIP kontrahenta.

2. Deklaracja CUK-1, wysyłka. Poprawiono wysyłkę deklaracji CUK-1 w przypadku pracy na starszych wersjach MS SQL Server.

3. Księgowość. Deklaracja CIT-8(30). Wprowadzono zmiany w wysyłce deklaracji CIT-8(30) do systemu e-Deklaracje:

  • Dostosowano wysyłkę deklaracji CIT-8(30) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego opublikowanego 23.04.2021 roku.
  • Wraz z deklaracją CIT-8(30) wysyłano załącznik CIT/WZ w wersji 1 a powinien być wysyłany w wersji 2. Działanie poprawiono.
  • Kwoty z pól 23, 24 i 36 z załącznika CIT/IP(3) w wysyłanym pliku XML były zaokrąglone do pełnych złotych. Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 18.05.2021

1. Deklaracje ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r.

 
Informacje bieżące

Dostępność zakładki [Informacje bieżące] dla operatora jest zależna od ustawienia w menu Widok/ Pokaż okno Informacji bieżących. Po włączeniu tej opcji, w programie widoczna jest pionowa zakładka [Informacje bieżące]:

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie informacji aktualnych na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu okna informacji bieżących. Dane są wyświetlane na dzień zgodny z datą bieżącą programu ustawioną w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Raport (informacje) wywoływany jest po wciśnięciu zakładki [Informacje Bieżące].

Dla każdego użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów, jaki będzie z nim związany. Szczegóły tutaj.

Informacje bieżące dla SRW – Serwis:

Na liście wyświetlamy „elementy” zlecenia, czyli konkretne czynności do wykonania. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że w jednym zleceniu serwisowym jest wiele czynności (zaległych/ na dzisiaj) do wykonania dla danego operatora, wówczas każda czynność wyświetlana jest w Informacjach bieżących odrębnie.

Zlecenia serwisowe operatora na dzisiaj – w zestawieniu wyświetlane są czynności do wykonania dla danego operatora (aktualnie zalogowanego), dla których termin realizacji jest zgodny z data bieżącą, które nie mają statusu zrealizowane oraz te, które w opcji Realizacja mają wybrane: niezależna lub po wykonaniu poprzedniej (gdy faktycznie poprzednia czynność została wykonana).

Zlecenia serwisowe operatora zaległe – w zestawieniu wyświetlane są czynności do wykonania dla danego operatora (aktualnie zalogowanego), których termin realizacji minął. Zadania zaległe obejmują tylko czynności z zaznaczonym sposobem realizacji wg terminu.

 
Informacje bieżące

Dostępność zakładki [Informacje bieżące] dla operatora jest zależna od ustawienia w menu Widok/ Pokaż okno Informacji bieżących. Po włączeniu tej opcji, w programie widoczna jest pionowa zakładka [Informacje bieżące]:

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie informacji aktualnych na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu okna informacji bieżących. Dane są wyświetlane na dzień zgodny z datą bieżącą programu ustawioną w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Raport (informacje) wywoływany jest po wciśnięciu zakładki [Informacje Bieżące].

Dla każdego użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów, jaki będzie z nim związany. Szczegóły tutaj.

Informacje bieżące dla CRM :

Faktury cykliczne na dzisiaj – zestawienie uwzględnia wzorce faktur cyklicznych, dla których w dniu dzisiejszym powinny być wygenerowane faktury. W oknie Informacji bieżących pojawią się tylko te wzorce Faktur cyklicznych, których data kolejnego generowania jest zgodna z datą bieżącą.

Zadania na dzisiaj – zestawienie uwzględnia niezamknięte zadania  wszystkich operatorów, których termin od – do zawiera datę równą dacie bieżącej.

Zadania na jutro – zestawienie uwzględnia niezamknięte zadania wszystkich operatorów, których termin od – do zawiera datę o 1 dzień większą od daty bieżącej.

Zadania operatora na dzisiaj – zestawienie uwzględnia niezamknięte zadania zalogowanego operatora, których termin od – do zawiera datę równą dacie bieżącej.

Zadania operatora na jutro – zestawienie uwzględnia niezamknięte zadania zalogowanego operatora, których termin od – do zawiera datę  o 1 dzień większą od daty bieżącej.

Zadania operatora zaległe – zestawienie uwzględnia niezamknięte zadania operatora, których termin do zawiera datę mniejszą niż data bieżąca.

Zadania zaległe – zestawienie uwzględnia niezamknięte zadania wszystkich operatorów, których termin do zawiera datę mniejszą niż data bieżąca.

 
Informacje bieżące

Dostępność zakładki [Informacje bieżące] dla operatora jest zależna od ustawienia w menu Widok/ Pokaż okno Informacji bieżących. Po włączeniu tej opcji, w programie widoczna jest pionowa zakładka [Informacje bieżące]:

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie informacji aktualnych na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu okna informacji bieżących. Dane są wyświetlane na dzień zgodny z datą bieżącą programu ustawioną w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Raport (informacje) wywoływany jest po wciśnięciu zakładki [Informacje Bieżące].

Dla każdego użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów, jaki będzie z nim związany. Szczegóły tutaj.

Informacje bieżące wspólne dla KP – Księga Podatkowa oraz KH – Księga Handlowa:

Deklaracja INTRASTAT do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 3-go do 10-go dnia miesiąca. Jeśli brak zatwierdzonej deklaracji INTRASTAT za poprzedni miesiąc to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy deklaracji INTRASTAT i naliczyć deklaracje. Funkcja ta dostępna jest w przypadku kiedy Użytkownik nie posiada modułu Handel.

Deklaracja VAT-7 do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 18-go do 25-go dnia miesiąca. Jeśli brak zatwierdzonej deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy deklaracji VAT-7 i naliczyć deklaracje.

Deklaracja VAT-9M do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 18-go do 25-go dnia miesiąca. Jeśli brak zatwierdzonej deklaracji VAT-9M za poprzedni miesiąc to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy deklaracji VAT-9M i naliczyć deklaracje.

Zaliczka na PIT-36 do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania zaliczki PIT-36 – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem płatności zaliczki, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca. Jeżeli w bazie brak zaliczki na PIT-36 w danym miesiącu to pojawia się informacja o braku wyliczonej zaliczki, natomiast jeśli zaliczka jest naliczona ale niezatwierdzona to na liście pojawi się informacja o zaliczce niezatwierdzonej. W przypadku gdy brak zatwierdzonej zaliczki na PIT-36 to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy zaliczek na PIT-36 i naliczyć zaliczkę.

Deklaracja VAT-UE do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 18-go do 25-go dnia miesiąca. Jeśli brak zatwierdzonej deklaracji VAT-UE za poprzedni miesiąc to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy deklaracji VAT-UE i naliczyć deklaracje.

 

Informacje bieżące dla KP – Księga Podatkowa:

Zaliczka na PIT-4R do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca, jeśli brak zatwierdzonej zaliczki na PIT-4R (deklaracji pomocniczej) za poprzedni miesiąc. Z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji PIT-4R i naliczyć deklaracje.

 

Informacje bieżące dla KH – Księga Handlowa:

Zaliczka na CIT-8 do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania zaliczki CIT-8 – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem płatności zaliczki, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca. Jeżeli w bazie brak zaliczki na CIT-8 w danym miesiącu to pojawia się informacja o braku wyliczonej zaliczki, natomiast jeśli zaliczka jest naliczona ale niezatwierdzona to na liście pojawi się informacja o zaliczce niezatwierdzonej.  Z pozycji Informacji bieżących możemy klikając na informacji bezpośrednio przejść do listy zaliczek i naliczyć/zatwierdzić zaliczkę na CIT-8.

 
Informacje bieżące

Dostępność zakładki [Informacje bieżące] dla operatora jest zależna od ustawienia w menu Widok/ Pokaż okno Informacji bieżących. Po włączeniu tej opcji, w programie widoczna jest pionowa zakładka [Informacje bieżące]:

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie informacji aktualnych na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu okna informacji bieżących. Dane są wyświetlane na dzień zgodny z datą bieżącą programu ustawioną w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Raport (informacje) wywoływany jest po wciśnięciu zakładki [Informacje Bieżące].

Dla każdego użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów, jaki będzie z nim związany. Szczegóły tutaj.

Informacje bieżące dla FA – Faktury:

Faktury sprzedaży na dziś – zestawienie wyświetla numery faktur sprzedaży, których data wystawienia jest zgodną z datą bieżącą programu. W zestawieniu zawarta jest informacja o kontrahencie na którego została wystawiona faktura oraz informacja o wartości netto sprzedaży. Lista dokumentów nie uwzględnia faktur w buforze i anulowanych.

Faktury zakupu na dziś – zestawienie wyświetla numery faktur zakupu, których data wystawienia jest zgodną z datą bieżącą programu. W zestawieniu zawarta jest informacja o kontrahencie na którego została wystawiona faktura oraz informacja o wartości netto zakupu.  Lista dokumentów nie uwzględnia faktur w buforze i anulowanych.

 

Informacje bieżące dla HA – Handel:

Rezerwacje na dziś  – zestawienie wyświetla numery Rezerwacji odbiorcy (w tym też rezerwacji wewnętrznych), których termin rezerwacji przypada na datę bieżącą programu. W zestawieniu zawarta jest informacja o kontrahencie na którego została wystawiona rezerwacja oraz informacja o wartości netto dokumentu. Lista nie uwzględnia dokumentów Rezerwacji w buforze, zamkniętych, anulowanych i w całości zrealizowanych.

Rezerwacje przeterminowane – zestawienie wyświetla rezerwacje i rezerwacje wewnętrzne, których termin rezerwacji jest wcześniejszy niż data bieżąca. Nie uwzględnia Rezerwacji zamkniętych, w buforze, anulowanych i w całości zrealizowanych.

WZ bez faktur – zestawienie uwzględnia WZ nieprzekształcone do FS/PA,  których data wystawienia jest mniejsza od daty bieżącej o 6 dni, nie uwzględnia WZ, których data wystawienia jest równa dacie bieżącej. Nie uwzględnia dokumentów w buforze, anulowanych, korekt.

Zamówienia na dziś – zestawienie uwzględnia zamówienia, których termin dostawy jest równy dacie bieżącej programu. Nie uwzględnia zamówień w buforze, anulowanych, całkowicie zrealizowanych i zamkniętych.

Zamówienia przeterminowane – zestawienie uwzględnia zamówienia, których termin dostawy jest mniejszy niż data bieżąca. Nie uwzględnia zamówień w buforze, anulowanych, całkowicie zrealizowanych i zamkniętych.

 
Informacje bieżące

Dostępność zakładki [Informacje bieżące] dla operatora jest zależna od ustawienia w menu Widok/ Pokaż okno Informacji bieżących. Po włączeniu tej opcji, w programie widoczna jest pionowa zakładka [Informacje bieżące]:

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie informacji aktualnych na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu okna informacji bieżących. Dane są wyświetlane na dzień zgodny z datą bieżącą programu ustawioną w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Raport (informacje) wywoływany jest po wciśnięciu zakładki [Informacje Bieżące].

Dla każdego użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów, jaki będzie z nim związany. Szczegóły tutaj.

Informacje bieżące wspólne dla KP – Księga Podatkowa oraz KH – Księga Handlowa:

Deklaracja INTRASTAT do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 3-go do 10-go dnia miesiąca. Jeśli brak zatwierdzonej deklaracji INTRASTAT za poprzedni miesiąc to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy deklaracji INTRASTAT i naliczyć deklaracje. Funkcja ta dostępna jest w przypadku kiedy Użytkownik nie posiada modułu Handel.

Deklaracja VAT-7 do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 18-go do 25-go dnia miesiąca. Jeśli brak zatwierdzonej deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy deklaracji VAT-7 i naliczyć deklaracje.

Deklaracja VAT-9M do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 18-go do 25-go dnia miesiąca. Jeśli brak zatwierdzonej deklaracji VAT-9M za poprzedni miesiąc to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy deklaracji VAT-9M i naliczyć deklaracje.

Zaliczka na PIT-36 do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania zaliczki PIT-36 – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem płatności zaliczki, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca. Jeżeli w bazie brak zaliczki na PIT-36 w danym miesiącu to pojawia się informacja o braku wyliczonej zaliczki, natomiast jeśli zaliczka jest naliczona ale niezatwierdzona to na liście pojawi się informacja o zaliczce niezatwierdzonej. W przypadku gdy brak zatwierdzonej zaliczki na PIT-36 to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy zaliczek na PIT-36 i naliczyć zaliczkę.

Deklaracja VAT-UE do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 18-go do 25-go dnia miesiąca. Jeśli brak zatwierdzonej deklaracji VAT-UE za poprzedni miesiąc to z pozycji Informacji bieżących dwuklikiem możemy przejść bezpośrednio do listy deklaracji VAT-UE i naliczyć deklaracje.

 

Informacje bieżące dla KP – Księga Podatkowa:

Zaliczka na PIT-4R do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca, jeśli brak zatwierdzonej zaliczki na PIT-4R (deklaracji pomocniczej) za poprzedni miesiąc. Z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji PIT-4R i naliczyć deklaracje.

 

Informacje bieżące dla KH – Księga Handlowa:

Zaliczka na CIT-8 do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania zaliczki CIT-8 – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem płatności zaliczki, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca. Jeżeli w bazie brak zaliczki na CIT-8 w danym miesiącu to pojawia się informacja o braku wyliczonej zaliczki, natomiast jeśli zaliczka jest naliczona ale niezatwierdzona to na liście pojawi się informacja o zaliczce niezatwierdzonej.  Z pozycji Informacji bieżących możemy klikając na informacji bezpośrednio przejść do listy zaliczek i naliczyć/zatwierdzić zaliczkę na CIT-8.

 
Wystawianie Faktur Zakupu/Sprzedaży oraz Paragonów ze wskazaniem wielu magazynów

Funkcjonalność umożliwia wystawienie Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów, zawierających towary pochodzące z różnych magazynów.

Na poziomie pozycji dokumentu handlowego można zdecydować na jaki magazyn zostanie wprowadzona dana pozycja towarowa lub z jakiego zdjęta, natomiast podczas generowania dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych tworzonych jest wiele dokumentów magazynowych, w zależności od informacji zapisanych na elementach dokumentu handlowego – na każdy magazyn osobny dokument WZ/PZ.

Na dokumentach handlowych (FZ, FA, PA) można w dowolnej chwili zmieniać magazyn, zarówno ten dla poszczególnych pozycji, jak też magazyn ogólny dla całego dokumentu.