Informacje bieżące - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Informacje bieżące - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Informacje bieżące

Dostępność zakładki [Informacje bieżące] dla operatora jest zależna od ustawienia w menu Widok/ Pokaż okno Informacji bieżących. Po włączeniu tej opcji, w programie widoczna jest pionowa zakładka [Informacje bieżące]:

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie informacji aktualnych na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu okna informacji bieżących. Dane są wyświetlane na dzień zgodny z datą bieżącą programu ustawioną w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Raport (informacje) wywoływany jest po wciśnięciu zakładki [Informacje Bieżące]. Dla każdego użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów, jaki będzie z nim związany. Szczegóły tutaj.

W module Płace i Kadry (Plus, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum) – można wyświetlać następujące informacje:

Zaliczka na PIT-4R do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca, jeśli brak zatwierdzonej zaliczki na PIT-4R (deklaracji pomocniczej) za poprzedni miesiąc. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji PIT-4R i naliczyć deklaracje.

Podatek na PIT-8AR do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca, jeśli brak zatwierdzonej deklaracji pomocniczej PIT-8A za poprzedni miesiąc. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji pomocniczych PIT-8A i naliczyć deklarację pomocniczą do PIT-8AR.

Deklaracja DRA do realizacji – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji DRA i naliczyć deklaracje.

Termin składania deklaracji ZUS należy ustawić w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zobowiązania wobec ZUS/PFRON).

Deklaracja PFRON do realizacji – informacja o konieczności przygotowania deklaracji do – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji PFRON i naliczyć deklaracje.

Lista umów nierozliczonych – lista umów cywilnoprawnych zakończonych (wpisana data zakończenia umowy), ale nierozliczonych. Aby umowa pokazała się na liście muszą być jednocześnie spełnione trzy warunki:  

  • od daty zakończenia zapisanej w umowie do daty bieżącej upłynęło, co najmniej o 10 dni,
  • data zakończenia umowy jest wcześniejsza niż 1-szy dzień bieżącego miesiąca,
  • umowa nie jest w całości rozliczona.

Wygasające umowy o pracę – wyświetlana lista pracowników, dla których data rozwiązania umowy o pracę zawiera się w okresie 5 dni wokół daty bieżącej (domyślny termin ‘5 dni przed i 5 dni po terminie’). Np. przy dacie bieżącej ustawionej na 10.01.2021 r. będą wyświetlone osoby, dla których umowa o pracę wygasa w okresie 6-14.01.2021 r. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do formularza pracownika i przedłużyć umowę.

Pracownicy do badania – wyświetlana lista pracowników, dla których data ważności badań okresowych zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej (domyślny termin ‘30 dni przed i 30 dni po terminie’). Np. przy dacie bieżącej ustawionej na 30.01.2021r. będą wyświetlone osoby, dla których ważność badań okresowych wygasa w okresie 1.01.-28.02.2021. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do formularza pracownika. Datę wygaśnięcia ważności badań lekarskich należy wprowadzić na zakładce [7 PPK/Dodatkowe].

Wygasające uprawnienia pracownika – informacja ta pojawia się, jeśli Użytkownik na liście słownikowej uprawnień (kwalifikacji) pracownika zaznaczy parametr Przypomnienie o terminie ważności oraz wpisze datę ważności uprawnienia.

Informacje o kwalifikacjach danego pracownika należy wprowadzić na formularzu pracownika po rozwinięciu  menu dostępnych opcji obok przycisku Dodatkowe dane kadrowe i wybraniu zakładki [Kwalifikacje].

W raporcie wyświetlana jest lista pracowników, dla których data ważności uprawnienia zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej (domyślny termin ‘30 dni przed i 30 dni po terminie’). Np. przy dacie bieżącej ustawionej na 30.01.2021 r. będą wyświetlone osoby, dla których ważność uprawnień wygasa w okresie 1.01.-28.02.2021. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do formularza pracownika.

Liczba zatrudnionych na dzień (Comarch HRM) – analiza przedstawia liczbę zatrudnionych  na etat, liczbę osób z umowami cywilno-prawnymi, liczbę osób niebędących pracownikami, mających ustawiony dostęp do aplikacji Comarch HRM oraz łączną wartość ustaloną na dany dzień. Wartość w kolumnie Umowy jest wyświetlana w zależności od ustawienia parametru w System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Comarch HRM Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch HRM.

Pracownik zatrudniony na kilku etatach jednocześnie (wieloetatowiec) wliczany jest zgodnie z ilością posiadanych etatów (sumowany jest etat główny i etaty dodatkowe).

Do liczby zatrudnionych pracowników etatowych wlicza się pracowników archiwalnych, u których nie odnotowano daty zwolnienia.

Uwaga

  • Aby zmienić domyślne terminy należy z poziomu Konfiguracji programu/Informacje/Informacje bieżące za pomocą przycisku lupy edytować konkretną analizę, odznaczyć parametr termin domyślny i za pomocą przycisku Termin wskazać standardowy termin lub dodać własny czasowy termin (z odpowiednio zdefiniowanym zakresem dat np.: 14 dni przed i 14 dni po dla analizy Wygasające umowy o pracę).
  • W analizach Lista umów nierozliczonych, Pracownicy do badania, Wygasające umowy o pracę, Wygasające uprawnienia pracownika nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznym aktualnym na datę bieżącą ustawioną w programie mają przypisany wydział, do którego zalogowany operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych.