Płace i Kadry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Płace i Kadry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki

Konfiguracja/ Program/Płace/Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od 01.03.2020 r.

– Najniższa emerytura: 1200 zł

Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS

– potrącenia alimentacyjne: 532,61 zł

– potrącenia z innych tytułów: 878,81 zł

Wskaźniki obowiązujące od 01.04.2020 r.

– wskaźnik waloryzacji: 107,6%

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. 2020, poz. 197). 

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 252).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 r. (M. P. 2020, poz. 206).

2. Deklaracje ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II do wzorów obowiązujących od 1.02.2020 r. Format eksportowanych deklaracji ZUS jest zgodny z wymogami programu Płatnik w wersji 10.02.002, z aktualizacją udostępnioną przez ZUS dnia 28.02.2020 (wersja metryki 192). Deklaracje ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II zostaną utworzone podczas naliczania deklaracji ZUS DRA dla właścicieli zgłoszonych do ZUS z kodem 0590 lub 0592 także za miesiąc luty 2020. Deklaracje składane za okres luty – grudzień 2020 r. będą oznaczone numerem z zakresu 40-49. W sekcji III oraz IV kwoty zostaną wykazane na podstawie danych podanych na formularzu właściciela w sekcji 'Forma opodatkowania oraz przychód i dochód za poprzedni rok’.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U.2020 poz.102

3. Zasiłek opiekuńczy. Umożliwiono naliczenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego związanego z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19 nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek) w wypłacie zostanie naliczony zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy wypłacony za okres dodatkowego urlopu opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze do 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).

Zmiany

1. Składki PPK. Zmieniono sposób wykazywania w raporcie ZUS RCA składki na PPK finansowanej przez pracodawcę zgodnie z wyjaśnieniami ZUS opublikowanymi na stronie zus.pl. Do tej pory w deklaracji ZUS RCA była wykazywana obliczona od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu deklaracji składka PPK finansowana przez pracodawcę. Po zmianie w deklaracji zostanie wykazana kwota składki, która została w danym miesiącu przekazana do instytucji finansowej pobrana z elementu Przychód z tytułu PPK. Aby składka PPK została wykazana na ZUS RCA zleceniobiorcy musi mieć wprowadzoną informację o ubezpieczeniu także w kartotece pracownika. W przypadku naliczenia Przychodu z tytułu PPK po ustaniu zatrudnienia wypłata powinna zostać naliczona za okres, kiedy pracownik podlegał ubezpieczeniu. Jeśli do naliczenia podatku od składek PPK wykorzystywany jest niestandardowy element należy w jego definicji w polu ‘Pozycja na deklaracji ZUS’ ustawić ‘Kwota obniżenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego’.

2. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano opis dla kodu 0543.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. 2020, poz. 81).

Poprawiono

1. Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa. W przypadku, gdy pracownik na formularzu danych kadrowych miał ustawione podwyższone koszty uzyskania lub zmodyfikowany mnożnik ulgi podatkowej po wykonaniu aktualizacji ich wartości ustawiały się na podstawowe. Poprawiono.