Współpraca modułu Płace i Kadry z Comarch HRM - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Współpraca modułu Płace i Kadry z Comarch HRM - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Współpraca modułu Płace i Kadry z Comarch HRM

Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch HRM umożliwia zdalne planowanie i rejestrację czasu pracy, zgłaszanie i zatwierdzanie urlopów, delegacji oraz dostęp do kwalifikacji, umów cywilnoprawnych czy wydruków.

Dla Użytkowników posiadających lokalną instalację Comarch HRM wprowadziliśmy dwa modele pracy z aplikacją Comarch ERP HRM. W pierwszym modelu Comarch  HRM może być zainstalowany na lokalnym komputerze użytkownika i wówczas wymiana danych odbywa się w czasie rzeczywistym oraz drugi model, w którym aplikacja Comarch HRM zainstalowana jest na serwerach Comarch. Wymiana danych następuje w momencie synchronizacji (np. co 15 min). Przyjęto zasadę, że dane wprowadzone w Comarch ERP Optima są ważniejsze niż dane wprowadzone w Comarch HRM. Ma to znaczenie w sytuacji wystąpienia konfliktów. W przypadku wybrania drugiego modelu pracy należy złożyć zamówienie na uruchomienie usługi. Sposób zamawiania HRM w modelu usługowym został opisany w podręczniku Ogólne i Konfiguracja.

Struktura podległościowa

Funkcjonalność ułatwia zarządzanie dostępem do danych pracowników w aplikacji Comarch ERP HRM. Jest dostępna w module Płace i Kadry Plus, jak i Płace i Kadry, w grupie Struktura organizacyjna  . Użytkownik ręcznie tworzy strukturę podległościową. Centra można dodawać za pomocą dwóch opcji: dodaj centrum na niższym poziomie oraz dodaj centrum na tym samym poziomie. Do każdego centrum można przypisać kierownika i zastępcę i oraz wskazać okres, w jakim pełnią te funkcje. Kierownika lub zastępcę można wybrać z listy pracowników i właścicieli. Przy wprowadzaniu kierowników i zastępców program kontroluje daty sprawowania danej funkcji. Osoba będąca kierownikiem/zastępcą w danym centrum nie może być w zachodzącym na siebie okresie wpisana drugi raz jako kierownik/zastępca w tym samym centrum.

Przypisanie pracownika jako kierownika powoduje, że przy logowaniu do aplikacji Comarch ERP HRM ma dostęp do danych pracowników, tak jakby został wskazany z poziomu tej aplikacji jako kierownik dla danej grupy pracowników.

Formularz danych centrum podległościowego

Na formularzu danych kadrowych pracownika w polu Centrum, można wskazać centrum, do którego jest przypisany pracownik. Istnieje również możliwość seryjnego przypisania/zmiany centrum dla zaznaczonych pracowników poprzez operacje seryjne w module Płace i Kadry Plus. Na liście pracowników dodano nową kolumnę Centrum podległ., która jest domyślnie ukryta.

Pod listą pracowników umożliwiono filtrowanie pracowników według centrum podległościowego oraz kierowników/ zastępców. Wskazanie nazwiska kierownika/zastępcy i ustawienie dodatkowo parametru Tylko bezpośredni podwładni, pozwala na wyświetlenie tylko bezpośrednich podwładnych lub łącznie z pracownikami centrów będących w strukturze poniżej centrum, dla którego dany pracownik jest kierownikiem/zastępcą, na dzień zgodny z datą aktualności.

 

Filtrowanie na liście pracowników

Dostęp do aplikacji Comarch HRM

Domyślnie dostęp aplikacji Comarch  HRM mają pracownicy zatrudnieni na etat oraz zleceniobiorcy (jeśli w konfiguracji jest zaznaczony parametr Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch HRM). Dodatkowo Użytkownik może ustawić dostęp do aplikacji Comarch HRM osobom pracującym w ramach samozatrudnienia oraz wydłużyć okres dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych/zwalnianych, co oznacza, że z aplikacji będą mogły korzystać osoby, które nie są zatrudnione na etat, ani nie posiadają trwającej umowy cywilnoprawnej. Dodatkowy dostęp dla danych osób ustawia się za pomocą przycisku znajdującego się na formularzu pracownika.

Na formularzu dane dotyczące aplikacji Cormach HRM po zaznaczeniu parametru Dostęp do aplikacji poza okresem zatrudnienia należy podać okres od-do, w jakim dana osoba będzie mogła korzystać z aplikacji. W części Dane dostępowe/kontaktowe można wprowadzić dane kontaktowe pracownika tj. numer telefonu, adres e-mail oraz numer pokoju, które będą  przenoszone do aplikacji Comarch HRM.

Uwaga
Od wersji 2020.6 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Podczas zapisywania formularza ‘Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM’ sprawdzana jest unikalność wprowadzonego adresu e-mail pracownika. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym adresie formularz nie zostanie zapisany

Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM

W Informacjach bieżących w analizie Liczba zatrudnionych na dzień (Comarch HRM)  wyświetlana jest informacja o liczbie pracowników zatrudnionych na etat, osobach pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób, które mają ustawiony dodatkowy dostęp do aplikacji na dany dzień. Wartość w kolumnie Umowy jest wyświetlana w zależności od ustawienia parametru w System/Konfiguracja/Firma/Płace/e‑Pracownik Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch ERP e-Pracownik.