Załącznik PIT-O - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Załącznik PIT-O

Na formularzu PIT/O wykazywane są odliczenia od dochodu (przychodu) oraz odliczenia od podatku. Formularz składają podatnicy rozliczający się na deklaracjach PIT‑28, PIT‑36 oraz PIT‑37.

Formularz PIT/O – zakładka 1

Po zaznaczeniu parametru Uzupełniam dane małżonka i wprowadzeniu numeru PESEL, automatycznie uzupełniana jest data urodzenia małżonka.

Wartości w pozycjach od 11 do 17, 23-29 oraz 36, 40 i 50 przenoszone są z kwot indywidualnych właściciela.

Pola dotyczące ulg z tytułu wychowywania dzieci są niedostępne do edycji, ponieważ nie dotyczą rozliczenia w formie ryczałtu.

Jeśli opis rodzaju dodatkowych ulg od przychodu i podatku został wprowadzony w kwotach do deklaracji podatnika, zostanie on przeniesiony na załącznik automatycznie.

Razem odliczenia od dochodu – wartość przenoszona jest na poz. 75 deklaracji PIT‑28,

Razem odliczenia od podatku – wartość przenoszona jest na poz. 152deklaracji PIT‑28.

Pola w sekcji D muszą być uzupełnione ręcznie.

Formularz PIT/O – zakładka 2

Formularz PIT/O – zakładka 3

Formularz PIT/O – zakładka 4