Article Category: Handel - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Handel - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Parametry

Dostępne są tutaj parametry, które pozwalają na precyzyjne określenie sposobu wystawiania nowych dokumentów:

Kontrola dostaw dla usług – parametr jest dostępny tylko jeśli użytkownik wykorzystuje samodzielny moduł Faktury. Jeśli w takim przypadku parametr jest zaznaczony – wystawiając Fakturę Sprzedaży (Paragon) program na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu sprawdza, czy dana pozycja powinna być dostępna do sprzedaży. Parametr nie jest dostępny dla użytkowników modułu Magazyn, gdzie program kontroluje stany magazynowe.

Sprzedaż tylko wg kodów EAN – parametr ten jest wykorzystywany przy sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas podczas wprowadzania towaru na dokument program wyszukuje go wg kodu EAN. Jeżeli towar o takim kodzie EAN nie zostanie odnaleziony, generowany jest komunikat: Nie znaleziono pozycji o kodzie EAN: XXXXXXXX.

Pokazuj aktualizowane ceny sprzedaży – w programie istnieje możliwość automatycznego przeliczania cen sprzedaży, jeśli towar został przyjęty w nowej cenie zakupu. Zaznaczenie tego parametru skutkuje wyświetleniem listy wyliczonych, nowych cen sprzedaży przed zapisem dokumentu.

Ostrzegaj przed trwałym zapisaniem dokumentu z kontrahentem !NIEOKREŚLONY! – nowo wprowadzane dokumenty jako kod kontrahenta mają wpisany kod !NIEOKREŚLONY!. W przypadku próby trwałego zapisu dokumentu z takim kontrahentem, program wyświetli ostrzeżenie i poprosi o ewentualne potwierdzenie zapisu z takim kontrahentem. Parametr dotyczy dokumentów handlowych (Faktury Sprzedaży, Rezerwacje Odbiorcy, Faktury Zakupu, Zamówienia u Dostawcy) oraz dokumentach magazynowych (Wydania Zewnętrzne, Przyjęcia Zewnętrzne, Rozchody Wewnętrzne, Przyjęcia Wewnętrzne, Wydania/Przyjęcia Kaucji) i dotyczy tylko zapisu dokumentu na trwałe (nie do bufora).

Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO! – po zaznaczeniu parametru w module Handel istnieje możliwość zapisu dokumentów z odroczonym terminem płatności dla kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!. Parametr może być również wykorzystywany w firmach, gdzie zapłata kartą kredytową nie tworzy zapisu kasowego. Jeśli parametr będzie zaznaczony, program pozwoli zatwierdzić dokument płatny kartą, wystawiony dla kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!, pomimo, że nie tworzy on zapisu KP (czyli pozostaje nierozliczony).

Fiskalizacja faktur finalnych skojarzonych z fakturami zaliczkowymi – pełny Paragon bez zaliczek:

 • parametr odznaczony – Faktura Finalna jest drukowana w podobny sposób jak Faktura Zaliczkowa. Na drukarkę fiskalną wysyłane są jedynie kwoty z tabeli VAT na dokumencie (jako Rozliczenie zaliczki). Ponieważ na Fakturze Finalnej w tabeli VAT są zarówno wartości dodatnie jak i ujemne – do drukarki wysyłana jest suma tych wartości w poszczególnych stawkach. Parametr powinien być odznaczony w przypadku, gdy użytkownik wcześniej fiskalizuje Faktury Zaliczkowe – wtedy na drukarce fiskalnej jest zarejestrowana rzeczywista wartość transakcji (wartość Faktury Finalnej jest pomniejszona o wpłacone wcześniej zaliczki).
 • parametr zaznaczony – na drukarce fiskalnej drukowany jest Paragon ze wszystkimi pozycjami towarowymi, a wartość zarejestrowana na drukarce fiskalnej nie jest pomniejszana o wpłacone zaliczki. Parametr powinien być zaznaczony w przypadku, gdy Użytkownik nie fiskalizuje faktur zaliczkowych – wtedy wartość transakcji jest rejestrowana w całości na podstawie Faktury Finalnej.

Uwaga
Należy pamiętać, że Faktury Zaliczkowe są liczone algorytmem od brutto, w związku z czym zawsze istnieje możliwość ich fiskalizacji. Natomiast w przypadku Faktury Finalnej jej algorytm jest zgodny z algorytmem Faktury Pro Forma (netto/ brutto), a możliwość jej fiskalizacji jest uzależniona od wykorzystanego algorytmu (tylko brutto).

Jeśli transakcja docelowo ma być zarejestrowana na drukarce fiskalnej ‑ Użytkownik już podczas wystawiania Faktury Pro Forma musi ustawić prawidłowy algorytm (brutto) tak, aby możliwa była fiskalizacja zarówno Faktur Zaliczkowych, jak i Faktury Finalnej.

Ceny z czterema miejscami po przecinku – zaznaczenie parametru pozwala na kartotekach towarowych\usługowych określić precyzję ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  Więcej informacji na temat funkcjonalności znajduje się w artykule tutaj.

Dodawanie pozycji na dokumencie – sekcja ta pozwala określić sposób wyboru towarów/usług na dokumencie:

 • Wybór wielu towarówjeśli włączymy ten parametr, wówczas na liście towarów/usług, która pojawi się po wciśnięciu klawisza „Plus” na dokumencie, istnieje możliwość zaznaczenia wielu pozycji, które następnie będą przeniesione automatycznie na listę pozycji dokumentu. Jeśli powyższy parametr wyłączymy, wówczas dodawanie pozycji do dokumentu może odbywać się tylko przez pojedyncze zapisy.
 • Podniesienie formularza – towary lub usługi, które trafiają na dokument są dopisywane do listy pozycji dokumentu. Jeśli chcemy zmodyfikować zawartość pozycji, należy wcisnąć klawisz „Lupa”, a wówczas pojawi się formularz pozycji, w którym można dokonać modyfikacji. Po zaznaczeniu parametru Podniesienie formularza podczas dodawania pozycji na dokument zawsze zaznaczony jest formularz pozycji.
 • Edycja na liście – dodawany towar pojawia się od razu na liście pozycji dokumentu.
 • Podniesienie formularza – szybka obsługa – ten sposób ułatwia dodawanie pozycji na dokument tylko przy użyciu klawiatury. Dodanie kolejnej pozycji sprowadza się do wciśnięcia klawisza <INSERT> (dodanie nowej pozycji), <ENTER> (zatwierdzenie kodu towaru), <ENTER> (zatwierdzenie ilości).

Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu – włączenie tego parametru pozwala na zmianę domyślnej waluty na dokumentach handlowych. Waluta jest wyświetlana na dokumentach na zakładce [Płatności] (Faktury Sprzedaży i Faktury Zakupu) lub na zakładce [Dokumenty] (dokumenty WZ oraz PZ).

Płatność walutowa dokumentu – jeśli parametr dotyczący zmiany waluty na dokumentach jest aktywny, użytkownik ma możliwość zdefiniowania od jakiej kwoty powinna być wyliczana płatność (w module Kasa/Bank):

 • Od wartości walutowej – wartość płatności jest zgodna z wartością dokumentu w walucie,
 • Od wartości PLN – wartość całego dokumentu jest przeliczana na walutę systemową PLN, a następnie ponownie (wg kursu zadeklarowanego na dokumencie) – przeliczana na walutę,
 • Pozwalaj na zmianę – jeśli parametr jest zaznaczony, sposób wyliczania płatności może zostać ustalony bezpośrednio na dokumencie.

VAT na fakturach w walucie – odpowiada za naliczanie podatku VAT na dokumentach wystawianych w walucie obcej. Na dokumentach walutowych zawsze proponowana jest stawka VAT 0% lub nie podlega. Jeśli parametr jest zaznaczony, użytkownik ma możliwość jej zmiany na inną albo na poszczególnych towarach lub globalnie na wszystkich pozycjach dokumentu. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – użytkownik nie ma możliwości naliczania podatku VAT na dokumentach w walucie.

Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie – parametr aktywny po zaznaczeniu VAT na fakturach w walucie. Dla kontrahentów o statusie krajowy, podatnikiem jest nabywca na Fakturach Sprzedaży i Fakturach Zakupu w walucie istnieje możliwość utworzenia oddzielnej płatności w PLN na kwotę podatku VAT. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas zmianie waluty na dokumencie, na zakładce [Płatności] automatycznie będą widoczne i zaznaczone parametry Naliczaj VAT, Płatność VAT w PLN. Płatność dokumentu dzielona jest na dwie części – kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Do preliminarza płatności przenoszone są obie płatności. Podział płatności dokumentu na raty można wykonać z poziomu dokumentu tylko dla kwoty netto w walucie. Płatność VAT w PLN można podzielić jedynie z poziomu menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności.

Agregacja pozycji dokumentu (FS/PA/WZ)– podczas zatwierdzania dokumentu na trwałe lub do bufora istnieje możliwość, by program agregował do jednej pozycje spełniające określone warunki (m.in. zgodny kod, nazwa, opis, cena). Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Kontrola marży – (WZ, FS/PA – symulacja wartości zakupu) – parametr pozwala określić moment, w którym program powinien sprawdzać, czy wartość sprzedaży nie jest nisza od wartości zakupu.

Przeliczanie kwot na FS powstałej z PA – parametr decyduje o tym, czy kwoty podsumowania faktury oraz kwoty w tabeli VAT maja być wyliczone na podstawie pozycji, czy wyliczone jako suma kwot z Paragonów. Parametr ma zastosowanie tylko wówczas, gdy Paragony są przekształcane w całości. Parametr domyślnie jest odznaczony (wówczas kwoty netto i VAT są wyliczane, jako suma kwot z Paragonów). Po zaznaczeniu parametru, podsumowanie faktury jest wyliczane na nowo podczas tworzenia dokumentu.

Domyślne terminy Rezerwacji/Zamówień – pozwalają na wprowadzenie liczby dni, na podstawie których obliczany będzie domyślny termin rezerwacji (na dokumentach RO) oraz domyślny termin dostawy (na dokumentach ZD). Dla obu rodzajów dokumentów, terminy określane są w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Dla dokumentów RO i ZD importowanych z plików XML ustawienie to nie ma zastosowania – termin rezerwacji/ dostawy jest zgodny z datą zapisaną w pliku XML.

Pozwalaj na zmianę netto/brutto – po zaznaczeniu parametru możliwa jest zmiana algorytmu naliczania podatku VAT na dokumentach w buforze, w przypadku kiedy na dokumencie znajdują się już pozycje.

Korekty ilościowe „na plus” – w programie istnieje możliwość wystawiania korekt ilościowych, które zwiększają ilość zakupionego/ sprzedanego towaru. Jeśli parametr jest zaznaczony – użytkownik może wpisać na korekcie zarówno dodatnie jak i ujemne ilości. Jeśli parametr jest odznaczony – użytkownik może wpisywać tylko ilości ujemne, związane ze zwrotem towaru. Więcej szczegółów znajduje się w podręczniku do modułu Handel.

Procent marży obliczany metodą „w stu” – w programie istnieje możliwość określenia sposobu wyliczania procentowej wartości marży metodą „od stu” (parametr odznaczony) lub „w stu” (parametr zaznaczony):

 • algorytm wyliczania marży „od stu”: (cena sprzedaży – cena zakupu)/ cena zakupu * 100%,
 • algorytm wyliczania marży „w stu”: (cena sprzedaży – cena zakupu)/ cena sprzedaży * 100%.

Odwrotne obciążenie wg karty towaru – po zaznaczeniu parametru na kartach towarowych pojawi się sekcja Odwrotne obciążenielistą rozwijaną trzech opcji do wyboru:

 • Nie – towar nie podlega odwrotnemu obciążeniu,
 • Tak – towar podlega odwrotnemu obciążeniu,
 • Powyżej limitu – towar podlega odwrotnemu obciążeniu dopiero po przekroczeniu określonego w ustawie podatku od towarów i usług limitu 20 000 PLN (zastosowanie dla transakcji od 1 lipca 2015 r.).

W przypadku zaznaczenia ww. parametru, ustawienie stawki VAT na NP na formularzach dokumentów oraz adnotacja „Odwrotne obciążenie” na wydrukach wymaga nie tylko zmiany statusu kontrahenta na Podatnikiem jest nabywca i Podatnik VAT czynny (dla transakcji od 1 lipca 2015 r.), ale również ustawienia odwrotnego obciążenia na karcie towaru.

Kopiowanie dokumentów (<CTRL> + <INS>) – przenoś płatności z dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru podczas kopiowania dokumentów kopiowana jest również tabela płatności. Funkcja może być wykorzystywana np. W firmach prowadzących sprzedaż ratalną, gdzie tabela płatności zawiera przeważnie więcej niż jedną pozycję – wtedy w przypadku kopiowania dokumentu użytkownik nie musi ponownie rozpisywać płatności na raty.

Zmiana wartości pozycji na dokumentach rozchodowych FS, WZ – parametr domyślnie jest zaznaczony. Jeśli parametr będzie zaznaczony, wówczas podczas wystawiania Faktur Sprzedaży, Wydania Zewnętrznego, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktury Pro Forma będzie można zmieniać wartość pozycji dokumentu. Cena zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Jeśli parametr będzie odznaczony wówczas wartość pozycji na dokumentach FS, WZ, RO, FPF nie będzie edytowalna.

Uwaga
Użytkownik powinien zdecydować się na zaznaczenie bądź odznaczenie parametru na początku pracy. W szczególności nie powinien wystawiać dokumentów WZ przy zaznaczonym parametrze, a następnie odznaczać parametr i przekształcać dokumenty do jednej faktury sprzedaży. Takie działanie może spowodować różnice wartości na dokumentach.

Kontrola unikalności nazwy fiskalnej – po zaznaczeniu parametru podczas zapisywania pozycji cennika (słowniki Ogólne/ Cennik lub Magazyn/ Zasoby/ formularz pozycji cennika) program sprawdza czy wypełniona nazwa dla urządzeń fiskalnych (zakładka [Dodatkowe], pole Nazwa) nie istnieje już w bazie.
Ceny towarów i usług

Dla każdego towaru lub usługi można w systemie Comarch ERP Optima zapamiętać dowolną liczbę cen sprzedaży (co najmniej jedna). W konfiguracji firmy określamy Nazwy tych cen, walutę, w której cena będzie wyrażona oraz jej typ (czy jest to cena netto czy brutto). Dodatkowo wyświetlane są również parametry związane z ceną zakupu towaru – tutaj ustalić można jedynie domyślną walutę. Ceną zakupu będzie automatycznie aktualizowana podczas wprowadzania towaru na magazyn.

Nazwa – maksymalnie 20 znakowa nazwa ceny.

Waluta – waluta, która będzie proponowana dla ceny sprzedaży w chwili zakładania karty towaru lub usługi.

Typ – oznacza, czy cena będzie ustalona netto (bez podatku VAT), czy brutto (wraz z podatkiem VAT).

Więcej informacji na temat ustalania domyślnego algorytmu liczenia podatku na fakturze znajduje się tutaj.

Do zarządzania cenami służą trzy ikony:

 dodawanie nowej ceny,

 usuwanie ceny,

 modyfikacja definicji ceny (po naciśnięciu przycisku podnoszony jest formularz ceny).

Zarządzanie cenami

Pola na formularzu odpowiadają polom wyświetlanym na liście (Nazwa, Aktualizacja, Marża, Zaokrąglenie, Offset, Waluta, Typ).

Parametr Nieaktywna służy do ukrywania cen na karcie towaru. Zaznaczenie parametru spowoduje, iż dana cena nie będzie widoczna na wszystkich kartach w Cenniku. Parametru Nieaktywna nie można zaznaczyć dla ostatniej ceny sprzedaży jaka pozostała w konfiguracji.

Jeśli w Cenniku istnieją już towary, wówczas dodanie nowej ceny w Konfiguracji spowoduje aktualizację Cennika i na każdej karcie towaru cena ta zostanie dopisana. Nowa cena dodawana na kartach towarowych będzie wyliczana zgodnie z wysokością marży (w stosunku do ceny zakupu) oraz zadeklarowanymi ustawieniami (Zaokrąglenie, Offset, Waluta, Typ).

Więcej informacji na temat aktualizacji cen sprzedaży znajduje się w artykule pod tym linkiem.

Uwaga
Jeśli dla nowej ceny zostanie ustalona domyślna marża równa 0% i aktualizacja na TAK (ustawienia domyślne), wówczas na kartach towarów nowo dodana cena będzie miała wartość zero.

Wprowadzenie nowej ceny zatwierdzamy przyciskiem dyskietki.

Usuwanie ceny

Usunąć cenę możemy tylko wówczas, jeśli nie jest ona przypisana na karcie kontrahenta jako domyślna oraz jeśli nie ma żadnych towarów w cenniku. Jeśli jakikolwiek towar został już dodany do cennika, usunięcie ceny nie będzie możliwe.

Program nie dopuści do usunięcia ceny zakupu. Nie ma również możliwości usunięcia wszystkich cen sprzedaży. Musi zostać co najmniej jedna cena sprzedaży.

Uwaga
W wersji Comarch ERP Optima współpracującej z Comarch ERP XL nie ma możliwości dodawania ani usuwania cen. W tym przypadku ceny są przenoszone z programu Comarch ERP XL.

Uwaga
Jeśli zmienimy walutę – na wcześniej wprowadzonych kartach magazynowych waluta pozostanie niezmieniona (taka, jaką zaakceptowaliśmy wprowadzając kartę). Na nowo zakładanych kartach cena, na której dokonaliśmy zmiany, będzie proponowana z nową walutą.

 
Autonumeracja i kody EAN

Kod towaru może być uzupełniany automatycznie przez program. W tym celu należy zaznaczyć parametr Autonumeracja kodów towarów. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości:

 • automatyczne ustawienie kodu EAN jako kod towaru,
 • automatyczną numerację kart towarowych w formacie:
  • numerem z zerami/ bez zer,
  • numer poprzedzony serią,
  • numer poprzedzony nazwą domyślnej grupy towarowej.

Podczas dodawania nowej karty towaru w polu Kod widoczny jest napis <AUTO>, który po zapisie karty zostanie zastąpiony schematem numeracji wybranym w konfiguracji. Jeżeli Użytkownik zmodyfikuje to pole ręcznie, wówczas autonumeracja nie będzie brana pod uwagę.

Konfiguracja autonumeracji kart towarów

Schemat numeracji – w tym miejscu należy wybrać schemat autonumeracji kodu towaru. Schemat numeracji może składać się z dwóch członów:

 • człon pierwszy: <brak>, EAN, grupa domyślna, seria.
 • człon drugi: numer bez zer, numer z zerami.

Pierwszy człon jest zawsze aktywny. Drugi człon jest aktywny się dla opcji <brak>, grupa, seria. Jest nieaktywny dla EAN.

Separator pól – wpisany przez użytkownika dowolny znak, który na karcie towaru będzie oddzielał wybrane człony kodu towaru.

Ilość cyfr w autonumerze – ilość znaków, jaka będzie wyświetlana po wybraniu numeru z zerami.

Serie dla autonumeracji towarów – w tabeli można dodać serie, które następnie można wykorzystać w autonumeracji towarów. Nazwa serii może zawierać maksymalnie 19 znaków. Jej opis jest opcjonalny. W kolumnie Domyślna można wskazać serię, która będzie domyślnie ustawiać się przy nowo dodawanej karcie. Domyślnie dla każdej nowo dodanej serii ustawiane jest Nie. Jeśli nie zostanie ustawiona seria domyślna, na karcie towaru pole z serią będzie puste. Tylko jedna seria może być domyślna. Ustawienie na kolejnej serii wartości w kolumnie na Tak, spowoduje automatyczne ustawienie Nie w poprzednio domyślnej. Tabela z seriami jest aktywna tylko wtedy, jeżeli w schemacie autonumeracji wybrano serię.

Generowanie kodów EAN – zdefiniowanie domyślnego zakresu dla kodów EAN generowanych na kartotekach towarowych (dla EAN-8, EAN-13, EAN-14).

Walidacja poprawności kodu EAN – po wyłączeniu parametru poprawność struktury kodu nie jest sprawdzana i może on przyjąć dowolną wartość.

Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty– jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas w momencie dodawania nowego towaru na podniesionej karcie od razu podpowie się kod EAN. Jeżeli jako kod towaru zostanie ustawiony EAN, parametr zaznaczy się automatycznie (można go odznaczyć).

 
Parametry wydruku faktury

Sparametryzowanie wydruku Faktury Sprzedaży polega na określeniu zawartości i kolejności poszczególnych pól. Wyboru dokonujemy z listy, która wyświetla się po wciśnięciu czarnego przycisku umieszczonego z prawej strony danego pola.

Część parametrów dotyczy wszystkich typów wydruków Faktury Sprzedaży. w poszczególnych polach możemy drukować:

Drukuj tabelę WZ na dokumencie – na wydruku faktury domyślnie umieszczona jest tabela z numerami skojarzonych z fakturą dokumentów magazynowych (WZ). Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej opcji odznaczając parametr.

Faktura VAT – Metoda kasowa – włączenie tego parametru powoduje pojawienie się na wydrukach faktur adnotacji Metoda kasowa.

Tekst opisu kopiowany na dokument FS – wpisany tutaj tekst jest w trakcie wystawiania faktury kopiowany w pole Opis, na zakładce [Płatności] (gdzie może być zmieniony). Następnie pojawia się na wydruku faktury, nad tabelą z pozycjami.

Tekst stopki dla dokumentów FS/PA/WZ/RO/FPF – na dokumentach związanych ze sprzedażą towaru (Rezerwacja Odbiorcy, Faktura Pro Forma, Faktura Sprzedaży, Paragon oraz Wydanie Zewnętrzne) dodano możliwość drukowania dodatkowego tekstu w stopce wydruku. Stopka nie jest drukowana na dokumentach korekcyjnych.

Kolejność kolumn „VAT” – odpowiada za kolejność kwot drukowanych w tabeli VAT na fakturze:

 • Brutto – VAT – Netto,
 • Brutto – Netto – VAT,
 • VAT – Brutto – Netto,
 • VAT – Netto – Brutto,
 • Netto – VAT – Brutto,
 • Netto – Brutto – VAT.

W parametrach dotyczących nazewnictwa Faktur Sprzedaży użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego tytułu dla faktury krajowej i unijnej oraz pozaunijnej.

Część parametrów dotyczy tylko jednego wydruku Faktury Sprzedaży: wydruku parametryzowanego. Są to:

 • Kolumna „Towar” – odpowiada za określenie towaru na drukowanym dokumencie. W kolumnie można drukować:
  • nazwę towaru,
  • kod towaru,
  • numer katalogowy,
  • EAN,
  • Kod + Nazwa,
  • Kod + Nr katalogowy,
  • Kod + EAN,
  • Nr katalogowy + Kod,
  • EAN + Kod,
  • Nazwa i Numer katalogowy,
  • Numer katalogowy i Nazwa.
 • Kolejność kolumn dla płatności – odpowiada za kolejność drukowania informacji w tabeli płatności na fakturze:
  • Forma – Kwota – Termin,
  • Forma – Termin – Kwota,
  • Kwota – Forma – Termin,
  • Kwota – Termin – Forma,
  • Termin – Forma – Kwota,
  • Termin – Kwota – Forma.

Parametry wydruku faktury

 • Forma płatności: nazwa/ typ – użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy na fakturze powinna być drukowana pełna nazwa formy płatności (np. Przelew_PKO), czy tylko typ (np. przelew). Ma to znaczenie w sytuacji, gdy zdefiniowanych jest kilka form płatności danego typu, które różnią się nazwą.
 • Format daty sprzedaży: rr-mm-dd/ mm-rrrr – na fakturze może być drukowana pełna data sprzedaży lub tylko miesiąc i rok.Rabaty

W przypadku wystąpienia na jednym dokumencie rabatu dla kontrahenta i dla towaru określamy reguły udzielania rabatów:

Kumulacja addytywna (Rabat = Rabat tow. + Rabat kontrah.) – rabat jest równy sumie rabatów dla towaru i dla kontrahenta.

Kumulacja multiplikatywna (Rabat = 1 – (1 – Rabat tow.) * (1 – Rabat kontrah.)) – wybór tej metody powoduje, że rabat nie może przekroczyć 100% (podobnie jak marża metodą „w stu”).

Przykład
R1=50%

R2=60%

Rabat addytywny = 50% + 60% = 110% > 100% (!)

Rabat multiplikatywny = 1-(1-0,5)*(1-0,6) = 1-0,5*0,4 = 1-0,2 = 0,8 = 80% < 100%.

Uwaga
Jeśli rabaty składowe są małe, to praktycznie nie ma znaczenia, którą metodę stosujemy. Jeśli rabaty są duże, to bezpieczniej jest stosować metodę multiplikatywną.

Ważniejszy rabat dla kontrahenta (Rabat = Rabat kontrah. jeśli występuje)rabat dla towaru jest ignorowany – program bierze pod uwagę tylko rabat ustawiony dla kontrahenta.

Ważniejszy rabat dla towaru (Rabat = Rabat tow. jeśli występuje)rabat dla kontrahenta jest ignorowany- program bierze pod uwagę tylko rabat ustawiony dla towaru.
Kwoty dodatkowe/ celne

W programie dostępne są ułatwienia dotyczące ewidencji dodatkowych kwot przy zakupie towarów wynikających np. z transportu, cła, czy podatku akcyzowego jest realizowane przez dokument Korekty Granicznej. Na formularzu Korekty Granicznej, na zakładce [Ogólne] jest dostępna opcja  Dystrybucja kwot dodatkowych/ celnych na pozycje..

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych kwot związanych z zakupem towaru, w tym kwot z dokumentu SAD (przy zakupie towarów spoza Unii Europejskiej). Pozycje, dla których wpisujemy kwoty celne są pobierane na dokument Korekty Granicznej z Konfiguracji firmy/ Handel/ Kwoty dodatkowe/ celne.

Lista domyślnie zawiera trzy pozycje: Wartość cła, Wartość akcyzy, Koszt transportu. Użytkownik ma możliwość dodawania nowych pozycji w zależności od potrzeb i specyfiki pracy oraz usuwania/zmiany domyślnych pozycji.

Dla poszczególnych pozycji listy określamy:

 • czy dotyczy zakupu wewnątrzunijnego/krajowego (kolumna UE/kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny),
 • czy od wartości tej pozycji ma być naliczony podatek VAT,
 • oraz czy ma generować płatność (Jeśli przy parametrze Wpływ na płatność wybrano opcję Tak, to utworzone zostanie nowe zdarzenie do rozliczenia, z poziomu menu Kasa/Bank/Preliminarz płatności. W przypadku wyboru opcji Nie – wartość towaru na magazynie zostanie powiększona o określoną kwotę.)

 

Zgodnie z ustawieniem pozycje listy są przenoszone na dokument Korekty Granicznej, gdzie użytkownik podaje ich kwotową wartość.

Więcej informacji na temat Korekty Granicznej znajduje się tutaj.

Konfiguracja firmy/ Handel – Kwoty dodatkowe/celne
Dokumenty

Aby ułatwić wystawianie faktur i nie zmuszać operatora do wyboru schematu numeracji dla każdego wystawianego dokumentu – w konfiguracji firmy można ustalić domyślne schematy numeracji (wybierając spośród typów dokumentów zdefiniowanych dla danej klasy) i domyślne serie dla:

 • Faktur Sprzedaży i Faktur Korygujących – spośród schematów i serii zdefiniowanych dla klasy Faktura Sprzedaży,
 • Paragonów oraz paragonów zwrotnych – spośród schematów i serii zdefiniowanych dla klasy Paragony,
 • Faktur do paragonów – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Faktura Sprzedaży,
 • Rezerwacji odbiorców – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Rezerwacje Odbiorców,
 • Zgłoszeń przewozu towaru SENT – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy SENT,
 • Faktur Pro Forma – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Faktura Pro Forma,
 • Faktur Zakupu – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Faktura Zakupu,
 • Zamówień u dostawcy – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Zamówienia u Dostawcy.

Ustalone tutaj parametry będą proponowane w chwili rozpoczęcia wystawiania tych dokumentów. Operator w trakcie edycji faktury lub korekty może je zmienić.