Article Category: Handel Plus - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Opłata cukrowa

Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, od 01.01.2021 r. obowiązuje opłata cukrowa od napojów:

 • zawierających cukier, kofeinę lub taurynę bądź substancje słodzące,
 • będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi,
 • w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Opłata jest podzielona na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Opłata cukrowa jest wyliczana w oparciu o wystawione Paragony i Faktury Sprzedaży, należy ją rozliczać co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji CUK-1 należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

Uwaga
Naliczanie opłaty cukrowej jest dostępne w module Handel Plus.

Konfiguracja

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn – znajduje się gałąź – Opłata cukrowa.

Menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opata cukrowa.

Aby naliczać w programie opłatę cukrową należy zaznaczyć parametr Opłata cukrowa.

Jeśli chcemy automatycznie doliczyć kwotę opłaty cukrowej do domyślnej ceny sprzedaży towaru, należy zaznaczyć parametr Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej. Dzięki parametrom Bez uwzględniania limitu 1,20 PLN/litr, Do limitu 1,20 PLN/litr można określić czy do ceny ma zostać doliczona kwota ograniczona limitem do 1,2 PLN za litr napoju, czy też wyliczona dla towaru całkowita kwota opłaty, która tego limitu nie uwzględnia.
Po zaznaczeniu parametru Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej, na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe]/[Cukier] widoczne jest pole Kwota doliczana do ceny na dok. sprzedaży – zawierające informację o tym jaka kwota zostanie doliczona na dokumencie sprzedaży do ceny towaru.
Zmiana na dokumencie w buforze – kontrahenta, ceny początkowej pozycji, rabatu, magazynu, dla którego ustawiono cenę domyślną bądź waluty – skutkuje ponownym przeliczeniem ceny zgodnie z aktualnym ustawieniem w konfiguracji.

W przypadku udzielania rabatu na dokumentach użytkownik może wskazać, czy rabat ma być wyliczany od ceny z opłatą cukrową (pełna cena) czy od ceny bez opłaty cukrowej.

W polu Atrybut można wskazać atrybut za pomocą, którego oznaczone zostaną na dokumentach numery partii towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie/ Wydaniu Zewnętrznym wskażemy partię towaru z taką cechą jak atrybut w konfiguracji, to wartości tej cechy zostaną przeniesione na pozycję dokumentu, na zakładkę [Cukier] do pola Numer partii towaru podczas zapisu dokumentu na stałe.

Kontrahenci

Na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] znajduje się parametr Nie naliczaj opłaty cukrowej. Jest on widoczny wyłącznie dla kontrahentów o statusie krajowy lub podatnikiem jest nabywca. Należy go zaznaczyć, jeśli opłata podatku cukrowego spoczywa na kontrahencie. W programie skutkuje to tym, że na dokumentach wystawianych dla takich kontrahentów nie zostanie naliczona opłata cukrowa.

Parametr można ustawić seryjnie dla kontrahentów zaznaczonych na liście. W tym celu należy wybrać Operacje seryjne – Zmień warunki handlowe, następnie należy zaznaczyć parametr Zmień kontrahenta opłacającego podatek cukrowy. Zaznaczenie parametru Nie naliczaj opłaty cukrowej skutkuje zaznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta, pozostawienie parametru Nie naliczaj opłaty cukrowej  niezaznaczonego skutkuje odznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta.

Seryjna zmiana kontrahenta opłacającego podatek cukrowy.

Towary

Opłacie podlegają wyroby w postaci napoju lub syropu, do których dodano substancje wymienione w ustawie, sklasyfikowane za pomocą PKWiU w działach 10.32 i 10.89 oraz dział 11.

Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby), na zakładce [Dodatkowe] znajduje się pionowa zakładka [Cukier], na której należy ustawić parametry dotyczące opłaty cukrowej. Zakładka jest widoczna tylko dla pozycji o typie Towar. Jej numer jest zależny od tego czy w programie naliczana jest deklaracja Intrastat, SENT bądź Akcyza na węgiel.

Pozycja cennika – zakładka [Dodatkowe]/[Cukier]
Dla pozycji cennikowych podlegających opłacie cukrowej należy zaznaczyć parametr Opłata cukrowa.

W polu Ilość napoju w mililitrach należy wskazać przeliczenie jednostki podstawowej towaru na mililitr.
Poniżej należy podać parametry produktu, w oparciu o które zostanie wyliczona kwota opłaty cukrowej:

Zawartość cukrów (w gramach) w 100 ml napoju – należy podać ile gram cukrów znajduje się w 100 ml sprzedawanego napoju. Na tej podstawie program automatycznie nalicza opłatę stałą i zmienną:

 • Jeżeli napój zawiera poniżej i równo 5 gram cukru, to zostanie naliczona tylko opłata stała w wysokości 0.50 PLN.
 • Jeżeli napój zawiera powyżej 5 gram cukru, to zostanie naliczona zarówno opłata stała w wysokości 0.50 PLN jak i opłata zmienna w zależności od ilości gram powyżej 5 gram (5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml).

Napój zawiera substancję słodzącą – ten parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój zawiera substancję słodzącą. Program automatycznie naliczy wówczas opłatę stałą w wysokości 0.50 PLN (niezależnie od zawartości cukru).

Napój zawiera kofeinę lub taurynę – ten parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój zawiera kofeinę lub taurynę. Program automatycznie naliczy wówczas opłatę stałą w wysokości 0.10 PLN.

Napój z masowym udziałem soku owocowo/ warzywnego nie mniej niż 20% – parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój ma udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- warzywnego w ilości nie mniejszej niż 20%. Wówczas naliczona zostanie tylko opłata zmienna (nie będzie naliczona dla cukru opłata stała 0.50 PLN).

Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym – parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój jest roztworem węglowodanowo-elektrolitowym. Wówczas naliczona zostanie tylko opłata zmienna (nie będzie naliczona dla cukru opłata stała 0.50 PLN).

Opłata stała – wysokość opłaty stałej jest wyliczana w oparciu o ilość cukrów w gramach (do 5 gram) oraz o zaznaczone parametry: Napój zawiera substancję słodzącą, Napój zawiera kofeinę lub taurynę.

Opłata zmienna – wysokość opłaty zmiennej wyliczana jest w oparciu o ilość cukrów w gramach (powyżej 5 gram) oraz o zaznaczone parametry: Napój z masowym udziałem soku owocowo/ warzywnego nie mniej niż 20%, Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym.

Łączna kwota opłaty za 1 litr – jest to suma opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Wartość maksymalna to 1.20 PLN. Jeśli suma opłaty stałej i zmiennej przekracza 1.20 PLN, kwota opłaty zmiennej zostanie odpowiednio pomniejszona.

Kwota doliczana do ceny na dok. sprzedaży – informacja o tym jaka kwota zostanie doliczona na dokumencie sprzedaży do ceny towaru. Pole jest widoczne po zaznaczeniu parametru w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa – Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej. W konfiguracji można określić czy do ceny ma zostać doliczona kwota ograniczona limitem do 1,2 PLN za litr napoju, czy też całkowita kwota opłaty nieuwzględniająca limitu.

Parametry dotyczące opłaty cukrowej można również ustawić seryjnie dla pozycji zaznaczonych na liście w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby. Opcja jest dostępna w operacjach seryjnych pod nazwą Ustawienie opłaty cukrowej:

Seryjne ustawienie opłaty cukrowej

Po wykonaniu operacji przyciskiem ustawienia zostaną przeniesione na zaznaczone kartoteki towarowe i na tej podstawie zostanie wyliczona opłata stała, zmienna i w efekcie łączna kwota opłaty cukrowej dla 1 litra każdego z zaznaczonych towarów.

Dokumenty

Opłata cukrowa jest naliczana na:

 • Fakturze Sprzedaży,
 • Wydaniu Zewnętrznym,
 • Paragonie.
 • Na korekcie ilości do FS/ WZ/ PA.

Dla dokumentów wystawionych dla kontrahenta o statusie krajowy lub podatnikiem jest nabywca, w oknie Pozycja dokumentu, dla tych towarów, które mają zaznaczony na swojej kartotece parametr Opłata cukrowa dostępna jest zakładka [Cukier].

Pozycja dokumentu – zakładka [Cukier]
Ilość w mililitrach – ilość towaru w mililitrach wyliczona na podstawie ilości towaru podanej na dokumencie i przelicznika między jednostkami miary ustalonego na karcie towaru.

Sumaryczna wartość opłaty cukrowej – łączna wartość opłaty cukrowej dla pozycji dokumentu jest wyliczana przez program na podstawie sprzedanej ilości towaru i wyliczonej kwoty opłaty na karcie towaru. Wartość wyrażona jest zawsze w walucie PLN niezależnie od waluty dokumentu. Wartość opłaty cukrowej jest wyliczana tylko, kiedy Sprzedawca dla tej transakcji ma uiścić opłatę do Urzędu Skarbowego (pole nie jest widoczne, jeśli to Nabywca uiszcza opłatę, czyli jeśli na dokumencie, na zakładce [Kontrahent] jest zaznaczony parametr Nie naliczaj opłaty cukrowej).

Na podstawie sumarycznej wartości opłaty cukrowej poszczególnych pozycji, na Deklaracji wyliczona zostanie łączna wartość opłaty cukrowej jaką Sprzedawca ma uiścić na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Numer partii towaru – w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa można wskazać atrybut za pomocą, którego oznaczone zostaną na dokumentach numery partii towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie/ Wydaniu Zewnętrznym wskażemy partię towaru z taką cechą jak atrybut w konfiguracji, to wartości tej cechy zostaną automatycznie przeniesione do tego pola podczas zapisu dokumentu na stałe. Numery partii towaru można również uzupełnić ręcznie.

Uwzględnianie opłaty cukrowej w cenie sprzedaży

Aby automatycznie doliczyć kwotę opłaty cukrowej do domyślnej ceny sprzedaży, należy w menu System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Opłata cukrowa zaznaczyć parametr Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej. Poprzez parametry Bez uwzględniania limitu 1,20 PLN/litr, Do limitu 1,20 PLN/litr można określić czy do ceny ma zostać doliczona kwota ograniczona limitem do 1,2 PLN za litr napoju, czy też całkowita kwota opłaty nieuwzględniająca limitu.
Na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe]/[Cukier] widoczne jest pole Kwota doliczana do ceny na dok. sprzedaży – zawierające informację o tym jaka kwota zostanie doliczona na dokumencie sprzedaży do ceny towaru.
Zgodnie z ustawieniem w konfiguracji na dokument zostanie pobrana domyślna cena towaru z karty towaru powiększona o łączną kwotę opłaty wyliczoną na karcie towaru.

Parametr ma zastosowanie na:

 • Fakturach Pro Forma,
 • Rezerwacjach Odbiorcy,
 • Fakturach Sprzedaży,
 • Paragonach,
 • Wydaniach Zewnętrznych.

W przypadku udzielania rabatu na dokumentach, jeśli do ceny sprzedaży doliczana jest opłata cukrowa, Użytkownik może wskazać, czy rabat ma być wyliczany od ceny z opłatą cukrową (pełna cena) czy od ceny bez opłaty cukrowej (menu System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Opłata cukrowa: Rabat od pełnej ceny/ Rabat od ceny bez opłaty cukrowej).

Zmiana na dokumencie w buforze – kontrahenta, ceny początkowej pozycji, rabatu, magazynu, dla którego ustawiono cenę domyślną bądź waluty – skutkuje ponownym przeliczeniem ceny zgodnie z aktualnym ustawieniem w konfiguracji.

Opłata cukrowa na wydruku Faktury Sprzedaży

Na wydruku Eko dla Faktury Sprzedaży dostępnym z poziomu formularza FS oraz z listy faktur, dla poszczególnych pozycji wykazana jest kwota opłaty cukrowej. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość opłaty cukrowej wszystkich pozycji dokumentu. Na wydruku umieszczona jest również informacja o numerze partii.

Import cennika, kontrahentów z innej bazy

Podczas importu kontrahentów, cennika z innej bazy (menu Narzędzia/ Importy) przenoszone są ustawienia dotyczące opłaty cukrowej.

Deklaracja cukrowa CUK-1

Opłata cukrowa jest wyliczana w oparciu o wystawione Paragony i Faktury Sprzedaży. Podmioty wprowadzające na rynek krajowy towary ujęte w Ustawie, obowiązane do opłaty, powinny rozliczać ją co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji cukrowej CUK-1 należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

Utworzoną w programie deklarację cukrową CUK-1 można wyeksportować do pliku XML.

Uwaga
Deklaracja CUK-1 jest dostępna w module Handel Plus.

Konfiguracja

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje znajduje się parametr CUK-1 (domyślnie włączony). Parametr CUK-1 powinien być zaznaczony, jeśli Użytkownik Comarch ERP Optima składa deklarację cukrową.
Deklaracje CUK-1 są dostępne w menu Handel/ Inne pod warunkiem, że w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa jest zaznaczony parametr Opłata cukrowa i wspomniany wyżej parametr CUK-1 jest zaznaczony.

Urząd Skarbowy – płatność

Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji cukrowej CUK-1 należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby. Urząd, formę płatności i numerację dla płatności tworzonej na podstawie deklaracji CUK-1 należy wskazać w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje w polach:

 • US (VAT/ JPK_V7/ CUK).
 • Typ dokumentu dla płatności deklaracji.
 • Forma płatności dla deklaracji.

Firma/ Dane firmy/ Deklaracje – CUK-1

Dane podatnika oraz przedstawiciela firmy

Dane podatnika oraz imię, nazwisko, e-mail i telefon przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklarację cukrową – pobierane są z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK.

Lista deklaracji cukrowych

Lista deklaracji cukrowych znajduje się w menu Handel/ Inne/ Deklaracje CUK-1.

Lista deklaracji CUK-1

Lista składa się z kolumn:

Miesiąc – za jaki została wyliczona deklaracja,
Rok – wyliczenia deklaracji,
Korekta – jeśli deklaracja jest korektą w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1,
Data obliczenia – data obliczenia deklaracji,
Kwota – kwota opłaty cukrowej do zapłaty,
Status – przyjmuje wartość:

 • obliczona – dotyczy deklaracji z naliczoną opłatą cukrową. Taka deklaracja na liście jest wyświetlana w kolorze zielonym.
 • zamknięta – dotyczy deklaracji z naliczoną opłatą cukrową i zaznaczonym parametrem Zablokuj deklarację przed zmianami. Taka deklaracja na liście jest wyświetlana w kolorze czarnym. Odblokowanie zamkniętej deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy. Opcja elektronicznej wysyłki jest dostępna na formularzu deklaracji zablokowanej przed zmianami po jej ponownym otwarciu – pod przyciskiem Wyślij.

e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu,
Data wysłania – do systemu.
PRED – do wyboru spośród dodatkowych kolumn. Kolumna jest dostępna dla Użytkowników modułu Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus.

W przypadku prowadzenia księgowości kontowej z poziomu listy deklaracji jest dostępny przycisk księgowania:. Zaksięgować można jedynie deklarację zablokowaną przed zmianami (zamkniętą). Dla schematów księgowych o typie Deklaracje dostępne jest makro dotyczące księgowania kwoty do zapłaty z deklaracji cukrowej lub korekty tej deklaracji. Usunięcie zapisu księgowego jest dostępne na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy.

Aby utworzyć deklarację należy nacisnąć ikonę plusa .

Formularz deklaracji CUK-1

Formularz deklaracji składa się z pięciu zakładek:
[1 Dane ogólne], [2 Wartości], [3 Wyliczony podatek], [4 Dokumenty], [e-Deklaracje]. 

Na zakładce [1 Dane ogólne] podajemy:

 • Deklaracja CUK-1 za – należy podać za jaki rok i miesiąc jest wyliczana deklaracja.
 • FS – parametr domyślnie zaznaczony. W deklaracji uwzględnione zostaną wszystkie Faktury Sprzedaży, na których naliczono opłatę cukrową, wystawione z datą sprzedaży zawierającą się w miesiącu, za który wyliczana jest deklaracja. Faktury Sprzedaży dla osób fizycznych, na których nie podano NIP są uwzględniane na deklaracji w wyliczaniu opłaty cukrowej, nie są natomiast uwzględniane w zestawieniu dokumentów dla deklaracji widocznych na zakładce [Dokumenty].
 • PA – po zaznaczeniu parametru w deklaracji uwzględnione zostaną wszystkie Paragony, na których naliczono opłatę cukrową, wystawione z datą sprzedaży zawierającą się w miesiącu, za który wyliczana jest deklaracja. Natomiast w zestawieniu dokumentów, na zakładce [Dokumenty] formularza deklaracji widoczne będą wyłącznie Paragony, na których podano NIP nabywcy.
  Jeśli Paragon został przekształcony do Faktury Sprzedaży, w deklaracji CUK-1 zostanie uwzględniona Faktura.
  Jeśli Paragon został częściowo przekształcony do Faktury Sprzedaży, w wyliczaniu łącznej kwoty na deklaracji CUK-1 zostanie uwzględniony Paragon, natomiast na zakładce [Dokumenty] formularza deklaracji widoczna będzie powiązana Faktura Sprzedaży.
 • Po zaznaczeniu parametru Uwzględniaj korekty, zwroty do Faktur Sprzedaży, Paragonów zostaną uwzględniane w deklaracji za miesiąc, w którym wykazano w deklaracji korygowany dokument
 • Cel złożenia formularza (złożenie deklaracji/ korekta deklaracji) – w danym miesiącu nie można wyliczyć ponownie deklaracji, jest to możliwe poprzez korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (można wystawić w danym miesiącu dowolną ilość korekt). Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony.
 • Czy zablokować deklarację przed zmianami – należy zaznaczyć ten parametr po przeliczeniu deklaracji, aby można ją było wysłać. Deklaracja zablokowana przed zmianami na liście wyświetlana jest w kolorze czarnym oraz ma status zamknięta. Odblokowanie deklaracji jest dostępne z listy pod prawym przyciskiem myszy. Opcja wysyłki jest dostępna na formularzu deklaracji zablokowanej przed zmianami po jej ponownym otwarciu – pod przyciskiem Wyślij.

Deklaracja CUK-1 – zakładka [Dane ogólne]
Deklarację przeliczamy przyciskiem . Nie można zapisać deklaracji bez jej uprzedniego przeliczenia.

Zakładka [2 Wartości]

W deklaracji uwzględniane są wszystkie Faktury Sprzedaży oraz Paragony (jeśli zaznaczono parametr PA), na których naliczono opłatę cukrową, wystawione z datą sprzedaży zawierającą się w miesiącu, za który wyliczana jest deklaracja,

Po zaznaczeniu na zakładce [1. Dane ogólne] parametru Uwzględniaj korekty, zwroty do Faktur Sprzedaży, Paragonów zostaną uwzględniane w deklaracji za miesiąc, w którym wykazano w deklaracji korygowany dokument

Wartości na deklaracji wyświetlą się po naciśnięciu przycisku Przelicz.

Na deklaracji suma opłaty cukrowej jest podzielona na pięć wymienionych poniżej kategorii. Dla każdej kategorii z dokumentów sumowana jest:

 • ilość napojów w mililitrach,
 • łączna wysokość opłaty stałej i zmiennej,
 • oraz łączna kwota naliczonej opłaty.

Dla kategorii 2,4,5 sumowana jest łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów na podstawie zawartości cukrów (w gramach) w 100 ml napoju podanej na karcie towaru.

1. Napoje o zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub o zawartości w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu:

 • Liczba mililitrów.
 • Wysokość opłaty stałej.
 • Suma opłaty.

2. Napoje o zawartości cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju, z wyłączeniem napojów wskazanych w wierszach 4 i 5:

 • Liczba mililitrów.
 • Łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów.
 • Wysokość opłaty stałej.
 • Wysokość opłaty zmiennej.
 • Suma opłaty.

3. Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny:

 • Liczba mililitrów.
 • Wysokość opłaty stałej.
 • Suma opłaty.

4. Napoje w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju:

 • Liczba mililitrów.
 • Łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów.
 • Wysokość opłaty zmiennej.
 • Suma opłaty.

5. Napoje będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju:

 • Liczba mililitrów.
 • Łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów.
 • Wysokość opłaty zmiennej.
 • Suma opłaty.

W przypadku napojów zawierających zarówno cukry, jak i taurynę/kofeinę, jeżeli z uwagi na zawartość samych cukrów w danym napoju wysokość opłaty jest równa bądź przekracza wysokość stawki maksymalnej, to zawartość tauryny/kofeiny jest bez znaczenia dla ustalenia wysokości opłaty. W takiej sytuacji napój nie jest ponownie wykazywany na deklaracji w pozycjach dotyczących tauryny/kofeiny.

Deklaracja CUK-1 – zakładka [2 Wartości]
Nie ma możliwości zapisania deklaracji CUK-1 nieprzeliczonej przyciskiem Przelicz. Po przeliczeniu deklaracji można ręcznie skorygować wartości w polach Liczba mililitrów, Łączna liczba miligramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów, Wysokość opłaty stałej, Wysokość opłaty zmiennej, Suma opłaty.

Należy mieć na uwadze, że po naciśnięciu przycisku Przelicz, kwoty podane ręcznie zostaną wyzerowane i program ustawi poszczególne wartości na podstawie dokumentów uwzględnionych w deklaracji.

Zakładka [3 Wyliczony podatek]

Na trzeciej zakładce widoczna jest łączna kwota opłaty cukrowej wyliczona na podstawie sumy opłat z zakładki [2. Wartości].

W polu Opłata cukrowa do zapłaty widoczna jest wartość opłaty, którą należy rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Jest to kwota wyliczona na postawie łącznej kwoty opłaty cukrowej, zaokrąglona do pełnych złotych. Na tę kwotę w menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności generowana jest płatność pochodząca z deklaracji CUK-1. Forma płatności oraz numeracja dla płatności jest pobierana z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje (pola – Typ dokumentu dla płatności deklaracji, Forma płatności dla deklaracji). W związku z tym, że opłatę cukrową należy rozliczyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na płatności jako Termin ustawiany jest 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, dla którego została wyliczona deklaracja.

Imię, nazwisko, e-mail i telefon przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklarację cukrową – pobierane są z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK. Użytkownik może te dane zmienić ręcznie na deklaracji.

W polu Data wypełniania ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji, pole podlega edycji.

Deklaracja CUK-1 – zakładka [3. Wyliczony podatek]
Zakładka [4. Dokumenty]

Na tej zakładce widoczna jest lista Faktur Sprzedaży oraz Paragonów, na których podano NIP nabywcy – uwzględnionych w wyliczeniu deklaracji. Zawiera ona informacje o numerze dokumentu, dacie sprzedaży, numerze NIP nabywcy oraz numery partii poszczególnych pozycji dokumentu pobierane z zakładki [Cukier] pozycji dokumentu.

Deklaracja CUK-1 – zakładka [Dokumenty]
Zakładka [5. e-Deklaracje]

Na piątej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji CUK-1 zapisywane są dane związane z elektronicznym przesyłaniem deklaracji.

Wysyłka deklaracji CUK-1

Z poziomu programu możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji CUK-1 oraz korekt deklaracji CUK-1, a następnie pobranie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). W programie rejestrowane są informacje związane z przesyłaniem deklaracji CUK-1 (m.in. kto i kiedy wysłał, jaki jest stan e-deklaracji w danym momencie).

W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK – w sekcji JPK/CUK widnieje adres usługi Web Service JPK/CUK https://e-dokumenty.mf.gov.pl, uruchamiany przy wysyłaniu deklaracji CUK-1 drogą elektroniczną.

Na formularzu zapisanej i zablokowanej przed zmianami deklaracji, po ponownym jej otwarciu, dostępna jest ikona Wyślij umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym.

Na zakładce [e-Deklaracje] zapisywane są dane związane z wysyłką deklaracji:

Deklaracja CUK-1, zakładka [e-Deklaracje]
Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu odbierającego deklarację,
Numer referencyjny – numer REF wysłanej deklaracji,
Kod urzędu – kod urzędu skarbowego, do którego została wysłana deklaracja,
Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,
Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,
Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu,
Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.

Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

Dla poprawnie wysłanej deklaracji CUK-1, przycisk Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
Na liście deklaracji są dostępne kolumny związane z wysyłką:

 • e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu,
 • Data wysłania – do systemu.

Plik XML wysłanej deklaracji znajduje się w katalogu określonym w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje.

 
Moduł Handel Plus

Moduł Handel Plus, obok podstawowej funkcjonalności modułu Handel, umożliwia wprowadzanie na magazyn zasobów towaru z podziałem na partie, zróżnicowane pod względem opisujących je cech, a następnie precyzyjne wydawanie konkretnych partii towaru

Uwaga
Praca na partiach towaru możliwa jest tylko i wyłącznie przy wybranej metodzie rozliczania magazynu FIFO lub LIFO, nie jest możliwa dla metody AVCO.

Partie towaru mogą być specjalnie ocechowane za pomocą cech dostępnych dla poszczególnych zasobów, co umożliwia ich precyzyjne wyszukiwanie i wybieranie podczas wydawania z magazynu.

W odróżnieniu od partii towaru, która jest podelementem pozycji towarowej na dokumencie FZ/PZ/PW, zasobem towaru będziemy nazywać partię towaru przyjętego na magazyn, która wyróżnia się datą dostawy, numerem dokumentu źródłowego oraz innymi cechami nadanymi podczas przyjmowania towaru na magazyn.

Moduł Handel Plus umożliwia również tworzenie dokumentów handlowych: Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów w rozbiciu na kilka magazynów pozycji na jednym dokumencie handlowym.
Handel Plus w kompletacji

 

Dokument PWP – lista pozycji towarów złożonych

Na dokumencie PWP, na zakładce [Ogólne] dostępny jest przycisk Wprowadź partie dostaw:

Formularz dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]
Po kliknięciu przycisku Wprowadź partie dostaw, pojawi się okno partii towaru, na którym możemy ocechować produkowany towar:

PWP – okno partii towaru

Po zapisie okna partii towaru, aktualizowana jest ilość towaru złożonego zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu pozycji towaru złożonego pojawi się dodatkowa zakładka [Zasoby], na której można zobaczyć ocechowane partie kompletowanego towaru.

Zatwierdzenie dokumentu PWP spowoduje przyjęcie na magazyn towaru złożonego w podziale na odpowiednio ocechowane partie dostaw.

Formularz pozycji dokumentu PWP

Ten sam przycisk Wprowadź partie dostaw umieszczony jest na formularzu pozycji dokumentu, na wszystkich zakładkach oprócz zakładki [Receptura]. Działanie przycisku jest analogiczne jak na formularzu PWP – pozwala na ocechowanie partii dostaw towaru złożonego.

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka Receptura

Na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura] dostępny jest przycisk Wskaż partie dostaw. Jest on widoczny, jeśli na formularzu dokumentu PWP wybrano opcję Pobierz.

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Receptura]
Kliknięcie przycisku spowoduje podniesienie okna wyboru partii towaru dla składnika receptury, na którym ustawiony jest kursor.

Okno wyboru partii towaru dla składnika receptury

Na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury możemy wskazać, które dostawy mają zostać rozchodowane w celu produkcji towaru złożonego. Nad listą dostaw znajdują się pomocnicze pola:

 • Ilość składnika na recepturze – ilość, jaką określono na formularzu pozycji produktu złożonego, na zakładce [Receptura]
 • Wybrana ilość składnika na zasobach – ilość wskazana w oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Jeśli jest różna od ilości składnika na recepturze, wówczas pole wyświetlane jest na czerwono.

Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie innej ilości składnika na oknie wyboru partii, wówczas (jeśli wprowadzona ilość jest większa od zera) w momencie zapisu okna pojawi się komunikat:

Wybrana ilość jest różna od ilości na recepturze. Czy zmienić ilość składnika na recepturze?

Wybór opcji TAK skutkuje aktualizacją ilości składnika na recepturze zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii.
Po wskazaniu konkretnych rozchodowanych partii dostaw dla składnika, aktualizowana jest wartość w kolumnie Wartość zakupu na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura]. Wartość zakupu składnika wyliczana jest na podstawie wartości zakupu wskazanych dostaw.

Uwaga
Jeśli po wskazaniu partii dostaw dla składnika zmienimy ilość produkowanego towaru złożonego, wówczas ilość składników na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] zostanie automatycznie przeliczona, ale nie jest przeliczana ilość na oknie partii dostaw. Należy ponownie je otworzyć i wskazać właściwe dostawy. O niezgodności będzie informowała ikona wykrzyknika w kolumnie Czy wskazano cechę.

Uwaga
Do momentu zapisu na stałe, możliwa jest zmiana opcji Pobierz na Rezerwuj na formularzu PWP. Zmiana taka powoduje usunięcie wskazania partii dostaw dla składników. Jeśli opcja Pobierz zostanie ponownie zaznaczona, będzie można wskazać partie dostaw.

Zmiana magazynu na PWP

Zmiana magazynu na formularzu dokumentu PWP na zakładce [Ogólne] spowoduje zmianę magazynu, na który mają być przyjęte towary złożone. Nie ma wpływu na magazyn, z którego pobierane są składniki.
Magazyn dla składników receptury ustalamy na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura]. Jeśli po wskazaniu rozchodowanych partii składnika receptury zmienimy magazyn dla tego składnika, wówczas wskazane wcześniej partie zostaną usunięte i należy je ponownie wskazać dla wybranego magazynu.

Obowiązkowość określania partii dostaw

Podczas zatwierdzania dokumentu PWP sprawdzane jest ustawienie parametrów w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry:

 • Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla towaru złożonego określono partie dostawy na oknie partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek z towarów złożonych spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw na PWP, przy próbie zapisu pojawi się komunikat:
  W celu zapisu dokumentu, wprowadź partie dostaw dla towaru Kod [nazwa].
 • Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla składników receptury określono partie dostawy na oknie wyboru partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek ze składników receptury spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw, przy próbie zapisu dokumentu PWP pojawi się komunikat:
  W celu zapisu dokumentu, wskaż partie dostaw składnika KOD_SKŁADNIKA [nazwa składnika] dla pozycji KOD_TOWARU_ZŁOŻONEGO [nazwa towaru złożonego].

Dopóki Użytkownik nie uzupełni brakujących danych, nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentu PWP. Powyższe warunki nie są weryfikowane przy zapisie dokumentu do bufora.

Automatyczne podnoszenie okna partii towaru

Funkcja dotyczy tylko towarów, które na formularzu, na zakładce [Atrybuty] mają dodany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.

 • Towar złożony

W przypadku, gdy w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wybrano Dodawanie pozycji na dokumencie przez: podniesienie formularza, podniesienie formularza – szybka obsługa albo edycja na liście i równocześnie w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych, wówczas wystawiając dokument PWP, po zapisie formularza pozycji (lub zatwierdzeniu wyboru przyciskiem <Enter> w przypadku edycji na liście), program automatycznie podniesie okno partii towaru w celu ocechowania partii kompletowanego towaru złożonego.
Jest to działanie analogiczne do tego, które funkcjonuje na dokumencie PZ.

 • Składniki receptury

Jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, wówczas, jeśli na dokumencie PWP z opcją Pobierz, na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] dodamy nowy składnik receptury, program automatycznie podniesie okno wyboru partii towaru, na którym należy wskazać partie rozchodowanego składnika.

Rozchód Wewnętrzny Składników

Po zapisie dokumentu PWP na stałe lub do bufora z opcją Pobierz, tworzony jest dokument RWS (Rozchód Wewnętrzny Składników), na który przenoszone są informacje o dostawach wskazanych na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Są one widoczne na formularzu pozycji dokumentu RWS, na zakładce [Zasoby]:

Dokument RWS – formularz pozycji dokumentu – zakładka [Zasoby]
Nie ma możliwości edycji wskazanych dostaw na dokumencie RWS. Rozchodowane partie dostaw dla składników towaru złożonego można wskazywać tylko z poziomu dokumentu PWP.

Korekty dokumentu PWP

Na formularzu korekty PWP dostępny jest przycisk - Zwróć partie dostaw, który powoduje podniesienie okna partii towaru dla korekty.

 

Okno partii towaru dla korekty PWP

Jeśli na dokumencie PWP ocechowano towar złożony na oknie partii towaru, wówczas na korekcie, zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru. Analogicznie, jeśli na dokumencie PWP nie ocechowano towaru złożonego na oknie partii towaru, wówczas zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez edycję pozycji dokumentu. Przy próbie podniesienia okna partii towaru pojawi się komunikat:

Nie można ustawiać dostaw dla wybranej pozycji.

Taka sama zasada dotyczy edycji korygowanej ilości dla składników receptury.
Na korekcie PWP nie ma możliwości zmiany cech towaru złożonego, nie można też dodawać nowych partii towaru złożonego. Program proponuje zwrot całkowity ilości, natomiast Użytkownik ma możliwość zmiany korygowanej ilości.

Jeśli korygujemy całą ilość, wówczas blokowana jest zmiana składników receptury. Nie ma możliwości zmiany ilości ani edycji partii towaru dla składników receptury. Korekta składników receptury jest odblokowywana, jeśli:

 • dokonujemy zwrotu częściowego ilości towaru złożonego

Możliwe jest wówczas usuwanie składników receptury lub zmiana ich ilości. Jeśli na dokumencie PWP wskazano rozchodowane dostawy składnika na oknie partii towaru, wówczas korekta ilości składnika możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru (okno wyboru partii podniesie się automatycznie przy próbie edycji ilości takiego składnika).

Korekta PWP – okno wyboru partii dla korygowanego składnika receptury

Uwaga
Po zmianie ilości zwracanego towaru złożonego, ilości składników na recepturze korygowane są automatycznie, natomiast ilości na oknie wyboru partii składnika korygowane są automatycznie tylko jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. W przeciwnym wypadku należy dokonać ponownego wskazania zwracanych partii składników.

 • w zwracanej ilości dla towaru złożonego wprowadzimy zero lub usuniemy wszystkie pozycje z okna partii towaru złożonego

Oprócz usuwania składników i zmiany ich ilości, możliwe jest też dodawanie nowych składników receptury. Dla tych nowo dodanych składników można wskazać rozchodowywane partie składników poprzez podniesienie okna wyboru partii przyciskiem - Zwróć partie dostaw – działanie analogiczne jak dla składników receptury na dokumencie PWP:

Korekta PWP – okno wyboru partii dla nowo dodanego składnika receptury

Dokument różnicowy tworzony przy zapisie PWP

Jeśli w Konfiguracji/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr: Kontrola ilości składników na elemencie PWP - (dla rezerwacji), wówczas przy zapisie dokumentu PWP do bufora z zaznaczonym parametrem Rezerwuj wyświetla się komunikat:

Brak składników nie pozwala na wyprodukowanie żądanej ilości. Czy zapisać dokument PWP ze zmniejszoną ilością?

Po twierdzącej odpowiedzi wyświetla się kolejne pytanie:

Czy wygenerować PWP różnicowe?

Po kolejnej twierdzącej odpowiedzi tworzy się dokument PWP na różnicę wynikającą z braku składników. Jeśli towar złożony został ocechowany na PWP, wówczas cecha jest przenoszona na utworzony różnicowy dokument PWP.

Wydruki dostaw dla PWP i RWS

Z poziomu formularza PWP dostępny jest wydruk o nazwie Formularz -> Dostawy, na którym dla poszczególnych towarów złożonych drukowane są informacje o partiach dostawy i cechach.
Z poziomu formularza RWS dostępny jest wydruk o nazwie Formularz RWS -> Pobrane dostawy. Po jego uruchomieniu pojawia się pytanie/parametr Czy drukować cechy dla dostaw. Od wyboru Użytkownika zależy czy dla poszczególnych składników receptury drukowane będą tylko pobrane dostawy, czy również ich cechy.

Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych

Automatyczne przypisywanie cech możliwe jest na wszystkich dokumentach rozchodowych, gdzie mamy możliwość wskazania cechy. Dzięki tej funkcji, program będzie zgodnie ze wskazaną w konfiguracji metodą rozchodowania towaru (FIFO, LIFO), automatycznie przypisywał cechy dla rozchodowanej pozycji. Cechy te widoczne będą również na wydrukach.

Konfiguracja

W menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry dostępny jest parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. Po jego zaznaczeniu aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania rozchodowanych partii dostaw na dokumentach rozchodowych, na których możliwe jest wskazanie cechy, czyli:

 • Wydanie Zewnętrzne (WZ)
 • Rozchód Wewnętrzny (RW)
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM)
 • Faktura Sprzedaży z pobraniem (FS) – w menu System/ Konfiguracja/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu – opcja Pobranie
 • Paragon z pobraniem (PA) – j.w.
 • Przyjęcie Wewnętrzne Produktu (PWP) z pobraniem – formularz pozycji dokumentu, zakładka [Receptura]
 • Korekta dokumentu PWP – w szczególnym przypadku, jeśli dla towaru złożonego wprowadzimy ilość zerową, wówczas możliwe jest dodawanie nowych składników receptury i ich cechowanie.

Uwaga
Parametr dostępny jest tylko jeśli wybrano metodę wyceny magazynu FIFO lub LIFO. Nie jest dostępny dla AVCO. Widoczny jest tylko po zalogowaniu do modułu Handel Plus.

Dokumenty rozchodowe

Uwaga
Automatyczny wybór ocechowanych dostaw działa tylko dla towarów, które mają na formularzu, na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.

Automatyczne wskazanie rozchodowanych dostaw można zmienić, edytując wskazane dostawy na oknie wyboru partii towaru.

 • Zmiana magazynu

Po zmianie magazynu w nagłówku dokumentu, zmieniany jest on na wszystkich pozycjach dokumentu. Zarówno tych, które podlegają automatycznemu cechowaniu, jak też tych, którym wskazano dostawy na oknie wyboru partii towaru.
Dla Faktur oraz Paragonów z pobraniem, przy próbie zmiany magazynu pojawi się komunikat:

Wybrany magazyn Magazyn główny zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach?

Po zmianie magazynu wszystkie wskazane wcześniej partie dostaw są usuwane, a następnie ustawiane na nowo zgodnie z metodą wyceny magazynu. Dla towarów, które nie podlegają automatycznemu cechowaniu dostawy są zerowane i można je ustawić ponownie z poziomu okna wyboru partii towaru.

 • Zmiana daty rozchodowania towaru

Jeśli zmianie ulegnie data sprzedaży na FS i PA z pobraniem, data wydania na WZ, data wystawienia na RW/ MM, lub data rozchodu składników na PWP, wówczas dostawy wskazane na oknie wyboru partii dla towarów zostaną usunięte i wskazane ponownie zgodnie z automatycznym cechowaniem.

 • Kontrola ilości dla wydawanych towarów

Mechanizm automatycznego wyboru ocechowanych dostaw wprowadza dodatkową kontrolę ilości rozchodowanego towaru. Jeśli Użytkownik wprowadzi dla pozycji dokumentu ilość większą niż dostępna na magazynie, wówczas pojawi się komunikat:

Na magazynie dostępnych jest X szt towaru.

Następnie ilość zostanie skorygowana do tej podanej w komunikacie.
Jeśli na magazynie dostępna jest ilość towaru mniejsza niż 1, wówczas po dodaniu tego towaru na dokument nastąpi automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru i ilość dla pozycji dokumentu zostanie skorygowana zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii towaru. Komunikat w tym przypadku nie pojawi się.

 • Kontrola ilości przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje

Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje oraz Kontrola ilości na dok. rozchodowych: W edycji przed zapisem, wówczas kontrola ilości dotyczy ilości dostępnej (czyli ilości pomniejszonej o rezerwacje). Nie będzie możliwości wprowadzenia na pozycji dokumentu ani na oknie wyboru partii towaru ilości większej niż ilość na magazynie pomniejszona o rezerwacje.
Kontrola ilości dostępnej działa w oparciu o stan towaru dla daty wystawienia dokumentu i nie obejmuje kontroli rezerwacji wystawionych z datą późniejszą niż data dokumentu.

 • Zmiana jednostki miary

Jeśli włączony jest parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, wówczas po zmianie jednostki miary na pozycji dokumentu, odpowiednio przeliczane są ilości na wskazanych dostawach zgodnie z przelicznikiem jednostki.

 • Usunięcie wskazanej partii towaru

Jeśli dla pozycji dokumentu, na oknie wyboru partii usuniemy wskazaną automatycznie partię towaru i nie wskażemy żadnej innej, wówczas program ponownie wskaże automatycznie partię towaru, zgodnie z metodą wyceny magazynu.

Przekształcenia dokumentów

Jeśli przekształcimy dokument Wydania Zewnętrznego do dokumentu handlowego (Faktury Sprzedaży lub Paragonu), a następnie na dokumencie handlowym dodamy towar, który podlega automatycznemu cechowaniu, wówczas towar ten zostanie ocechowany. Automatycznie pobrane partie dostaw będą widoczne po zapisaniu dokumentów na stałe, zarówno na dokumentach handlowych, jak i magazynowych.

Dokumenty w buforze bez wskazania partii dostaw

Dla dokumentów zapisanych do bufora, które nie mają wskazanych partii dostaw, po włączeniu parametru Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, dostawy zostaną ustawione w momencie zatwierdzenia dokumentu lub podczas edycji dokumentu.

Jeśli edytujemy dokument, który:

 • został utworzony w wersji 2021.0.1

Rozchodowane partie dostaw zostaną wskazane automatycznie w momencie zapisu okna wyboru partii przyciskiem dyskietki.

 • zostały utworzone w wersji wcześniejszej niż 2021.01

Rozchodowane partie dostaw zostaną wskazane automatycznie w momencie podniesienia dokumentu do edycji.

Wyjątek stanowią dokumenty Przyjęcia Wewnętrznego Produktu – w tym przypadku funkcja będzie działać tylko dla dokumentów, które zostały wystawione co najmniej w wersji 2021.0.1 z zaznaczonym parametrem Automatyczny wybór ocechowanych dostaw.

 

 
Eksport Faktur Sprzedaży w formacie PEF

W programie można eksportować Faktury Sprzedaży oraz korekty do Faktur Sprzedaży na Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF), za pomocą której wykonywana jest wymiana Faktur w Zamówieniach Publicznych.

Opcja eksportu w formacie PEF jest dostępna na górnej wstążce programu, pod ikoną Funkcje dodatkowe/ Eksport dokumentów (-u) z poziomu:

 • listy Faktur Sprzedaży,
 • formularza Faktury Sprzedaży,
 • formularza korekty do Faktury Sprzedaży: ilości, wartości, stawki VAT, korekty danych.

Po wyborze funkcji Eksport zaznaczonych dokumentów w formacie PEF/ Eksport faktury w formacie PEF – należy wskazać katalog, w którym mają zostać zapisane faktury:

Uwaga

Na platformę PEF nie są eksportowane:

 • Faktury Zaliczkowe,
 • Finalne Faktury Sprzedaży do Faktur Zaliczkowych,
 • Faktury VAT Marża,
 • korekty kursu
 • oraz korekty zbiorcze.

Mapowanie jednostek miar dla Faktur oraz korekt 

Struktura dokumentów w formacie PEF wymaga podania dla towarów określonych jednostek miary. W związku z tym aby uniknąć sytuacji, że Użytkownik nie wczyta na platformę PEF dokumentu (z powodu niepoprawnej jednostki miary), w programie możliwe jest mapowanie jednostek miar na zgodne z wymaganą strukturą PEF.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary – znajduje się kolumna Jednostka miary dla PEF, w której należy przyporządkować jednostce miary z Comarch ERP Optima odpowiednik z PEF.
Podczas eksportu sprawdzana jest zgodność jednostki miary towaru znajdującej się w pliku ze strukturą PEF. W przypadku braku zgodności dokument nie zostanie wyeksportowany. Wyświetlany jest komunikat: Jednostka miary [paleta] dla towaru [Kod_towaru] jest inna niż obowiązująca dla Faktur elektronicznych w formacie PEF. Czy chcesz przejść do konfiguracji i ustawić jednostki miary? (Tak/ Nie).
RO, ZD z wielu magazynów

Na Zamówieniu u Dostawcy, Rezerwacji Odbiorcy można wskazać różne magazyny dla poszczególnych towarów. Magazyn należy wybrać w oknie Pozycja dokumentu, zmiana magazynu głównego na dokumencie skutkuje komunikatem: Wybrany magazyn  zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach? (Tak/Nie). Po przekształceniu od FA/PA czy FZ magazyny pozycji przenoszą się z RO i ZD i nie są już możliwe do zmiany.

Możliwe jest jednoczesne przekształcenie wielu takich RO do FA, PA, wielu ZD do FZ.

Nie jest możliwe przekształcenie takich ZD do Przyjęcia Zewnętrznego i RO do Wydania Zewnętrznego, Faktury Pro Forma czy Zamówienia u Dostawcy.
Import faktur zakupu w formacie PEF

Na wstążce menu dostępnego dla listy Faktur Zakupu, w rozwinięciu opcji Funkcje dodatkowe, pod importami z pliku XML znajdują się dwie funkcje importu plików w formacie PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania).

Funkcje dodatkowe – PEF

Po wyborze funkcji Import faktury zakupu w formacie PEF, pojawi się okno wyboru pliku:

Po wyborze funkcji Import wszystkich dokumentów PEF z katalogu, pojawi się okno wyboru katalogu:

Zasady importu Faktur Zakupu

Zasady importu faktur zakupu:

 • Importowany dokument zapisywany jest do bufora.
 • Identyfikator typu dokumentu (cbc:InvoiceTypeCode) – importowane mogą być tylko dokumenty o kodzie 380 (Faktura Zakupu) oraz 381 (korekta Faktury Zakupu).
 • Data wystawienia oraz data zakupu na dokumencie przenoszone są z pliku z pola cbc:IssueDate.
 • Data dostawy z pola cbc:ActualDeliveryDate nie jest przenoszona na dokument.
 • Data wpływu ustawiana jest na podstawie bieżącej daty w programie.
 • Forma płatności pobierana jest z formularza kontrahenta w programie.
 • Termin płatności przenoszony jest z pliku.
 • Rabat nie pomniejszający cen jednostkowych pozycji – jeśli w nagłówku pliku XML znajduje się sekcja cac:AllowanceCharge, taki dokument nie zostanie zaimportowany do programu, konieczne będzie wprowadzenie dokumentu ręcznie.
 • Zgodność danych firmy – podczas importu weryfikowana jest zgodność numeru NIP z numerem wprowadzonym w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Pieczątka Firmy. Jeśli numer jest niezgodny, wówczas pojawi się komunikat ostrzegawczy. Użytkownik może zdecydować, czy mimo to zaimportować dokument.
 • Podczas importu dokumentu z PEF sprawdzana jest jego unikalność (weryfikacja numeru NIP kontrahenta oraz numeru obcego). Jeśli na liście znajduje się już podobny dokument, wówczas wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy, natomiast dokument zostanie zaimportowany.
 • Dokumenty w walucie obcej:
 • Jeśli dokument z PEF jest w walucie, której nie ma na liście walut w programie, wówczas dokument nie zostanie zaimportowany. Pojawi się komunikat informujący, że przed importem dokumentu należy dodać walutę w programie.
 • Z pliku przenoszona jest ilość oraz cena towaru w walucie. Przeliczenie na wartości PLN dokonywane jest na podstawie ustawień w programie. Kurs pobierany jest z dnia poprzedniego dla daty wystawienia dokumentu.
 • Przy imporcie brane są pod uwagę ustawienia parametrów w menu System/ Konfiguracja/ Handel/ Parametry w sekcji Waluty. Warunkiem zaimportowania dokumentu walutowego jest zaznaczony parametr Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu. Jeśli na dokumencie naliczony jest podatek VAT, wówczas powinien być zaznaczony parametr VAT na fakturach w walucie. Jeśli natomiast w importowanym pliku płatność dla podatku VAT jest w PLN, wówczas konieczne jest zaznaczenie przed importem parametru Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, podczas importu wyświetlany jest komunikat: Importowana faktura jest dokumentem walutowym. Zaznacz odpowiedni parametr w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry w sekcji Waluty.
 • Jeśli w dokumencie z PEF suma kwot podatku będzie w innej walucie niż waluta dokumentu oraz innej niż PLN, wówczas dokument nie zostanie zaimportowany a program wyświetli odpowiedni komunikat.
 • Jeśli dokument z PEF nie będzie miał zgodnych wartości netto, VAT, brutto z wyliczonymi przez program, wówczas podczas importu może pojawić się komunikat informujący o tym. Dokument zostanie zaimportowany, ale zalecana jest weryfikacja wartości na dokumencie.
 • Jeśli w importowanym pliku występują ceny z czterema miejscami po przecinku, przed importem należy zaznaczyć parametr w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel – Ceny z czterema miejscami po przecinku.

Import towarów

Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Załóż karty towarów oraz jednostki miary, a towaru nie ma w bazie, wówczas taki dokument nie zostanie zaimportowany.

Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Załóż karty towarów oraz jednostki miary, podczas importu następuje weryfikacja, czy nazwy towarów i jednostek miary z pliku znajdują się w bazie.

Plik XML nie zawiera informacji o kodzie towaru, kodzie EAN, rodzaju towar/usługa – prosty/złożony, przelicznikach jednostek miar. Z tego względu przed importem pojawi się dodatkowe okno w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych zmian w zakładanych kartach cennikowych. Okno pojawi się tylko, jeśli importowanego towaru lub jednostki miary nie ma w bazie.

Parametry dodawanych towarów

Na oknie widoczne są 4 kolumny:

 • Nazwa – nazwa towaru z pliku
 • Typ – domyślnie ustawiany jest Towar możliwy jest wybór z listy Towar/Usługa.
 • Produkt – domyślnie ustawiany typ Prosty, możliwość wyboru z listy Prosty/Złożony
 • Przypisz towar z bazy – tutaj możemy ręcznie wybrać, jaki towar z bazy ma zostać wprowadzony na importowany dokument. Pole domyślnie puste dla towarów, których nazwy nie znaleziono w bazie. Użytkownik może wskazać towar poprzez wybór z listy. Na rozwijalnej liście widoczne są 3 kolumny: Kod, Nazwa, EAN. Jeżeli pole pozostanie puste, wówczas zostanie założona nowa karta cennikowa. Pole automatycznie jest uzupełniane, jeśli nazwa towaru znajduje się w bazie, ale towar w pliku ma inną jednostkę niż podstawowa na formularzu towaru. Jeśli w bazie znajduje się więcej niż jeden towar o tej samej nazwie, wtedy w polu Przypisz towar z bazy, automatycznie zostanie przypisany towar o niższym indeksie, bez możliwości zmiany.

Dla poszczególnych towarów można rozwinąć wiersz szczegółów, w którym znajdują się informacje dotyczące jednostki miary.

Parametry dodawanych towarów – jednostka pomocnicza

 • Rodzaj jednostki – w pierwszym wierszu wyświetlana jest jednostka podstawowa, natomiast w kolejnych – jednostki pomocnicze. Jeśli wskazano towar w polu Przypisz towar z bazy, wówczas pojawia się dodatkowy wiersz i jako podstawowa jednostka prezentowana jest jednostka z karty towaru, a pomocnicza – z pliku.
 • Nazwa j.m – nazwa jednostki z pliku lub z karty towaru.
 • Licznik/ Mianownik – domyślnie ustawiana jest wartość 1 dla obydwu tych pól. Dla jednostki podstawowej pola nie podlegają edycji. Dla jednostek pomocniczych możemy określić relację do jednostki podstawowej.
 • Przelicznik – pole puste dla jednostki podstawowej, natomiast dla jednostek pomocniczych prezentowany jest wynik na podstawie danych wprowadzonych w polach licznik/ mianownik.
 • Przypisz j.m. z bazy – dla jednostki z pliku lub jednostki pomocniczej możemy wskazać, do której jednostki z bazy ma być mapowanie. Wybór jest niedostępny dla jednostki podstawowej towaru wskazanego w polu Przypisz towar z bazy.
 • jeśli w bazie nie ma jednostki miary towaru, podczas importu faktury jest ona dodawana i parowana z jednostką miary PEF (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary) .

Dane na tworzonych automatycznie kartach cennikowych

 • Nazwa – kopiowana jest nazwa z pliku XML
 • Kod – tworzony jest na podstawie pola Nazwa z ograniczeniem do maksymalnej liczby znaków. Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN ustalono autonumerację kodów towarów, wówczas pole Kod będzie tworzone zgodnie z ustaleniami autonumeracji.
 • Jednostki miary podstawowa i pomocnicze – tworzone są zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi na oknie Wybierz parametry dodawanych towarów. Jeśli jednostka z pliku nie znajduje się w bazie, a pole Przypisz j.m. z bazy pozostawiono puste, dodawana jest jednostka z pliku.
 • Ceny sprzedaży – nie są uzupełniane, należy je ustalić po imporcie, na formularzu utworzonego towaru
 • Stawka VAT – oprócz stosowanych standardowo stawek VAT, na platformie PEF istnieje możliwość wyboru rodzaju stawki VAT – INNE. Jeśli zostanie wybrany rodzaj:
 • swobodny wywóz towarów, podatek nie jest naliczony – w programie po imporcie ustawiona zostanie stawka NP,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa (WDT) – w programie po imporcie ustawiona zostanie stawka 0%.
 • stawka standardowa lub podatek ogólny pośredni na Wyspach Kanaryjskich lub podatek od produkcji, usług i importu w Ceucie i Melilli – wówczas istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia dowolnej stawki VAT. Jeśli takiej stawki nie ma w programie, nie będzie możliwy import dokumentu. Przy próbie importu pojawi się komunikat: Nie można zaimportować faktury. Nie znaleziono stawki VAT dla pozycji.

Import kontrahentów

Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Załóż karty kontrahentów, podczas importu następuje weryfikacja, czy kontrahent o wskazanym numerze NIP znajduje się w bazie. Jeżeli nie znaleziono takiego kontrahenta, wówczas założona zostanie nowa kartoteka. Na formularzu kontrahenta uzupełniane są pola:

 • Kod – w polu Kod zapisywany jest numer NIP z pliku. Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry zaznaczono parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu, wówczas nadawany jest automatyczny kod zgodny z ustawieniami autonumeracji.
 • Nazwa/ NIP – dane przenoszone z pliku
 • Status – zawsze Podmiot gospodarczy
 • Forma płatności – zawsze gotówka
 • Domyślna waluta – waluta z dokumentu

Jeśli kontrahent istnieje w bazie, wówczas na dokument przenoszony jest kod kontrahenta, status i forma płatności z formularza kontrahenta, natomiast pozostałe pola z pliku z sekcji cac:PostalAddress, cac:AddressLine. Termin płatności przenoszony jest z pliku.

Jeśli natomiast na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Załóż karty kontrahentów, a kontrahenta nie ma w bazie, wówczas taki dokument nie zostanie zaimportowany.

Import korekt do faktur elektronicznych

Możliwy jest import do programu z platformy PEF trzech rodzajów korekt:

 • ilości
 • wartości
 • stawki VAT

Dokumenty, które zawierają jednoczesną korektę większej ilości danych (np. jednoczesna korekta ilości i wartości) oraz korekty wartości całkowitej dokumentu bez rozbicia na pozycje, czy też inne korekty poza wymienionymi wyżej trzema rodzajami, nie będą importowane automatycznie. Takie korekty należy wprowadzić ręcznie, zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów w Comarch ERP Optima.

Zasady importu korekt:

 • Dokument po imporcie zapisywany jest do bufora.
 • Numer faktury korygującej z pliku wprowadzany jest w polu Numer obcy na formularzu FZKOR w programie.
 • Import korekty może być wykonany jeśli na liście Faktur Zakupu w programie znajduje się faktura o numerze obcym, odpowiadającym wartości z pliku z pola: cac:InvoiceDocumentReference > cbc:ID. W przeciwnym wypadku w logu otrzymamy komunikat: Nie znaleziono dokumentu pierwotnego dla importowanej korekty. Dokument nie zostanie zaimportowany.
 • Kontrahent rozpoznawany jest po numerze NIP. Jeśli nie będzie zgadzał się z numerem NIP dokumentu korygowanego, wówczas korekta nie zostanie zaimportowana.
 • Korekta nie zostanie zaimportowana również jeśli istnieje inny dokument korygujący w buforze lub Faktura Zakupu została całkowicie skorygowana.
 • Forma oraz termin płatności pobierane są z formularza kontrahenta.
 • Data wystawienia oraz data korekty przenoszone są z pliku XML.
 • Jeśli chcemy zaimportować korektę ilości zwiększającą ilość pierwotną, wówczas przed importem należy zaznaczyć parametr Korekty ilościowe „na plus” w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry.
 • Korekty powinny być importowane do programu w takiej samej kolejności, w jakiej zostały utworzone na platformie PEF.
 • Wystawiając kolejną korektę na platformie PEF do tej samej faktury, uzupełniając sekcję przed korektą należy brać pod uwagę wszystkie poprzednie korekty.
 • Jeśli na Fakturze Zakupu wskazane zostały partie dostaw, wówczas nie będzie możliwości importu korekty do takiego dokumentu. Korektę należy wówczas wprowadzić ręcznie ze wskazaniem dostaw.
Współpraca modułów standardowych z modułami w wersji Plus

Poniższa tabela opisuje sytuacje, na które może napotkać Klient używający równocześnie modułów HandelHandel Plus. Wszystkie te sytuacje są sytuacjami poprawnymi i wynikają z ograniczeń jakie posiada moduł Handel w stosunku do modułu Handel Plus.

W module Handel PlusPo przelogowaniu na moduł Handel
Załączony parametr: Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy (parametr dostępny tylko w module Handel Plus )Przy próbie zapisu dokumentu rozchodu, na którym znajduje się towar z oznaczonymi cechami dla dostaw, użytkownik otrzyma komunikat:
Dokument nie może zostać zapisany.
Zapis niemożliwy. Dla Towaru XXX [xxx] nie wskazano konkretnych dostaw.
Towary z określonymi atrybutami zasobów należy wydawać tylko po zalogowaniu do modułu Handel Plus  lub zrezygnować z w/w parametru.
Załączony parametr: Obowiązkowe cechy na przychodach (parametr dostępny tylko w module Handel Plus )Przy próbie zapisu dokumentu przychodu, na którym znajduje się towar z oznaczonymi cechami dla dostaw, użytkownik otrzyma komunikat:
Dokument nie może zostać zapisany.
Zapis niemożliwy. Dla Towaru XXX [xxx] nie uzupełniono dostaw.
Towary z określonymi atrybutami zasobów należy przyjmować tylko po zalogowaniu do modułu Handel Plus  lub zrezygnować z w/w parametru.
Atrybut z zaznaczonym parametrem: przenosić na dostawy (parametr dostępny tylko w module Handel Plus )Atrybut taki nie może być ustawiony przy pracy na module Handel jako atrybut zależny od kontrahenta.
W takim celu należy utworzyć oddzielne atrybuty dla transakcji z dostawami oraz dla transakcji bez dostaw.
Dokument wystawiony ze wskazaniem dostawy, a korektyTakich dokumentów nie można korygować, ponieważ jest konieczność wskazania określonych dostaw. Przy próbie wykonania korekty pojawi się komunikat: Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Korekty dokumentów należy dokonywać w module Handel Plus .
Paragon wystawiony ze wskazaniem dostawy, a przekształcanie do Faktury SprzedażyDo takiego Paragonu nie można wystawić Faktury Sprzedaży. Przy próbie wystawienia pojawi się komunikat:
Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Fakturę należy wystawić po zalogowaniu do modułu H andel Plus.
Dokument WZ wystawiony ze wskazaniem dostawyDo takiego dokumentu nie można wystawić Faktury Sprzedaży lub Paragonu. Przy próbie wystawienia dokumentu otrzymamy komunikat:
Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Fakturę lub Paragon należy wystawić w module Handel Plus.
Dokument PZ wystawiony z określeniem dostawDo takiego dokumentu nie można wystawić Faktury Zakupu. Przy próbie wystawienia dokumentu otrzymamy komunikat:
Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Fakturę należy wystawić w module Handel Plus.
Dokumenty FA, PA, WZ, RW, MM. FZ, PZ, PW, BOM wystawione ze wskazaniem dostawy i zapisane do buforaTakich dokumentów nie można zapisać na stałe. Przy próbie zapisu dokumentu otrzymamy komunikat:
Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Trwałego zapisu należy dokonać z poziomu modułu Handel Plus.