Article Category: Intrastat - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Intrastat - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Brexit – handel z Wielką Brytanią od stycznia 2021 r.

W związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku UE i unii celnej z końcem 2020 r.:

 • Wypełniając deklaracje Intrastat ręcznie za rok 2021, na liście kodów kraju przeznaczenia/ wysyłki nie ma do wyboru kodu GB.
  Podczas zapisu deklaracji Intrastat za dany miesiąc z 2021 r., na której znajdują się pozycje z kodem kraju GB wyświetlany jest komunikat: Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Na deklaracji znajduje się kod kraju GB. Usuń tą pozycję albo przelicz deklarację.
 • Dokumenty wystawione z datą 2021 r. dla kontrahenta o statusie wewnątrzunijnym i prefiksie NIP – GB, nie zostaną uwzględnione podczas wyliczania deklaracji Intrastat.
 • Jeżeli na dokumencie ustawiono datę przyjęcia/ data wywozu w roku 2021, a w sekcji Intrastat jest wybrany kod kraju GB, to podczas zapisu dokumentu wyświetla się komunikat Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić kod kraju GB? (Tak/ Nie).
 • Magazyn odległy UE:
  • Od stycznia 2021 r. na formularzu magazynu odległego UE nie ma możliwości wskazania jako kod kraju GB.
  • Przesunięcia Międzymagazynowe wystawione z datą od stycznia 2021 r. na magazyn UE o kodzie kraju GB nie zostaną uwzględnione podczas wyliczania deklaracji Intrastat.

Irlandia Północna

Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia Północna od 1 stycznia 2021 r. jest traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach niż pozostała część Wielkiej Brytanii. Obrót towarami traktowany jest dalej jako transakcja unijna, zaś świadczenie usług jako transakcja pozaunijna. W zakresie dostawy towarów podatnicy z Irlandii Północnej są identyfikowani za pomocą NIP poprzedzonego prefiksem XI. W związku z tym:

 • Jeżeli dokument jest wystawiony dla kontrahenta, który ma prefiks NIP – XI oraz status wewnątrzunijny/ wewnątrzunijny trójstronny/ wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, a na dokumencie są usługi, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są usługi. Świadczenie usług traktowane jest jako transakcja pozaunijna. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji? (Tak/ Nie).
 • Jeżeli dokument jest wystawiony dla kontrahenta, który ma prefiks NIP – XI oraz status inny niż wewnątrzunijny/ wewnątrzunijny trójstronny/ wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, a na dokumencie są towary, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są towary. Obrót towarami traktowany jest jako transakcja wewnątrzunijna. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji? (Tak/ Nie).
 • Jeżeli dokument jest wystawiony dla kontrahenta, który ma prefiks NIP – XI, a na dokumencie są towary i usługi, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są zarówno usługi jak i towary. Obrót towarami traktowany jest jako transakcja unijna, zaś świadczenie usług jako transakcja pozaunijna. Czy chcesz zapisać dokument? (Tak/ Nie).
 • Intrastat – w deklaracji uwzględniane są transakcje dla kontrahentów z prefiksem NIP – XI.
  • Na formularzu magazynu odległego UE można wybrać kod kraju XI.Wysyłanie deklaracji Intrastat do systemu PUESC

Na formularzu deklaracji Intrastat zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona  Wyślij deklarację do systemu PUESC umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu PUESC. Wysyłaną deklarację można podpisać certyfikatem bądź wysłać bez podpisu.

Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej.

Na trzeciej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji Intrastat zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji.

Jeśli deklaracja zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima.

Wysłaną deklarację o statusie Wysłano/ Odebrano UPO może przywrócić do edycji operator, który w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Ogólne] ma zaznaczony parametr Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji.

Uwaga
Nie można odblokować deklaracji Inrastat o statusie Wysłano/ Nie odebrano UPO.

Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

Dla deklaracji Intrastat poprawnie przesłanej do PUESC, przycisk  Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji Intrastat umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Na liście deklaracji Intrastat dostępne są kolumny związane z wysyłką deklaracji: 

 • e-Deklaracje, która przyjmuje wartości:
  • Nie wysłano – Deklaracja w buforze lub zatwierdzona, nie przesłana do PUESC.
  • Wysłano/nie odebrano ISTA – Deklaracja została wysłana do PUESC, pobierz potwierdzenie poprawności deklaracji ISTA.
  • Przyjęto/nie odebrano ISTA – Deklaracja została przyjęta przez system PUESC, nie otrzymano potwierdzenia poprawności deklaracji ISTA. Pobierz ponownie za chwilę.
  • Błąd przetwarzania – Wystąpił problem podczas przetwarzania deklaracji przez system PUESC: (komunikat błędu) – taką deklarację można odblokować do edycji z poziomu programu w celu poprawy.
  • Potencjalny błąd, sprawdź szczegóły – Urząd zgłosił potencjalne błędy lub wstrzymał zgłoszenie. Sprawdź czy dane na deklaracji są poprawne i skontaktuj się z urzędem. Jeśli dane są niepoprawne utwórz i wyślij korektę deklaracji.
  • Odrzucono, wygeneruj nową deklarację – Deklaracja została odrzucona przez system Intrastat. Wyślij korektę deklaracji.
  • Wysłano/odebrano ISTA – Deklaracja została przyjęta przez system Intrastat. Odebrano UPO oraz ISTA.
 • Data wysłania – zawiera datę wysłania e-deklaracji.Deklaracja INTRASTAT – Konfiguracja

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy do składania deklaracji INTRASTAT. Konsekwencją wprowadzenia systemu INTRASTAT jest nałożenie na niektóre podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. O dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski i wywozie towarów z Polski na terytorium Wspólnoty. Informacje te przekazywane są właśnie na deklaracjach INTRASTAT, przy czym odrębnie przekazywane są informacje o wywozie towarów, a odrębnie o przywozie.

Obowiązek przekazywania informacji ciąży na tych podmiotach, których wartość przywozu i wywozu przekroczy tzw. próg statystyczny (próg asymilacji i próg specyficzny).

Podmiot, którego wartość obrotów przekroczy próg specyficzny zobowiązany jest wypełniać wszystkie pola na deklaracji INTRASTAT (INTRASTAT pełny).

Natomiast podmiot, którego wartość obrotów zawiera się pomiędzy wartością progu asymilacji a progu specyficznego nie jest zobowiązany do wypełniania informacji o kodzie warunków dostawy, kodzie rodzaju transportu oraz wartości statystycznej w PLN (INTRASTAT uproszczony).

Uwaga
System Comarch ERP Optima umożliwia wyliczenie uproszczonej wersji deklaracji INTRASTAT, czyli takiej, która nie zawiera informacji w polach: pole 12 – Kod warunków dostawy, pole 15 – Kod rodzaju transportu oraz pole 20 – Wartość statystyczna w PLN.

Konfiguracja

Aby w systemie Comarch ERP Optima pojawiła się możliwość tworzenia deklaracji Intrastat należy w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Intrastat zaznaczyć parametr Intrastat.

Dodatkowo w Konfiguracji stanowiska/ Handel/ Parametry można ustawić domyślną ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zapisywane będą pliki XML z eksportowanymi do platformy „PUESC” deklaracjami INTRASTAT. Ścieżka będzie proponowana podczas zapisu deklaracji do pliku (z poziomu listy deklaracji), lecz użytkownik będzie miał możliwość jej zmiany.

Jeśli użytkownik zaznaczy opcję IntrastatKonfiguracji firmy – w systemie pojawi się kilka dodatkowych możliwości związanych z wyliczaniem deklaracji:

 • w menu Ogólne/ Inne pojawi się pozycja Kody CN, umożliwiająca zdefiniowanie wykorzystywanych kodów CN
 • na formularzu towaru (Cennik i Zasoby) – na zakładce [Dodatkowe] pojawi się grupa Intrastat umożliwiająca przypisanie dla poszczególnych towarów odpowiednich kodów CN
 • na formularzu kontrahenta (Ogólne/ Kontrahenci) – na zakładce [Handlowe] pojawi się pole przeznaczone na wpisanie domyślnego kodu transakcji związanego z danym kontrahentem.
 • na formularzu magazynu (Ogólne/ Inne/ Magazyny) – możliwość zaznaczenia, że magazyn jest magazynem unijnym, a co za tym idzie określenie kodu kraju dla tego magazynu oraz podanie domyślnego kodu transakcji stosowanego na dokumentach MM
 • na formularzu dokumentów (przychodowych: FZ, PZ, PW i MM OL, PKA oraz rozchodowych: FA, WZ, RW i MM LO, WKA) rejestrowanych w programie, na zakładce Dokumenty pojawi się ramka Intrastat, gdzie podane będą informacje niezbędne do wyliczenia deklaracji
 • w menu Handel/ Inne pojawi się pozycja Deklaracja Intrastat, umożliwiająca wyliczenie deklaracji

Uwaga
Funkcja wyliczania deklaracji Intrastat jest dostępna tylko dla Użytkowników modułu Handel. Jeśli Użytkownik posiada tylko Faktury lub Księgę Podatkową, Księgę Handlową, Księgę Handlową Plus – wyliczenie Intrastat nie będzie możliwe (nie pojawią się dodatkowe opcje).

Kody CN

Lista kodów CN jest dostępna w menu Ogólne/ Inne/ Kody CN.

Towary

Uwaga
Funkcja wyliczania deklaracji Intrastat jest dostępna tylko dla Użytkowników modułu Handel.

Jeśli w słowniku kodów CN są uzupełnione informacje o wykorzystywanych kodach należy je przypisać do poszczególnych towarów.

Na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe], znajduje się pionowa zakładka Intrastat (pod warunkiem, że w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Intrastat zaznaczono parametr). Kod można wpisać ręcznie lub wybrać z listy słownikowej dostępnej po wciśnięciu przycisku .

Po wybraniu kodu na formularzu mogą pojawić się dodatkowe informacje do uzupełnienia (w zależności od definicji samego kodu):

Masa jednostkowa netto – w polach należy uzupełnić informacje o masie odpowiadającej jednej jednostce podstawowej towaru (zadeklarowanej na zakładce Ogólne). Masę można podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Masa jest zawsze podawana w kg.

Jednostka uzupełniająca towaru – jeśli wybrany kod CN jest związany z jednostką uzupełniającą należy podać przelicznik w stosunku do podstawowej jednostki miary z karty towaru.

Informacje te będą następnie wykorzystywane podczas wyliczania wartości deklaracji INTRASTAT w polach 17 (Masa netto) oraz 18 (Ilość w uzupełniającej jednostce masy).

Dodatkowo dla każdego towaru, który będzie wykazywany na deklaracji INTRASTAT należy uzupełnić informację o kraju jego pochodzenia. W pole Kraj pochodzenia użytkownik powinien wpisać dwuznakowy symbol kraju (w programie nie ma listy pomocniczej). Jeśli użytkownik sprowadza towar pochodzący z różnych krajów, to na potrzeby deklaracji INTRASTAT powinien on mieć założone odrębne karty.

Uwaga
Grupa Intrastat pojawia się tylko na formularzu towaru (nie dotyczy pozycji o statusie usługa).

Kontrahenci

Uwaga
Funkcja wyliczania deklaracji Intrastat jest dostępna tylko dla Użytkowników modułu Handel.

W deklaracji INTRASTAT wykazywane są obroty towarami z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dlatego grupa Intrastat pojawi się na formularzu kontrahenta tylko jeśli jego status (zakładka [Handlowe]) jest ustawiony jako wewnątrzunijny.

Dla kontrahenta wewnątrzunijnego istnieje możliwość wpisania domyślnego kodu transakcji. Lista kodów transakcji jest zdefiniowana w programie i dostępna po wciśnięciu  widocznej obok pola. Kod transakcji z karty kontrahenta będzie proponowany na dokumentach związanych z tym kontrahentem, lecz istnieje możliwość jego zmiany dla poszczególnych transakcji. Pole na karcie może pozostać puste, ale w takim przypadku użytkownik powinien pamiętać, by na każdym dokumencie związanym z kontrahentem uzupełnić tą informację.

Na dokumentach dla kontrahenta wewnątrzunijnego kontrolowane jest uzupełnienie Kodu transakcji (zakładka [Dokumenty]). W przypadku, kiedy kod ten nie jest uzupełniony, podczas próby zapisu dokumentu pojawi się komunikat: Nie ustawiono kodu transakcji na deklaracji Intrastat. Czy chcesz kontynuować? Przycisk Nie spowoduje przeniesienie na zakładkę [Dokumenty] do aktywnego pola Kod transakcji. Wybierając Tak dokument zostanie zapisany.

Jeśli została utworzona korekta, kod transakcji nie jest na nią przenoszony z dokumentu źródłowego – użytkownik musi uzupełnić go zgodnie ze stanem faktycznym. Zwroty towarów ujmowane są w deklaracjach zgodnie z kierunkiem przepływu towaru.

Jeśli kontrahent ma status wewnątrzunijny program wymaga podania jego numeru NIP wraz z dwuznakowym kodem kraju na zakładce [Ogólne].

Magazyny

Uwaga
Funkcja wyliczania deklaracji Intrastat jest dostępna tylko dla Użytkowników modułu Handel.

Na deklaracji INTRASTAT wykazywany jest obrót towarami z innymi państwami UE. Dlatego w przypadku, gdy następuje przesunięcie towaru pomiędzy dwoma magazynami znajdującymi się w różnych krajach UE – przesunięcie takie również powinno być uwzględnione na deklaracji.

Jeśli magazyn jest magazynem odległym na formularzu znajduje się parametr magazyn UE. Jego zaznaczenie powoduje, że dla magazynu można przypisać kilka informacji wykorzystywanych później przy liczeniu deklaracji INTRASTAT:

Kod kraju – kod kraju, w którym znajduje się magazyn. Lista kodów państw członkowskich UE jest zdefiniowana w programie i dostępna po wciśnięciu przycisku  widocznego obok pola.

Kod transakcji – dla magazynu można przypisać domyślny kod transakcji. Program proponuje kod 34 (Inne transakcje dotyczące dostaw bezpłatnych). Można go zmienić, lista kodów transakcji jest zdefiniowana w programie i dostępna po wciśnięciu przycisku . Domyślny kod będzie proponowany na dokumentach MM związanych z magazynem, będzie jednak możliwość jego zmiany bezpośrednio na MM.

Dokumenty dla Intrastat

Na deklaracji INTRASTAT wykazywany jest obrót towarami z innymi państwami UE. W zależności od charakteru działalności firmy, dokumentem źródłowym, na podstawie którego jest sporządzana deklaracja, powinien być ten dokument, który precyzuje przemieszczanie towarów.

Dokumenty dla Intrastat w module Handel

W przypadku deklaracji wywozowych może to być Faktura Sprzedaży (FA), Wydanie Zewnętrzne (WZ), Rozchód Wewnętrzny (RW) oraz dokument MM (z magazynu lokalnego do odległego UE).

W przypadku deklaracji przywozowych może to być Faktura Zakupu (FZ), Przyjęcie Zewnętrzne (PZ), Przyjęcie Wewnętrzne (PW) oraz dokument MM (z magazynu odległego UE na magazyn lokalny).

Jeśli na dokumencie (spośród rodzajów wymienionych powyżej) zadeklarowano kontrahenta o statusie wewnątrzunijny na zakładce [Dokumenty] pojawia się grupa Intrastat, gdzie ustalane są trzy wartości, wykorzystywane później przy liczeniu deklaracji:

 • Kod transakcji– domyślnie pobierany jest z karty kontrahenta (Nabywca/ Dostawca), możliwa jest jednak jego zmiana (lista zdefiniowana w programie). Jeżeli transakcje mają nie być uwzględniane w deklaracji Intrastat, to na dokumentach pole z kodem transakcji należy zostawić puste.
 • Kod kraju wysyłki/przeznaczenia – proponowany jest kod pobrany na podstawie przedrostka z numeru NIP kontrahenta (Odbiorcy/ Nadawcy), możliwa jest jednak jego zmiana.
 • Data wywozu/przywozu – domyślnie data zakupu/sprzedaży (FA/FZ), wydania/przyjęcia (WZ/PZ), dokumentu (PW/RW/MM), ale użytkownik może ją zmienić. Na podstawie daty przywozu/ wywozu program uwzględnia dokument we właściwej deklaracji INTRASTAT (za dany miesiąc).

Uwaga
Grupa Intrastat nie pojawia się na dokumentach pierwotnych rejestrowanych w systemie.

W przypadku dokumentów MM kod transakcji oraz kod kraju wysyłki/ przeznaczenia pobierany jest z formularza magazynu. Należy przy tym pamiętać, że magazyn odległy, z którym wymieniany jest towar, musi być zdefiniowany w bazie jako magazyn UE (parametr na formularzu magazynu).

W przypadku dokumentów korygujących dane do Intrastat są pobierane z dokumentu korygowanego (poza kodem transakcji).

Uwaga
Pola dotyczące kodu transakcji oraz daty wywozu/ przywozu można zmienić nawet na dokumentach zapisanych na trwałe, pod warunkiem, że dokument taki nie został jeszcze uwzględniony w deklaracji INTRASTAT. Wprowadzone zmiany można zapisać przyciskiem „dyskietki”, widocznym obok grupy Intrastat na dokumencie.

Jeśli dokument został już uwzględniony na deklaracji program blokuje możliwość wprowadzania zmian.
Formularz deklaracji Intrastat – zakładka Ogólne

Zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj.

Na formularzu deklaracji INTRASTAT znajdują się pola, w większości automatycznie wypełniane przez program:

Deklaracja za miesiąc – okres sprawozdawczy (miesiąc/ rok), za jaki liczona jest deklaracja INTRASTAT.

Numer wersji deklaracji/ Nr korekty – w danym okresie sprawozdawczym obowiązuje ciągła numeracja deklaracji i korekt. Ciągłość numeracji jest kontrolowana przez program (w ramach miesiąca rozpoczyna się od 1).

W polu Nr wersji deklaracji wpisane będzie 1 – jeśli zgłoszenie w danym okresie dokonywane jest po raz pierwszy, 2 – jeśli jest to pierwsza korekta danego zgłoszenia, 3- jeśli jest to druga korekta tego zgłoszenia itd.

Nr deklaracji częściowej – deklaracja częściowa to zgłoszenie obejmujące informacje o części dokonanych wywozów/ przywozów towarów w danym miesiącu. Numeracje deklaracji częściowych kontroluje program.

Uwaga
Program numeruje dokumenty (numer wersji/ numer deklaracji częściowej) w ramach miesiąca. W przypadku usunięcia deklaracji program nie renumeruje pozostałych – użytkownik sam powinien pamiętać o zmianie numerów.

Kod organu celnego – kod organu, gdzie składana będzie deklaracja INTRASTAT jest pobierany z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Intrastat.

Łączna ilość pozycji – ilość pozycji na aktualnej deklaracji INTRASTAT, wyliczana przez program po przeliczeniu (uzupełnieniu) deklaracji. Warto pamiętać, że w przypadku deklaracji częściowych numerowanie pozycji zawsze zaczyna się od 1.

Łączna wartość – łączna wartość netto towarów znajdujących się na deklaracji, wyliczana prze program. Wartość jest zaokrąglana do pełnych złotówek.

Typ kursu waluty – (dotyczy deklaracji Intrastat wyliczanej w sposób automatyczny w module Handel) proponowany jest typ kursu waluty ustawiony w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Intrastat. Użytkownik może go jednak zmienić na inny ze zdefiniowanych w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Typy kursów walut.

 • ustalenie kursu, wg którego wyliczana będzie deklaracja jest obowiązkowe (dopiero wtedy można przeliczyć deklarację),
 • po przeliczeniu deklaracji zmiana kursu nie jest już możliwa,
 • program pobiera kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu źródłowego.

Zablokuj deklarację przed zmianami – parametr odpowiada za możliwość edycji deklaracji:

 • jeśli nie jest zaznaczony – na deklaracji możliwe jest wprowadzanie zmian, można ją usunąć z listy, ale nie można korygować ani wysłać do pliku XML.
 • jeśli jest zaznaczony – na deklaracji nie można wprowadzać zmian, jest zablokowana do edycji, można ją korygować oraz wysłać do pliku XML. Odblokowanie deklaracji jest możliwe z poziomu menu kontekstowego na liście deklaracji (prawy przycisk myszki).

Dane wypełniającego, widoczne w dolnej części okna, są wypełniane na podstawie informacji wpisanych w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Intrastat. Użytkownik może je zmienić i dane zostaną zapamiętane dla danej deklaracji.

Wypełnianie „ręczne” deklaracji

Jeśli Użytkownik chce samodzielnie wypełnić deklaracje INTRASTAT listę pozycji może uzupełniać przy pomocy przycisków Dodaj, Zmień, Usuń widocznych obok listy. Podczas dopisywania pozycji podnoszony jest formularz (opisany w poprzednim rozdziale), gdzie poszczególne pola użytkownik wypełnia samodzielnie.
Wyliczanie deklaracji Intrastat

Deklaracje INTRASTAT można wyliczyć automatycznie, na podstawie zarejestrowanych w systemie dokumentów, lub informacje o poszczególnych pozycjach uzupełnić ręcznie.

Uwaga
Na deklaracji INTRASTAT wykazywany jest jedynie obrót towarami. Dlatego funkcja wyliczania deklaracji jest dostępna tylko wtedy, jeśli Użytkownik posiada moduł Handel. Funkcja nie jest dostępna dla Użytkowników, którzy posiadają jedynie moduł Faktury lub moduł Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Księga Podatkowa.

Wyliczanie automatyczne deklaracji

Wyliczenie deklaracji przez program jest możliwe przez wciśnięcie przycisku  na formularzu deklaracji. Przed wyliczeniem należy wskazać, jakiego typu dokumenty powinny być w niej uwzględnione:

Wybór dokumentów uwzględnianych w deklaracji Intrastat.

Do deklaracji dotyczącej wywozu kwalifikowane są dokumenty rozchodowe (WZ, FS, RW, MM-LO, WKA), korekty wartości (ceny) do nich, korekty ilościowe na plus oraz zwroty do dokumentów przychodowych (korekty ilościowe na minus).

Do deklaracji dotyczącej przywozu kwalifikowane są dokumenty przychodowe (PZ, FZ, PW, MM-OL, PKA), korekty wartości (ceny) do nich, korekty ilościowe na plus oraz zwroty do dokumentów rozchodowych(korekty ilościowe na minus).

Uwaga
Należy jednak pamiętać, że na deklaracji będą uwzględniane tylko opakowania z dokumentów WKA/ PKA. Opakowania z zakładki Kaucje na dokumentach zostaną pominięte.

Podczas automatycznego wyliczania deklaracji program pozwala na uwzględnienie tylko dokumentów handlowych (Faktura Zakupu, Faktura Sprzedaży) lub tylko dokumentów magazynowych (Przyjęcie Zewnętrzne, Wydanie Zewnętrzne). Nie jest możliwe równoczesne zaznaczenie pozycji FZPZ (na deklaracji przywozowej) lub FS i WZ (na deklaracji wywozowej).

Oznacza to, że na wyliczonej deklaracji program uwzględni tylko dokumenty magazynowe (PZ, WZ) lub tylko handlowe (FS, FZ). Przed wyliczeniem użytkownik powinien zdecydować wg których dokumentów deklaracja będzie liczona:

 • jeśli posiada dokumenty PZ/ WZ nie skojarzone z handlowymi – deklaracja powinna być liczona wg dokumentów magazynowych
 • jeśli posiada dokumenty FS, FZ nie skojarzone z magazynowymi – deklaracja powinna być liczona wg dokumentów handlowych.

Dokument uwzględniony w Intrastacie otrzymuje znacznik, który powoduje, że po raz drugi nie zostanie on uwzględniony. Jednak znacznik ten nie jest przenoszony na dokumenty skojarzone. Oznacza to, że jeśli deklaracja Intrastat była wyliczana na podstawie dokumentów handlowych (FS, FZ) to na odpowiadających im dokumentach magazynowych (PZ, WZ) nie ma informacji o uwzględnieniu w INTRASTAT.

Uwaga
Jeśli w danym miesiącu wyliczane są deklaracje częściowe to należy pamiętać by uwzględniały zawsze ten sam typ dokumentu (handlowe/ magazynowe). Jeśli deklaracje w ramach jednego miesiąca zostaną wyliczone na podstawie różnych typów dokumentów – wartości zostaną zdublowane (raz na podstawie dokumentu magazynowego, drugi raz na podstawie dokumentu handlowego).

Podczas automatycznego wyliczania deklaracji program filtruje dokumenty, które powinny być uwzględnione w INTRASTAT, a następnie towary z tych dokumentów grupuje wg przypisanych im kodów CN. Grupowane są pozycje z dokumentów, które mają zgodny

 1. Kod CN
 2. Kod kraju pochodzenia
 3. Kod transakcji
 4. Kod kraju przeznaczenia/ wysyłki
 5. Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta dla deklaracji wywozowej

 • W deklaracji uwzględniane są dokumenty spełniające następujące warunki:
  • są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego
  • mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju
 • Transakcje są uwzględniane w deklaracji za dany miesiąc zgodnie z określoną datą przywozu/ wywozu (zakładka [Dokumenty] na formularzu dokumentu).
 • Każdy dokument może być uwzględniony tylko w jednej deklaracji Intrastat.
 • W deklaracji Intrastat nie są uwzględniane dokumenty pierwotne, zarejestrowane w systemie.
 • W deklaracji przywozowej domyślnie uwzględniane są Korekty Graniczne do Faktur Zakupu wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego, żeby FZKG nie została uwzględniona, należy przed przeliczeniem deklaracji z jej formularza, z zakładki [Dokumenty] usunąć kod transakcji.
 • W deklaracji uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN, dodatkowo w przypadku deklaracji przywozowej towary muszą mieć na karcie cennikowej uzupełniony kraj pochodzenia. 

Uwaga
Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji przywozowej/wywozowej.

Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kraju pochodzenia – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji przywozowej.

 • Jeśli wyliczona wartość pozycji nie przekracza kwoty podanej w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Intrastat jako Minimalna wartość pozycji z kodami CN 99500000 – program sumuje wartość takich pozycji i wykazuje ją w pozycji z kodem CN 99500000 (kod ten jest automatycznie dopisywany do listy kodów). Podczas sumowania wartości takich pozycji dodatkowo uwzględniany jest podział ze względu na kod kraju przeznaczenia/ kod kraju wysyłki. Dla każdego kodu kraju kod 99500000 jest wykazywany odrębnie.
 • W deklaracji nie są uwzględniane dokumenty, które powstały na podstawie Paragonów. Sprzedaż paragonowa zawsze dotyczy kontrahenta krajowego – status jest ustawiany automatycznie i jest przenoszony na inne dokumenty skojarzone: FA, WZ.

Jeśli deklaracja nie została jeszcze zablokowana przed zmianami istnieje możliwość jej ponownego wyliczenia. W takim przypadku z deklaracji usuwane są wszystkie pozycje i wyliczana jest od nowa. Usuwane są również powiązania pomiędzy deklaracją a poszczególnymi, uwzględnionymi w niej, dokumentami. Oznacza to, że na nowo wyliczanej deklaracji zostaną uwzględnione dotychczasowe dokumenty oraz wszystkie pozostałe spełniające warunki, a nie uwzględnione jeszcze w żadnej deklaracji.

Na deklaracji wyliczanej automatycznie użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian. Jeśli użytkownik wprowadzi nową pozycję na deklaracji – program traktuje taką deklarację jak wypełnianą ręcznie i od tego momentu umożliwia pełną jej edycję: dodawanie, usuwanie i korygowanie wszystkich pozycji, niezależnie od tego czy były wcześniej wyliczone przez program, czy też  użytkownik wprowadził je bezpośrednio na dokument.

Uwaga
Jeśli użytkownik wprowadzi zmiany na deklaracji, a następnie ponownie ją przeliczy (przyciskiem pioruna), wszystkie wprowadzone wcześniej zmiany zostaną utracone.
Formularz pozycji na deklaracji INTRASTAT

Na formularzu pozycji zawarte są informacje:

Kod CN – symbol kodu CN (ośmioznakowy, numeryczny). Wg kodów CN grupowane są pozycje na deklaracji.

Kod transakcji – lista kodów transakcji jest zdefiniowana w programie i dostępna po wciśnięciu .

Masa netto – pole jest dostępne tylko, jeśli kod CN wymaga przeliczenia na masę (zaznaczony parametr Masa na definicji kodu). Pole zawiera informację o masie wywiezionych/ przywiezionych towarów, z przypisanym kodem CN. W przypadku automatycznego wyliczania deklaracji wyliczana jest zgodnie z przelicznikiem na kartach poszczególnych towarów uwzględnionych w danej pozycji.

Uwaga
Masa towaru wykazywana na deklaracji jest zaokrąglana do pełnych kilogramów.

Ilość w jedn. uzupełniającej – pole jest dostępne tylko, jeśli kod CN wymaga podania ilości w jednostce uzupełniającej (wybrana jednostka uzupełniająca na definicji kodu CN). W przypadku automatycznego wyliczania deklaracji (tylko w module Handel) wyliczana jest zgodnie z przelicznikiem podanym na kartach poszczególnych towarów uwzględnionych w danej pozycji.

Kod kraju przeznaczenia/ Kod kraju wysyłki – lista kodów krajów UE jest zdefiniowana w programie. W przypadku automatycznego wyliczania deklaracji (tylko w module Handel)  wartość pola pobierana jest z formularza transakcji.

Kod kraju pochodzenia – kod kraju, a którego pochodzi dany towar. Pole jest aktywne tylko na deklaracjach przywozowych. W przypadku automatycznego wyliczania deklaracji (tylko w module Handel) wartość pobierana z karty towaru, z przypisanym kodem CN.

Wartość netto – wartość na deklaracji powinna być podana w PLN. Jeżeli wartość na dokumencie, który powinien być uwzględniony w deklaracji, podana jest w innej walucie, kwotę faktury należy przeliczyć na walutę polską. Przeliczenie w module Handel powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego dla celów podatku od towarów i usług, wybranego na deklaracji w polu Typ kursu waluty.

Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta – na formularzu deklaracji wywozowej znajduje się kolumna Numer identyfikacyjny NIP kontrahenta, w której widoczny jest numer NIP z prefiksem. W przypadku automatycznego przeliczania deklaracji, pole to jest uzupełniane na podstawie wystawionych dokumentów. Natomiast podczas ręcznego wypełniania deklaracji pole to należy uzupełnić na oknie dodawania elementów deklaracji. W polu można wpisać Natural Person – ma to zastosowanie dla kontrahentów o statusie osoby fizycznej.

Element deklaracji Intrastat
Lista deklaracji Intrastat

Lista deklaracji INTRASTAT jest dostępna w menu Handel/ Inne/ Deklaracje Intrastat, pod warunkiem, że użytkownik zaznaczył w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Intrastat  odpowiedni parametr.

Deklaracja Intrastat może być dostępna w menu Rejestry VAT w przypadku, gdy pobrano licencje na moduły Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Księga Podatkowa a nie pobrano licencji na moduł Handel.

Uwaga
Na deklaracji INTRASTAT wykazywany jest jedynie obrót towarami. Dlatego funkcja wyliczania deklaracji jest dostępna tylko wtedy, jeśli Użytkownik posiada moduł Handel. Funkcja nie jest dostępna dla Użytkowników, którzy posiadają jedynie moduł Faktury lub moduł Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Księga Podatkowa.

Lista składa się z dwóch zakładek:

 • Przywóz– pozwala na wyliczanie deklaracji dotyczących przywozu towarów z krajów UE. Deklaracje przywozowe wyliczane są na podstawie dokumentów przychodowych (PZ, FZ, PW, MM-OL, PKA), korekt wartości (ceny) do nich, korekt ilościowych na plus oraz zwrotów do dokumentów rozchodowych(korekt ilościowych na minus).

 • Wywóz– pozwala na wyliczenia deklaracji dotyczących wywozu towarów z Polski do krajów UE. Deklaracje wywozowe wyliczane są na podstawie dokumentów rozchodowych (WZ, FA, RW, MM-LO, WKA), korekt wartości (ceny) do nich, korekt ilościowych na plus oraz zwrotów do dokumentów przychodowych (korekt ilościowych na minus).

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień:

 • usunąć z listy można tylko deklarację, która nie została zablokowana przed zmianami
 • nie ma możliwości kopiowania deklaracji (<CTRL>Dodaj).

Ponadto na liście znajdują się przyciski umożliwiające:

Deklaracja korygująca – korygowanie wyliczonych już deklaracji INTRASTAT. Korektę można wykonać tylko dla deklaracji zablokowanej przed zmianami.

Program umożliwia tworzenie pełnej deklaracji korygującej (wszystkie pozycje). Deklaracja korygująca ma taką samą postać jak deklaracja pierwotna – jest nową deklaracją INTRASTAT uwzględniającą wszystkie zmiany (poprzednia przestaje być aktualna). Program nie umożliwia wykonania deklaracji korygującej pozycję (zakres pozycji).

Eksport deklaracji do pliku XML – wysłanie deklaracji INTRASTAT do pliku XML w formacie akceptowanym przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych „PUESC”:

 • eksportowana jest zawsze deklaracja zaznaczona na liście ,
 • eksportowana może być tylko deklaracja zablokowana przed zmianami,
 • każda deklaracja może być eksportowana do pliku XML dowolną ilość razy. W przypadku, gdy deklaracja była już eksportowana program poinformuje o tym użytkownika,
 • deklaracja wyeksportowana do pliku jest widoczna na liście ze statusem E,
 • domyślną ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zapisywane będą deklaracje można ustalić w Konfiguracji stanowiska/ Handel/ Parametry.

Dodatkowo w oknie znajdują się przyciski umożliwiające filtrowanie listy:

MiesiącRok – umożliwiają filtrowanie listy w zależności od okresu, za jaki została wyliczona. Istnieje możliwość wyfiltrowania deklaracji:

 • za określony miesiąc (parametry MiesiącRok zaznaczone),
 • za określony rok (parametr Rok zaznaczony, Miesiąc odznaczony),
 • wszystkie deklaracje (parametry MiesiącRok odznaczone).

Deklaracje widoczne na liście są rozróżniane w następujący sposób:

 • zielona – deklaracja w buforze (z możliwością zmiany),
 • czarna – deklaracja zablokowana przed zmianami,
 • status E – deklaracja wyeksportowana do pliku XML.

Uwaga
Odblokowanie deklaracji do edycji jest możliwe z poziomu listy deklaracji w menu kontekstowym wywoływanym pod prawym przyciskiem myszy.