Article Category: JPK_V7 - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: JPK_V7 - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Kiedy automatycznie dodawany jest kod WEW na dokumentach wewnętrznych?

Pojedyncze dokumenty wewnętrzne wygenerowane automatycznie w programie, mające powiązanie z dokumentem z Rejestru VAT zakupu/sprzedaży, nie są oznaczane kodem WEW.

Podczas generowania z poziomu Rejestru VAT sprzedaży zbiorczego dokumentu wewnętrznego zakupu dla transakcji krajowych, w przypadku uzupełnienia na przynajmniej jednym z dokumentów wewnętrznych sprzedaży typu dokumentu WEW, na dokument wewnętrzny zakupu dodawany jest typ dokumentu WEW.

W przypadku ręcznie dodawanych dokumentów wewnętrznych, niepowiązanych z dokumentem z Rejestru VAT zakupu/sprzedaży, automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie WEW. Usunięcie kodu WEW nie powoduje odznaczenia parametru Dokument wewnętrzny.
Kiedy będzie możliwość przeniesienia kodów JPK z kategorii na dokument?

Udostępnienie funkcjonalności przypisywania kodów JPK do kategorii zostało udostępnione w wersji Comarch ERP Optima 2021.0.1.
Czy pliki JPK_V7 są już dostępne w programie?

Tak,  w programie Comarch ERP Optima w wersji 2020.6.1 umożliwiono sporządzenie pliku JPK_V7 i jego wysyłkę. Dostępna jest również możliwość opisywania dokumentów nowymi danymi na potrzeby tego pliku. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnym szkoleniem e-learningowym opisującym tę funkcjonalność znajdującym się pod linkiem.

 
W jaki sposób sprawdzić jakie dokumenty zostały uwzględnione w części ewidencyjnej pliku JPK_V7?

Na wstążce programu z poziomu okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi dostępna jest ikona Podgląd pliku która powoduje otwarcie arkusza MS Excel z zawartością podświetlonego na liście pliku JPK_V7.
W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 dokumenty rozliczenia Marży?

W celu poprawnego wykazywania dokumentów VAT marża, faktura sprzedaży w tej procedurze musi mieć uzupełniony kod MR_UZ lub MR_T. Kwoty w stawce NP, pojawią się w pliku w polu SprzedazVAT_Marza. Rozliczenie marży jednostkowej, czyli wygenerowany w programie powiązany dokument wewnętrzny nie powinien mieć oznaczenia WEW. Jeśli natomiast wprowadzane jest zbiorcze rozliczenie marży jako zbiorczy dokument wewnętrzny, wówczas taki dokument powinien już posiadać kod WEW.

Dokument zakupu związany ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży powinien zostać wprowadzony do Rejestru VAT zakupu ze znacznikiem technicznym ZakupVAT_Marza. Powinien mieć zaznaczony parametr Rozliczać w VAT i wskazany odpowiedni okres, jak również pozycję ze stawką NP z uzupełnioną kwotą brutto dotyczącą zakupu w tej procedurze. Wówczas w pliku JPK_V7 taki dokument wykazywany jest w części ewidencyjnej po stronie zakupu. Znajdują się na nim dane kontrahenta z dokumentu, wraz z jego numerem NIP, numer dokumentu oraz kwota brutto oznaczona jako ZakupVAT_Marza. Taki dokument nie jest uwzględniany przy wyliczaniu kwot na części deklaracyjnej pliku JPK_V7.
Czy kody JPK są przenoszone pracą rozproszoną bądź za pomocą pliku VAT_R?

Informacje o wybranych na dokumentach (zarówno w Rejestrze VAT jak i w module Handel) kodach JPK przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej. Podobnie jest w przypadku przypisanych do kontrahenta kodów towarowych i procedur dla plików JPK_V7.

Kody JPK_V7 przenoszone są również w pliku VAT_R.TXT.
Czy fakturę uproszczoną do 450zł wystawioną do paragonu należy wykazywać w łącznej sprzedaży detalicznej z kodem RO?

Do końca 2020 roku paragon z NIP w kwocie brutto do 450zł (faktura uproszczona) może być ewidencjonowany w pliku JPK_V7 poprzez uwzględnienie go w zbiorczym raporcie fiskalnym (powinien znajdować się na nim kod RO).

Od 1 stycznia 2021 roku nastąpią zmiany i wówczas taki paragon do 450zł z NIP będzie traktowany jak faktura. W związku z tym powinny znajdować się na nim odpowiednie kody GTU i inne, natomiast nie powinien występować na nim kod RO. Zmiany z tym związane planujemy wprowadzić w wersji Comarch ERP Optima 2021.1.1.