Article Category: Kadry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Kadry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Zmiana wynagrodzenia pracownika (stawki zaszeregowania) oraz wymiaru etatu

Zmiana wynagrodzenia zasadniczego to jedna z licznych sytuacji, która powinna mieć swoje odzwierciedlenie w danych kadrowych, a w szczególności w historii pracownika.

Cel ćwiczenia: Dokonanie aktualizacji danych pracownika w zawiązku ze zmianą wymiaru etatu i stawki zaszeregowania.

 1. Przy zmianie takich danych jak: stawka zaszeregowania, wymiar etatu, przedłużenie umowy o pracę, zmiana adresu oraz zmiany: kalendarza, rodzaju zatrudnienia, zgłoszenia do ubezpieczeń na innym kodzie itp. wymagana jest aktualizacja zapisu , czyli uzupełnienie historii pracownika o nowe dane historyczne.
 2. Na Liście pracowników ustawiamy kursor na nazwisku wybranego pracownika Jan Kowalski i kombinacją klawiszy <Ctrl>+<Insert> bądź przyciskiem Aktualizacja zapisu uruchamiamy aktualizację (Data aktualizacji, w którym określamy datę, od której będzie obowiązywać zmiana na pracowniku – podpowiada się data zgodna z datą aktualności ustawioną pod listą pracowników) – w celu wykonania ćwiczenia ustawiamy datę: 1‑go dnia następnego miesiąca.
 3. Po zaakceptowaniu daty, otwiera się Formularz danych pracownika – data wyświetlana w górnej części zakładki Ogólne informuje nas, od kiedy będą obowiązywać wprowadzone obecnie zmiany.
 4. Przechodzimy na zakładkę Etat i modyfikujemy pola:
  • Wymiar etatu: z 1/1 na 3/4
  • Stawka: z 2 400.00 zł / mies. na 1 800.00 zł / mies.
  • Zapisujemy Formularz danych pracownika
 5. Sprawdzamy pod przyciskiem Zapisy historyczne, zachowane poprzednie dane i nowe zmienione poprzez aktualizację zapisu:
  • Aktualny od – – (brak daty)                                   Aktualny do: ostatni dzień b. miesiąca
  • Aktualny od: pierwszy dzień następnego mies. Aktualny do: – (brak daty)Dodanie właściciela

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie danych o właścicielu firmy.

 • Z menu Ogólne wybieramy Inne/Właściciele i dodajemy (klawiszem <INSERT> lub poleceniem Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy)  formularz danych kadrowych właściciela.
 • W nowym formularzu uzupełniamy Akronim, Imię i Nazwisko właściciela.
  • Akronim: 001/W
  • Nazwisko: Nowak
  • Imię (pierwsze): Tadeusz
  • PESEL, NIP, Adres
 • Przechodzimy na zakładkę Etat:
  • W polu Data zatrudnienia (data zgłoszenia do ubezpieczeń) wprowadzamy 1-szy dzień bieżącego roku
  • Jako Rodzaj zatrudnienia wybieramy ze słownika Właściciel
  • Zaznaczamy opcję Dochód deklarowany (składki będą płacone od dochodu deklarowanego) – w polu Stawka pojawia się kwota podstawy składek społecznych
  • Zaznaczamy opcję Indywidualny procent wypadkowego i wpisujemy wartość 1,80%. Dodatkowo na formularzu urzędu ZUS należy uzupełnić informację o numerze indywidualnego rachunku składkowego, na który mają być pzrelewane składki ZUS tego właściciela.
 • Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenie (etat), aby uzupełnić informacje o ubezpieczeniach:
  • Kod tytułu ubezpieczenia 0510 00 – po wybraniu kodu program proponuje objęcie pracownika obowiązkowymi ubezpieczeniami i dobrowolną składką chorobową oraz daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z odnotowaną datą zatrudnienia.
  • Zaznaczamy opcję Indywidualna DRA – dla właściciela będziemy sporządzać osobną deklarację
  • Zapisujemy kartę właściciela
Ustalamy schemat płatności gotówka/ROR, inny odbiorca płatności, wieloetatowość

Ćwiczenie nr 1

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie informacji o koncie bankowym pracownika, na które będą przekazywane wynagrodzenia.

 1. Edytujemy Formularz danych personalnych pracownika (Jan Kowalski).
 2. Wybieramy przycisk Schemat płatności
  • W polu „Forma płatności” zmieniamy na przelew
  • Domyślnie odbiorcą płatności jest sam pracownik, dlatego w polu Pracownik wyświetla się jego Akronim
  • Z listy słownikowej wybieramy bank PKO o numerze rozliczeniowym 10202906
  • Uzupełniamy pełny numer rachunku bankowego pracownika w standardzie IBAN (należy wpisać 16 dowolnych cyfr, po wpisaniu i naciśnięciu klawisza <Tab> zostanie wyliczona cyfra kontrolna)
  • W procencie płatności deklarujemy 100%. Cała kwota wynagrodzenia będzie przekazywana na konto bankowe. Zapisujemy formularz płatności i formularz pracownika.

Ćwiczenie nr 2

Cel ćwiczenia:  W tym ćwiczeniu opisana jest sytuacja, gdy wynagrodzenie pracownika częściowo będzie wypłacone gotówkę, a częściowo przelewem.

 1. Edytujemy Formularz danych kadrowych pracownika,

Uwaga
Gdy zmieniamy schemat płatności na inny (na przykład z gotówki na przelew), a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację.

 1. Wybieramy Schemat płatności  (ikona po prawej stronie okna),
 2. Dodajemy pierwszą płatność: W polu Forma płatności wybieramy przelew,
 3. Z listy słownikowej wybieramy bank oraz numer oddziału banku, konto uzupełniamy o numer rachunku bankowego pracownika,
 4. Deklarowana wysokość przelewu na to konto to 50 %,
 5. Zaznaczamy parametr Nadwyżki nad zdeklarowane kwoty dodawane do tej płatności. Spowoduje to, że w przypadku, gdy nie będzie możliwości podzielenia wypłaty netto na dwie równe części (kwestia zaokrągleń groszy), nadwyżki zostaną przekazane na to właśnie konto. Np.: kwota. 1.000,33 zł. nie może być podzielona na dwie równe części – w tym przypadku na konto bankowe zostanie przekazana kwota 500,17 zł. a do kasy 500,16 zł.,
 6. Zapisujemy Formularz płatności.
 7. Ikoną  dodajemy kolejną formę płatności, tym razem wybierając jako formę płatności – gotówka,
 8. W procencie płatności deklarujemy 100 % (!). Ponieważ gotówka została zadeklarowana jako druga forma płatności, to wpisane 100% oznacza wielkość, która pozostaje po zrealizowaniu pierwszej płatności (przelew 50%),
 9. Zapisujemy formularz płatności, listę płatności i formularz danych kadrowych pracownika.

Uwaga
Dla pracownika nie można wskazywać formy płatności, dla której jest ustawiony konkretny płatnik (np. wskazany kontrahent).

Ćwiczenie nr 3

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie informacji o koncie bankowym innego odbiorcy płatności.

Przykładowo 600,00 zł. wynagrodzenia pracownika Zenona Sokołowskiego – jest przekazywane na konto jego córki Elżbiety Sokołowskiej:

 1. Jeśli Pani Elżbieta nie jest i nigdy nie była pracownikiem firmy w której pracuje Z. Sokołowski, należy ją dodać  na Listę pracowników jako niezatrudnioną, tj. wystarczy wpisać imię, nazwisko i akronim. W sytuacji, gdy osoba jest już w bazie nic nie modyfikujemy. (Można ją oznaczyć statusem Archiwalny [v], by nie była widoczna na listach).
 2. Edytujemy  Formularz danych kadrowych pracownika Z. Sokołowskiego.
 3. Przechodzimy do Schematu płatności , dodajemy  lub <INS> nową płatność, typ Przelew. z listy wywołanej przyciskiem Pracownik wybieramy E. Sokołowską. Wskazujemy Bank i uzupełniamy numer rachunku. W polu Opis rachunku można wpisać treść np. Alimenty dla córki. Następnie deklarujemy przekazywaną kwotę np. 600,00 zł.
 4. A Płatność pracownika (przelew) jako 0% dostępnej wartości i zaznaczony parametr Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty… [v]. 
 5. Zmiany należy zapisać . Na liście form płatności pojawią się zadeklarowane pozycje.

Automatycznie zostaną przepisane do schematu płatności w wypłacie pracownika i docelowo w zdarzeniach w Preliminarzu płatności (Kasa/Bank).
Wydruk przelewu dla innego Odbiorcy płatności (E. Sokołowskiej) drukujemy z poziomu modułu Kasa/Bank/  Preliminarz płatności – po wejściu do zdarzenia. W Preliminarzu płatności, na zakładce [Wg podmiotu], taka płatność będzie widoczna jako płatność dla podmiotu (pracownika) E. Sokołowska wskazanej jako Odbiorca, a nie na liście płatności pracownika, dla którego naliczono wypłatę.

Ćwiczenie nr 4

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie informacji o tym samym koncie bankowym na różnych etatach (wieloetatowość).

Pracownik zatrudniony przykładowo na 2 etatach. Ma naliczone dwie wypłaty zostanie wygenerowany jeden przelew na konto pracownika (całość wynagrodzenia płacone na konto).

 1. Należy edytować formularz Etatu podstawowego pracownika,
 2. Wyświetlić Schemat płatności  i dodać płatność jako Przelew, wskazujemy Bank i uzupełniamy numer rachunku. W polu Odbiorca płatności domyślnie pojawia się akronim edytowanego pracownika, zapisujemy formularz.
 3. Następnie edytujemy formularz Etatu dodatkowego pracownika, przechodzimy do schematu płatności,
 4. Edytujemy  istniejącą płatność typu Gotówka (domyślnie jest dodawana) i zamieniamy ją na typ Przelew, jako Odbiorcę płatności wskazujemy Etat podstawowy  (czerwona chorągiewka) tego pracownika. Wybieramy Bank i uzupełniamy numer rachunku zgodny z zapisem w Etacie Można dodatkowo wypełnić Opis rachunku. Pozostawić bez zmian: Przypadająca na tę płatność część z kwoty do wypłaty: 100% dostępnej wartości + kwota 0,00zł i zaznaczony parametr [v] Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności. Następnie zapisujemy formularz.

Płatności generowane automatycznie w wypłatach będą mieć jako podmiot (Odbiorcę) Akronim pracownika przypisany do jego Etatu podstawowego.

Z poziomu Kasa/Bank – Preliminarz płatności/ Preliminarz podmiotu będą widoczne płatności pracownika i można wygenerować zbiorczy przelew. Po wskazaniu etatu podstawowego jako Podmiotu (zakładka [Wg Podmiotu] w Preliminarzu płatności).

 
Dodanie pracownika na listę

Cel ćwiczenia: Dodanie nowej osoby do listy pracowników.

 • Z menu Płace i Kadry wybieramy opcję Nowy pracownik.
 • W nowym formularzu uzupełniamy wymagane pola: Akronim, Imię i Nazwisko
  • Akronim: 005/E
  • Nazwisko: Kowalski
  • Imię (pierwsze): Jan
  • Zapisujemy te podstawowe informacje.
 • W Kadrach wyświetlamy Listę pracowników Wszyscy. Dodany pracownik pojawia się na liście osób. Aby uzupełnić dane osobowe pracownika otwieramy formularz za pomocą ikony lupy.
 • Uzupełniamy pola dotyczące adresu:
  • Województwo: małopolskie (wybór z zamkniętej listy)
  • Miejscowość: Kraków (uzupełniamy wywołany słownik o taką pozycję)
  • Powiat/gmina: Kraków
  • Adres: 31-100 Kraków, ul. Szeroka 12
  • Poczta: Kraków (korzystamy ze słownika)
 • Zakładka Nr ident./podatki
  • Wprowadzamy podwyższone koszty uzyskania przychodu – Pod przyciskiem „koszty uzyskania z tytułu” wybieramy pozycję 3.
  • „Zerujemy” pracownikowi mnożnik ulgi podatkowej (jest rencistą)
  • Przypisujemy mu Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto (wybierając z listy urzędów)
 • Zakładka Ubezpieczenie cd używając kodów z dostępnych słowników zaznaczamy, że pracownik:
  • Ma przyznane prawo do renty (kod-2)
  • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod-3)
  • Zapisujemy formularz pracownika
Zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony

Cel ćwiczenia: Uzupełnienie informacji o etacie pracownika i ubezpieczeniach ZUS.

 • W Kadrach wyświetlamy Listę pracowników Bez zatrudnienia i ponownie otwieramy formularz danych kadrowych (Jan Kowalski).
 • Przechodzimy na zakładkę Etat w celu odnotowania informacji o zatrudnieniu.
  • W polu Data zatrudnienia wprowadzamy 1-szy dzień bieżącego miesiąca.
  • Jako Rodzaj umowy wybieramy ze słownika umowę na czas określony
  • Wpisujemy Datę zwolnienia na 31 grudnia bieżącego roku
  • Stanowisko: Konsultant – uzupełniamy słownik stanowisk o taką pozycję
  • Wybieramy z listy własny Kalendarz 35-godzinny (pracownik posiada znaczny stopień niepełnosprawności, więc może pracować tylko 7 godzin dziennie, 35 tygodniowo)
  • Podajemy Wymiar etatu 1/1 i Stawkę zaszeregowania w wysokości 2 400.00 zł za miesiąc
  • Norma dobowa do urlopu dla pełnego wymiaru etatu – ustawiamy na 7h (norma dla tego pracownika jest obniżona do 7 godzin dziennie)
 • Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenie (etat), aby uzupełnić informacje o ubezpieczeniach pracownika:
  • Kod tytułu ubezpieczenia 0110 – dwie dodatkowe cyfry (ustalone prawo do emerytury lub renty i kod stopnia niepełnosprawności) są automatycznie dopisywane na podstawie informacji wprowadzonych na zakładce Ubezpieczenie cd. Jeśli poprawnie wykonaliśmy to pełny kod tytułu ubezpieczenia jest wyświetlany jako 0110 23.
  • Po wybraniu kodu program proponuje objęcie pracownika obowiązkowymi ubezpieczeniami i daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z odnotowaną datą zatrudnienia.
 • Akceptujemy formularz pracownika (uzupełniony o dane etatowe) i na Liście pracowników widzimy go na listach: Wszyscy i Etat
  • Nie widzimy go już na listach: Bez zatrudnienia i Umowa
Przypięcie potrącenia składki PZU

Cel ćwiczenia: Uzupełnienie listy dodatkowych elementów wynagrodzenia o dodatek typu potrącenie.

 • Zatrudnionemu pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego będziemy, co miesiąc potrącać z wypłaty składkę PZU. W tym celu w Kadrach podświetlamy wybranego pracownika (Jan Kowalski).
 • Na dole okna naciskamy przycisk Dodatkowe elementy wynagrodzenia – wyświetli się lista dodatków na której dodajemy kolejne elementy wynagrodzenia o stałym charakterze.
  • Jako Typ składnika wybieramy zdefiniowaną wcześniej Składkę PZU
  • Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim potrącenie będzie pobierane z wypłaty pracownika: Od: 1-szy dzień miesiąca z daty zatrudnienia daty Do nie wypełniamy
  • Zapisujemy formularz dodatku i listę dodatkowych elementów.
Przyznanie premii procentowej

Jeśli jest to premia stała tzn. będzie ona wypłacana regularnie przez dłuższy czas, należy ten fakt odnotować w danych pracownika.

Cel ćwiczenia: Uzupełnienie listy dodatkowych elementów wynagrodzenia o dodatek typu premia.

 1. Zatrudnionemu pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego będziemy, co miesiąc wypłacać premię procentową na osobnej liście INNA. W tym celu w Kadrach (Płace i Kadry/ Kadry) podświetlamy wybranego pracownika (np. Jan Kowalski).
 2. Na dole okna naciskamy przycisk Dodatkowe elementy wynagrodzenia  – wyświetli się lista dodatków na której dodajemy kolejne elementy wynagrodzenia o stałym charakterze.
  • W celu wprowadzenia na listę nowego elementu wciskamy przycisk Dodaj (klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy).
  • Jako Typ składnika wybieramy zdefiniowaną wcześniej Premię procentową
  • Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim dodatek przysługuje pracownikowi: Od: 1-szy dzień miesiąca z daty zatrudnienia daty Do nie wypełniamy – dodatek będzie wypłacany przez cały czas
  • Wartość dodatku będzie wyliczana na wypłacie jako procent wynagrodzenia nominalnego
  • W polu Symbol listy płac wybieramy „I” – Inna wypłata
  • Zapisujemy formularz dodatku i listę dodatkowych elementów.