Article Category: Kadry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

W jaki sposób zmienić formę płatności pracownika?

W momencie dodawania nowego pracownika domyślnie jest dla niego przypisywana forma płatności – gotówka.
Jeżeli wynagrodzenie pracownika w całości ma być przelewane na rachunek bankowy należy:

 1. wejść w Schemat płatności dostępny z poziomu otwartego formularza danych kadrowych pracownika po kliknięciu w ikonę 
 2. edytować domyślną płatność – gotówka i wybrać z listy formę płatności – przelew,
 3. uzupełnić dodatkowe pola ‘Bank’ oraz ‘Numer rachunku’.
  Uwaga
  UWAGA: Jeżeli zmieniamy schemat płatności na przykład z gotówki na przelew, a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację danych kadrowych !

 
W jaki sposób należy dodać dokumenty do elektronicznej teczki pracownika?

e-Teczka

– elektroniczna dokumentacja pracownicza dostępna w programie, służy przechowywaniu dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem w formie elektronicznej, umożliwiając jednocześnie łatwy dostęp do danych pracownika. Funkcjonalność jest dostępna w module Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus z poziomu listy pracowników oraz z formularza pracownika.

Dodawanie dokumentu do e-teczki pracownika jest możliwe z poziomu okna e-Teczka za pomocą przycisku 

Formularz dokumentu w e-Teczce zawiera następujące dane:

 • numer dokumentu, ze standardowo wskazanym w konfiguracji schematem numeracji,
 • tytuł dokumentu – w tym polu użytkownik ma możliwość wybrania tytułu dokumentu z listy słownikowej
 • opis – pole do wpisania dodatkowych informacji dotyczących wprowadzanego dokumentu,
 • część e-Teczki, w której jest dany dokument,
 • datę dokumentu,
 • informacje dotyczące dołączonego do dokumentu pliku w formacie PDF, jego lokalizacji wraz ze ścieżką, operatorze, który dodał plik PDF oraz czy został opatrzony podpisem cyfrowym
Jakie informacje należy wprowadzać w Kalendarzu pracownika?

Okno Czas pracy jest dostępne z poziomu formularza danych kadrowych pracownika po kliknięciu w ikonę ‘Czas pracy/plan pracy pracownika’ oraz z listy pracowników po wciśnięciu ikony ‘Kalendarz’ lub po wybraniu ‘(Nie)obecności’ z menu dostępnych opcji przy tej ikonie. Po zaznaczeniu pracownika na liście w Kadrach można także wybrać ‘(Nie)obecności’ z menu pod prawym przyciskiem myszy. Okno Czas pracy domyślnie zawiera informacje przeniesione z Planu pracy danej osoby. Z poziomu tego okna należy dodawać wszelkie odchylenia od zaplanowanego czasu pracy:  

 • wszelkiego rodzaju nieobecności na cały dzień – wprowadzanie ikoną zielonego plusa,
 • sytuacje, gdy pracownik wyszedł wcześniej z pracy np. po 7 godzinach, gdy obowiązywał go 8-godzinny dzień pracy – wówczas należy edytować dany dzień ikoną lupy i odpowiednio skrócić godziny pracy,
 • nadgodziny – należy edytować dany dzień ikoną lupy, potem odpowiednio wydłużyć godziny pracy. Jeśli pracownik przyszedł do pracy w dzień wolny lub w święto, należy wprowadzić godziny i zmienić strefę na „Czas pracy podstawowy”.  Jak utworzyć harmonogram pracy dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat, pracującego tylko 3 dni w tygodniu?

Jeżeli pracownik ma powtarzalny czas pracy, np. pracuje tylko od poniedziałku do środy, a pozostałe dni ma wolne, wówczas najlepiej stworzyć dla niego oddzielny kalendarz. Czas pracy na kalendarz zostanie wprowadzony za pomocą odpowiednio skonfigurowanej serii kalendarza.

Przykład

Pracownik pracuje na 1/2 etatu, w poniedziałek i wtorek po 8 h, w środę 4 h. 

 • Tworzymy serię kalendarza, w której określamy dni i godziny w jakich odbywa się praca.

Z poziomu System / Konfiguracja /Firma / Płace / Serie kalendarzy dodajemy nową serię. Na zakładce Ogólne wprowadzamy nazwę oraz symbol serii.          

Przechodzimy na zakładkę Pozycje i  dodajemy poszczególne dni:

 1. Pierwszy dzień serii – wypełniamy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
 2. Drugi dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
 3. Trzeci dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 12:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
 4. Czwarty dzień pracy aż do szóstego: typu Wolny, Rodzaj dnia wolnego: W5 Dzień z tyt. 5-dniowego tyg. pracy – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy,
 5. Siódmy dzień typu Święto – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy

 • Definiujemy nowy kalendarz. 

Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace/ Kalendarze dodajemy nowy kalendarz.

 1. Na zakładce Ogólne: wprowadzamy nazwę i symbol oraz odznaczamy parametr 'Uwzględniaj wymiar etatu' (pole powinno być puste).
 2. Przechodzimy na zakładkę Kalendarz  i wybieramy  Wstawianie serii. W formularzu wstawiania serii na zakładce Ustawienia podajemy okres, na który będzie naniesiona nasza seria – od dnia do dnia (zakres dat należy podać w ten sposób, aby rozpoczynał się od poniedziałku, jako początku tygodnia pracy).
 3. W części Pozostaw bez zmian – odznaczamy wszystkie parametry.
 4.  Przechodzimy na zakładkę Seria i wybieramy z listy naszą zdefiniowaną serię. Pojawiają się zdefiniowane dni serii.
 5. Uruchamiamy nanoszenie serii dni na kalendarz używając przycisku  . Po naniesieniu serii w kalendarzu obok daty pojawia się godzina rozpoczęcia pracy, a w nawiasie liczba godzin do przepracowania (norma).
 6. Następnie nanosimy święta – naciskamy przycisk  i określamy okres (wybrany rok), na jaki wprowadzamy standardowe święta. Zapisujemy kalendarz.

 • Przypisujemy pracownikowi kalendarz.

Kalendarz przypisujemy na formularzu danych kadrowych pracownika, zakładka Etat, w polu Kalendarz. Jeżeli pracownik był wcześniej rozliczany wg innego kalendarza i chcemy zachować historyczność danych, wówczas zmianę należy wprowadzić poprzez Aktualizację zapisu.
Gdzie mogę wskazać dziecko, na które został udzielony Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy?

Na formularzu nieobecności Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy znajduje się pole Opieka nad, w którym można wskazać dziecko, na które został udzielony dany urlop.

Na rozwijanej liście wykazywane są dzieci wprowadzone na Listę członków rodziny (Formularz danych pracownika) z kodem stopnia pokrewieństwa 11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka.

Edycja tego pola jest dostępna także na rozliczonych nieobecnościach.

Dodatkowo dane dziecka wpisane w tym polu będą wykazane na świadectwie pracy.
Jak odnotować w historii zatrudnienia informacje o okresach niewliczanych do stażu pracy ?

Na formularzu historii zatrudnienia znajduje się zakładka [3.Okresy niewliczane do stażu pracy], na której Użytkownik może wskazać okresy przerw w zatrudnieniu, które przypadały w okresie zatrudnienia w innej firmie np. urlopy bezpłatne.

Podczas wprowadzania należy podać rodzaj okresu niewliczanego do stażu oraz jego okres.

Rodzaje okresów są zapisywane jako słownik ‘Rodzaj okresów niewliczanych do stażu pracy’. Jest on dostępny także z poziomu Płace i kadry >Słowniki. Słownik można importować z innej bazy danych.

Wprowadzenie okresu niewliczanego do stażu pracy powoduje automatyczne pomniejszenie stażu pracy w tej danej firmie. Skorygowany staż pracy zostanie wyświetlony na zakładce [1.Ogólne] w polu Staż pracy.
Jak odnotować urlop macierzyński i rodzicielski wg zasad obowiązujących od 17 czerwca 2013 roku?

Użytkownicy mają możliwość wybrania następujących typów nieobecności: 

 • urlop macierzyński z dwoma przyczynami do wyboru: urlop macierzyński 100% i urlop macierzyński 80%.
 • urlop rodzicielski z trzema przyczynami do wyboru: urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 80% i urlop rodzicielski 60%,      

W celu odnotowania takiej nieobecności należy po wejściu w kalendarz (Nie)obecności pracownika dodać plusem nieobecność i  formularzu nieobecności wybrać typ nieobecności (urlop macierzyński lub rodzicielski), podać daty a następnie określić przyczynę (urlop macierzyński 100%, urlop macierzyński 80%, urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 80% lub urlop rodzicielski 60%).

Po wprowadzeniu jednej z tych nieobecności w wypłacie naliczy się odpowiedni zasiłek w wysokości 100%, 80% lub 60%.

Od wersji 2021.0.1 Comarch ERP Optimana formularzu nieobecności Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy zostało dodane pole Opieka nad, w którym umożliwiono wskazanie dziecka, na które został udzielony dany urlop. Na rozwijanej liście wykazywane są dzieci wprowadzone na Listę członków rodziny z kodem stopnia pokrewieństwa 11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka. Edycja tego pola jest dostępna także na rozliczonych nieobecnościach. Dane dziecka wpisane w tym polu będą wykazane na świadectwie pracy.