Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID 26007 „Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym”.

Data księgowania dokumentu wykracza poza zakres dat w aktualnym okresie obrachunkowym. Program próbuje zaksięgować dokument poza aktualnym okresem obrachunkowym.

Należy zweryfikować pod jaką datą ujmujemy dokument w księdze, ustawienia dostępne na zakładce Predekretacja Data księgowania lub na aktualnie używanym schemacie księgowań. Rozwiązaniem może być również zmiana okresu obrachunkowego

Na formularzu Zapisy księgowe [okres obrachunkowy], należy ustawić datę, nie wykraczającą poza wybrany okres obrachunkowy. Okres ten można zmienić z poziomu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy, lub System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa.

Dodając Bilans otwarcia należy upewnić się, że w zakładce Narzędzia/Data bieżąca wybrana jest data z tego okresu obrachunkowego, którego dotyczy BO.

W celu ustawienia takiej daty należy odznaczyć parametr Program ma działać z datą bieżącą i wpisać datę z odpowiedniego okresu obrachunkowego, np. 1 stycznia 2020.
Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.

Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.Szczegóły: ADO Error Code: 0x80040e14Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Description: The query processor ran out of stack space during query optimization. Please simplify the query. SQL State: 42000  Native Error: 8621 [Kod dostawcy bazy danych: 8621 ]

Komunikat ten występuje podczas próby wydruku deklaracji CIT-8. Związany jest on z pracą na Microsoft SQL Server 2008 R2, który już nie jest wspierany. Zalecamy aktualizację do wyższej wersji.

Po aktualizacji SQL Server do wersji co najmniej 2012 komunikat podczas wydruku się nie pojawia.
Komunikat ID 26065 „Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu”.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy dodajemy dokument BO a w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ Bilans otwarcia w schemacie numeracji dokumentu został zawarty okres obrachunkowy oraz w menu Narzędzia/ Bieżąca data została wybrana data, która nie mieści się w żadnym okresie obrachunkowym zdefiniowanym w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. W takiej sytuacji należy uzupełnić listę okresów obrachunkowy, zmienić datę bieżącą lub zmodyfikować schemat numeracji dokumentu jeśli nie został wybrany na żadnym dokumencie BO.
Błąd „Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]”.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia), lub usunąć odwołanie do tego konta z poziomu pozycji zestawienia.
Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.

Komunikat pojawia się podczas próby księgowania z poziomu rejestru VAT zapisu korekcyjnego do sprzedaży detalicznej, do której wystawiono fakturę, gdy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, natomiast nie zaznaczono parametru Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu. Aby zaksięgować zapis korekcyjny dotyczący sprzedaży detalicznej, należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu.
Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.

Jeżeli chcemy wygenerować zapisy korekcyjne np. za styczeń a mamy już wygenerowane zapisy korekcyjne w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy dodać korektę zawiadomienia VAT- ZD za miesiąc styczeń, a po jej zablokowaniu wygenerować zapisy korygujące do rejestru VAT.

Następnie należy sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za dany okres.
Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_BOEKonto”. Konflikt występuje w bazie danych „XXXXX” w tabeli „CDN.BOElem”, column 'BOE_AccId’.

Taki komunikat podczas próby usunięcia konta z planu kont oznacza, że z dane konto nie może zostać usunięte ponieważ posiada zapis w bilansie otwarcia.  Aby usunąć takie konto należy najpierw przejść na Księgowość/Inne/Dokumenty BO i usunąć z bilansu otwarcia zapisy dotyczące tego konta.