Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Ostrzeżenie ID 24062 „Lista płac … jest zamknięta. Nie można renumerować wypłat na zamkniętej liście płac”

W celu wykonania renumeracji listy płac należy ją najpierw otworzyć wybierając odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy lub na dole okna ikonę  'Zmiana statusu listy płac'. 
Pytanie ID 30610 „Istnieje już aktywny schemat o symbolu […]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat […] jako nieaktywny”?

Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.
Komunikat ID 24121 „Płatności zostały ręcznie skorygowane. Czy przeliczyć ponownie wszystkie płatności zgodnie z domyślnymi ustawieniami dla pracownika?”

Pytanie wyświetlane po usunięciu zaznaczenia parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” bądź uruchomieniu funkcji „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna). Odpowiedź „Tak” spowoduje ponowne wyliczenie płatności zgodnie ze schematem zadeklarowanym w danych kadrowych pracownika – zostaną usunięte wszystkie ręczne zmiany w płatnościach w wypłacie. Odpowiedź „Nie” pozostawi listę płatności bez zmian.
Pytanie 24454. „Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym adresie e-mail dla usługi Comarch HRM. Adres e-mail musi być unikalny. Czy chcesz zobaczyć dane znalezionego pracownika (-ów)?”

Od wersji 2020.6.1 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Komunikat pojawia się w momencie zapisywania formularza Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM, jeśli wpisany adres e-mail został już przypisany innemu pracownikowi. Wybranie opcji „Tak” spowoduje wyświetlenie danych pracownika, u którego wpisany adres e-mail jest już wykorzystywany. Wybranie opcji „Nie” wróci Użytkownika do okna Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM bez zapisu. Adresy e-mail dla poszczególnych pracowników na potrzeby Comarch HRM muszą być unikalne.
Wskazane dziecko ukończyło już 2 lata na dzień zakończenia nieobecności. Urlop ojcowski przysługiwał do dnia……….. Czy chcesz kontynuować

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności Urlop ojcowski w sytuacji, gdy zostanie on udzielony na dziecko, które na dzień zakończenia nieobecności ukończy 2 lata. Program weryfikuje, czy dziecko nie ukończyło 2 lat i pracownik ma jeszcze prawo do urlopu.

 
Informacja ID 24171 „Wykryto rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą niektórych zapisów historycznych etatu pracownika. Nie naliczono niezgodnych elementów.”

Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę a pozostałą część pracuje w kraju, naliczenie wypłaty dokonujemy na dwóch odrębnych listach płac (dedykowanej dla pracowników oddelegowanych – w określonej walucie np. EUR oraz standardowej o rodzaju 'Etat'). Poszczególne elementy wypłaty zostaną wówczas rozliczone proporcjonalnie do okresu pracy w kraju/za granicą.